นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office

422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
422 Thanon Phayathai, Wangmai
Patumwan,
Bangkok 10330
Tel 0 2219 3600
Fax 0 2219 3622
www.amlo.go.th
Update : 2014-10-28 10:31:17


สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office

ตู้ ปณ. 559 ปณจ.สามเสนใน
กรุงเทพมหานคร 10400
PO.BOX 559 Samsen Nai

Bangkok 10400

Update : 2014-10-27 14:22:52


 

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์
Pol.Col.Seehanat Prayoonrat
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2219 3600 ext. 3011 Fax 0 2219 3634, 0 2219 3635
snat@amlo.go.th
Update : 2012-03-21 10:28:24


 
พ.ต.ท. หญิง เอมอร ไชยบัวแดง
Pol.Lt.Col.Aimorn Chaibuadang
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2219 3636, 0 2219 3600 ext. 4045 Fax 0 2219 3636
aimorn@amlo.go.th
Update : 2014-10-28 10:32:04


 
ร.ต.อ. หญิงสุวนีย์ แสวงผล
Pol.Capt.Suwanee Sawangpol
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2219 3600 ext. 4041 Fax 0 2219 3667
suwanee@amlo.go.th
Update : 2014-10-27 14:38:29


 

พ.ต.ท.สุนัย หาเรือนพืชน์
Pol.Lt.ColSunai Haruanpuach
ผู้เชี่ยวชาญเฉพะด้านกฎหมาย
Legal Affairs Analyst Expert Level
Tel 08 1174 5276 sunai@amlo.go.th
Update : 2014-10-28 10:33:07


 
ร.ต.อ.ไพรัตน์ เทศพานิช
Pol.Capt.Pairart Taidparnich
เลขานุการกรม
Department Secretary
Tel 0 2219 3600 ext. 1001 Fax 0 2219 3622
pairart@amlo.go.th
Update : 2014-10-27 16:14:41


 
นายวิทยา นีติธรรม
Mr.Witthaya Neetitham
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
Director of Legal Affairs
Tel 08 5486 8420 Fax 02 219 3650
witthaya@amlo.go.th
Update : 2014-10-28 10:41:54


 

นายสรรเพชร แสงเนตรสว่าง
Mr.Sunpet Sangnetswang
ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ
Director of Supervision and Examination Division
Tel 0 2219 3600 ext. 7014 Fax 0 2219 3643
sunpet@amlo.go.th
Update : 2014-10-27 15:35:31


 
นายเทพสุ บวรโชติดารา
Mr.Theppasu BavornChotidara
ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน
Director of Financial Intelligence Division
Tel 08 4387 7012 Fax 0 2219 3650
theppasu@amlo.go.th
Update : 2014-10-28 10:40:41


 
นายนพดล อุเทน
Mr.Nopadal Utain
ผู้อำนวยการกองคดี 1
Director of Litigation Division 1
Tel 0 2219 3600 ext. 2201 Fax 0 2219 3667
napadol@amlo.go.th
Update : 2014-10-27 16:21:57


 

นายอภิชาติ ถนอมทรัพย์
Mr.Apichat Tanomsup
ผู้อำนวยการกองคดี 2
Director of Litigation Division 2
Tel 0 2219 3600 ext. 2301, 08 1308 7665 Fax 0 2219 3630
apichat@amlo.go.th
Update : 2014-10-28 10:37:44


 
นายชาญชัย พงศ์ภัสสร
Mr.Chanchai Pongpassorn
ผู้อำนวยการกองคดี 3
Director of Litigation Division 3
Tel 0 2219 3600 ext. 2402, 08 9920 3694 chanchai@amlo.go.th
Update : 2014-10-28 10:38:34


 
นางสาวปราณี เก้าเอี้ยน
MissPranee Kaoian
ผู้อำนวยการกองความร่วมมือระหว่างประเทศ
Director of International Cooperation Division
Tel 02 219 3600 ext . 1102 Fax 02 219 3629
pranee@amlo.go.th
Update : 2014-10-28 10:42:56


 

นางนวลจันทร์ โพธิ์ช่วย
Mrs.Nualchan Poechuay
ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์
Director of Policy and Strategy Division
Tel 0 2219 3600 ext. 4000 Fax 0 2219 3623-4
nualchan@amlo.go.th
Update : 2014-10-27 16:33:16


 
นางสาวรงรอง คล้ายสุวรรณ
MissRongrong Klaisuwan
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการทรัพย์สิน
Director of Asset Management Division
Tel 0 2219 3600 ext. 2031 Fax 0 2219 3627
rongrong@amlo.go.th
Update : 2014-10-27 15:37:26


 
นายศิวัช ชาวบางงาม
Mr.Siwat Chawbangngam
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลโยสารสนเทศ
Acting Director of Information Technology Center
Tel 02 219 3600 ext. 7009 Fax 02 219 3664
siwat_c@amlo.go.th
Update : 2014-10-28 10:47:12


 

นางวรรณภา โพธิ์ทอง
Mrs.Wannapa Photong
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
Chief of Internal Audit Unit
Tel 02 219 3600 ext. 4067, 4066 Fax 02 219 3633
wannapa@amlo.go.th
Update : 2014-10-28 10:50:44


 
น.ส.ศุภกาญณ์ หาญบาง
MissSuppakarn Hanbang
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Chief of Public Sector Development Unit
Tel 02 219 3600 ext. 4062 Fax 02 219 3645
suppakarn_h@amlo.go.th
Update : 2014-10-28 10:49:39


 
นางสาวปาลิดา เทียนพลกรัง
MissPalida Tianpolkrang
ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร
Director, Organizational Communication Section
Tel 02 219 3702 Fax 02 219 3703
palida@amlo.go.th
Update : 2014-10-27 15:19:41


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400