นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
Deposit Protection Agency

อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น25-27 เลขที่ 349 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
25 -27th Fl., SJ Infinite I Bldg., 349 Vibhavadi Rangsit Rd., Chompol
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2272 0300 หรือ 1158
Fax 0 2272 0448
www.dpa.or.th
Update : 2018-11-15 16:36:03


 

นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์
Mr.Songpol Chevapanyaroj
ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก


Update : 2019-11-13 11:34:37


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400