นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
87 Phaholythin 8 (Soi Sailom)
Samsen Nai, Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2271 0151-60, 0 2670 8888 หรือ 1200 กด 2
Fax 0 2250 5240
http://www.nbtc.go.th
Update : 2014-12-18 15:04:31


 

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี
Air Chief MarshalThares Punsri
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Chairman
Tel 02 271 0151 ext. 921 Fax 02 290 5204
thares.p@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:34:14


 
พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
ColonelNatee Sukonrat, Ph.D.
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Vice Chairman
Tel 02 271 0151 ext. 732,937,938 Fax 02 290 5215
natee.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:35:12


 
พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ColonelSettapong Malisuwan, Ph.D.
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Vice Chairman
Tel 02 271 0151 ext. 828,869,870 Fax 02 271 0164
settapong.m@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:35:56


 

พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
Lt.Gen.Dr.Perapong Manakit
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 02 271 0151 ext. 924,925 Fax 02 290 5206
perapong.m@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:36:25


 
พันตำรวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า
Pol.Col.Taweesak Ngamsanga
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 02 271 0151 ext. 5033,5035,5036 Fax 02 271 0699
taweesak.n@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:36:57


 
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
Assoc.Prof.Prasert Silphiphat
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 02 271 0151 ext. 414,678 Fax 02 290 5216
prasert.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:37:34


 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
Assist. Prof.Thawatchai Jittrapanun, Ph.D.
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 02 271 0151 ext. 5046 Fax 02 290 5221
thawatchai.j@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:38:08


 
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
Ms.Supinya Klangnarong
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 02 271 0151 ext. 5061,5062 Fax 02 279 5563
supinya.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:38:32


 
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
Mr.Prawit Leesatapomwongsa, M.D.
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 02 271 0151 ext. 927,396,397 Fax 02 290 5224
prawit.l@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:39:27


 

พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร
GeneralSukit Khamasundara
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 02 271 0151 ext. 175,733 Fax 02 616 7499
sukit.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:40:05


 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
Mr.Takorn Tantasith
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Secretary Genaral
Tel 02 271 0151 ext. 169,186 Fax 02 271 4376
takorn.t@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:40:34


 
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
Mr.Trirat Viriyasirikul
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Duputy Secretary General
Tel 02 290 5316,02 271 0151 ext. 524 trairat.v@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:41:11


 

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร
Mr.Korkij Danchaivichit
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Deputy Secretary General
Tel 02 271 0151 ext. 522,532,533 Fax 02 290 5139
korkit.d@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:41:39


 
พลอากาศตรีธนพันธุ์ หร่ายเจริญ
AVM.Thanapant Raicharoen
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Duputy Secretary General
Tel 02 271 0151 ext.399 Fax 02 290 5142
thanapant.r@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:42:09


 
นายสมบัติ ลีลาพตะ
Mr.Sombat Leelapata
รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Tel 02 271 7639,089 967 5599,02 271 0151 ext.5450 sombat.l@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:42:58


 

นายทศพร เกตุอดิศร
Mr.Totsaporn Getu-adisorn
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Tel 02 272 6969, 02 271 0151 ext. 130,132 Fax 02 272 6889
totsaporn.g@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:43:35


 
นายพิทยาพล จันทนะสาโร
Mr.Pitjapol Jantanasaro
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
Deputy Secretary General
Tel 02 271 0130,02 271 0151 ext. 579,580 Fax 02 271 2853
pitjapol.j@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:44:10


 
นายองอาจ เรืองรุ่งโสม
Mr.Ongard Roungroongsom
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Tel 02 271 0151 ext. 632 Fax 02 271 2853
ongard.r@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:44:34


 

นายพากเพียร สุนทรสิต
Mr.Pakpien Soontornsit
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

Tel 02 271 0151 ext. 235,631,633 Fax 02 290 5145
parkpien.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:45:03


 
นายสมภพ รัตนาธรรมวัฒน์
Mr.Somphop Ratanathamwat
ผู้อำนวยการส่วนงาน ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

Tel 086 043 2111,02 271 0151 ext. 154 somphop.r@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:45:46


 
นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล
Mr.Chalermchai Kokkeadtikul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประธานกรรมการและการประชุม

Tel 02 271 0151 ext. 314 chalermchai.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:46:09


 

นางบายศรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mrs.Baisri Snidvongs
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเลขาธิการ

Tel 02 278 3202,02 271 0151 ext. 222 Fax 02 616 7622
baisri.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:46:41


 
นางสุวรรนีย์ เจียรานุชาติ
Mrs.Suwannee Jiaranuchart
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสื่อสารองค์กร

Tel 02 271 0151 ext.858,2299 Suvannee.J@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:47:35


 
นายนิพนธ์ จงวิชิต
Mr.Niphon Jongwichit
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานกองทุนวิจัยและพัฒนา

Tel 02 544 8107 Fax 02 554 8100
niphon.l@nbtc.go.th
Update : 2014-11-24 14:05:52


 

นายสมภพ รัตนาธรรมรวัฒน์
Mr.Somphop Ratanathamwat
ผู้อำนวยการส่วนงาน ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

Tel 086 043 2111, 02 271 0151 ext. 154 somphop.r@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:48:07


 
นายธราเทพ เทวกุล ณ อยุธยา
Mr.Pharadheb Na Ayuthia
รักษาการผู้อำนวยการส่วนงาน ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

Tel 02 271 0151 ext.115 dome_ntc@yahoo.com
Update : 2014-11-27 11:48:28


 
นาย สมสกุล ชัยกาญจนาศักดิ์
Mr.Somsakul Chaikanjanasak
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักการคลัง

Tel 02 271 0151 ext. 210 somsakul.c@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:48:58


 

นาง ยุพา จันทร์กกระจ่าง
Mrs.Yupha Jankrajaing
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

Tel 02 271 0151 ext. 215 yupha.j@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:49:23


 
นางดวงเดือน เสวตสมบูรณ์
Mrs.Daungduen Svetsomboon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารคดีและนิติการ

Tel 02 271 0151 ext. 178 Fax 02 290 5231
dds_12@hotmail.com
Update : 2014-11-27 11:49:48


 
นาย ฉันทพันธ์ ขำโคกกรวด
Mr.Chanthaphat Khamkhokgruad
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

Tel 02 271 0151 ext.823 Fax 02 271 0634
chanthaphat.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:50:20


 

นางสาววัจนา ชื่นทองคำ
MissWasana Chuentongkam
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการต่างประเทศ

Tel 02 272 7054, 02 271 0151ext.410 Fax 02 278 1736
wasana.c@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:51:18


 
นางอารีย์ สวัสดิ์สาลี
Mrs.Aree Svastisalee
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันพัฒนาบุคลากรและวิชาการ

Tel 02 2710 151 ext.738 Fax 02 228 3283
aree.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:51:49


 
นางสาวสุภัทรา กฤตยาบาล
MissSupattra Kittayabarn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการสายงานกิจการโทรคมนาคม

Tel 02 271 0151 ext.419,089 123 2511 supattra.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:52:48


 

นาย สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน
Mr.Sutisak Tantayotin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

Tel 02 271 0151 ext. 555 sutisak.t@nbtc.go.th,sutisakt@hotmail.com
Update : 2014-11-27 11:53:13


 
นางสาว อัญชลี เจิดรังษี
MissAnchalee Cherdrungsi
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม

Tel 02 272 6866, 02 271 0151 ext. 512 Fax 02 272 6866
anchalee.c@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:53:40


 
นางนุสรา หนาแน่น
Mrs.Nusara Hnanan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

Tel 02 271 0151 ext.910 nusara.c@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:54:00


 

นางสาวจิตสถา ศรีประเสริฐสุข
MissChitsata Sriprasertsuk
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

Tel 02 271 0151 ext.670 chitsata.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:54:14


 
นาย พิชัย สุวรรณกิจบริหาร
Mr.Pichai Suwanakijboriharn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ

Tel 02 278 3620,02 271 0151 ext. 310,501 Fax 02 616 6371
pichai.nbtc@gmail.com
Update : 2014-11-27 11:55:58


 
นายชัยยุทธ มังศรี
Mr.Chaiyuth Mongsri
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

Tel 02 634 6111, 02 271 0151 ext. 585 Fax 02 279 0251
chaiyuth.m@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:56:32


 

พันเอกสมมาส สำราญรัตน์
ColoneSommas Samranrat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกรรมการกิจการโทรคมนาคมและการประชุม

Tel 02 271 0151 ext. 871 Fax 02 271 4637
sommas.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:56:54


 
นาย จาตุรนต์ โชคสวัสดิ์
Mr.Chaturon Choksawat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๑

Tel 02 278 2496, 02 271 0151 ext. 777 chaturon.c@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:57:22


 
นางสาว พูลศิริ นิลกิจศรานนท์
MissPulsiri Ninkitsaranont
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ๒

Tel 02 271 0151 ext. 767 pulsiri.n@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:57:44


 

นาง สุพินญา จำปี
Mrs. Supinya Jampee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมายโทรคมนาคม

Tel 02 278 3355, 02 271 0151 ext.285 Fax 02 278 3355
supinya.j@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:58:19


 
นายบุญโชค รุ่งโชติ
Mr. Boonchoke Rungchoti
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

Tel 02 272 6868,02 271 0151 ext. 305 Fax 02 278 2530
boonchoke.r@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 11:59:46


 
นาย ดำรงค์ วัสโสทก
Mr. Dumrong Watsotok
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม

Tel 02 290 5232, 02 271 0151 ext. 719 dumrong.w@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:00:23


 

นาย วเรศ บวรสิน
Mr.Wares Borvonsin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

Tel 02 271 0151 ext. 675 wares.b@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:00:43


 
นายชุติเดช บุญโกสุมภ์
Mr.Chutidech Boonkosum
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักโครงข่ายพื้นฐานการใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

Tel 02 271 4268, 02 271 0151 ext. 690 chutidech.b@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:01:18


 
นางสาว ภานุพร ภัทรโชค
MissPanuporn Patarachoke
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม

Tel 02 272 6888, 02 271 0151 ext. 418 Fax 02 271 3512
panuporn.p@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:02:00


 

นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
MissKorkanok Kijbanjai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 02 271 7663,02 271 0151 ext. 5850 korkanok.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:02:33


 
นายพสุ ศรีหิรัญ
Mr.Pasu Srihirun
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 02 271 7629, 02 271 0151 ext. 5250 pasu_s@htomail.com,pasu.nbtc@gmail.com
Update : 2014-11-27 12:02:56


 
นายกีรติ อาภาพันธุ์
Mr.Keerati Apaphant
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Tel 02 271 7656, 02 271 0151 ext. 5676,880 Fax 02 278 5492
keerati.a@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:03:27


 

นางปริตา วงศ์ชุตินาท
Mrs.Parita Wongchutinat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิศวกรรมและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 02 271 7635, 02 271 0151 ext. 5300 Fax 02 271 7636
parita.w@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:04:04


 
นายทนงศักดิ์ สุขะนินทร์
Mr.Thanongsak Sukhanindr
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักรับรองมาตารฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 02 271 7635,02 271 7636 , 02 271 0151ext.5300 thanongsak.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:04:48


 
นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล
Mr.Somsak Siripattanakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

Tel 02 271 0151 ext. 917 Fax 02 278 5493
somsak.W@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:05:17


 

นางสาวศิริวรรณ ฟุ่มเฟื่อง
MissSiriwan Foomfuang
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 02 271 7680,02 271 0151 ext.5700 siriwan.f@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:05:49


 
พันตรีโกเมธ ประทีปทอง
MajorKomate Prateepthong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ และการประชุม

Tel 02 271 7660,02 271 0151 ext.5800 komate.p@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:06:19


 
นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง

Tel 02 271 7625, 02 271 0151 ext. 5235 Fax 02 278 5202
maneerat.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:06:55


 

นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์

Tel 02 271 7625, 02 271 0151 ext. 5235 Fax 02 278 5202
maneerat.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:07:26


 
นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องวิทยุคมนาคม

Tel 02 717 625, 02 271 0151 ext. 5235 Fax 02 278 5202
maneerat.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:07:59


 
นาย สมบัติ ลีลาพตะ
Mr. Sombat Leelapata
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 02 271 7639,02 271 0151 ext.5450 sombat.k@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:08:34


 

นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม
Mr.Phongsak Suppayakom
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับการใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 02 271 7657, 02 271 0151 ext. 5789 phongsak.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:09:06


 
นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์
Mrs.Ramida Jarintippitak
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลกันเอง

Tel 02 271 7686,02 271 0151 ext. 5600 ramidaj@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:10:40


 
นาย ภูมิภัส พลการ
Mr.Poompat Palakarn
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง

Tel 02 271 7600, 02 271 0151 ext. 5595 poompat.p@nbtc.go.th
Update : 2014-11-27 12:11:13


 

นางรัตนากร ทองสำราญ
Mrs.Ratanakorn Thongsamran
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับผังและเนื้อหารายการและพัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 02 271 7673, 02 271 0151 ext. 5500 ratanakorn.t@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 08:58:43


 
นาย เสน่ห์ สายวงศ์
Mr.Saneh Saiwong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารคลื่นความถี่

Tel 02 271 0151 ext. 915 saneh.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 08:59:21


 
นาย ชูศักดิ์ เสรีรัฐ
Mr. Choosak Sereerat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนและวิศวกรรมการตรวจสอบ

Tel 02 279 0721, 02 271 0151 ext. 666 Fax 02 272 6981
choosak.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 09:00:12


 

นาย มาโนชญ์ จารุสมบัติ
Mr.Manoj Jarusombat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารข้อมูลกลาง

Tel 02 271 0151 ext. 443 Fax 02 271 3516
m_jaru@yahoo.com
Update : 2014-11-28 09:00:46


 
นายเนติพงษ์ ตลับนาค
Mr. Natipong Talubnark
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel 02 271 0151 ext. 888 Fax 02 272 6938
natipong.t@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 09:01:26


 
นายพงษ์พัฒน์ พาหารเหลา
Mr.Pongpat Pahanlua
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการสายงานบริหารคลื่นความถี่และภูมิภาค

Tel 02 271 0151 ext. 818 pongpat.p@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 09:01:50


 

นายสัญญา กระจ่างศรี
Mr. Sanya Krajangsri
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 2 อุบลราชธานี

Tel 045 281706 - 8 ext. 671 Fax 045 314024
ksanya60@hotmail.com
Update : 2014-11-28 09:04:01


 
นายเจษฎา สุขนิยม
Mr. Chetsada Sukniyom
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 5 จันทบุรี

Tel 039 361261-2ext.662 Fax 039 38437
chesada.s@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 09:04:33


 
นาย ชูวิทย์ วิริยะวีรวรรณ
Mr.Choovit Viriyaweerawan
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 1 นนทบุรี

Tel 02 588 3594,02 950 5875 ext.651 - 654,111 Fax 02 950 5876
choovit.v@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 09:05:34


 

นาย ฉลาด อาสายุทธ์
Mr. Chalard Arsayut
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช. เขต 8 (อุดรธานี)

Tel 042 223657,042 242047 ext.704 Fax 042 242047
chalard.a@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 09:07:18


 
นายศักดิ์ศรี ว่องไว
Mr.Saksri Wongwai
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 7 นครราชสีมา

Tel 044 969568 ext.444,684 saksri@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 09:08:25


 
นายมนต์ชัย ณ ลำพูน
Mr. Monchai Na lamphun
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลก

Tel 055 245151-2 ext.111, 734 Fax 055 245150
monchai@nbtc.go.th, jeep_ntc@hotmail.com
Update : 2014-11-28 09:12:12


 

นาย นเรศร์ ภาชนะพรรณ์
Mr. Nares Phachanaphan
ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช. เขต 9 (เชียงใหม่)

Tel 053 805904-5 ext.111,721-724 Fax 053 274670
nares.p@nbtc.go.th, hr5hrn@hotmail.com
Update : 2014-11-28 09:09:19


 
นาย วัลลภ ญาณจรูญ
Mr.Wanlop Yarncharoon
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 13 ระนอง

Tel 077 821444 ext. 111, 783 ningnong_mtr@hotmail.com
Update : 2014-11-28 09:09:39


 
นายธีรัช เพ็ชรหิน
Mr.Teerush Petchhin
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักงาน กสทช. เขต 3 (ลำปาง)

Tel 054 313920 - 2 ext. 202 ,711-713 Fax 054 313923
pechhin@hotmail.com
Update : 2014-11-28 09:09:57


 

นาย สุนไชย จิระกร
Mr. Soonchai Jirakorn
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 14 ชุมพร

Tel 077 598597-8 ext. 108, 101,774 soonchai.j@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 09:10:17


 
นาย อดิเรก วีระกิจ
Mr.Adirake Werakij
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 4 สงขลา

Tel 074 251901-4 ext.111,741-744 Fax 074 251091
adirake@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 09:10:40


 
นาย วรรณะ เศรษฐพงศ์
Mr.Wanna Setthaphong
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 11 ภูเก็ต

Tel 076 321037, 076 321961 - 3 ext. 754 Fax 076 321522
wanna@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 09:11:02


 

นาย สมคิด นาคะพิสุทธิ์
Mr. Somkid Nakapisut
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 12 นครศรีธรรมราช

Tel 089 657 1444, 075 764191 ext. 764 Fax 075 764190
somkid.n@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 09:11:32


 
นาย อัศวิน มุงคุณคำชาว
Mr. Assawin Mungkunkamchao
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 6 ขอนแก่น

Tel 089 569 1922,043 202 601-4 ext. 694 Fax 043 202 600
assawin.m@nbtc.go.th
Update : 2014-11-28 08:57:37


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400