นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Office of the Royal Development Projects Board

2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน
เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
2012 Soi 36, Arun Amarin Road, Bang Yi Khan Subdistrict,
Bang Plat District
Bangkok Thailand 10700
Tel 0 2447 8500-6
Fax 0 2447 8562
www.rdpb.go.th
Update : 2014-10-06 13:11:51


 

ม.ล.จิรพันธุ์ ทวีวงศ์
M.L.Jirapan Davivongs
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2447 8555 Fax 0 2447 8556
jirapan.d@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-12-04 11:02:54


 
นางสุวรรณา พาศิริ
Mrs.Suwanna Pasiri
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2447 8509 Fax 0 2447 8510
suwanna.p@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-12-04 10:59:21


 
นายดนุชา สินธวานนท์
Mr.Dnuja Sindhvananda
รักษาการแทนรองเลขาธิการ
Acting Deputy Secretary-General
Tel 0 2447 8515 Fax 0 2447 8516
dnuja.s@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-12-04 11:03:19


 

-ว่าง-
-Vacant-
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General

Update : 2014-11-12 13:30:31


 
นายดนุชา สินธวานนท์
Mr.Dnuja Sindhvananda
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Advisor on Royal Development Projects Coordination
Tel 0 2447 8515 Fax 0 2447 8516
dnuja.s@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-12-04 11:06:02


 
นายลลิต ถนอมสิงห์
Mr.Lalit Thanomsing
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
Advisor on Project Development
Tel 0 2447 8585 ext 201 Fax 0 2447 8580
lalit.t@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-12-04 11:06:33


 

นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์
Mr.Chatchai Poovichayasumlit
ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Advisor on Royal Development Projects Coordination
Tel 0 2447 8517 Fax 0 2447 8518
chatchai.p@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-12-04 11:07:26


 
นายลลิต ถนอมสิงห์
Mr.Lalit Thanomsing
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจกรรมพิเศษ
Acting Executive Diretor Bureau of Special Affairs
Tel 0 2447 8585 ext 201 Fax 0 2447 8580
lalit.t@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-12-04 11:12:58


 
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
Mr.Pawat Navamaratna
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 1
Executive Director Bureau of Projects Coordination 1
Tel 0 2447 8530 Fax 0 2447 8532
pawat.n@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-12-04 11:14:26


 

นายหทัย วสุนันต์
Mr.Hatai Vasunant
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานงานพื้นที่ 1/1
Director Projects Coordination Group 1/1
Tel 0 24478500 # 214 Fax 0 24478532
hatai_ob@hotmail.com
Update : 2014-11-05 13:18:55


 
นางสาวทิพย์กมล ศุภกุลฐิตาพัฒน์
MissTipkamol Supkunthitapat
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานงานพื้นที่ 1/2
Director Projects Coordination Group 1/2
Tel 0 24478500 # 216 Fax 0 24478532
napaporn.c@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-11-05 13:19:06


 
นายอภิศักดิ์ สรวิสูตร
Mr.Apisak Sornravisottra
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานงานพื้นที่ 1/3
Director Projects Coordination Group 1/3
Tel 0 24478500 # 215 Fax 0 24478532
apisak_nok@yahoo.com
Update : 2014-11-05 13:19:16


 

นายวรกานต์ จุฑานนท์
Mr.Vorakarn Juthanont
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 2
Executive Director Bureau of Projects Coordination 2
Tel 0 24478527 Fax 0 24478529
vorakran.j@.rdpb.mail.go.th/ vor95@hotmail.com
Update : 2014-11-06 09:51:08


 
นายนรินทร์ กาญจนฤกษ์
Mr.Narin Kenchanarock
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานงานพื้นที่ 2/1
Director Projects Coordination Group 2/1
Tel 0 24478527 # 210 Fax 0 24478529
narin.k@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-11-05 11:42:06


 
นายปริญญวัฒน์ วัชรอาภากร
Mr.Parinyawat Watcharaapakorn
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานงานพื้นที่ 2/2
Director Projects Coordination Group 2/2
Tel 0 24478500 # 211 Fax 0 24478529
parindim@gmail.com
Update : 2014-11-05 11:42:16


 

นายสมบูรณ์ วงค์กาด
Mr.Somboon Wongkad
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 3
Executive Director Bureau of Projects Coordination 3
Tel 0 24478500 # 205 /0 24478524 Fax 0 24478526
somboon.w@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-11-06 13:55:58


 
นายวิกรม คัยนันทน์
Mr.Vigrom Gayanandana
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานงานพื้นที่ 3/1
Director Projects Coordination Group 3/1
Tel 0 24478500 # 206 Fax 0 24478526
vigromg14@hotmail.com
Update : 2014-11-06 13:57:31


 
นายศุภรัชต์ อินทราวุธ
Mr.Suparach Intrawooth
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานงานพื้นที่ 3/2
Director Projects Coordination Group 3/2
Tel 0 24478500 # 208 Fax 0 24478526
supagolf@gmail.com
Update : 2014-11-05 11:42:42


 

น.ส.อุศนีย์ ธูปทอง
MissUsanee Thooptong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประสานงานโครงการพื้นที่ 4
Executive Director Bureau of Projects Coordination 4
Tel 0 24478521 Fax 0 24478523
usanee.t@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-11-05 11:40:45


 
นายตรีวิทย์ วินิชสำเภาทิพย์
Mr.Treevit Vinichsampaotip
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานงานพื้นที่ 4/1
Director Projects Coordination Group 4/1
Tel 0 24478500 # 203 Fax 0 24472523
threevit@gmail.com
Update : 2014-11-05 11:42:53


 
นายสุทัศน์ ตั้งพิพัฒน์พงศ์
Mr.Suthad Tangpipatpong
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประสานงานพื้นที่ 4/2
Director Projects Coordination Group 4/2
Tel 0 24478500 # 204 Fax 0 24478523
thadkrab55@gmail.com
Update : 2014-11-10 15:48:41


 

นายประสาท พาศิริ
Mr.Prasart Pasiri
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักศึกษาและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
Executive Director Bureau of Study and Extension of the Royal Development Works
Tel 0 24478534 Fax 0 24478536
prasart.p@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-11-05 11:34:51


 
นางสาวสมลักษณ์ บุนนาค
MissSomlux Bunnag
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Director Royal Development Study Centre Group
Tel 0 24478500 # 218 Fax 0 24478536
somluxb@yahoo.com
Update : 2014-11-06 09:47:27


 
นางสาวสุดารัตน์ คุสินธุ์
MissSudarat Khusinthu
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
Director Sufficiency Economy Group
Tel 0 24478500 # 220 Fax 0 24478536
sudarat.rdpb@gmail.com
Update : 2014-11-06 09:48:06


 

นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล
MissTakolwan Kraisorakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานและวิเทศสัมพันธ์
Executive Director Bureau of Planning and Foreign Affairs
Tel 0 24478544 Fax 0 24478543
Takolwan.k@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-11-05 11:35:24


 
นางพิชญดา หัศภาค
Mrs.Pichayada Hassapak
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มแผนงาน
Director Planning Group
Tel 0 24478542 Fax 0 24478543
pichayada2511@gmail.com
Update : 2014-10-21 16:40:17


 
นางศิริลักษณ์ ทัสนารมย์
Mrs.Siriluk Tasnarom
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
Director Development Strategy Group
Tel 0 24478500 # 233 Fax 0 24478543
wansiriluk@hotmail.com
Update : 2014-11-10 10:33:58


 

นางกมลินี สุขศรีวงศ์
Mrs.Kamolinee Suksriwong
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มวิเทศสัมพันธ์
Director Foreign Affairs Group
Tel 0 24478541 Fax 0 24478543
kamolinee.s@rdpb.mail.go.th
Update : 2012-03-20 09:04:31


 
นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
Mr.Somsak Permkesorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักติดตามประเมินผล
Executive Director Bureau of Monitoring and Evaluation
Tel 0 24478539 Fax 0 24478540
kesorn45@yahoo.com
Update : 2014-11-05 11:35:40


 
นางสาวเสาวลักษณ์ ควรพินิจ
MissSaowaluk koanpinit
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มติดตามผลโครงการ
Director Monitoring Group
Tel 0 24478500 # 230 Fax 0 24478539
nu_new24@yahoo.com
Update : 2014-10-21 16:42:29


 

นางสาวจำเนียร เพียรไม่คลาย
Mrs.Chamnian Phianmaikay
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประเมินผลโครงการ
Director Evaluation Group
Tel 0 24478500 # 230 Fax 0 24478539
chamnianp@yahoo.com
Update : 2014-11-06 13:54:50


 
นายจิตพล สิทธิประณีต
Mr.Jitpol Sittipraneed
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ
Executive Director Bureau of Personnel Development for Driving the Royal Initiatives
Tel 0 24478549 Fax 0 24478551
jitpol.s@.rdpb.mail.go.th
Update : 2014-11-05 11:35:53


 
นายภัททะพงศ์ เทียนศรี
Mr.Pattapong Tainsri
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
Director Personnel Group
Tel 0 24478548 Fax 0 24478551
pattapong_jeng@hotmail.com
Update : 2014-11-07 15:45:08


 

นายเอกชัย เพ็งสว่าง
Mr.Akachai Pengsawang
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
Director Welfare Promotion and Quality of Life Development Group
Tel 0 24478500 # 106 Fax 0 24478551
aka6951@hotmail.com
Update : 2014-11-05 10:12:27


 
น.ส.วัชรี วัฒนไกร
MissWatcharee Wattanakrai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานเลขาธิการ
Executive Director Bureau of Secretariat
Tel 0 24478558 Fax 0 24478553
watchare.w@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-11-06 08:54:29


 
นายสุวิทย์ ดุลยนันท์
Mr.Suwit Dulyanan
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มนิติการ
Director Legal Affairs Group
Tel 0 24478546 Fax 0 24478562
suwit.d@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-11-10 10:34:53


 

นางประพิณ แก้วทอง
Mrs.Prapin Kaewthong
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มบริหารการเงินการคลังและพัสดุ
Director Finance and Accounting Group
Tel 0 24478552 Fax 0 24478553
prapin.k@rdpb.mail.go.th
Update : 2012-03-20 09:06:34


 
นางศิริญญา ดิษฐบรรจง
Mrs.Sirinya Didabanjong
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มช่วยอำนวยการและบริหารทั่วไป
Director General Administration Group
Tel 0 24478563 Fax 0 24478562
sirinya74474@gmail.com
Update : 2014-11-07 15:47:39


 
นางศศิพร ปาณิกบุตร
Mrs.Sasiporn Panigabutr
ผู้อำนวยการสำนัก (รักษาการ) สำนักประชาสัมพันธ์
Acting Executive Director Bureau of Public Relations
Tel 0 24478559 Fax 0 24478561
meawsasiporn@gmail.com
Update : 2014-11-05 11:45:07


 

นางศศิพร ปาณิกบุตร
Mrs.Sasiporn Panigabutr
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มประชาสัมพันธ์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Director Public Relations Group
Tel 0 24478500 # 117 Fax 0 24478561
meawsasiporn@gmail.com
Update : 2014-11-07 15:46:20


 
นางสาวศีต์กร ตันกำแหง
MissSrikorn Tankamhaeng
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มสื่อสารองค์กร
Director Organizational Communication Group
Tel 0 24478500 # 120 Fax 0 24478561
bee_srikorn31@hotmail.com
Update : 2014-11-07 15:46:34


 
นางสุพร ตรีนรินทร์
Mrs.Suporn Treenarin
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์สารสนเทศ
Director Information Technology Centre
Tel 0 24478537 Fax 0 24478538
suporn.t@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-10-17 18:59:51


 

นายวัชระ หัศภาค
Mr.Watchara Hassapak
ผู้อำนวยการศูนย์ (รักษาการ) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Acting Director Anti-Corruption Operation Centre
Tel 0 24478500 # 101 Fax 0 2447 8545
wat604@yahoo.com
Update : 2014-11-05 11:44:19


 
นางสาวสุธัญญา ลีแวง
MissSuthanya Leewaeng
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มงานส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม
Director Ethics Promotion and Protection Group
Tel 0 24478500 # 113 Fax 0 24478553
suthanya.w @rdpb.mail.go.th
Update : 2014-11-05 10:14:40


 
นายวัชระ หัศภาค
Mr.Watchara Hassapak
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 24478545 Fax 0 24478545
wat604@yahoo.com
Update : 2014-11-06 13:53:03


 

น.ส.เกษร บุญยกิจสมบัติ
MissKesorn Boonyakitsombut
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Auditing Group
Tel 0 24478547 Fax 0 24478545
kesorn.b@rdpb.mail.go.th
Update : 2014-11-06 09:25:21


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400