นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    กรมราชเลขานุการในพระองค์ สำนักพระราชวัง
 

เทพชัย
Techai


Tel 0 2299 4648
Update :


 
ผศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

Tel 0 3810 2735, 0 3810 2738 Fax 0 3839 0041
yuvadee@buu.ac.th
Update :


 
Tel 0 3810 2566, 0 3810 2568 Fax 0 3874 5807

Update :


 

น.ส.อำภา กันทะเป็ง

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

Tel 0 5596 6712 ampak@yahoo.com
Update :


 
ผศ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา

คณบดี

Tel 0 5596 4361 suthaty@nu.ac.th
Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400