นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
National Office of Buddhism

25/25 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
25/25 Salaya
Phuttamonthon
Nakhonpathom 73170
Tel 0 2441 7999
Fax 0 2441 7924
onab@onab.go.th
Update : 2017-10-19 15:50:00


 

พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
Pol.Lt.Col. Pongporn Parmsneh
ผู้อำนวยการ
Director General
Tel 0 2441 7900 Fax 0 2441 7901-2
onabboss60@gmail.com
Update : 2017-10-19 14:57:53


 

.
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General
Tel 0 2441 7903 Fax 0 2441 7904

Update : 2017-10-19 14:59:08


 


รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General
Tel 0 2441 7905 Fax 0 2441 7906

Update : 2017-10-19 14:59:49


 รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General
Tel 0 2441 7908 Fax 0 2441 7909

Update : 2017-10-19 15:38:51


 
นายวรเดช ช่างบุ
Mr.Vorradeach Changbu
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2441 7910 Fax 0 2441 7915
vorradeach@gmail.com
Update : 2017-10-19 15:05:17


 
นายสมเกียรติ ธงศรี
Mr.Somkiet Thongsree
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2441 7911 Fax 0 2441 7915
s_thongsree@hotmail.com
Update : 2017-10-19 15:10:01


 

นายณรงค์ ทรงอารมณ์
Mr.Narong Songarom
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2441 7912 Fax 0 2441 7915
narong.cmi@gmail.com
Update : 2017-10-19 15:14:56


 
นางวชิรา น่วมเจริญ
Mrs.Vchira Nuamcharoen
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2441 7913 Fax 0 2441 7915
vchira2550@hotmail.com
Update : 2017-10-19 15:17:57


 
นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์
MissJantana Suthiruengwong
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretariat
Tel 0 2441 7922 Fax 0 2441 7923
jantanasuth@onab.go.th
Update : 2017-10-19 15:18:58


 

น.ส.อังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต
MissAngsumalin Chuthachindakhet
ผู้อำนวยการ กองพุทธศาสนศึกษา
Director Buddhist Education
Tel 0 2441 7948 Fax 0 2441 7951
aungsumalin.jiab@gmail.com
Update : 2017-10-30 15:52:24


 
นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
Mr.Jeerawit Niyomtham
ผู้อำนวยการ กองพุทธศาสนสถาน
Director Buddhist Monastery Division
Tel 0 2441 7953 Fax 0 2441 7954
jeerawit9404@gmail.com
Update : 2017-10-19 16:08:28


 
นายอินทพร จั่นเอี่ยม
Mr.Intaporn Janieam
ผู้อำนวยการ สำนักงานศาสนสมบัติ
Director Ecclesiastical Property Office
Tel 0 2441 7980 Fax 0 2441 7980
kob303@gmail.com
Update : 2017-10-19 15:34:50


 

นายสิทธิกร อ้วนศิริ
Mr.Sitthikorn Uansiri
ผู้อำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล
Director Buddhamonthon Buddhist Center Office
Tel 0 2441 7961 Fax 0 2441 7962
sitthikornloei@yahoo.co.th
Update : 2017-10-30 15:54:22


 


ผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
Director The Secretariat of the Sangha Superme Council
Tel 0 2441 7987 Fax 0 2441 7987

Update : 2017-10-19 15:29:15


 
นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
Mrs.Kaniknan Lorseethong
ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Director Division of Promotion in Buddhist Propagation
Tel 0 2441 7993 Fax 0 2441 7995-6
Kaniknanlor@onab.go.th
Update : 2017-10-19 15:35:27


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400