นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
National Office of Buddhism

25/25 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
25/25 Salaya
Phuttamonthon
Nakhonpathom 73170
Tel 0 2441 7999
Fax 0 2441 7924
onab@onab.go.th
Update : 2017-10-19 15:50:00


 

พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
Pol.Lt.Col. Pongporn Parmsneh
ผู้อำนวยการ
Director General
Tel 0 2441 7900 Fax 0 2441 7901-2
onabboss60@gmail.com
Update : 2017-10-19 14:57:53


 
นายสมเกียรติ ธงศรี
Mr.Somkiet Thongsree
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General
Tel 0 2441 7903 Fax 0 2441 7904
s_thongsree@hotmail.com
Update : 2018-10-11 11:08:45


 
นายณรงค์ ทรงอารมณ์
Mr.Narong Songarom
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General
Tel 0 2441 7905 Fax 0 2441 7906
narong.cmi@gmail.com
Update : 2018-10-11 11:11:38


 

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
Mr.Jeerawit Niyomtham
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director General
Tel 0 2441 7908 Fax 0 2441 7909
jeerawit9404@gmail.com
Update : 2018-10-11 11:17:50


 
นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา
Mr.
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2441 7910 Fax 0 2441 7915

Update : 2018-10-11 11:31:22


 
นายสิปป์บวร แก้วงาม
Mr.
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2441 7911 Fax 0 2441 7915

Update : 2018-10-11 11:25:58


 

นายอินทพร จั่นเอี่ยม
Mr.Intaporn Janieam
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2441 7912 Fax 0 2441 7915
kob303@gmail.com
Update : 2018-10-11 11:43:54


 
นางกัญฐณา หินเมืองเก่า
Mrs.
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2441 7913 Fax 0 2441 7915

Update : 2018-10-11 11:23:47


 
นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
Mrs.Kaniknan Lorseethong
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretariat
Tel 0 2441 7922 Fax 0 2441 7923
Kaniknanlor@onab.go.th
Update : 2018-10-11 11:21:37


 

นายสิทธา มูลหงษ์
Mr.
ผู้อำนวยการ กองพุทธศาสนศึกษา
Director Buddhist Education
Tel 0 2441 7948 Fax 0 2441 7951

Update : 2018-10-11 11:33:39


 
นางสาวพัชรา สุคันธี
Miss
ผู้อำนวยการ กองพุทธศาสนสถาน
Director Buddhist Monastery Division
Tel 0 2441 7953 Fax 0 2441 7954

Update : 2018-10-11 11:41:42


 
นางสาวสุวรรณี แก้วมณี
Miss
ผู้อำนวยการ สำนักงานศาสนสมบัติ
Director Ecclesiastical Property Office
Tel 0 2441 7980 Fax 0 2441 7980

Update : 2018-10-11 11:44:45


 

นายสิทธิกร อ้วนศิริ
Mr.Sitthikorn Uansiri
ผู้อำนวยการ สำนักงานพุทธมณฑล
Director Buddhamonthon Buddhist Center Office
Tel 0 2441 7961 Fax 0 2441 7962
sitthikornloei@yahoo.co.th
Update : 2017-10-30 15:54:22


 


ผู้อำนวยการ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
Director The Secretariat of the Sangha Superme Council
Tel 0 2441 7987 Fax 0 2441 7987

Update : 2017-10-19 15:29:15


 
นายภาณุพงศ์ คงเชื้อจีน

ผู้อำนวยการ กองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
Director Division of Promotion in Buddhist Propagation
Tel 0 2441 7993 Fax 0 2441 7995-6

Update : 2018-11-28 11:31:09


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400