นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Royal Thai Police

อาคาร 1 ชั้น 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
1st Bldg, 7th Fl., Royal Thai Police, Rama 1 Rd.
Pathum Wan
Bangkok 10330
Tel 0 2251 6831
Fax 0 2205 3738

Update : 2014-10-06 13:17:53


 

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 4

Tel 0 2205 3406-7 Fax 0 2250 0497

Update : 2014-12-08 10:39:09


 
ว่าง

นายตำรวจติดตาม

Tel 0 2251 6831
Update : 2014-12-08 10:38:03


 
ว่าง

นายตำรวจติดตาม


Update : 2014-12-08 10:39:27


 

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์

รอง ผบ.ตร. สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร ) อาคาร 1 ชั้น3 (ส่วนหน้า)

Tel 0 2205 1648-50 Fax 0 2205 1647
cop@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 10:40:02


 
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร ) อาคาร 1 ชั้น 5/1

Tel 0 2205 3527-9 Fax 0 2255 1975

Update : 2014-12-08 11:18:50


 
พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา

รอง ผบ.ตร. สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 2 ตะวันออก

Tel 0 2205 1578 ,1549 Fax 0 2252 7000

Update : 2014-12-08 11:43:51


 

พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ

รอง ผบ.ตร. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 4/1

Tel 0 2205 3425-6 Fax 0 2250 0454

Update : 2014-12-08 11:44:23


 
ว่าง

นายตำรวจติดตาม

Tel 0 2205 3802 (3802)
Update : 2014-12-03 11:00:19


 


สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 1)

Tel 0 2205 3620 , 0 2252 0329 Fax 0 2250 1630

Update : 2014-12-03 11:11:51


 

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 6/2

Tel 0 2205 3621 Fax 0 2255 5142

Update : 2014-12-08 11:45:19


 


สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 2) อาคาร 1 ชั้น 1

Tel 0 2205 1578 Fax 0 2252 7000
genwp@rayalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-03 11:12:08


 
พล.ต.อ.ชนินทร์ ปรีชาหาญ

จเรตำรวจแห่งชาติ สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 12

Tel 0 2205 1435-7 Fax 0 2252 2766

Update : 2014-12-08 11:46:02


 

พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล

หัวหน้า นรป. สำนักงานหัวหน้า นรป. สวนจิตรลดา

Tel 0 2281 2120-2 104 Fax 0 2281 2120-2 105

Update : 2014-12-08 11:47:50


 
พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป2) สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น6/1

Tel 0 2205 3600-1 Fax 0 2253 3322

Update : 2014-12-08 11:50:07


 
พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาคาร1 ชั้น 6/2

Tel 0 2205 3503-4 ,0 2652 4216 Fax 0 2255 5141

Update : 2014-12-08 11:48:39


 

พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ

ที่ปรึกษา (สบ 10) สำนักงานที่ปรึกษา (สบ 10) อาคาร 1 ชั้น2 (ตะวันตก)

Tel 0 2205 2746-7 (1985) Fax 0 2252 7765

Update : 2014-12-08 11:50:22


 
พล.ต.ท.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ

ที่ปรึกษา (สบ 10) สำนักงานที่ปรีกษา (สบ10) อาคาร 1 ชั้น 3

Tel 0 2205 1877-8 Fax 0 2251 4950

Update : 2014-12-08 11:50:49


 
พล.ต.อ.อำนาจ อันอาตม์งาม

ที่ปรีกษา (สบ 10) สำนักงานที่ปรีกษา (สบ10) อาคาร 1 ชั้น 3

Tel 0 2205 1509 ,0 2251 4732 Fax 0 2252 4918

Update : 2014-12-08 11:51:35


 

พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร

ที่ปรึกษา (สบ 10) สำนักงานที่ปรึกษา (สบ 10) อาคาร 33 ชั้น 6

Tel 02 205 1984 ,6 Fax 0 2252 1025

Update : 2014-12-08 11:51:53


 
พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล

ที่ปรึกษา ( บร 11 ) สำนักงานที่ปรีกษา (บร 11) อาคาร 1 ชั้น 8/3


Update : 2014-12-03 11:07:28


 
พล.ต.ท.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 12) สำนักงานผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 12) อาคาร 1 ชั้น 8/1

Tel 0 2205 3823-6 Fax 0 2250 1689

Update : 2014-12-08 12:23:59


 

พล.ต.ท.วินัย ทองสอง

รอง จตช.(1) สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ อาคาร 19 ชั้น 12

Tel 0 2205 2775 ,6 Fax 0 2255 4934

Update : 2014-12-08 11:53:11


 
พล.ต.ท.เจษฎา อินทรสถิตย์

รอง หน.นรป. สำนักงานรอง หน.นรป. สวนจิตลดา

Tel 0 2281 2121-2 405 Fax 0 2281 2121-2 404

Update : 2014-12-08 11:55:16


 
พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา

ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค.2) สำนักงานผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค.2) อาคาร 1 ชั้น 5/4

Tel 0 2205 3514-6 Fax 0 2252 0929

Update : 2014-12-08 12:23:37


 

พล.ต.ท.ภานุ เกิดลาภผล

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 22) สำนักงานผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 22) อาคาร 1 ชั้น3

Tel 0 2205 1445 ,1460 Fax 0 2250 1635

Update : 2014-12-08 11:56:20


 
พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 22) สำนักงานผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป22) อาคาร 1 ชั้น 8/2

Tel 0 2205 3808 ,3812 Fax 0 2252 7216

Update : 2014-12-08 12:25:21


 
พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ศปก 1) สำนักงาน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ศปก.1) อาคาร 1 ชั้น 5/3

Tel 0 2205 3521 Fax 0 2252 0869

Update : 2014-12-08 12:26:00


 

พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์

รอง จตช.(2) สง.รอง จตช. อาคาร 1 ชั้น 6

Tel 0 25098797 1625-26 Fax 0 2509 8839

Update : 2014-12-08 12:26:20


 
พล.ต.ท.วัฒนา สักกวัตร

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (กม 2) (ศปก.2) สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม 2)(ศปก2) อาคาร 1 ชั้น 6

Tel 0 25098797 1614 , 7,9 Fax 0 2509 1910

Update : 2014-12-08 12:27:25


 
พล.ต.ท.กวี สุภานันท์

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (กม 3)(ศปก 3) สำนักงานผู้ช่วย ผบ.ตร.(กม 3)(ศปก 3) อาคาร 1 ชั้น 9/1

Tel 0 2205 3908 , 10 Fax 0 2205 3911

Update : 2014-12-08 12:33:05


 

พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 12) (มค.3) สำนักงานผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป12)(มค 3) อาคาร 1 ชั้น 3

Tel 0 2205 1025 ,7 ,0 2254 1963 Fax 0 2254 1964

Update : 2014-12-08 12:34:10


 
พล.ต.ท.สฤษฎ์ชัย เอนกเวียง

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 23) สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 23)อาคาร 1 ชั้น 4/3

Tel 0 2205 3429,3436 ,0 2252 2599 Fax 0 2250 0498

Update : 2014-12-08 12:34:57


 
พล.ต.ท.จิตต์เจริญ เวลาดีวงณ์

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (บร 13) สำนักงาน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร13)(มค 3) อาคาร 1 ชั้น 3

Tel 0 2205 2588 Fax -

Update : 2014-12-08 12:35:58


 

พล.ต.ท.คำรบ ปัญญแก้ว

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปส 2) สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปส 2)อาคาร 1 ชั้น 9/3

Tel 0 2205 3933-6 Fax 0 2250 1689

Update : 2014-12-08 12:36:52


 
พล.ต.ท.ประวุุฒิ ถาวรศิริ

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 23) (มค4) สำนักงาน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป23)(มค 4) อาคาร 1 ชั้น 9/2

Tel 0 2205 3905 ,6 Fax 0 2253 7587

Update : 2014-12-08 12:37:31


 
พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิ์วงษ์

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ปป 13) สำนักงานผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 13) อาคาร25 ชั้น 12

Tel - Fax -

Update : 2014-12-08 12:38:00


 สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บริหาร 3/งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 51 )
Office of the Assistant Commissioner General (Administration 3)(Crime Prevention and Suppression 51)
Tel 0 2205 1877-8 , 02251 4950 Fax 0 2252 5997
rachatha@police.go.th
Update : 2012-03-01 08:51:56


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร 5 )อาคาร 19 ชั้น12
Office of the Assistant Commissioner General (Adminstration 5)
Tel 0 2205 1435 Fax 0 2252 2766

Update : 2012-03-01 09:12:34


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 11) อาคาร 1 ชั้น 9
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention 11)
Tel 0 2205 3907 Fax 0 2255 5142

Update : 2012-03-01 09:38:13


 สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 12 )
Office of The Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 12)
Tel 0 2205 2776 Fax 0 2255 4934

Update : 2012-03-01 09:48:37


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 21) อาคาร 1 ชั้น8
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention 21)
Tel 0 2205 3811-2 Fax 0 2252 7216

Update : 2014-12-08 12:38:32


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม22/งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 32 ) อาคาร 1
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 22) (Crime Prevention and Suppression 32)
Tel 0 2205 3821(3821) Fax 0 2251 9768

Update : 2012-03-01 10:17:20


 สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 31) อาคาร 1 ชั้น 4
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 31 )
Tel 0 2205 3406 Fax 0 2250 0497

Update : 2012-03-01 10:26:53


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกัปราบปรามอาชญากรรม41) อาคาร 1 ชั้น 5/3
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 41)
Tel 0 2205 3523 Fax 0 2252 0869,0 2251 8953
bud@hotmail.com
Update : 2012-03-01 10:39:07


 


ผู้ช่วย นว. (สบ 2)

Tel 0 2205 2435
Update : 2012-03-01 11:39:27


 สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรจแห่งชาติ (งานความมั่นคง 2 ) อาคาร 1 ชั้น 9
Office of the Assistant Commissioner General (Security 2)
Tel 0 2205 3908-14 Fax 0 2205 9794

Update : 2012-03-01 11:05:02


 
พล.ต.ท.อุดม รักศีลธรรม
Pol.Lt.Gen.Udom Raksiltham
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (มค 2 )
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 3909 (3909)
Update : 2012-03-01 11:08:19


 


นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 3912
Update : 2012-03-01 11:11:21


 ผู้ช่วย นว. (สบ 2)

Tel 0 2205 3910
Update : 2012-03-01 11:12:47


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานความมั่นคง 3 ) อาคาร 1 ชั้น 3
Office of The Assistant Commissioner General ( Security 3)
Tel 0 2205 1445 Fax 0 2250 1635

Update : 2012-03-01 11:35:09


 
พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต
Pol.Lt.Gen.Prayoon Amarit
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (มค 3)
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 1440
Update : 2012-03-01 11:20:33


 สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานความมั่นคง 4 )อาคาร 19 ชั้น 9
Office of The Assistant Commissioner General ( Security 4)
Tel 0 2205 2435 Fax 0 2251 4942

Update : 2012-03-01 11:28:33


 
พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์
Pol.Lt.Gen.Sunthan Chayanon
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (มค 4 )
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 2435 Fax

Update : 2012-03-01 11:33:48


 


นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 2435
Update : 2012-03-01 11:37:35


 

พ.ต.ต.นพดล เทียมเมธา

ผู้ช่วย นว. (สบ 2)

Tel 08 1446 6474
Update : 2012-03-01 11:00:35


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานกฎหมายและคดี 2 )
Office of The Assistant Commissioner General ( Legal Affairs and Litigation 2)
Tel 0 2254 1963 Fax 0 2254 1964
chatchawal_su@police.go.th
Update : 2012-03-01 11:58:23


 
พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
Pol.Lt.Gen.Chatchawal Suksomjit
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (กม2 )
Assistant Commissioner General
Tel 08 9569 5656 Fax

Update : 2012-03-01 15:18:28


 

พ.ต.ท.ดิสดนัย ภูริปชติ

นว. (สบ 3 )

Tel 0 2254 1963 (1025)
Update : 2014-12-08 12:39:36


 
พ.ต.ท.ชัชวาลย์ ทิพย์พิชัย
.
นว. (สบ 2 )

Tel 0 2254 1964
Update : 2014-12-08 12:39:54


 


สำนักงานรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9 ) อาคาร 1 ชั้น 8
Office of the Inspector -General CMS
Tel 0 2205 3823-6 Fax 0 2250 1689

Update : 2012-03-01 15:27:43


 

พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์
Pol.Lt.Gen.Arjin Chotiwong
รองจเรตำรวจแห่งชาติ ( 1 )
Deputy Senior Inspector General
Tel 0 2205 3823-6 (3823-6) Fax

Update : 2012-03-01 15:34:06


 


สำนักงานรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9 ) อาคาร 1 ชั้น 9
Office of The Deputy Senior Inspector General
Tel 0 2205 3933 Fax 0 2255 4571
off-cib1@hotmail.com
Update : 2012-03-01 15:39:08


 
พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศรัตรู
Pol.Lt.Gen.Tha-ngai Prasjaksattru
รองจเรตำรวจแห่งชาติ (2)
Deputy Senior Inspector General
Tel 0 2205 3933
Update : 2012-03-01 15:45:48


 

พ.ต.ท.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์

นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 3933
Update : 2014-12-08 12:40:19


 
ร.ต.อ.พีรภัทร์ ปรมพุฒิ

ผู้ช่วย นว. (สบ 2)

Tel 08 7982 8158
Update : 2012-03-01 15:54:50


 


สำนักงานรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
Office of The Deputy Chief of Royal Court Security Police
Tel 0 2281 2120- 2 (102,104) Fax 0 2281 2120-2 (104)
cop_rsp01@hotmail.com
Update : 2012-03-01 16:05:46


 

พล.ต.ท.ไตรรัตน์ อมาตยกุล

รอง หน.นรป.(สบ 9 )

Tel 0 2281 2120-2 (104)
Update : 2014-12-08 12:40:41


 


ทนท.นายตำรวจประจำ สมช. อาคาร17 ชั้น 4

Tritot.r@gmail.com
Update : 2012-03-01 16:44:47


 
พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย

ผบช.

Tel 08 9927 9939
Update : 2014-12-08 12:40:55


 ทนท.บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม อาคาร17 ชั้น 4

Tel 0 2573 4888
Update : 2012-03-01 16:50:50


 
พล.ต.ท.เดชาวัต รามสมภพ

ผู้บัญชาการ

Tel 0 2205 1427
Update : 2014-12-08 12:41:11


 


ทนท. ที่ปรึกษา สปก.บก.สส. อาคาร17 ชั้น 4

Tel 0 2205 2025 chukiat.s@gmail.com
Update : 2012-03-01 16:56:55


 

พล.ต.ท.นพรัตน์ มีปรีชา

ผบช.

Tel 08 1299 5321
Update : 2014-12-08 12:41:28


 


ทนท.ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน อาคาร 17 ชั้น 4

Fax

Update : 2012-03-01 17:03:29


 
พล.ต.ท.เรืองชัย วัจนะพุกกะ

ผบช.

Tel 08 1807 7676
Update : 2014-12-08 12:41:43


 ทนท.ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย

Tel 0 2250 0499 Fax 0 2205 1233

Update : 2012-03-01 17:16:14


 
พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์

ผบช.

Tel 0 2250 0499
Update : 2014-12-08 12:42:04


 


ทนท.ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน อาคาร 1 ชั้น 5

Tel 0 2205 3523 Fax 0 2252 0869, 0 2251 8953
budget123@hotmail.com
Update : 2012-03-02 08:39:44


 

พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช

ผบช.

Tel 08 1624 8793
Update : 2014-12-08 12:42:20


 


ทนท.ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์งานบุคคล


Update : 2012-03-02 08:46:53


 
พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข

รอง ผบช.

Tel 08 1876 8381
Update : 2014-12-08 12:42:42


 ทนท.บริหารและให้คำปรึกษาด้านป้องกันปราบปราม


Update : 2012-03-02 08:59:14


 
พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

รอง ผบช.

Tel 08 1651 2345
Update : 2012-03-02 09:10:12


 


ทนท.ประสานนโยบายกับนายกรัฐมนตรี


Update : 2012-03-02 09:05:02


 

พล.ต.ต.ไชยยา รุจจนเวท

ผบช.

Tel 08 1837 3444
Update : 2014-12-08 12:42:59


 


กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาคาร8สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Central Investigation Bureau
Tel 0 2205 1781 Fax 0 2255 1910
cib@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-12 19:43:36


 
-ว่าง-

ผบช.

Tel 0 2205 2222
Update : 2015-01-29 09:06:52


 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
Narcotics Suppression Bureau
Tel 0 2521 8012 8 Fax 0 2521 8279
nsbmaster@hotmail.com
Update : 2012-03-12 19:55:18


 
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา

ผบช.

Tel 0 2521 8010 303
Update : 2012-03-12 19:56:37


 


กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
Special Branch Bureau
Tel 0 2205 2253 Fax 0 2255 3909
-
Update : 2012-03-12 19:58:00


 

พล.ต.ท.ธนากร ศิริอัฐ

ผบช.

Tel 0 2252 3929
Update : 2012-03-12 19:58:55


 


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Bureau
Tel 0 2287 1516 www.immigration.go.th
Update : 2012-03-12 20:00:20


 
พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้

ผบช.

Tel 0 2287 3913 2112
Update : 2012-03-12 20:01:09


 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Border Patrol Police Bureau
Tel 0 2279 8250 bpp_st@bpp.go.th
Update : 2012-03-12 20:02:32


 
พล.ต.ท.สุทิน เขียวรัตน์

ผบช.

Tel 0 2279 8250 123
Update : 2012-03-12 20:05:02


 


สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
Office of Forensic Science
Tel 0 2205 1060 Fax 0 2205 1060
forensic@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-12 20:07:20


 

พล.ต.ท.มนู เมฆหมอก

ผบช.

Tel 0 2253 7646
Update : 2015-01-29 09:07:29


 


สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Office of Information and Communication Technology
Tel 0 2205 1054 Fax 0 2205 2689
internet@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-12 20:10:16


 
พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

ผบช.

Tel 0 2205 1632 1632
Update : 2012-03-12 20:11:01


 กองบัญชาการศึกษา
Police Education Bureau
Tel 0 2513 9362 71 Fax 0 2513 3060
www.edu.police.org
Update : 2012-03-12 20:13:14


 
พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก

ผบช.

Tel 0 2513 4994 2004
Update : 2012-03-12 20:14:50


 


โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Royal Police Cadet Academy
admin@rpca.ac.th
Update : 2012-03-12 20:18:10


 

พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต

ผบช.

Tel 0 3431 2003 111
Update : 2012-03-12 20:19:15


 
พล.ต.ท.วินัย ทองสอง

ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
Commissioner Metropolitan Police Bureau
Tel 0 2280 3197
Update : 2014-12-08 12:43:35


 
พล.ต.ต.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

รรท.ผบช. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
Provincial Police Region 1

Update : 2012-03-04 12:18:53


 

พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
Commissioner of Provincial Police Region 2 Provincial Police Region 2
Tel 0 3827 3296 ( 291)
Update : 2014-12-08 12:43:52


 
พล.ต.ท.ภานุ เกิดลาภผล

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3
Commissioner of Provincial Police Region 3 Provincial Police Region 3
Tel 0 4424 3319
Update : 2014-12-08 12:44:10


 
พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4
Commissioner of Provincial Police Region 4 Provincial Police Region 4
Tel 0 4324 2574 (210)
Update : 2014-12-08 12:44:28


 

พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา

ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
Provinical Police Region 5
Tel 0 5314 0000 (5124,5125)
Update : 2014-12-08 12:44:46


 
พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ

ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
Provinical Police Region 6
Tel 0 5536 8100, 0 5536 8111
Update : 2014-12-08 12:45:19


 
พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์

ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
Commissioner Provincial Police Region 7
Tel 0 3424 5901 (901)
Update : 2014-12-08 12:45:36


 

พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร

ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8
Commissioner Provincial Police Region 8
Tel 0 7731 1902
Update : 2014-12-08 12:45:52


 
พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา

ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
Commissioner Provincial Police Region 9
Tel 0 7431 3833 (1204)
Update : 2014-12-08 12:46:14


 
พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม

ผู้บัญชาการ สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Ofice of the Inspector General
Tel 0 2142 1111 Fax 0 2143 8219
jaray@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:46:45


 

พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 1, Office of the Inspector General
Tel 0 2142 1063, 0 2142 1153 Fax 0 2143 8219
jaray_i1@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:47:24


 
พล.ต.ท.อรรถพร อุทยานนท์

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 1,office of the Inspector General
Tel 0 2142 1068 Fax 0 2143 8215
jaray_i2@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:47:54


 
พล.ต.ท.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 3, office of the Inspector General
Tel 0 2142 1073 Fax 0 2143 8216
jaray_i3@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:48:18


 

พล.ต.ท.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 4, office of the Inspector General
Tel 0 2142 1078 Fax 0 2143 8217
jaray_i4@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:48:48


 
พล.ต.ท.นเรศ เทียนกริม

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 5, office of the Inspector General
Tel 0 2142 1083 Fax 0 2143 8218
jaray_i5@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:49:11


 
พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 6, office of the Inspector General
Tel 0 2142 1088, 0 2142 1146 Fax 0 2143 8219
jaray_i6@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:49:44


 

พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 7, office of the Inspector General
Tel 0 2142 1093, 0 2142 1147 Fax 0 2143- 989
jaray_i7@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:50:13


 
พล.ต.ท.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 8, office of the Inspector General
Tel 0 2142 1098 Fax 0 2143 9220
jaray_i8@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:50:46


 
พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 9 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 9, office of the Inspector General
Tel 0 2142 1103 Fax 0 2143 9221
jaray_i9@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:51:30


 

พล.ต.ท.เอกรัตน์ มีปรีชา

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 10 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 10, office of the Inspector General
Tel 0 2142 1088, 0 2142 1170 Fax 0 2143 9223

Update : 2014-12-08 12:52:01


 
พล.ต.ท.คัคคพงศ์ ศรีพาณิชย์

ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
Commissioner Office of Internal Audit
Tel 0 2142 2634 Fax 0 2143 8714
audit@police.go.th
Update : 2014-12-08 12:52:27


 
พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย

ผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
Office of Police Secretary
Tel 0 2205 1316 Fax 0 2252 7957
www.secretary.police.go.th
Update : 2014-12-08 12:52:53


 

พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ

ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ
Public Affairs Division
Tel 0 2205 3016 Fax 0 2253 3856
foreign.police.go.th
Update : 2014-12-08 12:53:35


 
พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย

ผู้บังคับการ กองสารนิเทศ
Public Affairs Division
Tel 0 2205 1534 Fax 0 2252 8772
saranitet@hotmail.com
Update : 2014-12-08 12:53:59


 
พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์

ผู้บังคับการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
Office of National Police Policy Board
Tel 0 2205 1970, 0 2205 1975 Fax 0 2251 5504, 0 2251 5505
www.boardofroyalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:54:29


 

พล.ต.ต.ฌาณไชย แกล้วเขตต์การ

ผู้บังคับการ กองบังคับการกองบินตำรวจ
Police Aviation Division
Tel 0 2510 9100-3, 0 2509 1520 Fax 0 2510 4381
tpad@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:55:11


 
พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศาล

ผู้บังคับการ กองวินัย
Disciplinary Division
Tel 0 2205 2372 Fax 0 2251 2645
Vinai_police@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:55:34


 
พล.ต.ท.เจษฎา อินทรสถิตย์

ผู้บัญชาการ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
Commissioner Office of Royal Court Security Police
Tel 0 2280 1163-4 Fax 0 2280 1163-4 ต่อ 222
admin@rsp.go.th
Update : 2014-12-08 12:56:06


 

พล.ต.ท.สุพร พันธุ์เสือ

ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
Commissioner Office of Logistics
Tel 0 2241 2397 Fax 0 2241 3654
logistics@royalthaipolice.go.th
Update : 2014-12-08 12:56:28


 
พล.ต.ท.ยงยศ นาคเฉลิม

ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล
Commissioner Office of Human Resources
Tel 0 2251 9505 (2580,2135) Fax 0 2250 1554

Update : 2014-12-08 12:56:59


 
พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา

ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน
Commissioner Office of Budget and Finance
Tel 0 2205 2044 (2044) Fax 0 2252 6043

Update : 2014-12-08 12:57:25


 

พล.ต.ท.ภัทรชัย หิรัญญะเวช

ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี
Commissioner Office of Legal Affairs and Litigation
Tel 0 2205 2567,0 2205 2010 Fax 0 2205 2568
www.legal.police.go.th
Update : 2014-12-08 12:57:47


 
พล.ต.ท.วิบูล ปรองดอง

ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ อาคาร 1 ชั้น 17
Commissioner Office of the Police Commission
Tel 0 2205 3757-8 Fax 0 2255 5577
www.opc.police.go.th
Update : 2014-12-08 12:58:17


 
พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ

ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
Commissioner Sourtern Border Province Police Operation Center
Tel 0 7322 0211
Update : 2014-12-08 12:58:33


 

พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม

ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
Commissioner Office of Police Strategy
Tel 0 2205 3383
Update : 2014-12-08 12:58:50


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400