นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
Office of the Royal Society

สนามเสือป่า
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Sanam Suea Pa
Khet Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2356 0466-70
Fax 0 2356 0490-92
ripub@royin.go.th
Update : 2014-11-11 11:51:09


 

นายปกรณ์ อดุลพันธุ์
Mr.Pakorn Adulphan
นายกราชบัณฑิตยสถาน
President
Tel 0 2356 0466-70 Fax 0 2356 0490
-
Update : 2016-03-08 15:30:37


 
นายอุดม วโรตม์สิกขดิตถ์
Mr.Udom Warotamasikkhadit
อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน
Vice-President
Tel 0 2356 0466-70 Fax 0 2356 0490-92

Update : 2016-03-08 15:32:10


 
นายสมบูรณ์ สุขสำราญ
Mr.Somboon Suksamran
อุปนายกราชบัณฑิตยสถาน
Vice-President
Tel 0 2356 0466-70 Fax 0-2356 0490-91

Update : 2016-03-08 15:33:17


 

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
Mr. Pongsak Siriwong
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
Secretary-General
Tel 0 2356 0475 Fax 0 2356 0490
pongsak.sirwong@gmail.com
Update : 2016-03-08 15:36:30


 
- ว่าง -

รองเลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน
Deputy Secretary-General
Tel 0 2356 0476 Fax 0 2356 0490

Update : 2016-03-08 15:36:10


 


สำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary
Tel 0 2356 0466-70
Update :


 

นางสาวสุปัญญา ชมจินดา
Miss Supunya Chomchinda
เลขานุการกรม
Secretary
Tel 0 2356 0479 Fax 0 2356 0490

Update : 2014-11-11 11:52:19


 


กองธรรมศาสตร์และการเมือง
Moral and Political Sciences
Tel 0 2356 0479
Update :


 
นางแสงจันทร์ แสนสุภา
Mrs.Saengchant Sansupa
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2356 0482 Fax 0 2356 0490-92

Update : 2012-02-24 10:08:49


 กองวิทยาศาสตร์
Sciences Division
Tel 0 2356 0466-70
Update :


 
นางสาวบุญธรรม กรานทอง
Miss Boontham Granthong
ผู้อำนวยการกอง

Tel 0 2356 0484 Fax 0 2356 0490-92

Update : 2014-11-11 11:52:53


 


กองศิลปกรรม
Arts Division
Tel 0 2356 0466-70
Update :


 

นางนัยนา วราอัศวปติ
Mrs.Naiyana Vara-Aswapati
ผู้อำนวยการกอง
Director
Tel 0 2356 0486 Fax 0 2356 0490-92

Update : 2014-11-11 11:42:01


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400