นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักราชเลขาธิการ
สำนักราชเลขาธิการ
Office of His Majesty´s Principal Private Secretary

พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน
พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
The Grand Palace, Thanon Na Phra Lan,
Pranakorn
Bangkok 10200
Tel 0 2220 7200, 0 2220 7400
Fax 0 2224 3259
www.ohm.go.th
Update : 2016-08-23 15:31:51


สำนักราชเลขาธิการ
Office of His Majesty´s Principal Private Secretary

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สวนจิตรลดา
ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303Tel 0 2281 1111
Fax 0 2668 2838

Update : 2016-09-02 14:29:24


สำนักราชเลขาธิการ
Office of His Majesty´s Principal Private Secretary

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303Tel 0 2280 1640-1
Fax 0 2280 1639

Update : 2016-09-02 14:31:13


สำนักราชเลขาธิการ
Office of His Majesty´s Principal Private Secretary

ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200Tel 0 2220 7400
Fax 0 2220 7401

Update : 2016-09-02 14:31:27


สำนักราชเลขาธิการ
Office of His Majesty´s Principal Private Secretary

กองศิลปาชีพ สวนจิตรลดา
ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303Tel 0 2281 1111
Fax 0 2281 6229

Update : 2016-09-02 14:31:40


สำนักราชเลขาธิการ
Office of His Majesty´s Principal Private Secretary

กองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210Tel 0 2574 0595-6
Fax 0 2574 0612

Update : 2016-09-02 14:31:53


สำนักราชเลขาธิการ
Office of His Majesty´s Principal Private Secretary

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170Tel 0 2431 3304, 0 2431 3293, 0 2431 3312

Update : 2016-09-02 14:32:04


สำนักราชเลขาธิการ
Office of His Majesty´s Principal Private Secretary

สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา
ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303Tel 0 2283 9411, 0 2283 9226, 0 2283 9488

Update : 2016-09-02 14:32:46


 

นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร
Mr.Krit Garnjana-Goonchorn
ราชเลขาธิการ
His Majesty´s Principal Private Secretary
Tel 0 2220 7400 ext. 4323
Update : 2014-11-20 18:10:52


 
นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์
Mr.Chittrapat Krairiksh
รองราชเลขาธิการ
His Majesty´s Deputy Principal Private Secretary
Tel 0 2220 7200 ext. 1113
Update : 2014-11-20 18:12:14


 
นายวุฒิ สุมิตร
Mr.Wud Sumitra
รองราชเลขาธิการ
His Majesty´s Deputy Principal Private Secretary
Tel 0 2220 7200 ext. 2118, 2102
Update : 2014-11-20 18:12:24


 

ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ
Thanpuying Putrie Viravaidya
รองราชเลขาธิการ
His Majesty´s Deputy Principal Private Secretary
Tel 0 2220 7200 ext. 2920
Update : 2016-05-12 09:39:37


 
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต

รองราชเลขาธิการ
His Majesty´s Deputy Principal Private Secretary
Tel 02 3560977
Update : 2017-02-22 15:39:43


 
นายลำจวน ขำศิริ
Mr.Lumjuan Kumsiri
รองราชเลขาธิการ
His Majesty´s Deputy Principal Private Secretary
Tel 0 2220 7200 ext. 2926
Update : 2017-02-22 15:40:50


 

พลตำรวจตรี ชัยทัต บุญขำ

รองราชเลขาธิการ
His Majesty´s Deputy Principal Private Secretary
Tel 02 3560977
Update : 2017-02-22 15:44:18


 
นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์
Mr. Inchan Buraphan
รองราชเลขาธิการ
His Majesty´s Deputy Principal Private Secretary
Tel 0 2220 7400 , 02 3560977
Update : 2017-02-22 15:37:40


 
พลอากาศตรี สมชาย เปล่งขำ

รองราชเลขาธิการ
His Majesty´s Deputy Principal Private Secretary
Tel 02 3560977
Update : 2017-02-22 15:42:38


 

นายสนอง บูรณะ
Mr.Sanong Burana
ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ ฯ
Advisor of The Office of His Majesty´s Principal Private Secretary
Tel 02 2207200 ext. 2110, 2111
Update : 2017-02-22 15:49:51


 
นายชูชาติ ฉุยกลม
Mr.Choochat Chuiklom
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
Royal Initiative Development Projects Advisor
Tel 0 2220 7200 ext. 3500
Update : 2016-07-28 11:16:16


 
นายวิมล จันทรโรทัย
Mr.Wimon Jantaralothai
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
Royal Initiative Development Projects Advisor
Tel 0 2220 7200
Update : 2016-07-29 16:30:05


 

นางสาวณัชชา เลาหศิรินาถ
Miss Natcha Laohasirinadh
นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ
Literature Arts Official, Advisory Level
Tel 0 2220 7200 ext. 2315
Update : 2016-05-12 09:59:27


 
นายวิรัช โพธิ์พุก
Mr.Virat Phopuk
นิติกรทรงคุณวุฒิ
Legal Officer, Advisory Level
Tel 0 2220 7200 ext. 3109
Update : 2014-11-20 18:23:52


 
นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร
Mr.Preecha Songkittisuntorn
ผู้ช่วยราชเลขาธิการ
His Majesty´s Assistant Principal Private Secretary
Tel 0 2220 7200 ext. 3901
Update : 2014-11-20 18:39:05


 

นางเพ็ชรี รัตนเศรษฐ์
Mrs.Petcharee Ratanaset
ผู้ช่วยราชเลขาธิการ
His Majesty´s Assistant Principal Private Secretary
Tel 0 2220 7200 ext. 3102
Update : 2014-11-20 18:47:37


 
นายฐากร ธรรมประทีป
Mr.Takorn Tamprateep
ผู้ช่วยราชเลขาธิการ
His Majesty´s Assistant Principal Private Secretary
Tel 0 2220 7400 ext. 4337
Update : 2014-11-20 18:49:02


 
นายประเสริฐ ฉัตรชัยศักดิ์
Mr.Prasert Chatchaisak
ผู้ช่วยราชเลขาธิการ
His Majesty´s Assistant Principal Private Secretary
Tel 0 2220 7200 ext. 3103
Update : 2014-11-20 18:49:49


 

นายชูชาติ จันทรินทร์
Mr.Choochat Chuntharin
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 2314
Update : 2014-11-21 15:20:19


 
ท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ
Thanpuying Charungjit Teekara
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Her Majesty´s Private Secretary
Tel 0 2281 1202
Update : 2016-11-04 15:18:04


 
ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์
Thanpuying Pharani Mahanonda
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Her Majesty´s Deputy Private Secretary
Tel 0 2281 3452
Update : 2016-05-12 10:07:52


 

ท่านผู้หญิงสุภรภ์เพ็ญ หลวงเทพนิมิต
Thanpuying Supornphen Luangthepnimit
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Her MaJesty´s Deputy Private Secretary
Tel 0 2283 9559
Update : 2016-05-12 10:08:13


 
พลเอก นพดล วรรธโนทัย
Gen.Noppadol Wattanothai
ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ
Royal Initiative Development Projects Advisor
Tel 0 2241 5636
Update : 2014-11-28 14:58:42


 
ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา
Thanpuying Ravijit Suwanbubpa
ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Her Majesty´s Assistant Private Secretary
Tel 0 2281 7989, 0 2281 3493 ext. 124
Update : 2016-05-12 10:08:38


 

ท่านผู้หญิงจีริกัญญา โชติกเสถียร
Thanpuying Chirikanya Jotikasthira
ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Her Majesty´s Assistant Private Secretary
Tel 0 2281 1111 ext. 114
Update : 2016-05-12 10:08:57


 
ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร
Thanpuying Indira Polathorn
ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Her Majesty´s Assistant Private Secretary
Tel 0 2283 9320
Update : 2016-05-12 10:09:19


 
คุณหญิงอุไรวรรณ สวัสดิศานต์
Khunying Uraiwan Svasdisant
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2281 1111 ext. 120
Update : 2016-05-12 10:10:13


 

นางสาวฐาปณีย์ ธรรมรัตน์นิมิต
Miss Dhapanee Dhammaratnimit
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Auditor Group
Tel 0 2220 7200 ext. 2400
Update : 2016-11-14 14:33:36


 
นางสาวกัลยพัชร ชาคร
Miss Kalayapat Chakorn
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Public Sector Development Group
Tel 0 2220 7200 ext. 2500
Update : 2016-05-12 10:10:53


 
นางสุขุมาลย์ เตียพิริยะกิจ
Mrs.Sukuman Theapiriyakit
ผู้อำนวยการกองกลาง
Director of General Affairs Division
Tel 0 2220 7200 ext. 3107
Update : 2014-11-21 15:53:15


 

นายประดิษฐ์ อารย์โพธิ์ทอง
Mr.Pradith Arnpothong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 0371
Update : 2014-11-21 15:55:56


 
นางศิริลักษณ์ อารย์โพธิ์ทอง
Mrs. Siriluk Arnpothong
นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
Finance and Accounting Analyst, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 3117
Update : 2014-11-21 16:04:01


 
นางอาบทิพย์ ส่งกิตติสุนทร
Mrs. Arbthip Songkittisuntorn
ผู้อำนวยการกองการในพระองค์
Director of His Majesty´s Personal Affairs Division
Tel 0 2220 7200 ext. 3300
Update : 2014-11-21 16:05:44


 

นางสาวประทุมรัตน์ พบสระบัว
Miss Pratumrat Pobsrabua
ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ
Director of Foreign Affairs Division
Tel 0 2220 7200 ext. 3200
Update : 2016-05-12 10:11:37


 
นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์วรรณ์
Miss Nawarat Chanwan
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 3205
Update : 2016-05-12 10:12:02


 
คุณนันทิยา นาคะชาต
Khun Nantiya Nagajata
ผู้อำนวยการกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
Director of Her Majesty the Queen´s Private Secretary Division
Tel 0 2281 1111 ext. 124
Update : 2016-05-12 10:12:24


 

คุณหญิงสิมพลี มาลาเจริญ
Khunying Simbali Malacharern
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9259
Update : 2016-05-12 10:12:43


 
นางกิ่งกาญจน์ จงเจริญรัตน์
Mrs.Kingkan Chongcharoenrattana
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2281 1111 ext. 118
Update : 2014-11-21 17:08:52


 
นายประกอบ ฐิตาจารย์
Mr.Prakob Titajarn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 02 2811111 ext.153
Update : 2016-08-09 12:01:04


 

นางสาวเพ็ญศรี เสมเสริมสุข
Miss Pensri Semsermsuk
ผู้อำนวยการกองข่าว
Director of Information Division
Tel 0 2220 7200 ext. 3400
Update : 2016-05-12 10:13:24


 
นาง สุวรรณา ปิยะบพิตร
Mrs. Suwanna Piyabopit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 3404
Update : 2016-05-11 14:42:59


 
นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์
Mr.Inchan Buraphan
เลขาธิการคณะองคมนตรี
Secretary-General of His Majesty´s Privy Council
Tel 0 2220 7400 ext. 4214
Update : 2017-01-05 10:36:20


 

นางสาวสุดารัตน์ จินตวิโรจน์
Miss Sudarat Chintavirochana
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะองคมนตรี
Assistant Secretary-General of His Majesty´s Privy Council
Tel 0 2220 7400 ext. 4220
Update : 2016-05-12 10:14:20


 
-ว่าง -
-Vacant -
ผู้อำนวยการกองนิติการ
Director of Legal Division
Tel -
Update : 2016-11-04 15:36:05


 
นายสุนันต์ ทองมีสุข
Mr.Sunun Thongmesuk
นิติกรเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองนิติการ
Legal Officer, Expert Level
Tel 0 2220 7400 ext. 4331
Update : 2016-11-04 15:34:41


 

นายปรีดา นันท์ดี
Mr.Preeda Nuntdee
นิติกรเชี่ยวชาญ
Legal Officer, Expert Level
Tel 0 2220 7400 ext. 4341
Update : 2016-05-11 14:45:22


 
หม่อมราชวงศ์เศรษฐวัฒน์ จักรพันธุ์
M.R.Sethawat Chakrabandhu
ผู้อำนวยการกองโครงการสัมพันธ์
Director of The Projects under the Royal Initiation of His Majesty the King Division
Tel 0 2220 7200 ext. 3501
Update : 2014-11-27 16:27:18


 
นายอรรคฤทธิ์ ทรัพย์ยิ่ง
Mr.Arkarit Sapying
ผู้อำนวยการกองศิลปาชีพ
Director of Supplementary Occupation Programme Division
Tel 0 2281 6229
Update : 2014-11-27 16:32:30


 

คุณหญิงสร้อยระย้า เรืองวิเศษ
Khunying Soiraya Ruengvisesh
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2281 1111 ext. 147
Update : 2016-05-12 10:16:32


 
คุณหญิงธิดารัตน์ ธรรมรักษา
Khunying Thidarath Thumraksa
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9237
Update : 2016-05-12 10:16:55


 
คุณหญิงอรุณวรรณ ศรีสมทรัพย์
Khunying Aroonwan Srisomsap
นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
Finance and Accounting Analyst, Expert Level
Tel 0 2281 1111 ext. 118
Update : 2016-05-12 10:17:15


 

คุณหญิงรัตนาภรณ์ แชจอหอ
Khunying Ratanaporn Chairjorhor
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9223
Update : 2016-05-12 10:17:55


 
คุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์
Khunying Araya Pibulnakarintr
ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Private Secretary to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Tel 0 2280 1640
Update : 2016-05-12 10:18:15


 
นายสำเริง เอี่ยมสะอาด
Mr.Samreung Aeimsa-ard
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Deputy Private Secretary to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Tel 0 2281 1152
Update : 2015-01-26 09:44:56


 

คุณชวลี อมาตยกุล
Khun Chavalee Amatyakul
รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
Deputy Private Secretary to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
Tel 0 2251 3999 ext. 201-2
Update : 2016-05-12 10:18:38


 
พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี
Gen. Vapirom Manasrangsi
ที่ปรึกษาโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Advisor to Her Royal highness Princess Maha Chakri Sirindhorn´s Project
Tel 0 2280 1640
Update : 2016-08-09 11:53:33


 
นางชญานุตม์ อินทุดม
Mrs.Chayanut Intudom
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3519 ext. 689 0 2280 3581-9
Update : 2015-01-26 10:00:27


 

นางกรรภิรมย์ กังสนันท์
Mrs.Kanpirom Kangsanan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2251 3999 ext. 345
Update : 2014-11-27 17:07:59


 
นางสาวอรวรรณ แย้มพลาย
Miss Orawan Yamply
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3581-9 ext. 671
Update : 2016-05-12 10:19:15


 
นางฐาปนา รักติประกร
Miss Thapana Ruktipakorn
นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
Finance and Accounting Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3581-9 ext. 663
Update : 2016-05-12 10:19:37


 

นางสาวเขมาภร เสมารัตน์
Miss Khemaporn Semaratana
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 1640
Update : 2016-05-12 10:19:57


 
นางวิไลวรรณ ปึงตระกูล
Mrs.Wilaiwan Pungtrakul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3581-9 ext. 742
Update : 2014-11-27 17:20:34


 
นางสาวสิธนา วสุธาร
Miss Sitana Vasudhara
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3581-9 ext. 608
Update : 2016-05-12 10:20:32


 

นางสาวสาทร วสุธาร
Miss Satorn Vasudhara
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3581-9 ext. 622
Update : 2016-05-12 10:21:06


 
หม่อมหลวงมานีทิพย์ เทวกุล
M.L.Maneetip Devakul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 3581-9
Update : 2014-11-27 17:26:20


 
นายพินิจ มากมี
Mr.Phinit Makmee
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2280 1640
Update : 2016-05-11 14:49:06


 

นางรสกร พัฒนศักดิ์ภิญโญ
Mrs. Rosagorn Patanasakpinyo
ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
Director of Her Royal Highness Chulabhorn´s Personal Affairs Division
Tel 0 2553 8555 ext. 8507
Update : 2016-05-12 10:21:45


 
นายเอสนะ ชินชำนาญ
Mr.Asana Chinchumnan
ผู้อำนวยการกองงานในพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
Director of Her Royal Highness Princess Soamsawali´s Personal Affairs Division
Tel 0 2220 7200 ext. 2600
Update : 2016-05-12 09:58:03


 
นางสาวกุศล สมบัติ
Miss Kusol Sombut
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 2601
Update : 2016-05-12 10:22:17


 

นางสาวนวลถนอม รักถาวร
Miss Nuantanom Ruktavorn
ผู้อำนวยการกองอำนวยการนักบริหาร
Director of Executive Affairs Division
Tel 0 2220 7400 ext. 4321
Update : 2016-05-12 10:22:30


 
นางสาวนันทนา ศิริบุญ
Miss Nantana Siriboon
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 2317
Update : 2016-05-12 10:22:54


 
นายมาโนชญ์ จารุชัยมนตรี
Mr.Manoch Charuchaimontri
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 3108
Update : 2016-05-11 14:53:31


 

นายกมล แกว่นธัญกิจ
Mr.Kamon Klawmtonyakid
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 2104
Update : 2016-08-01 11:48:51


 
นางสาวปวิวัณณ์ คำเจริญ
Miss Pawiwan Kamcharoen
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2220 7200 ext. 2928
Update : 2016-08-01 11:49:08


 
นางอนงค์ สวรรค์วัฒนกุล
Mrs.Anong Sawanwattanakul
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
Director of Archives of the Office of His Majesty´s Principal Private Secretary
Tel 0 2431 3293 ext. 5246
Update : 2014-11-27 17:39:54


 

นางวันทนา รัตนะผล
Mrs. Vantana Ratanaphala
นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญ
Literature Arts Official, Expert Level
Tel 0 2431 3293 ext. 5206
Update : 2016-05-12 10:24:12


 
หม่อมหลวงอรจิตรา สนิทวงศ์
M.L.Aurajitra Snitwongse
ผู้อำนวยการสถาบันสิริกิติ์
Director of Sirikit Institute
Tel 0 2283 9411
Update : 2014-11-27 17:45:35


 
คุณหญิงเยาวนาถ ไทยวัฒน์
Khunying Yaovanart Thaiwadh
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9369
Update : 2016-05-12 10:24:39


 

นางพัสตราภรณ์ แดงเทศ
Mrs.Pattrabhorn Daengteth
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9488
Update : 2014-11-27 17:51:47


 
คุณหญิงอัจฉรา กะราลัย
Khunying Achara Karalai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9558
Update : 2016-05-12 10:25:04


 
นางสาวภัควดี โตบุญช่วย
Miss Pakavadee Tohboonchuay
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 283 9557
Update : 2016-05-12 10:26:02


 

นางสาวประภาวดี ไพรดำ
Miss Prapawadee Pridum
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
Plan and Policy Analyst, Expert Level
Tel 0 2283 9369
Update : 2015-10-09 11:05:12


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400