นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
The office of the National Research Council of Thailand (NRCT)

196 ถนนพหลโยธิน
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
196 Thanon Phahon Yothin
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2561 2445, 0 2579 1370-9, 0 2579 2289, 0 2562 0161
Fax 0 2579 3402, 0 2579 2289, 0 2579 3035, 0 2579 6060, 0 2561 3049, 0 2579 9260, 0 2579 13790 2579
www.nrct.go.th
Update : 2014-10-03 16:18:28


 

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ
MissSukunaya Theerakutlert
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2579 2280, 0 2561 2445 ext. 109 Fax 02 579 2280
sukunya.nrct@gmail.com
Update : 2016-07-13 13:28:41


 
-- -
-- -
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2579 2281, 0 2561 2445 ext. 421 Fax 0 2579 2281

Update : 2016-07-13 13:29:02


 
นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์
Mr.Kristhawat Nopnakeepongse
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2579 2282, 0 2561 2445 ext. 422 Fax 0 2579 2282
kristhawat@nrct.go.th kristhawat@gmail.com
Update : 2012-02-28 14:40:06


 

ดร.จินตนาภา โสภณ
Dr.Jintanapa Sobhon
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย
Senior Advisor for Research
Tel 0 2579 8688, 0 2561 2445 ext. 453 Fax 0 2579 8688
jintanapa@nrct.go.th jintanapa2@yahoo.com
Update : 2014-10-17 10:08:52


 
นางยศวดี อึ้งวิเชียร
Mrs.Yossavadee Uugvichian
ที่ปรึกษาด้านการวิจัย (รักษาการ)
Senior Advisor for Research
Tel 0 2579 8690, 0 2561 2445 ext. 114 Fax 0 2579 8690
yossavadee.u@nrct.go.th yossavadee@msn.com
Update : 2016-07-13 13:33:15


 
-- -
-- -
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
Expert in Research System
Tel 0 2561 2445 ext. - Fax 0 2579 8690

Update : 2016-07-13 13:33:43


 

ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา
Dr.Pattamarat Kunjara
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย
Expert in Research System
Tel 0 2579 5044, 0 2561 2445 ext. 116 Fax 0 2579 8690
pattamarat@nrct.go.th pattamarat.kunjara@gmail.com
Update : 2016-07-13 13:34:01


 
นางสาวสุดาวีณ์ นุกูลกิจเสรี
MissSudawee Nukunkitsaree
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of Secretariat
Tel 0 2579 6821, 0 2561 2445 ext. 802 Fax 0 2579 9552
sudawee@nrct.go.th
Update : 2016-07-13 13:34:35


 
นางพิมพรรณ พงศ์พิชญามาตย์
Mrs.Pimpun Pongpidjayamaad
ผู้อำนวยการ กองการต่างประเทศ
Director Division of International Affairs
Tel 0 2561 2445 ext. 407, 529 Fax 0 2561 3049, 0 2579 2285
pimpun.s@nrct.go.th pimpun14@yahoo.com
Update : 2014-10-16 17:08:08


 

ดร.เพ็ญธิดา ทิพย์โยธา
Dr.Pentida Tipyotha
ผู้อำนวยการ กองนโยบายและแผนการวิจัย
Director Division of Research Policy and Plan
Tel 0 2579 0192, 0 2561 2445 ext. 595, 463 Fax 0 2579 7819
pentida@nrct.go.th, pentida@hotmail.co.th
Update : 2014-10-16 16:44:41


 
นางสุนันทา สมพงษ์
Mrs.Sunanta Sompong
ผู้อำนวยการ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
Director Division of Plan Administration and Research Budget
Tel 0 2579 7581, 0 2561 2445 ext. 405, 541 Fax 0 2579 0566, 0 2561 3721
susompong1@yahoo.com, sompongsu1@gmail.com
Update : 2014-10-16 16:42:46


 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
Dr.Wiparat De-ong
ผู้อำนวยการ กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย
Director Division of Research Evaluation and Knowledge Management
Tel 0 2940 5585, 0 2561 2445 ext. 409, 457 Fax 0 2579 0455
wiparatdeong@gmail.com
Update : 2014-10-17 10:10:30


 

ดร.อังสนา โตกิจกล้า
Dr.Angsana Tokitkla
รักษาการผู้อำนวยการ กองมาตรฐานการวิจัย
Acting Director Division of Research Standards
Tel 0 2579 0593, 0 2940 6501, 0 2561 2445 ext. 408, 532 Fax 0 2579 2283, 0 2940 6501
Angsana_t@hotmail.com
Update : 2014-11-12 13:36:09


 
นางสาวเพชรา สังขะวร
MissPetchara Sungkhaworn
ผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
Director Research Information And Data Center
Tel 0 2579 9421, 0 2561 2445 ext. 506 Fax 0 2579 6382
petchara@nrct.go.th
Update : 2014-10-07 09:52:38


 
-ว่าง-
-Vacant-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Public Sector Development Group
Tel 0 2561 2445 ext. 413, 449 Fax 0 2579 0690

Update : 2014-11-12 13:34:58


 

นางสาวสายสมร ทองมหา
MissSaisamorn Thongmaha
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2579 6455, 0 2561 2445 ext. 450 Fax 0 2579 6455
saisamorn@nrct.go.th
Update : 2014-10-16 17:10:26


 
นางสาวเสาวนีย์ มุ่งสุจริตการ
MissSaowanee Mungsujaritkarn
ผู้อำนวยการ กลุ่มการคลังและงบประมาณ
Director Finance and Budget Group
Tel 0 2561 4822, 0 2561 2445 ext. 425 Fax 0 2579 8689
Saowanee@nrct.go.th
Update : 2014-10-07 14:07:48


 
นายฤทธิเดช ภรสัมฤทธิ์
Mr.Ritdhidej Pornsumrit
ผู้อำนวยการ กลุ่มทรัพยากรบุคคล
Director Human Resource Group
Tel 0 2561 2445 ext. 592 Fax 0 2579 7280
ritdhidej@gmail.com
Update : 2014-10-16 16:46:51


 

นางสาวอัฐพร แจ้งใจ
MissAddhaporn Jangjai
ผู้อำนวยการ กลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Director Information and Public Relations Group
Tel 0 2561 2445 ext. 502 Fax 0 2579 9775
addha.j@hotmail.com
Update : 2014-10-16 17:08:53


 
นายเอนก บำรุงกิจ
Mr.Anek Bamrungkit
รักษาการผู้อำนวยการ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์องค์กร
Acting Director Organizational Policy and Strategy Group
Tel 0 2561 2445 ext. 345, 564 Fax 0 2940 7169
bamrungkit@hotmail.com
Update : 2014-11-12 13:37:48


 
ดร.อังสนา โตกิจกล้า
Dr.Angsana Tokitkla
ผู้อำนวยการ กลุ่มวิทยาการและสภาวิจัยแห่งชาติ
Director Science And National Research Council Group
Tel 0 2579 1738, 0 2561 2445 ext. 451 Fax 0 2579 4714
Angsana_t@hotmail.com
Update : 2014-10-07 10:09:10


 

ดร.กลอยใจ สำเร็จวาณิชย์
Dr.Kloyjai Samretwanich
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
Director National Biological Control Research Center
Tel 0 2942 8252 - 3 Fax 0 2942 8252 - 3
kloyjais@hotmail.com, kloyjai.s@nrct.go.th
Update : 2014-10-16 16:50:07


 
นายเชษฐพงษ์ บุตรเทพ
Mr.Chetphong Butthep
ผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
Director Office of National Standard for Research Animals
Tel 0 2561 2445 ext. 497 Fax 02579 0388
chbutthep@gmail.com
Update : 2014-10-16 16:56:14


 
นางสาววาสนา น้อยนาช
MissWasana Noinaj
รักษาการผู้อำนวยการ สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน
Acting Director Office for Human Subject Research Standard
Tel 0 2561 2445 ext. 545 Fax 0 2579 9202
wnoinaj@hotmail.com
Update : 2014-11-12 13:36:49


 

นางมาริยาท ตั้งมิตรเจริญ
Mrs.Mariyad Tangmitcharoen
ผู้อำนวยการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Techology Group
Tel 0 2561 2445 ext. 512 Fax 0 2579 6778
mariyad.t@nrct.go.th, wanich_m@hotmail.com
Update : 2014-10-07 13:33:41


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400