นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
National Office of Buddhism

ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
Salaya
Phuttamonthon
Nakhonpathom 73170
Tel 0 2441 4580
onab@onab.go.th
Update : 2014-11-10 11:19:23


 

พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
Pol.Lt.Col. Pongporn Parmsneh
ผู้อำนวยการ
Director General
Tel 0 2441 4590 Fax 0 2441 4502
onabboss60@gmail.com
Update : 2017-04-28 14:59:20


 
นายกนก แสนประเสริฐ
Mr.Kanok Sanprasert
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General
Tel 0 2441 4505 Fax 0 2441 4506
kanoksan@onab.go.th
Update : 2016-11-17 15:50:53


 
นางสาว ประนอม คงพิกุล
MissPranom Kongpikul
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General
Tel 0 2441 4503 Fax 0 2441 4504

Update : 2016-11-17 15:58:00


 

นายประสงค์ จักรคำ

ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2441 4582 Fax 0 2441 4592

Update : 2016-05-25 10:51:47


 
นายสนธยา เสนเอี่ยม

ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2441 4581 Fax 0 2441 4592

Update : 2016-05-25 10:56:29


 
นายสมเกียรติ ธงศรี
Mr.Somkiet Thongsree
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2441 5379 Fax 0 2441 4592
s_thongsree@hotmail.com
Update : 2016-11-17 15:59:25


 

นายวรเดช ช่างบุ
Mr.Vorradeach Changbu
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2441 5378 Fax 0 2441 4592
vorradeach@gmail.com
Update : 2016-11-17 16:00:20


 
นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์
MissJantana Suthiruengwong
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretariat
Tel 0 2441 4507 Fax 0 2441 4508
jantanasuth@onab.go.th
Update : 2016-11-17 15:35:37


 
นายบุญเลิศ โสภา
Mr.Boonlert Sopha
ผู้อำนวยการ กองพุทธศาสนศึกษา
Director Buddhist Education
Tel 0 2441 4549 Fax 0 2441 4551

Update : 2014-11-10 11:13:27


 

นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
Mr.Chatchai Chuchau
ผู้อำนวยการ กองพุทธศาสนสถาน
Director Buddhist Monastery Division
Tel 0 2441 4535 Fax 0 2441 4536
chutchai27@gmail.com
Update : 2016-05-25 10:55:25


 
นายอินทพร จั่นเอี่ยม
Mr.Intaporn Janieam
ผู้อำนวยการ สำนักงานศาสนสมบัติ
Director Ecclesiastical Property Office
Tel 0 2441 4528 Fax 0 2441 4528
kob303@gmail.com
Update : 2014-11-10 11:24:33


 
นายประดับ โพธิกาญจนวัตร
Mr.Pradab Pothikanchanavat
ผู้อำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล
Director Buddhamonthon Buddhist Center Office
Tel 0 2441 9008 Fax 0 2441 9368
Pradabp@gmail.com
Update : 2016-12-15 14:06:04


 

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร
Mr.Boonchert Kittitharangkoon
ผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
Director The Secretariat of the Sangha Superme Council
Tel 0 2441 4542 Fax 0 2441 4542
bckitti@gmail.com
Update : 2016-11-22 13:58:57


 
นายณรงค์เดช ชัยเนตร
Mr.Narongdej Chainetra
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Director Division of Promotion in Buddhist Propagation
Tel 0 2441 4256 dpbp2557@gmail.com
Update : 2016-11-17 16:01:52


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400