นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานกองทุน
สำนักงานกองทุน
Office of Commissioner General, Royal Thai Police

อาคาร 1 ชั้น 7 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Office of Commissioner General, Royal Thai Police, 1st Bldg, 7th Fl., Royal Thai Police, Rama 1 Rd.
Pathum Wan
Bangkok 10330
Tel 0 2251 6831
Fax 0 2205 3738

 

พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์
Pol.Gen.Preophan Dhamapong
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
Commissioner General
Tel 0 2251 6831


 
พ.ต.อ.อาณัติ ภุมรินทร์
Pol.Col.
นายตำรวจติดตาม

Tel 0 2251 6831


 
พ.ต.ท.รัชพล บุญนาค

นายตำรวจติดตาม

Tel 08-9897-2222


 สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร ) อาคาร 1 ชั้น5
Office of the Deputy Commissioner General (Administration )
Tel 0 2205 -3530 , 0 2205 3527 Fax 0 2255 1975
cop@royalthaipolice.go.th


 
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ
Pol.Gen.Pongsapat Pongcharoen
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร )
Deputy Commissioner General (Administration )
Tel 0 2205 3530


 
พ.ต.อ.กานต์ เทียนแก้ว
Pol.Col.
นว. (สบ 4)

Tel 0 2205 3535


 

พ.ต.ท.วทัญญู วิทยผโลทัย

ผู้ช่วย นว.(สบ3)

Tel 08-1849-9848


 


สำนักงานที่ปรึกษา (สบ 10) (งานบริหาร1 ) อาคาร 1 ชั้น 8
Office of Advisor (Level 10),Royal Thai police (Administration 1)
Tel 0 2205 3802 Fax 0 2251 8555


 
พล.ต.อ.อมรินทร์ อัครวงษ์
Pol.Lt.Gen.Amarin Akaravong
ที่ปรึกษา ( บร1 )
Administration 1
Tel 0 2205 3800 (3800)


 

พ.ต.ท.ทรงโปรด สิริสุขะ
Pol.Lt.Col.
นายตำรวจติดตาม

Tel 0 2205 3802 (3802)


 
พล.ต.ท.รัฐพร คงสุโข
Pol.Lt.Gen.
นายตำรวจติดตาม

Tel 08 1971 8027


 


สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 1)
Office of the Deputy Commissioner General (Crime Suppression 1)
Tel 0 2205 3620 , 0 2252 0329 Fax 0 2250 1630


 

พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัติ
Pol.Gen. Pansiri Prapawat
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 1)
Deputy Commissioner General (Crime Suppression 1)
Tel 02 205 3620 - 2


 
พ.ต.อ.พัฒน์ชนน เกียรตินันท์
Pol.Col.
นว. (สบ 4) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Tel 0 2205 3620-2


 


สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 2) อาคาร 1 ชั้น 1
Office of the Deputy Commissioner General (Crime Suppression 2)
Tel 0 2205 1578 Fax 0 2252 7000
genwp@rayalthaipolice.go.th


 

พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ
Pol.Gen.Watcharapol Prasarnrajkit
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 2)
Deputy Commissioner General (Crime Suppression 2)
Tel 02 251 7928 (1549)


 
พ.ต.อ.อรุณ อมรวิริยะกุล
Pol.Col.
นว. (สบ 4)

Tel 0 2251 7928 (1549)


 


สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 3) อาคาร 1 ชั้น1 ส่วนหน้า
Office of the Deputy Commissioner General (Crime Suppression 3)
Tel 0 2205 1548 Fax 0 2251 2135


 

พล.ต.อ.ภานุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา
Pol.Gen.Panupong Singhara Na Ayudhya
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป3)
Deputy Commissioner General
Tel 0 2205 1548 (1548)


 
พ.ต.อ.กานต์ ธรรมเกษม
Pol.Col.
นว. (สบ 4) รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

Tel 0 2205 1548 (1548)


 


สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 4) อาคาร33 ชั้น 6
Office of the DeputyCommissioner General (Crime Suppression 4)
Tel 0 2205 1984 Fax 0 2252 1025


 

พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล
Pol.Gen.Suwat Chanitthikul
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 4)
Deputy Commissioner General (Crime Suppression 4)
Tel 0 2205 1985 (1985)


 
พ.ต.ท.หญิงบุศรา จงรักชอบ
Pol.Lt.Col.
ผู้ช่วย นว.(สบ 3 )

Tel 02 2205 1985 (1985)


 


สำนักงานที่ปรีกษา (สบ10)(งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม5)
Office of Advisor(Level 10) Thai police (Crime Prevention and Suppression 5)
Tel 0-2205-1427-8 Fax 0-2205-1509


 

พล.ต.อ.ฉัตรชัย โปตระนันทน์
Pol.Gen.Chatchai Prtranun
ที่ปรีกษา(ปป5 )
Advisor (Crime Prevention and Suppression 5)
Tel 0-2205-1427 (1427)


 
พ.ต.ท.สัญชัย โชคขยายกิจ

-

Tel 08-1616-0118


 
พ.ต.ท.กล้าหาญ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์

-

Tel 08-1622-7474


 สำนักงานที่ปรึกษา (สบ 10) (ทำหน้าที่หัวหน้าที่ปรึกษาด้านความมั่นคง) อาคาร 1 ชั้น 5
Office of the Adviser (Level 10) (Security)
Tel 02 205 3511-16 Fax 0 2251 1989


 
พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา
Pol.Gen.Worapong Chewprecha
ที่ปรึกษา ( มค )
Advisor(Security)
Tel 0 2205 3511 (3511)


 


สำนักงานประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษา (สบ10 )(งานความมั่นคง 1) อาคาร 1 ชั้น 8 สำนักงานประจำสำนักงานตำรว
Office of Advisor (Level 10 ) , Royal Thai Police (Security 1 )
Tel 0 22053409 - 13 Fax 0 2251 4739,0 2205 3409


 

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธํ์ม่วง
Pol.Gen.Somyot Poompanmoung
ที่ปรึกษา ( มค1 )
Advisor(Security 1 )
Tel 0 2205 3409


 
พ.ต.ท.ธีระ ทองระยับ
Pol.Lt.Col.


Tel 0 2205 3409


 


สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(งานกฎหมายและคดี)
Office of Deputy Commissioner General, Royal Thai Police (Legal Affair and Litigation)
Tel 0 2205 2882


 

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์
Pol.Gen.Aek Angsananont
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานกฎหมายและคดี)
Deputy Commissioner General(Legal Affair and Litigation)
Tel 081 1637 8888


 
พ.ต.อ.โสภณ สารพัฒน์
Pol.Col.
นว. (สบ 4)

Tel 0 2205 2747 (2747)


 


สำนักงาน ที่ปรึกษา (สบ10) (งานกฎหมายและคดี 1 )
Office of Advisor (Level 10), Royal Thai Police ( Legal Affair and Litigation 1)
Tel 0 2205 3420 Fax 0 2250 0454


 

พล.ต.อ.จิโรจน์ ไชยชิต
Pol.Gen.Chiroj Chaichit
ที่ปรึกษา (กม1 )
Advisor (Legal Affair and Litigation 1 )
Tel 0 2205 3424 (3424)


 
พ.ต.ท.ปรีดา คงจัด
Pol.Col.
นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 3426 (3426)


 


สำนักงานจเรตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 6
Office of the Inspector General
Tel 0 2205 3600-1 Fax 0 2253 3322


 

พล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง
Pol.Gen.Sathaporn Laothong
จเรตำรวจแห่งชาติ
Inspector General
Tel 0 2205 3600-3(3600)


 
พ.ต.อ.ดร.พัลลภ แอร่มหล้า
Pol.Col.
นว. (สบ 4)

Tel 0 2205 3600-1(3600)


 


สำนักงานหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303
Office of Chief of Royal Court Security Police, Royal Thai Police
Tel 0 2281 2120 (480) Fax 0 2281 2120 (404)


 

พล.ต.อ.ชลธาร จิราณรงค์
Pol.Gen.Chonlatharn Chiranaroang
หัวหน้าสำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10)
Security Police (Level 10)
Tel 0 2281 2120


 
พ.ต.อ.หญิงวรรณี พลคชา
Pol.Col.
นว. (สบ4 ) รอง ผบ.ตร.

Tel 0 2281 2120 ต่อ ( 413)


 


สำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อาคาร1 ชั้น 5
Office of Deputy Commissioner General,Royal Thai Police
Tel 0 2205-3503,0 2205-3504 Fax 0 2205-3508


 

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว
Pol.Gen.Adul Sangsingkeo
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
Deputy Commissioner General
Tel 0-2205-3503


 
พ.ต.ท.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว
Pol.Lt.Col.
ผู้ช่วย นว.(สบ 3 )

Tel 0 2205 3504


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บริหาร 2 ) อาคาร 1 ชั้น 4
Office of the Assistant Commissioner General (Administration 2)
Tel 0 2205 3432 Fax 0 2250 0498
o_danaitorn_w@gmail.com


 

พล.ต.ท.ดนัยธร วงศ์ไทย
Pol.Lt.Gen.Danaithon Wongthai
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บริหาร 2 )
Assistant Commissioner General (Administration 2 )
Tel 0 2205 3432 (3432)


 
พ.ต.ท.สิทธิพงศ์ วัศรากิจ
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 3434 ( 3434 )


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บริหาร 3/งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 51 )
Office of the Assistant Commissioner General (Administration 3)(Crime Prevention and Suppression 51)
Tel 0 2205 1877-8 , 02251 4950 Fax 0 2252 5997
rachatha@police.go.th


 

พล.ต.ท.รชด เย็นทรวง
Pol.Lt.Gen.Rachatha Yensuang
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บร3 )(ปป 51)
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 1875 (1875)


 
พ.ต.ท.เขมพัทธ์ โพธิพิทักษ์
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3)

Tel 022051878 (1878)


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร4 / งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 13) อาคาร25 ชั้น 12
Office of the Assistant Commissioner General ( Administration4 Crime Prevention 13 )
Tel 0 2205 1984 Fax 0 2252 1025


 

พล.ต.ท.เจตน์ มงคลหัดถี
Pol.Lt.Gen.Jate Mongkolhutthi
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บริหาร 4 /งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 13)
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 1550 (1550)


 
พ.ต.ท.กิตติ กลิ่นสังข์
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3)

Tel 0 2205 1550 (1550)


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานบริหาร 5 )อาคาร 19 ชั้น12
Office of the Assistant Commissioner General (Adminstration 5)
Tel 0 2205 1435 Fax 0 2252 2766


 

พล.ต.ท.ชนินทร์ ปรีชาหาญ
Pol.Lt.Gen.Chanin Preechahan
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (บร 5 )
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 3814


 
พ.ต.ท.ปิยรัช สุภารัตน์
Pol.Lt.Col.
นว./นายตำรวจติดตาม

Tel 0 2205 1435 (1435)


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 11) อาคาร 1 ชั้น 9
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention 11)
Tel 0 2205 3907 Fax 0 2255 5142


 

พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
Pol.Lt.Gen.Chalermkiat Srivorakan
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 11)
Assistant Commissioner General (Crime Prevention 11)
Tel 0 2255 4568 (3900) Fax


 
พ.ต.ท.จิรพัฒน์ พรหมนอก
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3)

Tel 0 2205 3901


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 12 )
Office of The Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 12)
Tel 0 2205 2776 Fax 0 2255 4934


 

พล.ต.ท.กฤษฎา พันธุ์คงชื่น
Pol.Lt.Gen.Krisada Pankongchuen
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป 12)
Assistant Commissioner General
Tel 0 2253 9646 (2739)


 
พ.ต.ท.ธรากร เลิศพรเจริญ
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3)

Tel 08 0199 9393


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 21) อาคาร 1 ชั้น8
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention 21)
Tel 0-2205-3811-2 Fax 0 2252 7216
wuthi51@gmail.com


 

พล.ต.ท.วุฒิ ลิปตพัลลภ
Pol.Lt.Gen.Wuthi Liptapallop
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 21)
Assistant Commissioner General
Tel 0- 2205 -3811-2 Fax


 
พ.ต.ท.สุรพงศ์ ธรรมพิทักษ์

นว. (สบ 3)

Tel 08 4617 2517


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม22/งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 32 ) อาคาร 1
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 22) (Crime Prevention and Suppression 32)
Tel 0 2205 3821(3821) Fax 0 2251 9768


 

พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี
Pol.Lt.Gen.Jarumporn Suramanee
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป 22 )(ปป 32 )
Assistant Commissioner General
Tel 0 2250 1533 Fax


 
ร.ต.อ.สกล อิงอุดมนุกูล
Pol.Lt.Col.
นายตำรวจติดตาม

Tel 08 7778 8991


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 31) อาคาร 1 ชั้น 4
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 31 )
Tel 0 2205 3406 Fax 0 2250 0497


 

พล.ต.ท.บริหาร เสี่ยงอารมณ์
Pol.Lt.Gen.Boriharn Siangarom
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป 31 )
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 3400 Fax


 
ร.ต.อ.สุทธิพร สุกก่ำ

นว. (สบ 2 )

Tel 08 2020 3006


 


สำนักงาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานป้องกัปราบปรามอาชญากรรม41) อาคาร 1 ชั้น 5/3
Office of the Assistant Commissioner General (Crime Prevention and Suppression 41)
Tel 0 2205 3523 Fax 0 2252 0869,0 2251 8953
bud@hotmail.com


 

พล.ต.ท.พีระ พุ่มพิเชฏฐ์
Pol.Lt.Gen.Peera Poompichet
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ปป41)
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 3525 (3525)


 
พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช
Pol.Lt.Gen.
สำนักงาน

Tel 08 1624 8793


 
พ.ต.อ.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน
Pol.Col
สำนักงาน

Tel 08 7082 7055


 

ร.ต.อ.วุทธยา สิงห์กิ้ง

นายตำรวจติดตาม

Tel 08 7258 1459


 
พ.ต.ต.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3 )

Tel 08 7258 5353


 


ผู้ช่วย นว. (สบ 2)

Tel 0 2205 2435


 สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรจแห่งชาติ (งานความมั่นคง 2 ) อาคาร 1 ชั้น 9
Office of the Assistant Commissioner General (Security 2)
Tel 0 2205 3908-14 Fax 0 2205 9794


 
พล.ต.ท.อุดม รักศีลธรรม
Pol.Lt.Gen.Udom Raksiltham
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (มค 2 )
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 3909 (3909)


 


นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 3912


 ผู้ช่วย นว. (สบ 2)

Tel 0 2205 3910


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานความมั่นคง 3 ) อาคาร 1 ชั้น 3
Office of The Assistant Commissioner General ( Security 3)
Tel 0 2205 1445 Fax 0 2250 1635


 
พล.ต.ท.ประยูร อำมฤต
Pol.Lt.Gen.Prayoon Amarit
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (มค 3)
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 1440


 สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานความมั่นคง 4 )อาคาร 19 ชั้น 9
Office of The Assistant Commissioner General ( Security 4)
Tel 0 2205 2435 Fax 0 2251 4942


 
พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์
Pol.Lt.Gen.Sunthan Chayanon
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (มค 4 )
Assistant Commissioner General
Tel 0 2205 2435 Fax


 


นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 2435


 

พ.ต.ต.นพดล เทียมเมธา

ผู้ช่วย นว. (สบ 2)

Tel 08 1446 6474


 


สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (งานกฎหมายและคดี 2 )
Office of The Assistant Commissioner General ( Legal Affairs and Litigation 2)
Tel 0 2254 1963 Fax 0 2254 1964
chatchawal_su@police.go.th


 
พล.ต.ท.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
Pol.Lt.Gen.Chatchawal Suksomjit
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (กม2 )
Assistant Commissioner General
Tel 08 9569 5656 Fax


 

พ.ต.ท.ดิสดนัย ภูริปชติ
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3 )

Tel 0 2254 1963 (1025)


 
พ.ต.ท.ชัชวาลย์ ทิพย์พิชัย
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 2 )

Tel 0 2254 1964


 


สำนักงานรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9 ) อาคาร 1 ชั้น 8
Office of the Inspector -General CMS
Tel 0 2205 3823-6 Fax 0 2250 1689


 

พล.ต.ท.อาจิณ โชติวงศ์
Pol.Lt.Gen.Arjin Chotiwong
รองจเรตำรวจแห่งชาติ ( 1 )
Deputy Senior Inspector General
Tel 0 2205 3823-6 (3823-6) Fax


 


สำนักงานรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9 ) อาคาร 1 ชั้น 9
Office of The Deputy Senior Inspector General
Tel 0 2205 3933 Fax 0 2255 4571
off-cib1@hotmail.com


 
พล.ต.ท.ไถง ปราศจากศรัตรู
Pol.Lt.Gen.Tha-ngai Prasjaksattru
รองจเรตำรวจแห่งชาติ (2)
Deputy Senior Inspector General
Tel 0 2205 3933


 

พ.ต.ท.เรืองรัตน์ หงษ์ทิพรัตน์
Pol.Lt.Col.
นว. (สบ 3 )

Tel 0 2205 3933


 
ร.ต.อ.พีรภัทร์ ปรมพุฒิ

ผู้ช่วย นว. (สบ 2)

Tel 08 7982 8158


 


สำนักงานรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
Office of The Deputy Chief of Royal Court Security Police
Tel 0 2281 2120- 2 (102,104) Fax 0 2281 2120-2 (104)
cop_rsp01@hotmail.com


 

พล.ต.ท.ไตรรัตน์ อมาตยกุล
Pol.Lt.Gen.Trairat Amatayakul
รอง หน.นรป.(สบ 9 )

Tel 0 2281 2120-2 (104)


 


ทนท.นายตำรวจประจำ สมช. อาคาร17 ชั้น 4

Tritot.r@gmail.com


 
พล.ต.ท.ตรีทศ รณฤทธิวิชัย
Pol.Lt.Gen.
ผบช.

Tel 08 9927 9939


 ทนท.บริหารงานด้านป้องกันปราบปราม อาคาร17 ชั้น 4

Tel 0 2573 4888


 
พล.ต.ท.เดชาวัต รามสมภพ
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ

Tel 0 2205 1427


 


ทนท. ที่ปรึกษา สปก.บก.สส. อาคาร17 ชั้น 4

Tel 0 2205 2025 chukiat.s@gmail.com


 

พล.ต.ท.นพรัตน์ มีปรีชา
Pol.Lt.Gen.
ผบช.

Tel 08 1299 5321


 


ทนท.ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน อาคาร 17 ชั้น 4

Fax


 
พล.ต.ท.เรืองชัย วัจนะพุกกะ
Pol.Lt.Gen.
ผบช.

Tel 08 1807 7676


 ทนท.ประสานงานสำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย

Tel 0 2250 0499 Fax 0 2205 1233


 
พล.ต.ท.ดำริห์ โชตเศรษฐ์
Pol.Lt.Gen.
ผบช.

Tel 0 2250 0499


 


ทนท.ผู้เชี่ยวชาญด้านสืบสวน อาคาร 1 ชั้น 5

Tel 0 2205 3523 Fax 0 2252 0869, 0 2251 8953
budget123@hotmail.com


 

พล.ต.ท.ยงยุทธ เจริญวานิช
Pol.Lt.Gen.
ผบช.

Tel 08 1624 8793


 


ทนท.ที่ปรึกษาด้านวิเคราะห์งานบุคคล 
พล.ต.ต.สมหมาย กองวิสัยสุข
Pol.Lt.Gen.
รอง ผบช.

Tel 08 1876 8381


 ทนท.บริหารและให้คำปรึกษาด้านป้องกันปราบปราม 
พล.ต.ต.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

รอง ผบช.

Tel 08 1651 2345


 


ทนท.ประสานนโยบายกับนายกรัฐมนตรี 

พล.ต.ต.ไชยยา รุจจนเวท
Pol.Lt.Gen.
ผบช.

Tel 08 1837 3444


 


กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง อาคาร8สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
Central Investigation Bureau
Tel 0 2205 1781 Fax 0 2255 1910
cib@royalthaipolice.go.th


 
พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์

ผบช.

Tel 0 2205 2222


 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
Narcotics Suppression Bureau
Tel 0 2521 8012 8 Fax 0 2521 8279
nsbmaster@hotmail.com


 
พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา

ผบช.

Tel 0 2521 8010 303


 


กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
Special Branch Bureau
Tel 0 2205 2253 Fax 0 2255 3909
-


 

พล.ต.ท.ธนากร ศิริอัฐ

ผบช.

Tel 0 2252 3929


 


สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
Immigration Bureau
Tel 0 2287 1516 www.immigration.go.th


 
พล.ต.ท.วิบูลย์ บางท่าไม้

ผบช.

Tel 0 2287 3913 2112


 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
Border Patrol Police Bureau
Tel 0 2279 8250 bpp_st@bpp.go.th


 
พล.ต.ท.สุทิน เขียวรัตน์

ผบช.

Tel 0 2279 8250 123


 


สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
Office of Forensic Science
Tel 0 2205 1060 Fax 0 2205 1060
forensic@royalthaipolice.go.th


 

พล.ต.ท.พีระพงศ์ ดามาพงศ์

ผบช.

Tel 0 2253 7646


 


สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Office of Information and Communication Technology
Tel 0 2205 1054 Fax 0 2205 2689
internet@royalthaipolice.go.th


 
พล.ต.ท.สมเดช ขาวขำ

ผบช.

Tel 0 2205 1632 1632


 กองบัญชาการศึกษา
Police Education Bureau
Tel 0 2513 9362 71 Fax 0 2513 3060
www.edu.police.org


 
พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก

ผบช.

Tel 0 2513 4994 2004


 


โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
Royal Police Cadet Academy
admin@rpca.ac.th


 

พล.ต.ท.อารีย์ อ่อนชิต

ผบช.

Tel 0 3431 2003 111


 
พล.ต.ท.วินัย ทองสอง
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
Commissioner Metropolitan Police Bureau
Tel 0 2280 3197


 
พล.ต.ต.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง

รรท.ผบช. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
Provincial Police Region 1


 

พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2
Commissioner of Provincial Police Region 2 Provincial Police Region 2
Tel 0 3827 3296 ( 291)


 
พล.ต.ท.ภานุ เกิดลาภผล
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3
Commissioner of Provincial Police Region 3 Provincial Police Region 3
Tel 0 4424 3319


 
พล.ต.ท.สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค4
Commissioner of Provincial Police Region 4 Provincial Police Region 4
Tel 0 4324 2574 (210)


 

พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5
Provinical Police Region 5
Tel 0 5314 0000 (5124,5125)


 
พล.ต.ท.วันชัย ถนัดกิจ
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6
Provinical Police Region 6
Tel 0 5536 8100, 05536 8111


 
พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
Commissioner Provincial Police Region 7
Tel 0 3424 5901 (901)


 

พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8
Commissioner Provincial Police Region 8
Tel 0 7731 1902


 
พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9
Commissioner Provincial Police Region 9
Tel 0 7431 3833 (1204)


 
พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Ofice of the Inspector General
Tel 0-2142-1111 Fax 0-2143-8219
jaray@royalthaipolice.go.th


 

พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 1 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 1, Office of the Inspector General
Tel 0-2142-1063,0-2142-1153 Fax 0-2143-8219
jaray_i1@royalthaipolice.go.th


 
พล.ต.ท.อรรถพร อุทยานนท์
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 2 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 1,office of the Inspector General
Tel 0-2142-1068 Fax 0-2143-8215
jaray_i2@royalthaipolice.go.th


 
พล.ต.ท.ก่อเกียรติ วงศ์วรชาติ
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 3 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 3, office of the Inspector General
Tel 0 2142-1073 Fax 0-2143-8216
jaray_i3@royalthaipolice.go.th


 

พล.ต.ท.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 4 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 4, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1078 Fax 0-2143-8217
jaray_i4@royalthaipolice.go.th


 
พล.ต.ท.นเรศ เทียนกริม

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 5 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 5, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1083 Fax 0-2143-8218
jaray_i5@royalthaipolice.go.th


 
พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร
Pol.Lt.Gen
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 6 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 6, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1088,0-2142-1146 Fax 0-2143-8219
jaray_i6@royalthaipolice.go.th


 

พล.ต.ท.พงษ์สันต์ เจียมอ่อน

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 7 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 7, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1093,0-2142-1147 Fax 0-2143-8989
jaray_i7@royalthaipolice.go.th


 
พล.ต.ท.ม.ล.พันธ์ศักดิ์ เกษมสันต์

ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 8 สำนักงานจเรตำรวจ
Inspection Division 8, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1098 Fax 0-2143-9220
jaray_i8@royalthaipolice.go.th


 
พล.ต.ท.อุดม ชัยมงคลรัตน์
Pol.Lt.Gen
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 9 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 9, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1103 Fax 0-2143-9221
jaray_i9@royalthaipolice.go.th


 

พล.ต.ท.เอกรัตน์ มีปรีชา
Pol.Lt.Gen
ผู้บัญชาการ กองตรวจราชการ 10 สำนักงานจเรตำรวจ
Commissioner Inspection Division 10, office of the Inspector General
Tel 0-2142-1088, 0-2142-1170 Fax 0-2143-9223


 
พล.ต.ท.คัคคพงศ์ ศรีพาณิชย์
Pol.Lt.Gen
ผู้บัญชาการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
Commissioner Office of Internal Audit
Tel 0-2142-2634 Fax 0-2143-8714
audit@police.go.th


 
พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย
Pol.Lt.Gen
ผู้บังคับการ สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
Office of Police Secretary
Tel 0-2205-1316 Fax 0-2252-7957
www.secretary.police.go.th


 

พล.ต.ต.มณฑล เงินวัฒนะ

ผู้บังคับการ กองการต่างประเทศ
Public Affairs Division
Tel 0-2205-3016 Fax 0-2253-3856
foreign.police.go.th


 
พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย

ผู้บังคับการ กองสารนิเทศ
Public Affairs Division
Tel 0-2205-1534 Fax 0-2252-8772
saranitet@hotmail.com


 
พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์

ผู้บังคับการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
Office of National Police Policy Board
Tel 0-2205-1970, 0-2205-1975 Fax 0-2251-5504, 0-2251-5505
www.boardofroyalthaipolice.go.th


 

พล.ต.ต.ฌาณไชย แกล้วเขตต์การ

ผุ้บังคับการ กองบังคับการกองบินตำรวจ
Police Aviation Division
Tel 0-2510-9100-3, 0-2509-1520 Fax 0-2510-4381
tpad@royalthaipolice.go.th


 
พล.ต.ต.บุญยศ บุญไพศาล

ผู้บังคับการ กองวินัย
Disciplinary Division
Tel 0-2205-2372 Fax 0-2251-2645
Vinai_police@royalthaipolice.go.th


 
พล.ต.ท.เจษฎา อินทรสถิตย์
Pol.Lt.Gen
ผู้บัญชาการ สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
Commissioner Office of Royal Court Security Police
Tel 0-2280-1163-4 Fax 0-2280-1163-4 ต่อ 222
admin@rsp.go.th


 

พล.ต.ท.สุพร พันธุ์เสือ
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง
Commissioner Office of Logistics
Tel 0 2241 2397 Fax 0-2241-3654
logistics@royalthaipolice.go.th


 
พล.ต.ท.ยงยศ นาคเฉลิม
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานกำลังพล
Commissioner Office of Human Resources
Tel 0-2251-9505 (2580,2135) Fax 0-2250-1554


 
พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานงบประมาณและการเงิน
Commissioner Office of Budget and Finance
Tel 0-2205-2044 (2044) Fax 0-2252-6043


 

พล.ต.ท.ภัทรชัย หิรัญญะเวช
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี
Commissioner Office of Legal Affairs and Litigation
Tel 0 2205-2567,0 2205-2010 Fax 0 2205-2568
www.legal.police.go.th


 
พล.ต.ท.วิบูล ปรองดอง
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ อาคาร 1 ชั้น 17
Commissioner Office of the Police Commission
Tel 0 2205 3757-8 Fax 0 2255-5577
www.opc.police.go.th


 
พล.ต.ท.ไพฑูรย์ ชูชัยยะ
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
Commissioner Sourtern Border Province Police Operation Center
Tel 0 7322 0211


 

พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม
Pol.Lt.Gen.
ผู้บัญชาการ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
Commissioner Office of Police Strategy
Tel 0 2205 3383


 


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607