นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
The office of the National Research Council of Thailand (NRCT)

196 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
196 Thanon Phahon Yothin
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2561 2445, 0 2579 1370-9, 0 2579 2289, 0 2562 0161
Fax 0 2579 3402, 0 2579 2289, 0 2579 3035, 0 2579 6060, 0 2561 3049, 0 2579 9260, 0 2579 13790 2579
www.nrct.go.th
Update : 2014-10-03 16:18:28


 

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
Prof.Sirirurg Songsivilai, M.D., Ph.D.
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2579 2280, 0 2561 2445 ext. 109 Fax 02 579 2280
secrtary.nrct@gmail.com
Update : 2017-05-15 13:54:10


 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
Dr.Wiparat De-ong
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2579 2281, 0 2561 2445 ext. 112 Fax 0 2579 2281
wiparatdeong@gmail.com
Update : 2017-05-25 13:31:45


 
(ว่าง)

รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2579 2282, 0 2561 2445 ext. 111 Fax 0 2579 2282

Update : 2017-05-25 13:32:26


 

(ว่าง)

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
Senior Advisor for Research
Tel 0 2579 8688, 0 2561 2445 ext. 115 Fax 0 2579 8688

Update : 2017-05-25 13:32:51


 
(ว่าง)

ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
Senior Advisor for Research
Tel 0 2579 8690, 0 2561 2445 ext. 114 Fax 0 2579 8690

Update : 2017-05-25 13:33:16


 
ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา
Dr.Pattamarat Kunjara
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
Expert in Research System
Tel 0 2561 2445 ext. 108 Fax 0 2579 8690
pattamarat.kunjara@gmail.com
Update : 2017-05-19 14:40:21


 

นายธีรวัชร ภรสัมฤทธิ์
Mr.Dherawatchara Pornsumrit
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
Expert in Research System
Tel 0 2579 5044, 0 2561 2445 ext. 116 Fax 0 2579 8690
dherawatchara@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 14:41:33


 
นางสาวสุดาวีณ์ นุกูลกิจเสรี
MissSudawee Nukunkitsaree
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of Secretariat
Tel 0 2579 6821, 0 2561 2445 ext. 802 Fax 0 2579 9552
sudawee.n@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 14:42:13


 
นางสาวพรรณี ปัญญาวัฒนาพร
Ms.Pannee Panyawattanaporn
ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ
Director Division of International Affairs
Tel 0 2561 2445 ext. 201 Fax 0 2561 3049, 0 2579 2285
pannee.p@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 14:43:46


 

นายสมปรารถนา สุขทวี
Mr.Sompratana Suktawee
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนการวิจัย
Director Division of Research Policy and Plan
Tel 0 2579 0192, 0 2561 2445 ext. 301 Fax 0 2579 7819
ninuau@hotmail.com
Update : 2017-05-19 14:48:36


 
นางนิตยา พุทธโกษา
Mrs.Nittaya Budagosa
ผู้อำนวยการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
Director Division of Plan Administration and Research Budget
Tel 0 2579 7581, 0 2561 2445 ext. 402 Fax 0 2579 0566, 0 2561 3721
nittaya.b@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 14:50:35


 
นายธีรวัฒน์ บุญสม
Mr.Terawat Boonsom
ผู้อำนวยการ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
Director Division of Research Evaluation and Knowledge Management
Tel 0 2940 5585, 0 2561 2445 ext. 502 Fax 0 2579 0455
terawatt.b@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 14:51:49


 

ดร.อังสนา โตกิจกล้า
Dr.Angsana Tokitkla
ผู้อำนวยการ กองมาตรฐานการวิจัย
Director Division of Research Standards
Tel 0 2579 0593, 0 2940 6501, 0 2561 2445 ext. 408, 532 Fax 0 2579 2283, 0 2940 6501
Angsana_t@hotmail.com
Update : 2017-05-19 15:00:53


 
นายเอนก บำรุงกิจ
Mr.Anek Bamrungkit
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
Director Research Information And Data Center
Tel 0 2579 9421, 0 2561 2445 ext. 701 Fax 0 2579 6382
anek.b@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 14:59:17


 
นางสาวปริญดา บุตะโยธี
Ms.Prinda Butayothee
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2561 2445 ext. 861 Fax 0 2579 0690
prinda.b@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 15:01:14


 

นางสาวเบญจวรรณ รักพุดซา
Ms.Benjawan Rakpudsar
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2579 6455, 0 2561 2445 ext. 870 Fax 0 2579 6455
benjawan.r@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 15:02:28


 
นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ
Ms.Saowanee Mungsujaritkarn
ผู้อำนวยการ กลุ่มการคลังและงบประมาณ
Director Finance and Budget Group
Tel 0 2561 4822, 0 2561 2445 ext. 820 Fax 0 2579 8689
saowanee@nrct.go.th / leknrct@gmail.com
Update : 2017-05-19 15:03:30


 
นางเพลินจิตต์ นกสกุล
Mrs.Phloeanchit Noksakul
ผู้อำนวยการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Group
Tel 0 2561 2445 ext. 831 Fax 0 2579 7280
phloeanchit.n@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 15:04:36


 

นางสาวอาภากร ชัยสุริยา
Ms.Apagorn Chaisuriya
ผู้อำนวยการ กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Director Information and Public Relations Group
Tel 0 2561 2445 ext. 851 Fax 0 2579 9775
apagorn.c@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 15:05:53


 
นายดวงภัทร เจริญทรัพย์
Mr.Duengpat Chareonsup
ผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
Director Organizational Policy and Strategy Group
Tel 0 2561 2445 ext. 840 Fax 0 2940 7169
duengpat.c@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 15:07:24


 
นางสาวสุรีรัตน์ คิ้วฮก
Ms.Sureerat Khewhok
ผู้อำนวยการ กลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ
Director Science And National Research Council Group
Tel 0 2579 1738, 0 2561 2445 ext. 352 Fax 0 2579 8285
sureerat.k@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 15:08:50


 

ดร.กลอยใจ สำเร็จวาณิชย์
Dr.Kloyjai Samretwanich
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
Director National Biological Control Research Center
Tel 0 2942 8252 - 3 Fax 0 2942 8252 - 3
kloyjai.s@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 15:09:36


 
(ว่าง)

ผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
Director Office of National Standard for Research Animals
Tel 0 2561 2445 ext. 620 Fax 02579 0388

Update : 2017-05-19 15:10:30


 
นางสาววาสนา น้อยนาช
MissWasana Noinaj
ผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
Director Office for Human Subject Research Standard
Tel 0 2561 2445 ext. 604 Fax 0 2579 9202
wnoinaj@hotmail.com
Update : 2017-05-19 15:10:52


 

นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ
Mrs.Mariyad Tangmitcharoen
ผู้อำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Techology Group
Tel 0 2561 2445 ext. 751 Fax 0 2579 6778
mariyad.t@nrct.go.th
Update : 2017-05-19 15:11:22


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400