นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักพระราชวัง
สำนักพระราชวัง
Bureau of the Royal Household

ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน
กรุงเทพมหานคร 10200
The Grand Palace, Thanon Na Phra Lan

Bangkok 10200
Tel 0 2623 5499, 0 2623 5500
Fax 0 2226 4949

Update : 2017-11-21 13:45:18


สำนักพระราชวัง
Bureau of the Royal Household

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
Suan Chitralada, Dusit Palace,

Bangkok 10300
Tel 0 2283 9145,0 2283 9141

Update : 2012-03-14 12:13:01


สำนักพระราชวัง
Bureau of the Royal Household

สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
Sanam Sungpha, Dusit Palace, Bangkok

Bangkok 10300
Tel 0 2281 7999

Update : 2012-03-14 12:12:23


 

นายแก้วขวัญ วัชโรทัย
Mr.Keokhwan Vajarodaya
เลขาธิการพระราชวัง
Lord Chamberlain
Tel 0 2215 7149
Update :


 
นายขวัญแก้ว วัชโรทัย
Mr.Khwankeo Vajarodaya
รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
Grand Chamberlain
Tel 0 2281 4814
Update : 2012-03-14 14:38:17


 
นายณรงค์ฤทธิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mr.Narongrid Snidvongs Na Ayuthaya
รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ
Grand Chamberlain
Tel 0 2281 1203, 0 2283 9175, 0 2283 9393
Update : 2014-11-12 11:54:43


 

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr.Chirayu Israngkun Na Ayuthaya
รองเลขาธิการพระราชวัง
Grand Chamberlain
Tel 0 2787 6012-4
Update : 2012-03-15 14:46:06


 
นายจินตนา ชื่นศิริ
Mr.Jintana Chuensiri
รองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายการเงิน
Grand Chamberlain
Tel 0 2221 2816
Update :


 
นายดิสธร วัชโรทัย
Mr.Distorn Vajarodaya
รองเลขาธิการพระราชวัง
Grand Chamberlain
Tel 0 2999 9010
Update : 2012-03-14 12:17:58


 

พล.อ.อสถิตย์พงษ์ สุขวิมล
Acm.Satitpong Sukvimol
รองเลขาธิการพระราชวัง
Grand Chamberlain
Tel 0 2356 0812 ext.301
Update : 2012-03-14 12:22:53


 
พล.ต.สำเริง ไชยยงค์
Maj.Gen.Samrerng Chaiyong
กรมวังผู้ใหญ่
Grand Chamberlain
Tel 0 2282 1021
Update : 2014-11-13 15:06:36


 
พล.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการ
Pol.Gen.Pongsak Rohitopakara
กรมวังผู้ใหญ่
Grand Chamberlain
Tel 0 2283 9033, 0 2281 6200
Update : 2014-11-13 15:07:02


 

นายวัชรกิติ วัชโรทัย
Mr.Watcharakiti Vajarodaya
กรมวังผู้ใหญ่
Grand Chamberlain
Tel 0 2281 7999 ext.5555 ,0 2281 8597
Update : 2014-11-13 15:07:41


 
ว่าที่ ร.ต.กิตติ ขันธมิตร
Acting Sub.LT.Kitti Khantamit
กรมวังผู้ใหญ่
Grand Chamberlain
Tel 0 2282 6511, 0 2281 3921
Update : 2014-11-13 15:07:59


 
นายประสงค์ พิทูรกิจจา
Mr.Prasong Pitulkitja
ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง
Senior Advisor
Tel 0 2283 9542, 0 2999 9911
Update : 2012-03-14 12:30:45


 

นางพรจันทร์ นุกุลประดิษฐ์
Mrs.Pornchan Nukulpradit
ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง
Senior Advisor
Tel 0 2224 3260
Update : 2012-03-14 12:31:41


 
นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย
MissKobkul Kanchanalai
ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง
Senior Advisor
Tel 0 2282 1150-1 ext.2001,0 2281 7999 ext.2408
Update : 2014-11-12 13:40:43


 
นายสรรชัย เทียมทวีสิน
Mr.Sunchai Timtaweesin
ที่ปรึกษาสำนักพระราชวัง
Senior Advisor
Tel 0 2225 6825
Update : 2014-11-12 12:56:46


 

พล.ต.ปรีชา บุญอำพล
Maj.Gen.Preecha Bunumpol
ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ
Special Grade Attached to Bureau of the Royal Household
Tel 0 2356 0793
Update : 2014-11-12 10:48:04


 
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
Mr.Ratanavudh Vajarodaya
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
Special Advisor
Tel 0 2623 5500 ext. 1119, 1831
Update :


 
นายประเสริฐ กตัญญู
Mr.Prasert Katunyoo
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
Senior Expert in Policy and Planning Analysis, Advisory level
Tel 0 2221 5849
Update : 2012-03-15 14:47:47


 

คุณเพ็ญศรี เขียวมีส่วน
KhunPensri Keawmeesuan
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
Senior Expert in Policy and Planning Ananlysis, Advisory level
Tel 0 2224 3286
Update : 2012-03-15 15:38:44


 
นายสมทรง จันทร์พวง
Mr.Somsong Chandpoung
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
Senior Expert in Policy and Planning Analysis, Advisory level
Tel 0 2283 9224
Update : 2012-03-15 14:49:17


 
นายไพศาล ล้อมทอง
Mr.Paisan Lomtong
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
Senior Expert in Policy and Planning Analysis, Advisory level
Tel 0 2283 9366
Update : 2012-03-15 14:50:41


 

น.ท.ฉลาด ทองตะโก
Wg.Cdr.Chalad Tongtago
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
Senior Expert in Policy and Planning Analysis, Advisory level
Tel 0 2281 8905
Update : 2012-03-15 15:13:01


 
นายพรชัย เจริญสุวรรณ
Mr.Pornchai Charoensuwan
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
Senior Expert in Policy and Planning Analysis, Advisory level
Tel 0 2281 7999 ext.2420
Update : 2012-03-15 15:05:19


 
นายถนอม พรายศรี
Mr.Thanom Praisri
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
Senior Expert in Policy and Planning Analysis, Advisory level
Tel 0 2283 9533
Update : 2014-11-12 10:50:05


 

นายนิยม วสุหิรัญ
Mr.Niyom Vasuhiran
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
Senior Expert in Policy and Planning Analysis, Advisory level
Tel 0 2280 0491
Update : 2012-03-15 15:07:37


 
นายจำนรรจ์ มิมะพันธุ์
Mr.Chamnan Mimaphun
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
Senior Expert in Policy and Planning Analysis, Advisory level
Tel 0 2224 3323
Update : 2012-03-15 15:09:24


 
นายสงคราม ทรัพย์เจริญ
Mr.Songkram Supecharoen, M.D.
แพทย์ประจำพระองค์ทรงคุณวุฒิ
Personal Physician´s to H.M. the King, Advisory level
Tel 0 2318 9545
Update : 2014-11-12 10:55:32


 

นายดิเรก จุลชาต
Mr.Direk Chulajata, M.D.
แพทย์ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ
Medical Advisor, Advisory level
Tel 0 2465 9009
Update : 2014-11-12 11:00:15


 
นายปราโมทย์ โสภาคย์
Mr.Pramote Sophark
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Senior Medical, Advisory level
Tel 0 2281 2065
Update : 2012-03-14 12:42:30


 
คุณหญิงวิศวัจฉริยา โภวาที
Khun-YingWiswashriya Bhowati, M.D.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
Senior Medical, Advisory level
Tel 0 2281 3340
Update : 2012-03-14 12:46:00


 

นางยินดี ภูมิมาศ
Mrs.Yindee Pumimas
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ
Senior Expert in Human Resource, Advisory level
Tel 0 2281 8486
Update : 2012-03-15 15:12:15


 
นายพรชัย จุฑามาศ
Mr.Pornchai Chuthamas
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ
Senior Expert in Agriculture, Advisory level
Tel 0 2282 1850
Update : 2014-11-12 11:02:46


 
นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์
Mr.Ekasit Watanaprechanon
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการเกษตรทรงคุณวุฒิ
Senior Expert in Agriculture, Advisory level
Tel 0 2282 3504
Update : 2012-03-15 15:14:37


 

นายโอภาส สายะเสวี
Mr.Opas Sayasevi
สถาปนิกทรงคุณวุฒิ
Senior Architechtures, Advisory level
Tel 0 2224 3323 ext.8853
Update : 2012-03-15 15:45:31


 
นางสาวปถมพร ตะละภัฏ
MissPathomporn Talabhat
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of the Secretary
Tel 0 2224 3270
Update : 2014-11-12 13:41:16


 
นางสาวนภาพร พิทักษ์ผล
MissNapaporn Pitugpol
ผู้อำนวยการกอง กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2280 8703, 0 2280 8705
Update : 2014-11-12 13:41:37


 

นางนาฎนภางค์ สมะพันธุ
Mrs.Nartnapang Samabhandhu
ผู้อำนวยการกอง กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2225 5171
Update : 2012-03-15 15:17:45


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการกอง กองงานส่วนพระองค์
Director His Majesty´s Private Affairs Division
Tel 0 2999 9000 ext.117
Update : 2015-01-27 16:05:15


 


กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร
H.R.H. the Crown Prince´s Personal Affairs Division
Tel 0 2356 0800-9
Update : 2014-11-12 13:42:26


 

นายชาติชาย วรมาลี
Mr.Chartchai Varamali
ผู้อำนวยการกอง กองมหาดเล็ก
Director Royal Page Division
Tel 0 2282 4154, 0 2282 4155
Update : 2014-11-12 11:14:59


 
นายวิศิษฐพร เผื่อนพิภพ
Mr.Visitporn Pheunphiphop
ผู้อำนวยการกอง กองวัง
Director Royal Chamberlains Division
Tel 0 2283 9228
Update : 2012-03-15 15:23:56


 
นายวิญญู ชื่นอารมย์
Mr.Winyu Chunarom
ผู้อำนวยการกอง กองพระราชพิธี
Director Royal Ceremonial Division
Tel 0 2623 5500 ext.8824
Update : 2012-03-15 15:25:09


 

นายชนะชัย วรมาลี
Mr.Chanachai Varamali
ผู้อำนวยการกอง กองชาวที่
Director Major Domo Division
Tel 0 2282 1835
Update : 2012-03-15 15:26:30


 
นางนงนุช อธิบดี
Mrs.NongNooch Athibodee
ผู้อำนวยการกอง กองธุรการที่ประทับ
Director Royal Household Affairs Division
Tel 0 2283 9494, 0 2281 7999 .2334
Update : 2014-11-12 11:27:31


 
นายนิพนธ์ เล้าสินวัฒนา
Mr.Niphon Lousinwattana
ผู้อำนวยการกอง กองบำรุงรักษาราชอุทยาน
Director Royal Palace Grounds Division
Tel 0 2283 9534
Update : 2012-03-15 15:28:33


 

นายเทอดพล วงษ์วานิช
Mr.Therdpol Wongwanich
ผู้อำนวยการกอง กองพระราชพาหนะ
Director Royal Conveyance Division
Tel 0 2668 0928
Update : 2012-03-15 15:29:29


 
พ.ต.ประสาร เหมือนพงษ์
Maj.Prasarn Muanpong
ผู้อำนวยการกอง กองแพทย์หลวง
Director Royal Medical Division
Tel 0 2283 9567
Update : 2014-11-12 12:31:10


 
นางนภาพร เล้าสินวัฒนา
Mrs.Napaporn Loussinwattana
ผู้อำนวยการกอง กองศิลปกรรม
Director Fine Arts Division
Tel 0 2221 7374
Update : 2012-03-15 16:22:43


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักงานพระคลังข้างที่
Director Office of Privy Purse
Tel 0 2282 8488
Update : 2014-11-12 13:43:10


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400