นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
87 Phaholythin 8 (Soi Sailom)
Samsen Nai, Phayathai
Bangkok 10400
Tel 022710151-60, 026708888 หรือ 1200 กด 2
Fax 022505240
http://www.nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 10:24:01


 

นายพงษ์พัฒน์ พาหารเหลา
Mr.Pongpat Pahanlua
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค

Tel 022710151 ext. 818 pongpat.p@nbtc.go.th
Update : 2014-11-26 15:51:03


 
นายธีรัช เพ็ชรหิน
Mr.Teerush Petchhin
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักงาน กสทช. เขต 3 (ลำปาง)

Tel 054313920 - 2 ext. 202 ,711-713 Fax 054313923
pechhin@hotmail.com
Update : 2014-11-26 16:03:13


 
พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี
Air Chief MarshalThares Punsri
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Chairman
Tel 022710151 ext. 921 Fax 022905204
thares.p@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 10:25:47


 

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
ColonelNatee Sukonrat, Ph.D.
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Vice Chairman
Tel 022710151 ext. 732,937,938 Fax 022905215
natee.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 10:26:49


 
พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ColonelSettapong Malisuwan, Ph.D.
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Vice Chairman
Tel 022710151 ext. 828,869,870 Fax 022710164
settapong.m@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 09:28:32


 
พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
Lt.Gen.Dr.Perapong Manakit
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 924,925 Fax 022905206
perapong.m@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 10:54:42


 

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
Dr.Suthiphon Thaveechaiyagarn
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 932 Fax 022905211
suthiphon.t@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 13:07:37


 
พันตำรวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า
Pol.Col.Taweesak Ngamsanga
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 5033,5035,5036 Fax 022710699
taweesak.n@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 09:32:19


 
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
Assoc.Prof.Prasert Silphiphat
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 414,678 Fax 022905216
prasert.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 09:32:48


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
Assist. Prof.Thawatchai Jittrapanun, Ph.D.
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 5046 Fax 022905221
thawatchai.j@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 09:33:17


 
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
Ms.Supinya Klangnarong
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 5061,5062 Fax 022795563
supinya.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 09:33:44


 
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
Mr.Prawit Leesatapomwongsa, M.D.
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 927,396,397 Fax 022905224
prawit.l@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 09:34:15


 

พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร
GeneralSukit Khamasundara
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 175,733 Fax 026167499
sukit.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 09:34:56


 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
Mr.Takorn Tantasith
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Secretary Genaral
Tel 022710151 ext. 169,186 Fax 022714376
takorn.t@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 09:30:23


 
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
Mr.Trirat Viriyasirikul
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Duputy Secretary General
Tel 022905316,022710151 ext.524 trairat.v@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 11:53:06


 

นายพิทยาพล จันทนะสาโร
Mr.Pitjapol Jantanasaro
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Deputy Secretary General
Tel 022710130,022710151 ext. 579,580 Fax 022712853
pitjapol.j@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 11:35:15


 
นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร
Mr.Korkij Danchaivichit
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Deputy Secretary General
Tel 022710151 ext.522,532,533 Fax 022905139
korkit.d@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 11:58:47


 
นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล
Mr.Chalermchai Kokkeadtikul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประธานกรรมการและการประชุม

Tel 022710151 ext. 314 chalermchai.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 11:37:31


 

นางบายศรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mrs.Baisri Snidvongs
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเลขาธิการ

Tel 022783202,022710151 ext. 222 Fax 026167622
baisri.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 09:35:38


 
นางสาวศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง
MissSiriwan Foomfuang
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022717680,022710151 ext.5700 siriwan.f@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 11:05:51


 
นายพากเพียร สุนทรสิต
Mr.Pakpien Soontornsit
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Tel 022710151 ext. 235,631,633 Fax 022905145
parkpien.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 11:40:47


 

พลอากาศตรีธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
AVM.Thanapant Raicharoen
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Duputy Secretary General
Tel 022710151 ext.399 Fax 022905142
thanapant.r@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 13:29:43


 
นายสมภพ รัตนาธรรมวัฒน์
Mr.Somphop Ratanathamwat
ผู้อำนวยการส่วนงาน ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

Tel 086-0432111,022710151 ext. 154 somphop.r@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 11:42:48


 
นายสมบัติ ลีลาพตะ
Mr.Sombat Leelapata
รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Tel 022717639,0899675599,022710151 ext.5450 sombat.l@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 13:44:32


 

นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
MissKorkanok Kijbanjai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022717663,022710151 ext. 5850 korkanok.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 11:46:02


 
นายพสุ ศรีหิรัญ
Mr.Pasu Srihirun
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022717629, 022710151 ext. 5250 pasu_s@htomail.com,pasu.nbtc@gmail.com
Update : 2014-11-19 09:46:42


 
นายกีรติ อาภาพันธุ์
Mr.Keerati Apaphant
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Tel 022717656, 022710151 ext. 5676,880 Fax 022785492
keerati.a@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 09:48:23


 

นางปริตา วงศ์ชุตินาท
Mrs.Parita Wongchutinat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022717635, 022710151 ext. 5300 Fax 022717636
parita.w@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 09:49:16


 
นายทนงศักดิ์ สุขะนินทร์
Mr.Thanongsak Sukhanindr
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักรับรองมาตารฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022717635,022717636 , 022710151ext.5300 thanongsak.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 09:50:59


 
นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล
Mr.Somsak Siripattanakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

Tel 022710151 ext. 917 Fax 022785493
somsak.W@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 11:51:41


 

นางสุวรรนีย์ เจียรานุชาติ
Mrs.Suwannee Jiaranuchart
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสื่อสารองค์กร

Tel 022710151 ext.858,2299 Suvannee.J@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 13:58:48


 
นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

Tel 022717625, 022710151 ext. 5235 Fax 022785202
maneerat.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 09:54:16


 
นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์

Tel 022717625, 022710151 ext. 5235 Fax 022785202
maneerat.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 09:55:13


 

นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม

Tel 02717625, 022710151 ext. 5235 Fax 022785202
maneerat.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 09:58:33


 
นายนิพนธ์ จงวิชิต
Mr.Niphon Jongwichit
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา

Tel 02 544 8107 Fax 02 554 8100
niphon.l@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 14:05:52


 
นายสมบัติ ลีลาพตะ
Mr.Sombat Leelapata
รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Tel 022717639, 0899675599, 022710151 ext.5450 sombat.l@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 11:41:41


 

นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม
Mr.Phongsak Suppayakom
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022717657, 022710151 ext. 5789 phongsak.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 10:00:26


 
นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์
Mrs.Ramida Jarintippitak
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง

Tel 022717686, 022710151 ext. 5600 ramidaj@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 10:01:36


 
พันตรีโกเมธ ประทีปทอง
MajorKomate Prateepthong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม

Tel 022717660,022710151 ext.5800 komate.p@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 11:19:09


 

นางรัตนากร ทองสำราญ
Mrs.Ratanakorn Thongsamran
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022717673, 022710151 ext. 5500 ratanakorn.t@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 10:03:57


 
นายธราเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
Mr.Pharadheb Na Ayuthia
รักษาการผู้อำนวยการส่วนงาน ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

Tel 022710151 ext.115 dome_ntc@yahoo.com
Update : 2014-11-24 14:16:37


 
นาย สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน
Mr.Sutisak Tantayotin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 555 sutisak.t@nbtc.go.th,sutisakt@hotmail.com
Update : 2014-11-17 12:03:47


 

นางสาว อัญชลี เจิดรังษี
MissAnchalee Cherdrungsi
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม

Tel 022726866, 022710151 ext. 512 Fax 022726866
anchalee.c@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 10:07:21


 
นาย สมสกุล ชัยกาญจนาศักดิ์
Mr.Somsakul Chaikanjanasak
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักการคลัง

Tel 022710151 ext. 210 somsakul.c@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 14:31:44


 
นาง ยุพา จันทร์กกระจ่าง
Mrs.Yupha Jankrajaing
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

Tel 022710151 ext. 215 yupha.j@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 14:36:00


 

นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ์
Mrs.Daungduen Svetsomboon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารคดีและนิติการ

Tel 022710151 ext. 178 Fax 022905231
dds_12@hotmail.com
Update : 2014-11-24 14:43:59


 
นาย พิชัย สุวรรณกิจบริหาร
Mr.Pichai Suwanakijboriharn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ

Tel 022783620,022710151ext.310,501 Fax 026166371
pichai.nbtc@gmail.com
Update : 2014-11-19 10:53:23


 
นาย ฉันทพันธ์ ขำโคกกรวด
Mr.Chanthaphat Khamkhokgruad
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

Tel 022710151 ext.823 Fax 022710634
chanthaphat.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 14:50:35


 

นางสาววัจนา ชื่นทองคำ
MissWasana Chuentongkam
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการต่างประเทศ

Tel 022727054,022710151 ext.410 Fax 022781736
wasana.c@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 14:55:03


 
นาย สมบัติ ลีลาพตะ
Mr. Sombat Leelapata
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022717639,022710151 ext.5450 sombat.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 11:33:46


 
นาง สุพินญา จำปี
Mrs. Supinya Jampee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมายโทรคมนาคม

Tel 022783355, 022710151 ext.285 Fax 022783355
supinya.j@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 10:57:42


 

นายบุญโชค รุ่งโชติ
Mr. Boonchoke Rungchoti
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

Tel 22726868 022710151 ext.305 Fax 022782530
boonchoke.r@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 10:59:24


 
นาย ดำรงค์ วัสโสทก
Mr. Dumrong Watsotok
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม

Tel 022905232, 022710151 ext. 719 dumrong.w@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 11:02:17


 
นางอารีย์ สวัสดิ์สาลี
Mrs.Aree Svastisalee
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ

Tel 022710151 ext.738 Fax 02 228 3283
aree.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 15:16:49


 

นางสาวสุภัทรา กฤตยาบาล
MissSupattra Kittayabarn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext.419,0891232511 supattra.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 15:22:34


 
นางสาว ภานุพร ภัทรโชค
MissPanuporn Patarachoke
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม

Tel 022726888, 22710151 ext. 418 Fax 022713512
panuporn.p@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 11:06:42


 
นางนุสรา หนาแน่น
Mrs.Nusara Hnanan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext.910 nusara.c@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 15:28:14


 

นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข
MissChitsata Sriprasertsuk
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext.670 chitsata.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 15:33:25


 
นายชัยยุทธ มังศรี
Mr.Chaiyuth Mongsri
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

Tel 026346111, 022710151 ext. 585 Fax 02 279 0251
chaiyuth.m@nbtc.go.th
Update : 2014-11-26 14:44:21


 
พันเอกสมมาส สำราญรัตน์
ColoneSommas Samranrat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกรรมการกิจการโทรคมนาคมและการประชุม

Tel 022710151 ext. 871 Fax 02 271 4637
sommas.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-26 14:49:23


 

นาย จาตุรนต์ โชคสวัสดิ์
Mr.Chaturon Choksawat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑

Tel 022782496, 022710151 ext. 777 chaturon.c@nbtc.go.th
Update : 2014-11-26 14:54:46


 
นางสาว พูลศิริ นิลกิจศรานนท์
MissPulsiri Ninkitsaranont
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒

Tel 022710151 ext. 767 pulsiri.n@nbtc.go.th
Update : 2014-11-26 15:10:57


 
นาย วเรศ บวรสิน
Mr.Wares Borvonsin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

Tel 022710151 ext. 675 wares.b@nbtc.go.th
Update : 2014-11-26 15:16:00


 

นายชุติเดช บุญโกสุมภ์
Mr.Chutidech Boonkosum
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

Tel 022714268, 022710151 ext. 690 chutidech.b@nbtc.go.th
Update : 2014-11-26 15:22:26


 
นาย ภูมิภัส พลการ
Mr.Poompat Palakarn
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง

Tel 022717600, 022710151 ext. 5595 poompat.p@nbtc.go.th
Update : 2014-11-26 15:27:31


 
นาย เสน่ห์ สายวงศ์
Mr.Saneh Saiwong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารคลื่นความถี่

Tel 022710151 ext. 915 saneh.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-26 15:30:52


 

นาย มาโนชญ์ จารุสมบัติ
Mr.Manoj Jarusombat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารข้อมูลกลาง

Tel 022710151 ext. 443 Fax 022713516
m_jaru@yahoo.com
Update : 2014-11-19 11:18:07


 
นาย ชูศักดิ์ เสรีรัฐ
Mr. Choosak Sereerat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ

Tel 022790721, 022710151 ext. 666 Fax 022726981
choosak.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 11:19:09


 
นาย ชูวิทย์ วิริยะวีรวรรณ
Mr.Choovit Viriyaweerawan
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 1 นนทบุรี

Tel 025883594,029505875ext.651-654,111 Fax 029505876
choovit.v@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 10:53:24


 

นายสัญญา กระจ่างศรี
Mr. Sanya Krajangsri
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 2 อุบลราชธานี

Tel 045281706 - 8 ext. 671 Fax 0455314024
ksanya60@hotmail.com
Update : 2014-11-26 15:33:53


 
นายเนติพงษ์ ตลับนาค
Mr. Natipong Talubnark
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel 022710151 ext. 888 Fax 02 272 6938
natipong.t@nbtc.go.th
Update : 2014-11-26 15:38:39


 
นาย อดิเรก วีระกิจ
Mr.Adirake Werakij
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 4 สงขลา

Tel 074251901-4 ext.111,741-744 Fax 074251091
adirake@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 11:23:14


 

นายเจษฎา สุขนิยม
Mr. Chetsada Sukniyom
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 5 จันทบุรี

Tel 039361261-2ext.662 Fax 03938437
chesada.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 11:12:01


 
นาย อัศวิน มุงคุณคำชาว
Mr. Assawin Mungkunkamchao
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 6 ขอนแก่น

Tel 0895691922,043202601-4ext.694 Fax 043202600
assawin.m@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 11:26:37


 
นายศักดิ์ศรี ว่องไว
Mr.Saksri Wongwai
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 7 นครราชสีมา

Tel 044969568ext.444,684 saksri@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 11:16:16


 

นาย ฉลาด อาสายุทธ์
Mr. Chalard Arsayut
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช. เขต 8 (อุดรธานี)

Tel 042223657,042242047 ext.704 Fax 042242047
chalard.a@nbtc.go.th
Update : 2014-11-19 11:28:33


 
นาย นเรศร์ ภาชนะพรรณ์
Mr. Nares Phachanaphan
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช. เขต 9 (เชียงใหม่)

Tel 053805904-5 ext.111,721-724 Fax 053274670
nares.p@nbtc.go.th, hr5hrn@hotmail.com
Update : 2014-11-19 11:30:38


 
นายมนต์ชัย ณ ลำพูน
Mr. Monchai Na lamphun
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลก

Tel 055245151-2 ext.111, 734 Fax 055245150
monchai@nbtc.go.th, jeep_ntc@hotmail.com
Update : 2014-11-19 11:32:02


 

นาย วรรณะ เศรษฐพงศ์
Mr.Wanna Setthaphong
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 11 ภูเก็ต

Tel 076321037, 076321961 - 3 ext. 754 Fax 076321522
wanna@nbtc.go.th
Update : 2014-11-26 15:43:42


 
นาย สมคิด นาคะพิสุทธิ์
Mr. Somkid Nakapisut
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 12 นครศรีธรรมราช

Tel 0896571444, 075764191 ext. 764 Fax 075764190
somkid.n@nbtc.go.th
Update : 2014-11-17 11:27:45


 
นาย วัลลภ ญาณจรูญ
Mr.Wanlop Yarncharoon
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 13 ระนอง

Tel 077821444 ext. 111, 783 ningnong_mtr@hotmail.com
Update : 2014-11-26 15:45:10


 

นาย สุนไชย จิระกร
Mr. Soonchai Jirakorn
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 14 ชุมพร

Tel 077598597-8 ext. 108, 101,774 soonchai.j@nbtc.go.th
Update : 2014-11-26 15:46:21


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400