นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission

87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
87 Phaholythin 8 (Soi Sailom)
Samsen Nai, Phayathai
Bangkok 10400
Tel 022710151-60, 026708888 หรือ 1200 กด 2
Fax 022505240
http://www.nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:12:41


 

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี
Air Chief MarshalThares Punsri
ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Chairman
Tel 022710151 ext. 921 Fax 022905204
thares.p@nbtc.go.th
Update : 2012-03-05 11:13:56


 
พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
ColonelNatee Sukonrat, Ph.D.
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Vice Chairman
Tel 022710151 ext. 732 Fax 022905215
natee.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-05 15:33:14


 
พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
ColonelSettapong Malisuwan, Ph.D.
รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Vice Chairman
Tel 022710151 ext. 870 Fax 022710164
settapong.m@nbtc.go.th
Update : 2012-03-05 15:34:54


 

พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
Lt.Gen.Dr.Perapong Manakit
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 923 Fax 022905206
perapong.m@nbtc.go.th
Update : 2012-03-05 11:33:13


 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
Dr.Suthiphon Thaveechaiyagarn
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 932 Fax 022905211
suthiphon.t@nbtc.go.th
Update : 2012-03-05 11:35:01


 
พันตำรวจเอกทวีศักดิ์ งามสง่า
Pol.Col.Taweesak Ngamsanga
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 143 Fax 022710699
taweesak.n@nbtc.go.th
Update : 2012-03-05 11:31:44


 

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
Assoc.Prof.Prasert Silphiphat
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 414 Fax 022905216
prasert.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-05 11:37:04


 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
Assist. Prof.Thawatchai Jittrapanun, Ph.D.
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 358 Fax 022905221
thawatchai.j@nbtc.go.th
Update : 2012-03-05 15:50:14


 
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
Ms.Supinya Klangnarong
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 112 Fax 022795563
supinya.k@nbtc.go.th
Update : 2012-03-05 11:15:12


 

นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
Mr.Prawit Leesatapomwongsa, M.D.
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 927 Fax 022905224
prawit.l@nbtc.go.th
Update : 2012-03-06 13:58:18


 
พลเอกสุกิจ ขมะสุนทร
GeneralSukit Khamasundara
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Commissioner
Tel 022710151 ext. 121 Fax 026167499
sukit.k@nbtc.go.th
Update : 2012-03-05 11:27:24


 
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์
Mr.Takorn Tantasith
เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Secretary Genaral
Tel 022710151 ext. 168 Fax 022714376
takorn@nbtc.go.th
Update : 2012-03-05 11:16:52


 

นายทศพร เกตุอดิศร
Mr.Totsaporn Getu-adisorn
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Deputy Secretary General
Tel 022710151 ext. 130 Fax 022726889
totsaporn.g@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:14:13


 
นายพิทยาพล จันทนะสาโร
Mr.Pitjapol Jantanasaro
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Deputy Secretary General
Tel 022710151 ext. 579 Fax 022712853
pitjapol.j@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 14:56:07


 
นายประเสริฐ อภิปุญญา
Mr.Prasert Aphiphunya
รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
Deputy Secretary General
Tel 022710151 ext. 568 Fax 022710127
prasert.a@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 14:55:42


 

นายเฉลิมชัย ก๊กเกียรติกุล
Mr.Chalermchai Kokkeadtikul
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานประธานกรรมการและการประชุม

Tel 022710151 ext. 314 chalermchai.k@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 14:56:38


 
นางบายศรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mrs.Baisri Snidvongs
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานเลขานุการและการกำกับดูแลองค์กร

Tel 022710151 ext. 222 Fax 026167622
baisri.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 14:57:45


 
นายมาโนชญ์ จารุสมบัติ
Mr.Manoj Jarusombat
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานสื่อสารองค์กร

Tel 022710151 ext. 443 Fax 022713516
manoj.j@nbtc.go.th
Update : 2012-03-13 13:27:59


 

นายพากเพียร สุนทรสิต
Mr.Pakpien Soontornsit
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

Tel 022710151 ext. 235 Fax 022783355
parkpien.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 14:58:50


 
นางอิสสะรี ฉัตรโชติกวงศ์
Mrs.Issaree Chatchotikawong
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ

Tel 022710151 issaree.c@nbtc.go.th
Update : 2012-03-13 13:28:55


 
นายสมภพ รัตนาธรรมวัฒน์
Mr.Somphop Ratanathamwat
รักษาการผู้อำนวยการส่วนงาน ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

Tel 022710151 ext. 184 somphop.r@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 14:59:35


 

นางณิชาภัทร วรสิทธิ์
Mrs.Nichapat Vorasith
รักษาการผู้อำนวยการส่วนงาน ส่วนงานสนับสนุนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

Tel 022710151 ext. 179 nichapat.v@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 14:59:56


 
นางสาวกอกนก กิจบาลจ่าย
MissKorkanok Kijbanjai
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการภารกิจกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 763 korkanok.k@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:06:02


 
นายพสุ ศรีหิรัญ
Mr.Pasu Srihirun
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 867 pasu.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 14:54:16


 

นายกีรติ อาภาพันธุ์
Mr.Keerati Apaphant
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 515 keerati.a@nbtc.go.th
Update : 2012-03-06 13:56:57


 
นางปริตา วงศ์ชุตินาท
Mrs.Parita Wongchutinat
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 661 parita.w@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:06:24


 
นายทนงศักดิ์ สุขะนินทร์
Mr.Thanongsak Sukhanindr
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์เคลื่อนที่ และโทรทัศน์ในระบบไอพี

Tel 022710151 thanongsak.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:08:42


 

นายสมศักดิ์ สิริพัฒนากุล
Mr.Somsak Siripattanakul
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานขับเคลื่อนกิจการโทรทัศน์และวิทยุในระบบดิจิทัล

Tel 022710151 ext. 917 somsak.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:09:14


 
นางชุติมา ไตรโกมุท
Mrs.Chutima Trikomut
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 468 Fax 022784427
chutima.t@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:09:45


 
นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 865 maneerat.k@nbtc.go.th
Update : 2012-03-06 13:56:21


 

นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 1

Tel 022710151 ext. 865 maneerat.k@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:10:09


 
นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 2

Tel 022710151 ext. 865 maneerat.k@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:10:33


 
นางสาวมณีรัตน์ กำจรกิจการ
MissManeerat Kamjornkitjakarn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ 3

Tel 022710151 ext. 865 maneerat.k@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:10:55


 

นายสมบัติ ลีลาพตะ
Mr.Sombat Leelapata
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 231 Fax 022783355
sombat.l@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:13:10


 
นายพงษ์ศักดิ์ ทรัพยาคม
Mr.Phongsak Suppayakom
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 472 Fax 022785202
phongsak.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:13:51


 
นางรมิดา จรินทิพย์พิทักษ์
Mrs.Ramida Jarintippitak
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานส่งเสริมการแข่งขันและกำกับดูแลตนเอง

Tel 022710151 ext. 501 ramida.j@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:15:41


 

นางดวงเดือน รังสิกุล
Mrs.Duangdearn Rungsikul
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาองค์กรวิชาชีพ

Tel 022710151 ext. 467 Fax 022784427
duangdearn.r@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:16:10


 
นางรัตนากร ทองสำราญ
Mrs.Ratanakorn Thongsamran
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Tel 022710151 ext. 461 ratanakorn.t@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:16:32


 
นายวรพงศ์ นิภากรพันธ์
Mr.Worapong Nipakornpun
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการภารกิจโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 419 worapong.n@nbtc.go.th
Update : 2012-03-08 15:16:56


 

นาย สุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน
Mr.Sutisak Tantayotin
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 916 sutisak.t@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 13:57:02


 
นางสาว อัญชลี เจิดรังษี
MissAnchalee Cherdrungsi
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานค่าธรรมเนียมและอัตราค่าบริการในกิจการโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 512 anchalee.c@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 13:58:47


 
นาย พิทยาพล จันทนะสาโร
Mr. Pitjapol Jantanasaro
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานมาตรฐานและเทคโนโลยีโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 579 Fax 02 271 2853
pitjapol.j@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 14:01:09


 

นาง นุสรา ชูกูล
Mrs.Nusara Chookool
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารและจัดการเลขหมายโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 670 nusara.c@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 14:02:32


 
นาย ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
Mr.Trairat Viriyasirikul
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ

Tel 022710151 ext. 671 trairat.v@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 14:06:32


 
นาย พิชัย สุวรรณกิจบริหาร
Mr.Pichai Suwanakijboriharn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม

Tel 026346000 pichai.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 14:10:51


 

นาย ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
Mr.Trairat Viriyasirikul
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกรรมการกิจการโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 671 trairat.v@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 14:13:59


 
นายองอาจ เรืองรุ่งโสม
Mr. Ongard Roungroongsom
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 1

Tel 022710151 ext. 777 Fax 022726948
ongard.r@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:25:38


 
นาย องอาจ เรืองรุ่งโสม
Mr. Ongard Roungroongsom
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2

Tel 022710151 ext. 777 Fax 022726948
ongard.r@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:29:02


 

นาง สุพินญา จำปี
Mrs. Supinya Jampee
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 285 Fax 022783355
supinya.j@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:30:58


 
นายบุญโชค รุ่งโชติ
Mr. Boonchoke Rungchoti
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 305 Fax 022782530
boonchoke.r@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:32:57


 
นาย ดำรงค์ วัสโสทก
Mr. Dumrong Watsotok
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการอนุญาตและกำกับวิทยุคมนาคม

Tel 022710151 ext. 719 Fax 02 290 5233,02 279 6948,02 278 3993
dumrong.w@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:35:28


 

นายพากเพียร สุนทรสิต
Mr.Pakpien Soontornsit
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

Tel 022710151 ext. 235 Fax 022783355
parkpien.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:37:47


 
นายชุติเดช บุญโกสุมภ์
Mr.Chutidech Boonkosum
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานโครงข่ายพื้นฐาน การใช้และเชื่อมต่อโครงข่าย

Tel 022710151 ext. 690 chutidech.b@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:39:32


 
นางสาว ภานุพร ภัทรโชค
MissPanuporn Patarachoke
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรในกิจการโทรคมนาคม

Tel 022710151 ext. 418 Fax 022713512
panuporn.p@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:41:10


 

นาย ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล
Mr.Trairat Viriyasirikul
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการงบประมาณ

Tel 022710522 trairat.v@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 13:18:46


 
นางอัจฉรา ปัณยวณิช
Mrs.Achara Panyavanija
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

Tel 022710151 ext. 220 achara.p@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 13:21:52


 
นาง ดวงเดือน เสวตสมบูรณ์
Mrs.Daungduen Svetsomboon
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารคดีและนิติการ

Tel 022710151 ext. 178 Fax 022905231
daungduen.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 13:25:49


 

นางอัจฉรา ปัณยวณิช
Mrs. Achara Panyavanija
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะและวิชาการ

Tel 022710151 ext. 220 achara.p@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 13:28:40


 
นาย ทศพร เกตุอดิศร
Mr.Totsaporn Getu-adisorn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

Tel 022710151 ext. 130 Fax 02 272 6889
totsaporn.k@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 13:32:37


 
นาง วิจิตรา พลับประสิทธิ์
Mrs. Wichitra Plubprasit
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการคลัง

Tel 022710151 ext. 210 Fax 022713514
wichitra.p@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 13:40:07


 

นาย พงษ์พัฒน์ พาหารเหลา
Mr.Pongpat Pahanlua
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel 022710151 ext. 818 pongpat.p@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 13:42:22


 
นางสาว วัจนา ชื่นทองคำ
MissWajana Chuentongkam
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานการต่างประเทศ

Tel 022710151 ext. 410 Fax 022781736
wajana.c@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 13:44:02


 
นาย ทศพร เกตุอดิศร
Mr.Totsaporn Getu-adisorn
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานอำนวยการภารกิจภูมิภาคและบูรณาการ

Tel 022710151 ext. 130 Fax 022726889
totsaporn.k@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:44:41


 

นาย นันทเกียรติ สุทธิธรรม
Mr.Nantakiat Suthitham
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารความถี่วิทยุ

Tel 022710151 ext. 907 nantakiat.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:46:16


 
นาย มาโนชญ์ จารุสมบัติ
Mr.Manoj Jarusombat
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานส่งเสริมสิทธิและกิจการเพื่อสาธารณะ

Tel 022710151 ext. 443 Fax 022713516
manoj.j@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:50:10


 
นาย ชูศักดิ์ เสรีรัฐ
Mr. Choosak Sereerat
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน กลุ่มงานภูมิภาค

Tel 022710151 ext. 666 Fax 022726981
choosak.s@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 15:47:52


 

นาย ชูวิทย์ วิริยะวีรวรรณ
Mr.Choovit Viriyaweerawan
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 1 นนทบุรี

Tel 025883594 Fax 029505876

Update : 2012-03-12 15:55:04


 
นายสัญญา กระจ่างศรี
Mr. Sanya Krajangsri
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 2 อุบลราชธานี

Tel 045281706-9
Update : 2012-03-12 15:58:08


 
นายสมศักดิ์ เรืองศรีชัย
Mr. Somsak Ruangsrichai
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 3 ลำปาง

Tel 054313920-2 Fax 054313923
somsak@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 16:06:04


 

นาย อดิเรก วีระกิจ
Mr.Adirake Werakij
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 4 สงขลา

Tel 074251901-4 Fax 074251091
adirake@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 16:08:42


 
นายเจษฎา สุขนิยม
Mr. Chetsada Sukniyom
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 5 จันทบุรี

Tel 039361261-2
Update : 2012-03-12 16:10:40


 
นาย อัศวิน มุงคุณคำชาว
Mr. Assawin Mungkunkamchao
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 6 ขอนแก่น

Tel 043202600-4
Update : 2012-03-12 16:14:09


 

นายศักดิ์ศรี ว่องไว
Mr.Saksri Wongwai
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 7 นครราชสีมา

Tel 044969568-9 Fax 044959569
saksri@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 16:17:58


 
นาย ฉลาด อาสายุทธ์
Mr. Chalard Arsayut
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 8 อุดรธานี

Tel 042223657 Fax 042242047

Update : 2012-03-12 16:19:46


 
นาย นเรศร์ ภาชนะพรรณ์
Mr. Nares Phachanaphan
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 9 เชียงใหม่

Tel 053805904-5 Fax 053274670
nares.p@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 16:28:34


 

นายมนต์ชัย ณ ลำพูน
Mr. Monchai Na lamphun
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 10 พิษณุโลก

Tel 055245151-2 Fax 055245150
monchai@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 16:33:01


 
นาย วรรณะ เศรษฐพงศ์
Mr.Wanna Setthaphong
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 11 ภูเก็ต

Tel 076321037 Fax 076321522
wanna@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 16:34:41


 
นาย สมคิด นาคะพิสุทธิ์
Mr. Somkid Nakapisut
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 12 นครศรีธรรมราช

Tel 075764191 Fax 075764190
somkid.n@nbtc.go.th
Update : 2012-03-12 16:36:12


 

นาย วัลลภ ญาณจรูญ
Mr.Wanlop Yarncharoon
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 13 ระนอง

Tel 077821444 Fax 077821444

Update : 2012-03-12 16:37:34


 
นาย สุนไชย จิระกร
Mr. Soonchai Jirakorn
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กสทช. เขต สำนักงาน กสทช.เขต 14 ชุมพร

Tel 077598597 Fax 077598597

Update : 2012-03-12 16:38:59


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400