นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
87 Phaholythin 8 (Soi Sailom)
Samsen Nai, Phayathai
Bangkok 10400
Tel 022710151-60, 026708888 หรือ 1200 กด 2
Fax 022505240
http://www.nbtc.go.th

 

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี
Air Chief MarshalThares Punsri
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Chairman
Tel 022710151 ext. 921 Fax 022905204
thares.p@nbtc.go.th


 
พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
ColonelNatee Sukonrat, Ph.D.
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Vice Chairman
Tel 022710151 ext. 732 Fax 022905215
natee.s@nbtc.go.th


 
พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ColonelSettapong Malisuwan, Ph.D.
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Vice Chairman
Tel 022710151 ext. 870 Fax 022710164
settapong.m@nbtc.go.th


 

พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
Lt.Gen.Dr.Perapong Manakit
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 923 Fax 022905206
perapong.m@nbtc.go.th


 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
Dr.Suthiphon Thaveechaiyagarn
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 932 Fax 022905211
suthiphon.t@nbtc.go.th


 
พันตำรวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า
Pol.Col.Taweesak Ngamsanga
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 143 Fax 022710699
taweesak.n@nbtc.go.th


 

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
Assoc.Prof.Prasert Silphiphat
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 414 Fax 022905216
prasert.s@nbtc.go.th


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
Assist. Prof.Thawatchai Jittrapanun, Ph.D.
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 358 Fax 022905221
thawatchai.j@nbtc.go.th


 
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
Ms.Supinya Klangnarong
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 112 Fax 022795563
supinya.k@nbtc.go.th


 

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
Mr.Prawit Leesatapomwongsa, M.D.
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 927 Fax 022905224
prawit.l@nbtc.go.th


 
พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร
GeneralSukit Khamasundara
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 121 Fax 026167499
sukit.k@nbtc.go.th


 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
Mr.Takorn Tantasith
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Secretary Genaral
Tel 022710151 ext. 168 Fax 022714376
takorn@nbtc.go.th


 

นายทศพร เกตุอดิศร
Mr.Totsaporn Getu-adisorn
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Deputy Secretary General
Tel 022710151 ext. 130 Fax 022726889
totsaporn.g@nbtc.go.th


 
นายพิทยาพล จันทนะสาโร
Mr.Pitjapol Jantanasaro
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Deputy Secretary General
Tel 022710151 ext. 579 Fax 022712853
pitjapol.j@nbtc.go.th


 
นายประเสริฐ อภิปุญญา
Mr.Prasert Aphiphunya
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Deputy Secretary General
Tel 022710151 ext. 568 Fax 022710127
prasert.a@nbtc.go.th


 

นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล
Mr.Chalermchai Kokkeadtikul
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม

Tel 022710151 ext. 314 chalermchai.k@nbtc.go.th


 
นางบายศรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mrs.Baisri Snidvongs
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานเลขานุการและการกำกับดูแลองค์กร

Tel 022710151 ext. 222 Fax 026167622
baisri.s@nbtc.go.th


 
นายมาโนชญ์ จารุสมบัติ
Mr.Manoj Jarusombat
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

Tel 022710151 ext. 443 Fax 022713516
manoj.j@nbtc.go.th


 

นายพากเพียร สุนทรสิต
Mr.Pakpien Soontornsit
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

Tel 022710151 ext. 235 Fax 022783355
parkpien.s@nbtc.go.th


 
นางอิสสะรี ฉัตรโชติกวงศ์
Mrs.Issaree Chatchotikawong
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

Tel 022710151 issaree.c@nbtc.go.th


 
นายสมภพ รัตนาธรรมวัฒน์
Mr.Somphop Ratanathamwat
รักษาการผู้อำนวยการส่วนงาน ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

Tel 022710151 ext. 184 somphop.r@nbtc.go.th


 

นางณิชาภัทร วรสิทธิ์
Mrs.Nichapat Vorasith
รักษาการผู้อำนวยการส่วนงาน ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

Tel 022710151 ext. 179 nichapat.v@nbtc.go.th


 
นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
MissKorkanok Kijbanjai
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 763 korkanok.k@nbtc.go.th


 
นายพสุ ศรีหิรัญ
Mr.Pasu Srihirun
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 867 pasu.s@nbtc.go.th


 

นายกีรติ อาภาพันธุ์
Mr.Keerati Apaphant
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 515 keerati.a@nbtc.go.th


 
นางปริตา วงศ์ชุตินาท
Mrs.Parita Wongchutinat
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 661 parita.w@nbtc.go.th


 
นายทนงศักดิ์ สุขะนินทร์
Mr.Thanongsak Sukhanindr
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ในระบบไอพี

Tel 022710151 thanongsak.s@nbtc.go.th


 

นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล
Mr.Somsak Siripattanakul
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล

Tel 022710151 ext. 917 somsak.s@nbtc.go.th


 
นางชุติมา ไตรโกมุท
Mrs.Chutima Trikomut
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 468 Fax 022784427
chutima.t@nbtc.go.th


 
นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 865 maneerat.k@nbtc.go.th


 

นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 1

Tel 022710151 ext. 865 maneerat.k@nbtc.go.th


 
นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 2

Tel 022710151 ext. 865 maneerat.k@nbtc.go.th


 
นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 3

Tel 022710151 ext. 865 maneerat.k@nbtc.go.th


 

นายสมบัติ ลีลาพตะ
Mr.Sombat Leelapata
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 231 Fax 022783355
sombat.l@nbtc.go.th


 
นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม
Mr.Phongsak Suppayakom
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 472 Fax 022785202
phongsak.s@nbtc.go.th


 
นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์
Mrs.Ramida Jarintippitak
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลตนเอง

Tel 022710151 ext. 501 ramida.j@nbtc.go.th


 

นางดวงเดือน รังสิกุล
Mrs.Duangdearn Rungsikul
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ

Tel 022710151 ext. 467 Fax 022784427
duangdearn.r@nbtc.go.th


 
นางรัตนากร ทองสำราญ
Mrs.Ratanakorn Thongsamran
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 461 ratanakorn.t@nbtc.go.th


 
นายวรพงศ์ นิภากรพันธ์
Mr.Worapong Nipakornpun
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการภารกิจโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 419 worapong.n@nbtc.go.th


 

นาย สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน
Mr.Sutisak Tantayotin
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 916 sutisak.t@nbtc.go.th


 
นางสาว อัญชลี เจิดรังษี
MissAnchalee Cherdrungsi
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 512 anchalee.c@nbtc.go.th


 
นาย พิทยาพล จันทนะสาโร
Mr. Pitjapol Jantanasaro
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 579 Fax 02 271 2853
pitjapol.j@nbtc.go.th


 

นาง นุสรา ชูกูล
Mrs.Nusara Chookool
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 670 nusara.c@nbtc.go.th


 
นาย ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
Mr.Trairat Viriyasirikul
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ

Tel 022710151 ext. 671 trairat.v@nbtc.go.th


 
นาย พิชัย สุวรรณกิจบริหาร
Mr.Pichai Suwanakijboriharn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

Tel 026346000 pichai.s@nbtc.go.th


 

นาย ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
Mr.Trairat Viriyasirikul
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 671 trairat.v@nbtc.go.th


 
นายองอาจ เรืองรุ่งโสม
Mr. Ongard Roungroongsom
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1

Tel 022710151 ext. 777 Fax 022726948
ongard.r@nbtc.go.th


 
นาย องอาจ เรืองรุ่งโสม
Mr. Ongard Roungroongsom
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2

Tel 022710151 ext. 777 Fax 022726948
ongard.r@nbtc.go.th


 

นาง สุพินญา จำปี
Mrs. Supinya Jampee
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 285 Fax 022783355
supinya.j@nbtc.go.th


 
นายบุญโชค รุ่งโชติ
Mr. Boonchoke Rungchoti
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 305 Fax 022782530
boonchoke.r@nbtc.go.th


 
นาย ดำรงค์ วัสโสทก
Mr. Dumrong Watsotok
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม

Tel 022710151 ext. 719 Fax 02 290 5233,02 279 6948,02 278 3993
dumrong.w@nbtc.go.th


 

นายพากเพียร สุนทรสิต
Mr.Pakpien Soontornsit
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

Tel 022710151 ext. 235 Fax 022783355
parkpien.s@nbtc.go.th


 
นายชุติเดช บุญโกสุมภ์
Mr.Chutidech Boonkosum
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

Tel 022710151 ext. 690 chutidech.b@nbtc.go.th


 
นางสาว ภานุพร ภัทรโชค
MissPanuporn Patarachoke
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 418 Fax 022713512
panuporn.p@nbtc.go.th


 

นาย ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
Mr.Trairat Viriyasirikul
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

Tel 022710522 trairat.v@nbtc.go.th


 
นางอัจฉรา ปัณยวณิช
Mrs.Achara Panyavanija
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

Tel 022710151 ext. 220 achara.p@nbtc.go.th


 
นาง ดวงเดือน เสวตสมบูรณ์
Mrs.Daungduen Svetsomboon
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารคดีและนิติการ

Tel 022710151 ext. 178 Fax 022905231
daungduen.s@nbtc.go.th


 

นางอัจฉรา ปัณยวณิช
Mrs. Achara Panyavanija
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะและวิชาการ

Tel 022710151 ext. 220 achara.p@nbtc.go.th


 
นาย ทศพร เกตุอดิศร
Mr.Totsaporn Getu-adisorn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

Tel 022710151 ext. 130 Fax 02 272 6889
totsaporn.k@nbtc.go.th


 
นาง วิจิตรา พลับประสิทธิ์
Mrs. Wichitra Plubprasit
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการคลัง

Tel 022710151 ext. 210 Fax 022713514
wichitra.p@nbtc.go.th


 

นาย พงษ์พัฒน์ พาหารเหลา
Mr.Pongpat Pahanlua
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel 022710151 ext. 818 pongpat.p@nbtc.go.th


 
นางสาว วัจนา ชื่นทองคำ
MissWajana Chuentongkam
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการต่างประเทศ

Tel 022710151 ext. 410 Fax 022781736
wajana.c@nbtc.go.th


 
นาย ทศพร เกตุอดิศร
Mr.Totsaporn Getu-adisorn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ

Tel 022710151 ext. 130 Fax 022726889
totsaporn.k@nbtc.go.th


 

นาย นันทเกียรติ สุทธิธรรม
Mr.Nantakiat Suthitham
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ

Tel 022710151 ext. 907 nantakiat.s@nbtc.go.th


 
นาย มาโนชญ์ จารุสมบัติ
Mr.Manoj Jarusombat
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิและกิจการเพื่อสาธารณะ

Tel 022710151 ext. 443 Fax 022713516
manoj.j@nbtc.go.th


 
นาย ชูศักดิ์ เสรีรัฐ
Mr. Choosak Sereerat
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานภูมิภาค

Tel 022710151 ext. 666 Fax 022726981
choosak.s@nbtc.go.th


 

นาย ชูวิทย์ วิริยะวีรวรรณ
Mr.Choovit Viriyaweerawan
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 1 นนทบุรี

Tel 025883594 Fax 029505876


 
นายสัญญา กระจ่างศรี
Mr. Sanya Krajangsri
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 2 อุบลราชธานี

Tel 045281706-9


 
นายสมศักดิ์ เรืองศรีชัย
Mr. Somsak Ruangsrichai
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง

Tel 054313920-2 Fax 054313923
somsak@nbtc.go.th


 

นาย อดิเรก วีระกิจ
Mr.Adirake Werakij
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 4 สงขลา

Tel 074251901-4 Fax 074251091
adirake@nbtc.go.th


 
นายเจษฎา สุขนิยม
Mr. Chetsada Sukniyom
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 5 จันทบุรี

Tel 039361261-2


 
นาย อัศวิน มุงคุณคำชาว
Mr. Assawin Mungkunkamchao
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 6 ขอนแก่น

Tel 043202600-4


 

นายศักดิ์ศรี ว่องไว
Mr.Saksri Wongwai
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 7 นครราชสีมา

Tel 044969568-9 Fax 044959569
saksri@nbtc.go.th


 
นาย ฉลาด อาสายุทธ์
Mr. Chalard Arsayut
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 8 อุดรธานี

Tel 042223657 Fax 042242047


 
นาย นเรศร์ ภาชนะพรรณ์
Mr. Nares Phachanaphan
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม่

Tel 053805904-5 Fax 053274670
nares.p@nbtc.go.th


 

นายมนต์ชัย ณ ลำพูน
Mr. Monchai Na lamphun
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลก

Tel 055245151-2 Fax 055245150
monchai@nbtc.go.th


 
นาย วรรณะ เศรษฐพงศ์
Mr.Wanna Setthaphong
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 11 ภูเก็ต

Tel 076321037 Fax 076321522
wanna@nbtc.go.th


 
นาย สมคิด นาคะพิสุทธิ์
Mr. Somkid Nakapisut
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 12 นครศรีธรรมราช

Tel 075764191 Fax 075764190
somkid.n@nbtc.go.th


 

นาย วัลลภ ญาณจรูญ
Mr.Wanlop Yarncharoon
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 13 ระนอง

Tel 077821444 Fax 077821444


 
นาย สุนไชย จิระกร
Mr. Soonchai Jirakorn
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 14 ชุมพร

Tel 077598597 Fax 077598597


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400