นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
Office of Commissioner General, Royal Thai Police

อาคาร 1 ชั้น 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
1st Bldg, 7th Fl., Royal Thai Police, Rama 1 Rd.
Pathum Wan
Bangkok 10330
Tel 0 2251 6831
Fax 0 2205 3738

Update : 2014-10-06 13:17:53


 

พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
Pol.Gen.Preophan Dhamapong
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
Commissioner General
Tel 0 2251 6831
Update : 2012-02-29 16:30:10


 
พ.ต.อ.อาณัติ ภุมรินทร์
Pol.Col.
นายตำรวจติดตาม

Tel 0 2251 6831
Update : 2012-02-29 16:31:53


 
พ.ต.ท.รัชพล บุญนาค

นายตำรวจติดตาม

Tel 08-9897-2222
Update : 2012-03-12 15:44:40


 สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร ) อาคาร 1 ชั้น5
Office of the Deputy Commissioner General (Administration )
Tel 0 2205 -3530 , 0 2205 3527 Fax 0 2255 1975
cop@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-02-29 12:34:42


 
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ
Pol.Gen.Pongsapat Pongcharoen
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร )
Deputy Commissioner General (Administration )
Tel 0 2205 3530
Update : 2012-02-29 12:36:34


 
พ.ต.อ.กานต์ เทียนแก้ว
Pol.Col.
นว. (สบ 4)

Tel 0 2205 3535
Update : 2012-02-29 12:38:04


 

พ.ต.ท.วทัญญู วิทยผโลทัย

ผู้ช่วย นว.(สบ3)

Tel 08-1849-9848
Update : 2012-03-12 15:55:34


 


สำนักงานที่ปรึกษา (สบ 10) (งานบริหาร1 ) อาคาร 1 ชั้น 8
Office of Advisor (Level 10),Royal Thai police (Administration 1)
Tel 0 2205 3802 Fax 0 2251 8555

Update : 2012-03-04 12:05:50


 
พล.ต.อ.อมรินทร์ อัครวงษ์
Pol.Lt.Gen.Amarin Akaravong
ที่ปรึกษา ( บร1 )
Administration 1
Tel 0 2205 3800 (3800)
Update : 2012-03-04 12:08:52


 

พ.ต.ท.ทรงโปรด สิริสุขะ
Pol.Lt.Col.
นายตำรวจติดตาม

Tel 0 2205 3802 (3802)
Update : 2012-03-04 12:11:39


 
พล.ต.ท.รัฐพร คงสุโข
Pol.Lt.Gen.
นายตำรวจติดตาม

Tel 08 1971 8027
Update : 2012-03-04 12:14:12


 


สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 1)
Office of the Deputy Commissioner General (Crime Suppression 1)
Tel 0 2205 3620 , 0 2252 0329 Fax 0 2250 1630

Update : 2012-02-29 09:18:43


 

พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัติ
Pol.Gen. Pansiri Prapawat
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 1)
Deputy Commissioner General (Crime Suppression 1)
Tel 02 205 3620 - 2
Update : 2012-02-29 09:12:51


 
พ.ต.อ.พัฒน์ชนน เกียรตินันท์
Pol.Col.
นว. (สบ 4) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Tel 0 2205 3620-2
Update : 2012-02-29 09:45:05


 


สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 2) อาคาร 1 ชั้น 1
Office of the Deputy Commissioner General (Crime Suppression 2)
Tel 0 2205 1578 Fax 0 2252 7000
genwp@rayalthaipolice.go.th
Update : 2012-02-29 09:47:52


 

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ
Pol.Gen.Watcharapol Prasarnrajkit
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 2)
Deputy Commissioner General (Crime Suppression 2)
Tel 02 251 7928 (1549)
Update : 2012-02-29 09:53:31


 
พ.ต.อ.อรุณ อมรวิริยะกุล
Pol.Col.
นว. (สบ 4)

Tel 0 2251 7928 (1549)
Update : 2012-02-29 09:54:46


 


สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 3) อาคาร 1 ชั้น1 ส่วนหน้า
Office of the Deputy Commissioner General (Crime Suppression 3)
Tel 0 2205 1548 Fax 0 2251 2135

Update : 2012-02-29 12:48:08


 

พล.ต.อ.ภานุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา
Pol.Gen.Panupong Singhara Na Ayudhya
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป3)
Deputy Commissioner General
Tel 0 2205 1548 (1548)
Update : 2012-02-29 13:34:23


 
พ.ต.อ.กานต์ ธรรมเกษม
Pol.Col.
นว. (สบ 4) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Tel 0 2205 1548 (1548)
Update : 2012-02-29 13:33:14


 


สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 4) อาคาร33 ชั้น 6
Office of the DeputyCommissioner General (Crime Suppression 4)
Tel 0 2205 1984 Fax 0 2252 1025

Update : 2012-02-29 12:44:59


 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
Pol.Gen.Suwat Chanitthikul
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 4)
Deputy Commissioner General (Crime Suppression 4)
Tel 0 2205 1985 (1985)
Update : 2012-02-29 09:59:54


 
พ.ต.ท.หญิงบุศรา จงรักชอบ
Pol.Lt.Col.
ผู้ช่วย นว.(สบ 3 )

Tel 02 2205 1985 (1985)
Update : 2012-02-29 12:46:48


 


สำนักงานที่ปรีกษา (สบ10)(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม5)
Office of Advisor(Level 10) Thai police (Crime Prevention and Suppression 5)
Tel 0-2205-1427-8 Fax 0-2205-1509

Update : 2012-03-12 16:17:14


 

พล.ต.อ.ฉัตรชัย โปตระนันทน์
Pol.Gen.Chatchai Prtranun
ที่ปรีกษา(ปป5 )
Advisor (Crime Prevention and Suppression 5)
Tel 0-2205-1427 (1427)
Update : 2012-03-12 16:12:34


 
พ.ต.ท.สัญชัย โชคขยายกิจ

-

Tel 08-1616-0118
Update : 2012-03-12 16:18:21


 
พ.ต.ท.กล้าหาญ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์

-

Tel 08-1622-7474
Update : 2012-03-12 16:21:38


 สำนักงานที่ปรึกษา (สบ 10) (ทำหน้าที่หัวหน้าที่ปรึกษาด้านความมั่นคง) อาคาร 1 ชั้น 5
Office of the Adviser (Level 10) (Security)
Tel 02 205 3511-16 Fax 0 2251 1989

Update : 2012-02-29 11:37:19


 
พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา
Pol.Gen.Worapong Chewprecha
ที่ปรึกษา ( มค )
Advisor(Security)
Tel 0 2205 3511 (3511)
Update : 2012-02-29 11:48:09


 


สำนักงานประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษา (สบ10 )(งานความมั่นคง 1) อาคาร 1 ชั้น 8 สำนักงานประจำสำนักงานตำรว
Office of Advisor (Level 10 ) , Royal Thai Police (Security 1 )
Tel 0 22053409 - 13 Fax 0 2251 4739,0 2205 3409

Update : 2012-02-29 13:53:52


 

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธํ์ม่วง
Pol.Gen.Somyot Poompanmoung
ที่ปรึกษา ( มค1 )
Advisor(Security 1 )
Tel 0 2205 3409
Update : 2012-02-29 14:10:54


 
พ.ต.ท.ธีระ ทองระยับ
Pol.Lt.Col.


Tel 0 2205 3409
Update : 2012-03-01 10:51:26


 


สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(งานกฎหมายและคดี)
Office of Deputy Commissioner General, Royal Thai Police (Legal Affair and Litigation)
Tel 0 2205 2882
Update : 2012-02-29 14:19:51


 

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์
Pol.Gen.Aek Angsananont
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานกฎหมายและคดี)
Deputy Commissioner General(Legal Affair and Litigation)
Tel 081 1637 8888
Update : 2012-02-29 14:27:02


 
พ.ต.อ.โสภณ สารพัฒน์
Pol.Col.
นว. (สบ 4)

Tel 0 2205 2747 (2747)
Update : 2012-02-29 14:28:26


 


สำนักงาน ที่ปรึกษา (สบ10) (งานกฎหมายและคดี 1 )
Office of Advisor (Level 10), Royal Thai Police ( Legal Affair and Litigation 1)
Tel 0 2205 3420 Fax 0 2250 0454

Update : 2012-02-29 14:42:11


 

พล.ต.อ.จิโรจน์ ไชยชิต
Pol.Gen.Chiroj Chaichit
ที่ปรึกษา (กม1 )
Advisor (Legal Affair and Litigation 1 )
Tel 0 2205 3424 (3424)
Update : 2012-02-29 16:15:52


 
พ.ต.ท.ปรีดา คงจัด
Pol.Col.
นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 3426 (3426)
Update : 2012-02-29 16:17:26


 


สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 6
Office of the Inspector General
Tel 0 2205 3600-1 Fax 0 2253 3322

Update : 2012-02-29 09:25:03


 

พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง
Pol.Gen.Sathaporn Laothong
จเรตำรวจแห่งชาติ
Inspector General
Tel 0 2205 3600-3(3600)
Update : 2012-02-29 09:28:09


 
พ.ต.อ.ดร.พัลลภ แอร่มหล้า
Pol.Col.
นว. (สบ 4)

Tel 0 2205 3600-1(3600)
Update : 2012-02-29 09:30:36


 


สำนักงานหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
Office of Chief of Royal Court Security Police, Royal Thai Police
Tel 0 2281 2120 (480) Fax 0 2281 2120 (404)

Update : 2012-02-29 13:00:56


 

พล.ต.อ.ชลธาร จิราณรงค์
Pol.Gen.Chonlatharn Chiranaroang
หัวหน้าสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10)
Security Police (Level 10)
Tel 0 2281 2120
Update : 2012-02-29 13:07:34


 
พ.ต.อ.หญิงวรรณี พลคชา
Pol.Col.
นว. (สบ4 ) รอง ผบ.ตร.

Tel 0 2281 2120 ต่อ ( 413)
Update : 2012-02-29 13:10:07


 


สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาคาร1 ชั้น 5
Office of Deputy Commissioner General,Royal Thai Police
Tel 0 2205-3503,0 2205-3504 Fax 0 2205-3508

Update : 2012-02-29 16:22:04


 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว
Pol.Gen.Adul Sangsingkeo
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
Deputy Commissioner General
Tel 0-2205-3503
Update : 2012-02-29 16:24:04


 
พ.ต.ท.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว
Pol.Lt.Col.
ผู้ช่วย นว.(สบ 3 )

Tel 0 2205 3504
Update : 2012-02-29 16:28:08


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บริหาร 2 ) อาคาร 1 ชั้น 4
Office of the Assistant Commissioner General (Administration 2)
Tel 0 2205 3432 Fax 0 2250 0498
o_danaitorn_w@gmail.com
Update : 2012-03-01 08:40:52


 

พล.ต.ท.ดนัยธร วงศ์ไทย
Pol.Lt.Gen.Danaithon Wongthai
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บริหาร 2 )
Assistant Commissioner General (Administration 2 )
Tel 0 2205 3432 (3432)
Update : 2012-03-01 08:43:44


 
พ.ต.ท.สิทธิพงศ์ วัศรากิจ
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 3434 ( 3434 )
Update : 2012-03-01 08:46:03


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บริหาร 3/งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 51 )
Office of the Assistant Commissioner General (Administration 3)(Crime Prevention and Suppression 51)
Tel 0 2205 1877-8 , 02251 4950 Fax 0 2252 5997
rachatha@police.go.th
Update : 2012-03-01 08:51:56


 

พล.ต.ท.รชด เย็นทรวง
Pol.Lt.Gen.Rachatha Yensuang
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บร3 )(ปป 51)
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 1875 (1875)
Update : 2012-03-01 08:55:47


 
พ.ต.ท.เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3)

Tel 022051878 (1878)
Update : 2012-03-01 08:57:27


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร4 / งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 13) อาคาร25 ชั้น 12
Office of the Assistant Commissioner General ( Administration4 Crime Prevention 13 )
Tel 0 2205 1984 Fax 0 2252 1025

Update : 2012-03-01 09:01:54


 

พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัดถี
Pol.Lt.Gen.Jate Mongkolhutthi
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บริหาร 4 /งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 13)
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 1550 (1550)
Update : 2012-03-01 09:06:05


 
พ.ต.ท.กิตติ กลิ่นสังข์
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3)

Tel 0 2205 1550 (1550)
Update : 2012-03-01 09:08:41


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร 5 )อาคาร 19 ชั้น12
Office of the Assistant Commissioner General (Adminstration 5)
Tel 0 2205 1435 Fax 0 2252 2766

Update : 2012-03-01 09:12:34


 

พล.ต.ท.ชนินทร์ ปรีชาหาญ
Pol.Lt.Gen.Chanin Preechahan
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บร 5 )
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 3814
Update : 2012-03-01 09:17:37


 
พ.ต.ท.ปิยรัช สุภารัตน์
Pol.Lt.Col.
นว./นายตำรวจติดตาม

Tel 0 2205 1435 (1435)
Update : 2012-03-01 09:20:20


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 11) อาคาร 1 ชั้น 9
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention 11)
Tel 0 2205 3907 Fax 0 2255 5142

Update : 2012-03-01 09:38:13


 

พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
Pol.Lt.Gen.Chalermkiat Srivorakan
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 11)
Assistant Commissioner General (Crime Prevention 11)
Tel 0 2255 4568 (3900) Fax

Update : 2012-03-01 09:41:00


 
พ.ต.ท.จิรพัฒน์ พรหมนอก
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3)

Tel 0 2205 3901
Update : 2012-03-01 09:42:17


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 12 )
Office of The Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 12)
Tel 0 2205 2776 Fax 0 2255 4934

Update : 2012-03-01 09:48:37


 

พล.ต.ท.กฤษฎา พันธุ์คงชื่น
Pol.Lt.Gen.Krisada Pankongchuen
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป 12)
Assistant Commissioner General
Tel 0 2253 9646 (2739)
Update : 2012-03-01 09:59:47


 
พ.ต.ท.ธรากร เลิศพรเจริญ
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3)

Tel 08 0199 9393
Update : 2012-03-01 09:53:09


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 21) อาคาร 1 ชั้น8
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention 21)
Tel 0-2205-3811-2 Fax 0 2252 7216
wuthi51@gmail.com
Update : 2012-03-01 09:57:17


 

พล.ต.ท.วุฒิ ลิปตพัลลภ
Pol.Lt.Gen.Wuthi Liptapallop
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 21)
Assistant Commissioner General
Tel 0- 2205 -3811-2 Fax

Update : 2012-03-01 10:02:51


 
พ.ต.ท.สุรพงศ์ ธรรมพิทักษ์

นว. (สบ 3)

Tel 08 4617 2517
Update : 2012-03-01 10:04:10


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม22/งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 32 ) อาคาร 1
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 22) (Crime Prevention and Suppression 32)
Tel 0 2205 3821(3821) Fax 0 2251 9768

Update : 2012-03-01 10:17:20


 

พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี
Pol.Lt.Gen.Jarumporn Suramanee
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป 22 )(ปป 32 )
Assistant Commissioner General
Tel 0 2250 1533 Fax

Update : 2012-03-01 10:20:22


 
ร.ต.อ.สกล อิงอุดมนุกูล
Pol.Lt.Col.
นายตำรวจติดตาม

Tel 08 7778 8991
Update : 2012-03-01 10:21:53


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 31) อาคาร 1 ชั้น 4
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 31 )
Tel 0 2205 3406 Fax 0 2250 0497

Update : 2012-03-01 10:26:53


 

พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ์
Pol.Lt.Gen.Boriharn Siangarom
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป 31 )
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 3400 Fax

Update : 2012-03-01 10:29:32


 
ร.ต.อ.สุทธิพร สุกก่ำ

นว. (สบ 2 )

Tel 08 2020 3006
Update : 2012-03-01 10:31:40


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกัปราบปรามอาชญากรรม41) อาคาร 1 ชั้น 5/3
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 41)
Tel 0 2205 3523 Fax 0 2252 0869,0 2251 8953
bud@hotmail.com
Update : 2012-03-01 10:39:07


 

พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์
Pol.Lt.Gen.Peera Poompichet
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป41)
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 3525 (3525)
Update : 2012-03-01 10:45:22


 
พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช
Pol.Lt.Gen.
สำนักงาน

Tel 08 1624 8793
Update : 2012-03-01 10:48:25


 
พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน
Pol.Col
สำนักงาน

Tel 08 7082 7055
Update : 2012-03-01 10:54:15


 

ร.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง

นายตำรวจติดตาม

Tel 08 7258 1459
Update : 2012-03-01 10:56:39


 
พ.ต.ต.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3 )

Tel 08 7258 5353
Update : 2012-03-01 10:58:30


 


ผู้ช่วย นว. (สบ 2)

Tel 0 2205 2435
Update : 2012-03-01 11:39:27


 สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรจแห่งชาติ (งานความมั่นคง 2 ) อาคาร 1 ชั้น 9
Office of the Assistant Commissioner General (Security 2)
Tel 0 2205 3908-14 Fax 0 2205 9794

Update : 2012-03-01 11:05:02


 
พล.ต.ท.อุดม รักศีลธรรม
Pol.Lt.Gen.Udom Raksiltham
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (มค 2 )
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 3909 (3909)
Update : 2012-03-01 11:08:19


 


นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 3912
Update : 2012-03-01 11:11:21


 ผู้ช่วย นว. (สบ 2)

Tel 0 2205 3910
Update : 2012-03-01 11:12:47


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานความมั่นคง 3 ) อาคาร 1 ชั้น 3
Office of The Assistant Commissioner General ( Security 3)
Tel 0 2205 1445 Fax 0 2250 1635

Update : 2012-03-01 11:35:09


 
พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต
Pol.Lt.Gen.Prayoon Amarit
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (มค 3)
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 1440
Update : 2012-03-01 11:20:33


 สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานความมั่นคง 4 )อาคาร 19 ชั้น 9
Office of The Assistant Commissioner General ( Security 4)
Tel 0 2205 2435 Fax 0 2251 4942

Update : 2012-03-01 11:28:33


 
พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์
Pol.Lt.Gen.Sunthan Chayanon
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (มค 4 )
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 2435 Fax

Update : 2012-03-01 11:33:48


 


นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 2435
Update : 2012-03-01 11:37:35


 

พ.ต.ต.นพดล เทียมเมธา

ผู้ช่วย นว. (สบ 2)

Tel 08 1446 6474
Update : 2012-03-01 11:00:35


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานกฎหมายและคดี 2 )
Office of The Assistant Commissioner General ( Legal Affairs and Litigation 2)
Tel 0 2254 1963 Fax 0 2254 1964
chatchawal_su@police.go.th
Update : 2012-03-01 11:58:23


 
พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
Pol.Lt.Gen.Chatchawal Suksomjit
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (กม2 )
Assistant Commissioner General
Tel 08 9569 5656 Fax

Update : 2012-03-01 15:18:28


 

พ.ต.ท.ดิสดนัย ภูริปชติ
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3 )

Tel 0 2254 1963 (1025)
Update : 2012-03-01 15:23:25


 
พ.ต.ท.ชัชวาลย์ ทิพย์พิชัย
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 2 )

Tel 0 2254 1964
Update : 2012-03-01 15:24:55


 


สำนักงานรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9 ) อาคาร 1 ชั้น 8
Office of the Inspector -General CMS
Tel 0 2205 3823-6 Fax 0 2250 1689

Update : 2012-03-01 15:27:43


 

พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์
Pol.Lt.Gen.Arjin Chotiwong
รองจเรตำรวจแห่งชาติ ( 1 )
Deputy Senior Inspector General
Tel 0 2205 3823-6 (3823-6) Fax

Update : 2012-03-01 15:34:06


 


สำนักงานรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9 ) อาคาร 1 ชั้น 9
Office of The Deputy Senior Inspector General
Tel 0 2205 3933 Fax 0 2255 4571
off-cib1@hotmail.com
Update : 2012-03-01 15:39:08


 
พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศรัตรู
Pol.Lt.Gen.Tha-ngai Prasjaksattru
รองจเรตำรวจแห่งชาติ (2)
Deputy Senior Inspector General
Tel 0 2205 3933
Update : 2012-03-01 15:45:48


 

พ.ต.ท.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 3933
Update : 2012-03-01 15:48:57


 
ร.ต.อ.พีรภัทร์ ปรมพุฒิ

ผู้ช่วย นว. (สบ 2)

Tel 08 7982 8158
Update : 2012-03-01 15:54:50


 


สำนักงานรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
Office of The Deputy Chief of Royal Court Security Police
Tel 0 2281 2120- 2 (102,104) Fax 0 2281 2120-2 (104)
cop_rsp01@hotmail.com
Update : 2012-03-01 16:05:46


 

พล.ต.ท.ไตรรัตน์ อมาตยกุล
Pol.Lt.Gen.Trairat Amatayakul
รอง หน.นรป.(สบ 9 )

Tel 0 2281 2120-2 (104)
Update : 2012-03-01 16:18:39


 


ทนท.นายตำรวจประจำ สมช. อาคาร17 ชั้น 4

Tritot.r@gmail.com
Update : 2012-03-01 16:44:47


 
พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
Pol.Lt.Gen.
ผบช.

Tel 08 9927 9939
Update : 2012-03-01 16:47:44


 ทนท.บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม อาคาร17 ชั้น 4

Tel 0 2573 4888
Update : 2012-03-01 16:50:50


 
พล.ต.ท.เดชาวัต รามสมภพ
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ

Tel 0 2205 1427
Update : 2012-03-01 16:53:34


 


ทนท. ที่ปรึกษา สปก.บก.สส. อาคาร17 ชั้น 4

Tel 0 2205 2025 chukiat.s@gmail.com
Update : 2012-03-01 16:56:55


 

พล.ต.ท.นพรัตน์ มีปรีชา
Pol.Lt.Gen.
ผบช.

Tel 08 1299 5321
Update : 2012-03-01 16:59:26


 


ทนท.ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน อาคาร 17 ชั้น 4

Fax

Update : 2012-03-01 17:03:29


 
พล.ต.ท.เรืองชัย วัจนะพุกกะ
Pol.Lt.Gen.
ผบช.

Tel 08 1807 7676
Update : 2012-03-01 17:07:53


 ทนท.ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย

Tel 0 2250 0499 Fax 0 2205 1233

Update : 2012-03-01 17:16:14


 
พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์
Pol.Lt.Gen.
ผบช.

Tel 0 2250 0499
Update : 2012-03-02 08:20:46


 


ทนท.ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน อาคาร 1 ชั้น 5

Tel 0 2205 3523 Fax 0 2252 0869, 0 2251 8953
budget123@hotmail.com
Update : 2012-03-02 08:39:44


 

พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช
Pol.Lt.Gen.
ผบช.

Tel 08 1624 8793
Update : 2012-03-02 08:41:31


 


ทนท.ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์งานบุคคล


Update : 2012-03-02 08:46:53


 
พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข
Pol.Lt.Gen.
รอง ผบช.

Tel 08 1876 8381
Update : 2012-03-02 08:57:11


 ทนท.บริหารและให้คำปรึกษาด้านป้องกันปราบปราม


Update : 2012-03-02 08:59:14


 
พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

รอง ผบช.

Tel 08 1651 2345
Update : 2012-03-02 09:10:12


 


ทนท.ประสานนโยบายกับนายกรัฐมนตรี


Update : 2012-03-02 09:05:02


 

พล.ต.ต.ไชยยา รุจจนเวท
Pol.Lt.Gen.
ผบช.

Tel 08 1837 3444
Update : 2012-03-02 09:12:24


 


กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาคาร8สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Central Investigation Bureau
Tel 0 2205 1781 Fax 0 2255 1910
cib@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-12 19:43:36


 
พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์

ผบช.

Tel 0 2205 2222
Update : 2012-03-12 19:44:55


 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
Narcotics Suppression Bureau
Tel 0 2521 8012 8 Fax 0 2521 8279
nsbmaster@hotmail.com
Update : 2012-03-12 19:55:18


 
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา

ผบช.

Tel 0 2521 8010 303
Update : 2012-03-12 19:56:37


 


กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
Special Branch Bureau
Tel 0 2205 2253 Fax 0 2255 3909
-
Update : 2012-03-12 19:58:00


 

พล.ต.ท.ธนากร ศิริอัฐ

ผบช.

Tel 0 2252 3929
Update : 2012-03-12 19:58:55


 


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Bureau
Tel 0 2287 1516 www.immigration.go.th
Update : 2012-03-12 20:00:20


 
พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้

ผบช.

Tel 0 2287 3913 2112
Update : 2012-03-12 20:01:09


 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Border Patrol Police Bureau
Tel 0 2279 8250 bpp_st@bpp.go.th
Update : 2012-03-12 20:02:32


 
พล.ต.ท.สุทิน เขียวรัตน์

ผบช.

Tel 0 2279 8250 123
Update : 2012-03-12 20:05:02


 


สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
Office of Forensic Science
Tel 0 2205 1060 Fax 0 2205 1060
forensic@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-12 20:07:20


 

พล.ต.ท.พีระพงศ์ ดามาพงศ์

ผบช.

Tel 0 2253 7646
Update : 2012-03-12 20:08:18


 


สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Office of Information and Communication Technology
Tel 0 2205 1054 Fax 0 2205 2689
internet@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-12 20:10:16


 
พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

ผบช.

Tel 0 2205 1632 1632
Update : 2012-03-12 20:11:01


 กองบัญชาการศึกษา
Police Education Bureau
Tel 0 2513 9362 71 Fax 0 2513 3060
www.edu.police.org
Update : 2012-03-12 20:13:14


 
พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก

ผบช.

Tel 0 2513 4994 2004
Update : 2012-03-12 20:14:50


 


โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Royal Police Cadet Academy
admin@rpca.ac.th
Update : 2012-03-12 20:18:10


 

พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต

ผบช.

Tel 0 3431 2003 111
Update : 2012-03-12 20:19:15


 
พล.ต.ท.วินัย ทองสอง
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
Commissioner Metropolitan Police Bureau
Tel 0 2280 3197
Update : 2012-03-04 13:38:14


 
พล.ต.ต.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

รรท.ผบช. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
Provincial Police Region 1

Update : 2012-03-04 12:18:53


 

พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
Commissioner of Provincial Police Region 2 Provincial Police Region 2
Tel 0 3827 3296 ( 291)
Update : 2012-03-04 12:21:11


 
พล.ต.ท.ภานุ เกิดลาภผล
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3
Commissioner of Provincial Police Region 3 Provincial Police Region 3
Tel 0 4424 3319
Update : 2012-03-04 12:24:12


 
พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4
Commissioner of Provincial Police Region 4 Provincial Police Region 4
Tel 0 4324 2574 (210)
Update : 2012-03-04 12:32:19


 

พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
Provinical Police Region 5
Tel 0 5314 0000 (5124,5125)
Update : 2012-03-04 13:22:05


 
พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
Provinical Police Region 6
Tel 0 5536 8100, 05536 8111
Update : 2012-03-04 13:24:18


 
พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
Commissioner Provincial Police Region 7
Tel 0 3424 5901 (901)
Update : 2012-03-04 13:27:49


 

พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8
Commissioner Provincial Police Region 8
Tel 0 7731 1902
Update : 2012-03-04 13:33:02


 
พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
Commissioner Provincial Police Region 9
Tel 0 7431 3833 (1204)
Update : 2012-03-04 13:32:40


 
พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Ofice of the Inspector General
Tel 0-2142-1111 Fax 0-2143-8219
jaray@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 14:12:43


 

พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 1, Office of the Inspector General
Tel 0-2142-1063,0-2142-1153 Fax 0-2143-8219
jaray_i1@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 14:16:00


 
พล.ต.ท.อรรถพร อุทยานนท์
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 1,office of the Inspector General
Tel 0-2142-1068 Fax 0-2143-8215
jaray_i2@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 14:26:05


 
พล.ต.ท.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 3, office of the Inspector General
Tel 0 2142-1073 Fax 0-2143-8216
jaray_i3@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 14:30:18


 

พล.ต.ท.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 4, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1078 Fax 0-2143-8217
jaray_i4@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 14:33:33


 
พล.ต.ท.นเรศ เทียนกริม

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 5, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1083 Fax 0-2143-8218
jaray_i5@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 14:36:58


 
พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร
Pol.Lt.Gen
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 6, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1088,0-2142-1146 Fax 0-2143-8219
jaray_i6@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 14:48:48


 

พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 7, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1093,0-2142-1147 Fax 0-2143-8989
jaray_i7@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 14:52:14


 
พล.ต.ท.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 8, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1098 Fax 0-2143-9220
jaray_i8@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 14:57:05


 
พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์
Pol.Lt.Gen
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 9 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 9, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1103 Fax 0-2143-9221
jaray_i9@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 15:56:44


 

พล.ต.ท.เอกรัตน์ มีปรีชา
Pol.Lt.Gen
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 10 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 10, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1088, 0-2142-1170 Fax 0-2143-9223

Update : 2012-03-06 16:03:18


 
พล.ต.ท.คัคคพงศ์ ศรีพาณิชย์
Pol.Lt.Gen
ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
Commissioner Office of Internal Audit
Tel 0-2142-2634 Fax 0-2143-8714
audit@police.go.th
Update : 2012-03-06 16:05:39


 
พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย
Pol.Lt.Gen
ผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
Office of Police Secretary
Tel 0-2205-1316 Fax 0-2252-7957
www.secretary.police.go.th
Update : 2012-03-06 16:08:47


 

พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ

ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ
Public Affairs Division
Tel 0-2205-3016 Fax 0-2253-3856
foreign.police.go.th
Update : 2012-03-06 16:11:41


 
พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย

ผู้บังคับการ กองสารนิเทศ
Public Affairs Division
Tel 0-2205-1534 Fax 0-2252-8772
saranitet@hotmail.com
Update : 2012-03-06 16:13:36


 
พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์

ผู้บังคับการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
Office of National Police Policy Board
Tel 0-2205-1970, 0-2205-1975 Fax 0-2251-5504, 0-2251-5505
www.boardofroyalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 16:16:37


 

พล.ต.ต.ฌาณไชย แกล้วเขตต์การ

ผุ้บังคับการ กองบังคับการกองบินตำรวจ
Police Aviation Division
Tel 0-2510-9100-3, 0-2509-1520 Fax 0-2510-4381
tpad@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 16:19:06


 
พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศาล

ผู้บังคับการ กองวินัย
Disciplinary Division
Tel 0-2205-2372 Fax 0-2251-2645
Vinai_police@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-06 16:21:49


 
พล.ต.ท.เจษฎา อินทรสถิตย์
Pol.Lt.Gen
ผู้บัญชาการ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
Commissioner Office of Royal Court Security Police
Tel 0-2280-1163-4 Fax 0-2280-1163-4 ต่อ 222
admin@rsp.go.th
Update : 2012-03-06 16:25:27


 

พล.ต.ท.สุพร พันธุ์เสือ
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
Commissioner Office of Logistics
Tel 0 2241 2397 Fax 0-2241-3654
logistics@royalthaipolice.go.th
Update : 2012-03-05 15:37:52


 
พล.ต.ท.ยงยศ นาคเฉลิม
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล
Commissioner Office of Human Resources
Tel 0-2251-9505 (2580,2135) Fax 0-2250-1554

Update : 2012-03-05 15:32:25


 
พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน
Commissioner Office of Budget and Finance
Tel 0-2205-2044 (2044) Fax 0-2252-6043

Update : 2012-03-05 15:35:20


 

พล.ต.ท.ภัทรชัย หิรัญญะเวช
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี
Commissioner Office of Legal Affairs and Litigation
Tel 0 2205-2567,0 2205-2010 Fax 0 2205-2568
www.legal.police.go.th
Update : 2012-03-06 14:03:13


 
พล.ต.ท.วิบูล ปรองดอง
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ อาคาร 1 ชั้น 17
Commissioner Office of the Police Commission
Tel 0 2205 3757-8 Fax 0 2255-5577
www.opc.police.go.th
Update : 2012-03-06 14:05:23


 
พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
Commissioner Sourtern Border Province Police Operation Center
Tel 0 7322 0211
Update : 2012-03-04 13:36:07


 

พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
Commissioner Office of Police Strategy
Tel 0 2205 3383
Update : 2012-03-05 15:26:59


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400