นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด
Office of the Attorney General

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Goverment Complex Commemorating His Majesty The king´s 80 th Birthday Anniversary, 5 th December, B.E.2550 (2007) Rajaburi Direkriddhi Building, 120 Chaengwattana Rd.,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2142 1436
Fax 0 2143 9546
www.ago.go.th
Update : 2014-10-06 13:26:40


 

นายตระกูล วินิจนัยภาค
Mr.Trakul Winitnaiyapak
อัยการสูงสุด
Attorney General
Tel 0 2142 1568 Fax 0 2143 9460

Update : 2014-11-05 09:26:51


 
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
Mr.Athapol Yaisawang
ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด
Advisor to the Office of the Attorney General
Tel 0 2142 1580 Fax 0 2143 9463

Update : 2014-10-29 10:54:35


 
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
Mr.Vudhibhongse Vibulyawongse
รองอัยการสูงสุด 1
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1575 Fax 0 2143 9784

Update : 2014-10-29 11:00:40


 

นายมนัส สุขสวัสดิ์

รองอัยการสูงสุด 2
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1559 Fax 0 2143 9474

Update : 2014-11-05 09:31:22


 
นายชาญวิทย์ เจริญพจน์

รองอัยการสูงสุด 3
Deputy Attorney General
Tel 0 2221 2873 Fax 0 2221 2873

Update : 2014-10-29 11:04:31


 
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ
Mr.Rawat Chanprasert
รองอัยการสูงสุด 4
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1563 Fax 0 2143 9467

Update : 2014-10-29 11:05:57


 

ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

รองอัยการสูงสุด 5
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1571 Fax 0 2143 9461

Update : 2014-10-29 11:07:45


 
นายวีรพล ปานะบุตร

รองอัยการสูงสุด 6
Deputy Attorney General

Update : 2014-10-29 11:12:39


 
นายวิชช์ จีระแพทย์

ผู้ตรวจราชการอัยการ 1
Inspector-General
Tel 0 2142 1595
Update : 2014-10-29 11:15:41


 

นายปรีชา บุญเงิน

ผู้ตรวจราชการอัยการ 2
Inspector-General
Tel 0 2142 1623 Fax 0 2143 9789

Update : 2014-10-29 11:18:39


 
นายไพศาล หิรัญสาลี

ผู้ตรวจราชการอัยการ 3
Inspector-General
Tel 0 2142 1601 Fax 0 2143 9470

Update : 2014-10-29 11:21:09


 
นายเศกสรรค์ บางสมบุญ

ผู้ตรวจราชการอัยการ 4
Inspector-General
Tel 0 2142 2183 Fax 0 2142 2184

Update : 2014-10-29 11:23:04


 

นายสุรพงษ์ ศรีกุลธนากิจ

ผู้ตรวจราชการอัยการ 5
Inspector-General
Tel 0 2235 8942 Fax 0 2235 8941

Update : 2014-10-29 11:25:45


 
นายวิทยา เหลืองโรจนกุล

ผู้ตรวจราชการอัยการ 6
Inspector-General
Tel 0 2142 1608 Fax 0 2143 9473

Update : 2014-10-29 11:26:37


 
นายศิริศักดิ์ ติยะพรรณ

ผู้ตรวจราชการอัยการ 7
Inspector-General
Tel 0 2142 1590 Fax 0 2143 9466

Update : 2014-10-29 11:28:00


 

นายเข็มชัย ชุติวงศ์

ผู้ตรวจราชการอัยการ 8
Inspector-General
Tel 0 2142 1502 Fax 0 2143 9783

Update : 2014-10-29 12:02:13


 
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล

ผู้ตรวจราชการอัยการ 9
Inspector-General
Tel 0 2142 1598 Fax 0 2143 9469

Update : 2014-10-29 12:04:00


 
นายกิตติ บุศยพลากร

ผู้ตรวจราชการอัยการ 10
Inspector-General
Tel 0 2142 1771 Fax 0 21439472

Update : 2014-10-29 12:05:23


 

นางนิภาพร รุจนรงศ์

ผู้ตรวจราชการอัยการ 11
Inspector-General

Update : 2014-10-29 12:07:52


 


สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
Training and Development Institute
Tel 0 2515 4746-51 Fax 0 2515 4744

Update : 2012-02-29 11:07:11


 
นางอรนิตย์ บุนนาค

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4742
Update : 2014-11-05 09:07:10


 สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
Department of the State Attorney Commission
Tel 0 2142 1840 Fax 0 2143 9481
cmiss@ago.go.th
Update : 2012-02-29 11:16:09


 
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1487
Update : 2014-11-05 09:09:47


 


สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด
Office of General Administrative
Tel 0 2223 4046 Fax 0 2223 4057

Update : 2012-02-29 11:22:57


 

นางสมบัติ ประจวบลาภ

ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2223 4046 Fax 0 2223 4057

Update : 2014-11-05 09:11:29


 


สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
Department of Intellectual Property and International Trade Litigation
Tel 0 2142 1388 Fax 0 2143 9450
ppty@ago.go.th
Update : 2012-02-29 11:27:02


 
นายพงศกร จันทรศัพย์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1383
Update : 2014-11-05 09:23:26


 สำนักงานคดีแพ่ง
Department of Civil Litigation
Tel 0 2515 4557-59 Fax 0 2515 4561
civil@ago.go.th
Update : 2012-03-01 11:26:35


 
นางนฤมล กีสุริยา

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4552
Update : 2014-11-05 09:33:13


 


สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
Department of Southern Bangkok Civil Litigation
Tel 0 2672 3541 Fax 0 2211 0863
scivil@ago.go.th
Update :


 

นางรจนา เหมะกรม

อธิบดี

Tel 0 2211 0861
Update : 2014-11-05 09:37:35


 
นายประสิืทธิ์ สุขนฤเศรษฐกุล

อัยการพิเศษฝ่ายคดี 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 1-4
Executive Director Office of Southern Bangkok Civil Litigation 1-4
Tel 0 2211 0864 Fax 0 2211 0864

Update : 2012-03-01 11:46:14


 
นางวันเพ็ญ มโนมัยอุดม
Mrs.Wanpen Manomaiudom
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 2
Executive Director
Tel 0 2211 0866
Update :


 

นายกิตติศักดิ์ สุคนธฉายา
Mr.Kittisak Sukonthachaya
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 3
Executive Director
Tel 0 2211 0867
Update :


 
นายมานพ ศักดาพร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 4
Executive Director
Tel 0-2393-3968
Update : 2012-03-01 11:47:10


 


สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี
Department of Thonburi Civil Litigation
Tel 0 2415 1047 Fax 0 2416 6334
tcivil@ago.go.th
Update :


 

นายกมล ธรรมเสรีกุล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2415 3312
Update : 2014-11-05 09:44:21


 
นายสุทธิ ภู่เอี่ยม

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2416 5986
Update : 2012-03-01 11:50:32


 
นายขจร จันทรัตน์

รองอธิบดี
Deputy Director-General

Update : 2012-03-01 11:51:30


 

นายพรชัย เหลืองอารีพร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 1-2
Executive Director Office of Thonburi Civil Litigation 1-2
Tel 0 2415 0505 Fax 0 2416 6334

Update : 2012-03-01 11:52:22


 
นางอรอนงค์ วัฒนินธ์วงศ์
Mrs.Onanong Wattaninwong
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 2
Executive Director
Tel 0 2416 5987 Fax 0 2416 6334

Update :


 


สำนักงานคดีภาษีอากร
Department of Tax Litigation
Tel 0 2515 4602 Fax 0 2515 4602
tax@ago.go.th
Update :


 

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4592
Update : 2014-11-05 09:45:18


 
นายวิจิตร ไล้สวัสดิ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4605
Update : 2012-03-01 11:54:46


 
น.ส.กัลยา สินวิสูตร

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4643
Update : 2012-03-01 11:55:31


 

นายกรชาล จินดายะพานิชย์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 1-4
Office of Tax Litigation 1-4
Tel 0 2515 4593
Update : 2012-03-01 11:56:29


 
น.ส.บุญทอง เอี่ยมอร่ามศักดิ์
MissBoonthong Aemaramsak
อัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 2
Executive Director
Tel 0 2515 4606
Update :


 
นายอนุสรณ์ รัตนดาดาษ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 3
Executive Director
Tel 0 2515 4618 Fax 0 2515 4630

Update : 2012-03-01 11:57:20


 

นายวิรัช ตรรกวาทการ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 4
Executive Director
Tel 0 2515 4632 Fax 0 2515 4642

Update : 2012-03-01 11:58:19


 


สำนักงานคดียาเสพติด
Department of Narcotics Litigation
Tel 0 2515 4444 Fax 0 2515 4444
nct@ago.go.th
Update :


 
นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4434
Update : 2014-11-05 09:46:33


 

นายพิทักษ์ อบสุวรรณ

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4437
Update : 2012-03-01 12:00:54


 
นายวิภาส สระรักษ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4436
Update : 2012-03-01 12:01:54


 
นายบัญชา พันธ์บูรณะ

อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1-7
Executive Director Office of Narcotics Litigation 1-7
Tel 0 2515 4009
Update : 2012-03-01 12:03:02


 

นายยงยุทธ วีระพงศ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 2
Executive Director
Tel 0 2515 4411
Update : 2012-03-01 12:04:30


 
นายอภิเชาว์ สีลวานิช
Mr.Apichao Seelawanich
อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 3
Executive Director
Tel 0 2515 4395
Update :


 
นายวันชัย เอื้อวรกุลชัย
Mr.Wanchai Uavorakulchai
อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4
Executive Director
Tel 0 2211 5383 Fax 0 2211 5406

Update :


 

นายจิตรนรา นวรัตน์
Mr.Jitnara Nawarat
อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 5
Executive Director
Tel 0 2399 2539 Fax 0 2393 2527

Update :


 
นางสุวรดา เหมเภตรา รอยกุลเจริญ

อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6
Executive Director
Tel 0 2451 0684 Fax 0 2415 2233

Update : 2012-03-01 12:06:03


 
นายเรืองวิทย์ เตชะอินทร์
Mr.Roangvit Tacha-in
อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7
Executive Director
Tel 0 2448 7077
Update :


 สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
Department of Juvenile and Family Litigation
Tel 0 2224 1594 Fax 0 2224 1594
ju@ago.go.th
Update :


 
นางจามจุรี สิทธิวรรณรักษ์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2222 8121
Update : 2014-11-05 09:48:18


 
นายเรืองวิทย์ เตชะอินทร์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2222 8121
Update : 2012-03-01 12:09:06


 

น.ส.ภิญทิพ บุนนาค

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2224 1597
Update : 2012-03-01 12:10:10


 
นายสุภัค สิทธิวนิช

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 1-5
Executive Director Office of Juvenile and Family Litigation 1-5
Tel 0 2224 1968 Fax 0 2224 4713

Update : 2012-03-01 12:11:12


 
นางพัชรี เชื้อชอบธรรม

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 2
Executive Director
Tel 0 2222 8121
Update : 2012-03-01 12:21:12


 

นางอุษณีย์ ธรรมสุนทร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 3
Executive Director
Tel 0 2223 4804 Fax 0 2226 5700

Update : 2012-03-01 12:22:33


 
นายขวัญชัย สกุลสรรเสริญ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 4
Executive Director
Tel 0 2222 0364 Fax 0 2222 0363

Update : 2012-03-01 12:23:34


 
นายพูนศักดิ์ อุทกภาชน์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 5
Executive Director Executive Director
Tel 0 2171 4055 Fax 0 2171 4055

Update : 2012-03-02 14:59:42


 สำนักงานคดีแรงงาน
Department of Labour Litigation
Tel 0 2235 9286-9 Fax 0 2235 8944
labor@ago.go.th
Update : 2012-03-05 10:20:00


 
นายพงศกร จันทรศัพท์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2235 8945
Update : 2012-03-05 10:20:56


 
นายนิพนธ์ วรรธนะโกวินท์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2236 3319
Update : 2012-03-05 10:22:37


 

นายไชยยง บุญเรืองศักดิ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2235 2835
Update : 2012-03-05 10:23:54


 
นายธีร์ธวัช ตระกูลพิชยะชัย

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1-2
Executive Director

Update : 2012-03-05 10:26:50


 
นายวุฒิวร ศรีเจริญ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 2
Executive Director

Update : 2012-03-05 10:27:34


 สำนักงานคดีล้มละลาย
Department of Bankruptcy Litigation
Tel 0 2142 1397 Fax 0 2143 9454
bkc@ago.go.th
Update : 2012-03-05 10:55:16


 
นายพิทักษ์ ฉันทประยูร

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1394
Update : 2012-03-05 10:59:09


 
น.ส.พนมพร ไพเราะ

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 1396
Update : 2012-03-05 10:59:57


 

นายภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 1395
Update : 2012-03-05 11:02:11


 
นายพินิจ ตันสถิรานันท์
Mr.Pinit Tansatiranant
อัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 1-2
Executive Director Office of Bankruptcy Litigation 1-2
Tel 0 2677 4025
Update :


 
นายสมเกียรติ เลี่ยมสมบูรณ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 2
Executive Director
Tel 0 2142 1401
Update : 2012-03-05 11:03:49


 สำนักงานคดีศาลแขวง
Department of Summary Litigation
Tel 0 2515 4162 Fax 0 2515 4162
sum@ago.go.th
Update :


 
นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์

อธิบดี

Tel 0 2515 4157
Update : 2012-03-05 11:05:13


 
นายกิตติ แก้วทับทิม

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4159
Update : 2012-03-05 11:05:50


 

นายเดชา ศรีธัญรัตน์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4158
Update : 2012-03-05 11:06:56


 
นายสุทธิ กิตติศุภพร

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4030
Update : 2012-03-05 11:07:41


 
นายวิเชษฐ์ หว่านพืช

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 (รัชดา) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1-7
Executive Director Office of Summary Litigation 1-7
Tel 0 2515 4087
Update : 2012-03-05 11:32:43


 

นางกุลวดี ฤกษ์สมบูรณ์ดี
Mrs.Kulvadee Ruksomboonde
อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 2 (รัชดา)
Executive Director
Tel 0 2515 4164
Update : 2012-03-05 11:33:57


 
นายวาทิน ศรีตระกูล

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3 (ดุสิต)
Executive Director
Tel 0 2448 6102 Fax 0 2448 6201

Update : 2012-03-05 11:35:23


 
นายชาญชัย กมลเทพา

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 (แขวงพระนครใต้)
Executive Director
Tel 0 2291 3357 Fax 0 2291 5218

Update : 2012-03-05 11:36:36


 

นายอภิชาติ พลอยแก้ว

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5
Executive Director
Tel 0 2515 4460
Update : 2012-03-05 11:37:29


 
นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน)
Executive Director
Tel 0 2235 9282 Fax 0 2235 9285

Update : 2012-03-05 11:38:31


 
นายก่อเกียรติ ท้าวประยูร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 7 (ธนบุรี)
Executive Director
Tel 0 2893 6153 Fax 0 2893 6154

Update : 2012-03-05 11:39:15


 สำนักงานคดีศาลสูง
Department of Appellate Litigation
Tel 0 2515 4677-79 Fax 0 2515 4680
ap@ago.go.th
Update :


 
นายไพรัช กังวาลสุระ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4670
Update : 2012-03-05 11:43:29


 
นายนิวาส นิวาสวุฒิกิจ

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4673
Update : 2012-03-05 11:44:23


 

นายดนัย บุษปวนิช

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4671
Update : 2012-03-05 11:45:23


 
นายพิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1-3
Executive Director Office of Appellate Litigation 1-3
Tel 0 2515 4685
Update : 2012-03-05 11:48:13


 
นายชรัตน์ พัฒนพานิช

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 (มีนบุรี)
Executive Director
Tel 0 2171 4049
Update : 2012-03-05 11:49:04


 

นายอานันท์ ธีระชิต

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 (กุงเทพใต้)
Executive Director
Tel 0 2224 0212
Update : 2012-03-05 11:50:35


 
นายอภิรักษ์ ทิพานำชัย

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 3 (ธนบุรี)
Executive Director
Tel 0 2415 7214
Update : 2012-03-05 11:51:23


 


สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
Department of Economic Crime Litigation
Tel 0 2515 4371 Fax 0 2515 4369
eco@ago.go.th
Update :


 

นายเศกสรรค์ บางสมบุญ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4370
Update : 2012-03-29 10:14:14


 
นายจรุงเกียรติ ภาษีผล

รองอธิบดี

Tel 0 2515 4387
Update : 2012-03-29 10:18:02


 
นายกัมพล ชัยรัชนีกร

รองอธิบดี

Tel 0 2515 4383
Update : 2012-03-29 10:19:50


 

นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1-5
Executive Director Office of Economic Crime Litigation 1-5
Tel 0 2515 4373 Fax 0 2515 4381

Update : 2012-03-29 10:22:28


 
นายอิทธิพล เพิ่มศรี

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2
Executive Director
Tel 0 2515 4382 Fax 0 2515 4390

Update : 2012-03-29 10:23:43


 
นายสมนึก โอภาปัญญาโชติ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3
Executive Director
Tel 0 2211 5185 Fax 0 2211 5216

Update : 2012-03-29 10:24:56


 

นายสุทธิพงศ์ นิธิชวาล

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 4
Executive Director
Tel 0 2211 5290 Fax 0 2211 5303

Update : 2012-03-29 10:26:11


 
นายอนันต์ สิทธุรักษ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 5
Executive Director
Tel 0 2415 2332
Update : 2012-03-29 10:26:49


 


สำนักงานคดีอาญา
Executive Director Department of Criminal Litigation
Tel 0 2515 4247-8 Fax 0 2515 4247
crim@ago.go.th
Update :


 

ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4242
Update : 2012-03-29 10:30:56


 
นายศิษฐา วงศ์สุเมธ

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4244
Update : 2012-03-29 10:31:50


 
นายอัษฏางค์ เชี่ยวธาดา

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4245
Update : 2012-03-29 10:32:46


 

ร.ท.สมนึก เสียงก้อง
Lt.Jg.Somnuk Siengkong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4227
Update :


 
นายฐาปนา ใจกลม

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1-10
Executive Director Office of Criminal Litigation 1-10
Tel 0 2515 4216
Update : 2012-03-29 10:33:28


 
นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2
Executive Director
Tel 0 2515 4229
Update : 2012-03-29 10:34:03


 

นายอำนาจ มุทิตาเจริญ
Mr.Amnat Muthitacharoen
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3
Executive Director
Tel 0 2515 4252
Update :


 
นายเกียรติพล ภู่จำรูญ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4
Executive Director
Tel 0 2515 4265
Update : 2012-03-29 10:34:48


 
นายปรัญญ์ มนุญปิจุ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 5
Executive Director
Tel 0 2515 4278
Update : 2012-03-29 10:35:56


 

นายกิตินันท์ ธัชประมุข

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 6
Executive Director
Tel 0 2515 4294
Update : 2012-03-29 10:36:28


 
นายนฤมิตร แอกทอง

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 7
Executive Director
Tel 0 2515 4304
Update : 2012-03-29 10:37:25


 
นายเรืองวิชญ์ โภคัย

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8
Executive Director
Tel 0 2515 4317
Update : 2012-03-29 10:37:59


 

นายสิงห์ชัย พนินซ้อน

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 9
Executive Director
Tel 0 2515 4330
Update : 2012-03-29 10:38:36


 
นายไพบูลย์ เธียรธัญญกิจ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10
Executive Director
Tel 0 2515 4343
Update : 2012-03-29 10:39:17


 
นายการุณ บุญยอุดมศาสตร์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 11
Executive Director
Tel 0 2540 7141
Update : 2012-03-29 10:39:49


 

นายวชิระ สนธิรักษ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 12
Executive Director
Tel 0 2171 4042
Update : 2012-03-29 10:40:42


 
น.ส.เพ็ญศรี บัญชรเทวกุล

อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอำนวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน
Executive Director Office of Justice Administration on the Enquiry Stage
Tel 0 2515 4697
Update : 2012-03-29 10:41:38


 


สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
Department of Southern Bangkok Criminal Litigation
Tel 0 2211 5057 Fax 0 2211 5057
scrim@ago.go.th
Update :


 

นายขวัญชัย ถวิลลาภ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2211 5073
Update : 2012-03-29 10:42:48


 
นายเธียร โอฬารกิจอนันต์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2211 5057
Update : 2012-03-29 10:43:20


 
นายนิวิษฐ์ ประสิทธิ์วิเศษ

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2211 0311
Update : 2012-03-29 10:44:46


 

นายณรงค์ วัฒนาบรรจงสุข

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1-7
Executive Director Office of Criminal Litigation of Southern Bangkok 1-7
Tel 0 2211 5077
Update : 2012-03-29 10:45:57


 
นายชาติพงษ์ จีระพันธุ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 2
Executive Director
Tel 0 2211 5113
Update : 2012-03-29 10:47:48


 
นายสุทิน เจริญรักษา

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 3
Executive Director
Tel 0 2211 5123
Update : 2012-03-29 10:48:55


 

นายวิศิษฏ์ สุขยุคล

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 4
Executive Director
Tel 0 2211 0311
Update : 2012-03-29 10:49:52


 
นายไชยยนต์ สุวรรณยิ่ง

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 5
Executive Director
Tel 0 2393 1530
Update : 2012-03-29 10:50:41


 
นายวีระชัย ทรัพยวณิช
Mr.Verachai Supvanich
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 6
Executive Director
Tel 0 2393 1775
Update :


 

นายอภิชัย เทียนเพิ่มพูล

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 7 (พระโขนง)
Executive Director
Tel 0 2399 1401
Update : 2012-03-29 10:51:22


 


สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
Department of Thonburi Criminal Litigation
Tel 0 2416 1016 Fax 0 2416 0706
tcrim@ago.go.th
Update :


 
นายกมล ธรรมเสรีกุล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2415 1045
Update : 2012-03-29 10:51:56


 

นายศิลป์ชัย คณาวุฒิ

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2415 2156
Update : 2012-03-29 10:55:39


 
นายนพดล อเนกบุณย์
Mr.Silpchai Kanavudh
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2416 1015
Update : 2012-03-29 10:56:16


 
นายสมพร แย้มนิล

อัยการพิเศษฝ่ายคดี 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 1-6
Executive Director Office of Thonburi Criminal Litigation 1-6
Tel 0 2415 1043
Update : 2012-03-29 10:54:56


 

นายสมโภชน์ ลิ้มประยูร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 2
Executive Director
Tel 0-2417-2790
Update : 2012-03-29 10:59:30


 
นายจำรัส อัตถสุริยานนัท์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 3
Executive Director
Tel 0 2415 1046
Update : 2012-03-29 11:00:36


 
นายสุนทร สุรวัฒนาวงศ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 4
Executive Director
Tel 0 2453 1376
Update : 2012-03-29 11:01:17


 

นายวิรัช บัวเผื่อน

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 5 (ตลิ่งชัน)
Executive Director
Tel 0-2448-7276
Update : 2012-03-29 11:02:01


 
นายดุลยพิชัย มหาวีระ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 6 (ตลิ่งชัน)
Executive Director
Tel 0-2448-6519-20
Update : 2012-03-29 11:02:39


 


สำนักงานคดีพิเศษ
Department of Special Litigation
Tel 0 2515 4713-14 Fax 0 2515 4716
special@ago.go.th
Update : 2012-03-29 11:04:14


 

นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4712
Update : 2012-03-29 11:05:05


 
นายภานุพงษ์ โชติสิน

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4709
Update : 2012-03-29 11:05:51


 
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4709
Update : 2012-03-29 11:06:49


 

นายรุจ เขื่อนสุวรรณ
Mr.Rut Kuensuwan
อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1-3
Executive Director Office of Special Litigation 1-3
Tel 0 2515 4765
Update :


 
นายพิชัย ฉิมเอนก

อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 2
Executive Director
Tel 0 2515 4356
Update : 2012-03-29 11:07:43


 
นายนภดล บุญศร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3
Executive Director
Tel 0 2515 4545
Update : 2012-03-29 11:08:18


 

นายประพฤทธิ์ จารุนิติ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4
Executive Director
Tel 02-515-4575
Update : 2012-03-29 11:09:01


 
น.ส.ปราณี รัตนชัยวงค์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 5
Executive Director
Tel 0-2515 4577
Update : 2012-03-29 11:09:45


 


สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
Department of Attorney General Litigation
Tel 0 2142 1515 Fax 0 2143 9186
lag@ago.go.th
Update : 2012-03-29 11:39:01


 

นายกิตติ บุศยพลากร

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1511
Update : 2012-03-29 11:41:59


 
นายธีระชัย เอนกจำนงค์พร

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 1513
Update : 2012-03-29 11:42:51


 
นายอนันต์ นันทวิไล

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 2176
Update : 2012-03-29 11:48:14


 

นายนิพนธ์ บุรัสการ
Mr.Anan Nadvilai
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 1-5
Executive Director Office of Litigation of the Attorney General 1-5
Tel 0 2142 1516
Update : 2012-03-29 11:49:14


 
นางอรทัย อำพันแสง
Mrs.Orathai Umpunsang
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 2
Executive Director
Tel 0 2226 6063
Update :


 
นายวีระชัย จิระเดชประไพ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 3
Executive Director
Tel 0 2142 1520
Update : 2012-03-29 11:50:16


 

น.ส.ดุษฎี นันทวิไล
MissDusadee Nantavilai
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 4
Executive Director
Tel 0 2221 5407
Update :


 


สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
Department of Legal Aid and Civil Rights Protection
Tel 0 2142 1528 Fax 0 2143 9169
lawaid@ago.go.th
Update : 2012-03-29 11:53:38


 
นางสมสุข มีวุฒิสม

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1524
Update : 2012-03-29 11:53:14


 

นายอุกฤษ พจนวรพงษ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4119
Update : 2012-03-29 12:32:27


 
นายเสรี เนียมนพเนตร

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 1525
Update : 2012-03-29 12:36:02


 
นายทัศนัย ชัยมงคล
Mr.Tassanai Chaimongkol
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย
Executive Director Office of Legal Aid Planning
Tel 0 2515 4065
Update :


 

นายสมเกียรติ เลี่ยมสมบูรณ์
Mr.Somkiat Liamsomboon
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
Executive Director Office of Civil Rights Protection
Tel 0 2515 4059
Update :


 
นายสมบูรณ์ พลายเพ็ชร
Mr.Somboon Praipet
อัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1-3
Executive Director Office Legal Aid 1-3
Tel 0 2515 4789
Update :


 
นายดุลยพิชัย มหาวีระ
Mr.Dunlayapichai Mahawera
อัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2
Executive Director
Tel 0 2221 2821
Update :


 

นายก่อเกียรติ ท้าวประยูร
Mr.Korkait Thoapryoon
อัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 3
Executive Director
Tel 0 2416 1014
Update :


 
ร.ต.ท.อุทัย อาทิเวช
Pol.Lt.Uthai Arthivech
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
Expert Public Prosecutor Office of International People?s Rights Protection
Tel 0 2515 4061
Update :


 
นายเริงฤทธิ์ สิทธิไตรย์
Mr.Roengrit Sittitrai
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
Executive Director Office of the Executive Director on Consumer Protection
Tel 0 2515 4113
Update :


 

นายนิเทศก์ พลเหิม
Mr.Nithet Pholhoem
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (มีนบุรี)
Executive Director Department of Legal Aid and Civil Rights Protection (Meenburi)
Tel 0 2540 3466
Update :


 


สำนักงานต่างประเทศ
International Affairs Department
Tel 0 2515 4656 Fax 0 2515 4654
inter@ago.go.th
Update :


 
นายศิริศักดิ์ ติยะพรรณ
Mr.Sirisak Tiyapan
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4644
Update :


 

นางสมสุข มีวุฒิสม
Mrs.Somsuk Meevuttisom
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4664
Update :


 
นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา
Mr.Atsadang Chiewthada
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4665
Update :


 
นายอำนาจ โชติชัย
Mr.Amnat Chotchai
อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1-3
Executive Director Office of International Affairs 1 - 3
Tel 0 2515 4648
Update :


 

นางอินทรานี สุมาวงศ์
Mrs.Intranee Sumawong
อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 2
Executive Director
Tel 0 2515 4668
Update :


 
นายชัชชม อรรฆภิญญ์
Mr.Chatchom Akapin
อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 3
Executive Director
Tel 0 2515 4669
Update :


 


สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
Department of Legal Counsel
Tel 0 2211 0311-12 Fax 0 2211 0595
csel@ago.go.th
Update :


 

นายวีรพล ปานะบุตร
Mr.Virapon Panabut
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2211 0244
Update :


 
นางปิยะพันธุ์ อุดมศิลป
Mrs.Piyaphant Udomsilpa
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2211 0608 ext. 704
Update :


 
นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
Mr.Nattachak Pattamasingh
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2211 0608 ext. 724
Update :


 

น.ส.จามจุรี สิทธิวรรณรักษ์
MissJamchurie Sittivannarak
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2211 0848
Update :


 
นางพฤฒิพร เนติโพธิ์
Mrs.Prittiporn Natipodhi
อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1-4
Executive Director Office of Contract and Legal Advice 1-4
Tel 0 2211 0473
Update :


 
นายชาตรี สุวรรณิน
Mr.Chatree Suwannin
อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2
Executive Director
Tel 0 2211 0311-2 ext. 717
Update :


 

นายกฤษฎา บุณยสมิต
Mr.Krisda Punyasmita
อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3
Executive Director
Tel 0 2211 0311 ext. 607
Update :


 
นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ
Mr.Somboon Muangklam
อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 4
Executive Director
Tel 0 2211 0311-2 ext. 633
Update :


 


สำนักงานวิชาการ
Department of Technical Affairs
Tel 0 2515 4214 Fax 0 2515 4214
tech@ago.go.th
Update :


 

นายมนัส สุขสวัสดิ์
Mr.Manus Suksawasdi
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4203
Update :


 
ร.ท.พัฒนะ ไชยเศรษฐ
Lt.Pattana Chaiyaset
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4206
Update :


 
นายจิรศักดิ์ พรหมทอง
Mr.Jirasak Promtong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4204
Update :


 

นายยุคล เหล่าพูลสุข
Mr.Yukol Laophulsuk
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2224 1505
Update :


 
นายชัยวัฒน์ ตันติ์เปล่ง
Mr.Chaiwat Tanpleng
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล
Executive Director Office of Evaluation
Tel 0 2515 4140
Update :


 
น.ส.มาริษา ชิณประทีป
MissMarisa Chinprateep
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย
Executive Director Legal Development Division
Tel 0 2515 4787
Update :


 

นายวันยุทธ วัฒนธรรม
Mr.Wanyoot Wattanatham
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ
Executive Director Office of Information Service
Tel 0 2515 4175
Update :


 
นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์
Mr.Prasit Siripakorn
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา
Senior expert Public Prosecutor Thailand Criminal Law Institute
Tel 0 2515 4562
Update :


 


สำนักงานคดีปกครอง
Department of Administrative Litigation
Tel 0 2212 9967 admin@ago.go.th
Update :


 

นายประศาสน์ชัย ตัณฑพานิช
Mr.Prasartchai Tontapanish
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2212 9981
Update :


 
นายศิษฐา วงศ์สุเมธ
Mr.Sittha Wongsumet
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2212 9978
Update :


 
นายวิชัย เตชะเกิดกมล
Mr.Wichai Techakerdkamon
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2211 0311 - 2 ext. 406
Update :


 

นายวิชาญ ธรรมสุจริต
Mr.Vichan Thamasucharit
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 1-6
Executive Director Office of Administrative Litigation 1-6
Tel 0 2212 9957
Update :


 
ร.อ.อ.ศานิตย์ ธรรมอาภา
Capt.Sanit Thamapa
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 2
Executive Director
Tel 0 2211 0311 Fax 0 2212 9910

Update :


 
นายประสิทธิ์ จันทรวิสุทธิ์
Mr.Prasit Chuntravisudhi
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 3
Executive Director
Tel 0 2221 0811-3
Update :


 

นายยุทธศิลป์ เสนานาญ
Mr.Yuthasilp Senanan
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 4
Executive Director
Tel 0 2211 8009
Update :


 
นายสิริวัฒก์ แสงธรรมธร
Mr.Siriwat Sangthammatorn
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 5
Executive Director
Tel 0 2211 0311
Update :


 
นายเทพสิทธิ์ รักไตรรงค์
Mr.Thepsit Ruktrirok
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 6
Executive Director
Tel 0 2211 0811-3
Update :


 

นายสุรพงศ์ ศรีกุลธนากิจ
Mr.Surapong Srikulthanakit
อธิบดี สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
Director-General Department of Civil Dispute Settlement and Arbitration
Tel 0 2291 2165
Update :


 
นายปิยะนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช
Mr.Piyanan Panchanawanich
อัยการพิเศษฝ่าย 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง 1-2
Executive Director Office of Civil Dispute Settlement 1-2
Tel 0 2291 5655
Update :


 
นายณรงค์ วัฒนาบรรจงสุข
Mr.Narong Wattanabanjongsuk
อัยการพิเศษฝ่าย 2
Executive Director
Tel 0 2291 5655
Update :


 

นายประสิทธิ์ สุขนฤเศรษฐกุล
Mr.Prasith Suknarusaitsagul
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการอนุญาโตตุลาการ
Executive Director Office of Civil Arbitration
Tel 0 2291 2245
Update :


 


สำนักงานตรวจสอบภายใน
Office of Internal Auditing
audit@ago.go.th
Update :


 
นายภิญโญ อินทรภักดิ์
Mr.Pinyo Intarapak
จ.ตรวจสอบภายใน 7ว
Internal Auditor 7
Tel 0 2224 7302
Update :


 

นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์
Mr.Nuntawat Supattananon
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหารราชการ
Director Department of Public Sector Development
Tel 0 2515 4130
Update :


 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
ictc@ago.go.th
Update :


 
นางชลินดา ปานะบุตร
Mrs.Chalinda Panabut
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2515 4165
Update :


 

น.ส.นิภาพร รุจนรงศ์
MissNipaporn Rujjanarong
อธิบดี สำนักงานกิจการอัยการสูงสุด
Director-General Department of the Attorney General Affair
Tel 0 2222 4711
Update :


 
นายศุภพงษ์ วงศ์รัตนานุกูล
Mr.Suppapong Wongrattananukul
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2222 4710
Update :


 
นายชาญชัย โชติเวทธำรง
Mr.Chanchai Chotivetthamrong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2222 4637
Update :


 

-ว่าง-
- Vacant -
อัยการพิเศษฝ่าย 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายขออนุญาตฟ้อง 1-3
Executive Director Office of Prosecution Permission 1-2

Update :


 
นางวลัยรัตน์ วิชพันธุ์
Mrs.Valairat Vichaphand
อัยการพิเศษฝ่ายขออนุญาตฟ้อง 2
Executive Director
Tel 0 2223 4803
Update :


 
นางนัชรี สุขวานิช
Mrs.Nacharee Sukawanish
อัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม 1-2
Executive Director Office of Complaint Investigation 1-2
Tel 0 2221 5352
Update :


 

นายวีระชัย จิระเดชประไพ
Mr.Werachai Jiradatprapai
อัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม 2
Executive Director
Tel 0 2221 5352
Update :


 


สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Departmnt of Policy, Strategy and Budget Planning
Tel 0 2222 8121 ext. 146
Update :


 
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
Mr.Somchai Kuvijitsuwan
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2222 7082
Update :


 

นายศิริศักดิ์ อัครปรีดี
Mr.Sirisak Akrapreedee
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2222 7369
Update :


 
นายเดชอุดม วีระวานิช
Mr.Dejudom Verawanich
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2224 1598
Update :


 
นายยงยุทธ วีระพงศ์
Mr.Yongyut Veerapong
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาตร์
Executive Director Office of Policy and Strategy

Update :


 

นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
Mr.Prasit Pathumarak
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายงบประมาณ
Executive Director Office of Budget
Tel 02 222 8121 ext. 329
Update :


 
นายสุทธิพงศ์ นิธิชวาล
Mr.Sutipong Nithicsaval
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน
Executive Director Office of Building and Land Management
Tel 02 222 8121 ext. 321
Update :


 


สำนักงานอัยการเขต 1
Regional Office of State Attorney Region 1
Tel 0 3534 6013-4 Fax 0 3534 6013
region1@ago.go.th
Update :


 

นายปรีชา บุญเงิน
Mr.Preecha Bunngurn
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3534 6009
Update :


 
นายประนต ผ่องแผ้ว
Mr.Pranot Phongphaew
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3534 6012
Update :


 
นายนภดล วรรธนะกุล
Mr.Noppadon Wattanakun
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3534 6011
Update :


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 1
Office of Criminal Litigation Region 1
region1-crim@ago.go.th
Update :


 
นายปราโมทย์ ศรีเตียเพ็ชร
Mr.Pramote Sritiapetch
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 3533 5429
Update :


 
นายชวลิต เกริกชัยวัน
Mr.Chavalit Krirkehaivan
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 1
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid of Region 1
Tel 0 3534 6014
Update :


 สำนักงานคดีศาลสูงเขต 1
Department of Appellate Litigation Region 1
Tel 0 3521 3247 region1-appeal@ago.go.th
Update :


 
นายธนกร ชัยเดชสุริยะ
Mr.Thanakorn Chaiejsuriya
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3534 6015
Update :


 
นายสุทธิ กิตติศุภพร
Mr.Sutthi Kittisupaporn
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3534 6015
Update :


 

นายธนาพัฒน์ ทองภักดี
Mr.Thanapat Thongpakdee
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 1
Executive Director Office of Appellate Litigation Region 1
Tel 0 3534 6015
Update :


 


สำนักงานคดีแรงงานเขต 1
Office of Regional Labour Litigation 1
Tel 0 3534 5915 region1-labor@ago.go.th
Update :


 
นายมณเฑียร รัตนปรีดากุล
Mr.Montian Rattanapreedagul
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3534 6018
Update :


 

น.ส.นพมาศ นวลเพชร
Mrs.Nopamas Nuanpetch
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3534 5915
Update :


 
นายชัยวัฒน์ โล่วณิชเกียรติกุล
Mr.Chaiwat Lowanichkietikul
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 1
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 1
Tel 0 3534 5915
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 1
Office of Civil Litigation Region 1
region1-civil@ago.go.th
Update :


 

นายสุริยะ แบ่งส่วน
Mr.Suriya Baengsuan
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 3534 5915
Update :


 


สำนักงานอัยการเขต 2
Regional Office of State Attorney Region 2
Tel 0 3823 1145 Fax 0 3823 1145
region2@ago.go.th
Update :


 
นายพินิจ ถาวร
Mr.Pinij Thavorn
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3823 1102
Update :


 

นายรังสรรค์ จงสงวนดี
Mr.Rangsan Jongsanhundee
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3823 1550
Update :


 
นายนิพัฒน์ ภูชฎาภิรมย์
Mr.Nipat Puchadapirom
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3823 1670
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 2
Office of Criminal Litigation Region 2
region2-crim@ago.go.th
Update :


 

นายวิสูตร พ่วงใส
Mr.Visuit Poangsai
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 3823 1695 ext. 309
Update :


 
ร.ท.ไชยา เปรมประเสริฐ
Lt.Chaiya Premprasert
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 2
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid Region 2
Tel 0 3823 1445
Update :


 


สำนักงานคดีศาลสูงเขต 2
Office of Appellate Litigation Region 2
Tel 0 3823 1375 Fax 0 3823 1579
region2-appeal@ago.go.th
Update :


 

นายไพรัช กังวานสุระ
Mr.Piructi Kangvansura
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3823 1578
Update :


 
นางอุวดา สิงหพันธุ์
Mrs.Uvada Singhaphan
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3823 1258 ext. 302
Update :


 
ร.ต.อ.บุลชัย สุคนธมัต
Pol.Cpt.Bulachai Sukontamat
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 2
Executive Director Office of Appellate Litigation Region 2
Tel 0 3823 1258 ext. 303
Update :


 สำนักงานคดีแรงงานเขต 2 (ชลบุรี)
Office of Regional Labour Litigation 2 (Chonburi)
chon-labor@ago.go.th
Update :


 
นางอรนิตย์ บุนนาค
Mrs.Oranit Bunnag
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3827 4138
Update :


 
นายศานติ ประสาทกุล
Mr.Santi Prasartkul
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3879 1289
Update :


 

นายเกียรติพล ภู่จำรูญ
Mr.Keattipol Poochamroon
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 2
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 2 (Chonburi)
Tel 0 3879 1289
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 2
Office of Civil Litigation Region 2
region2-civil@ago.go.th
Update :


 
นายอนุพนธ์ เกตุสมบูรณ์
Mr.Anupon Katesomboon
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 3879 1289
Update :


 สำนักงานคดีปกครองระยอง
Office of Rayong Administrative Litigation
Tel 0 3862 4148 rayong-admin@ago.go.th
Update :


 
นายพรศักดิ์ เทพาพรสุวรรณ์
Mr.Pornsak Tepapornsuwan
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3862 4148
Update :


 
นายเลิศชัย เจริญสมบัติอมร
Mr.Lertchai Charoensombatamorn
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3862 4147
Update :


 

นายมนัส ประทุมพิทักษ์
Mr.Manus Prathumpitaksa
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง
Executive Director Office of Rayong Administrative Litigation
Tel 0 3861 9726
Update :


 


สำนักงานอัยการเขต 3
Regional Office of State Attorney Region 3
Tel 0 4424 8148, 0 4424 8151 Fax 0 4425 6905
region3@ago.go.th
Update :


 
นายบุญชม จันทรสถาพร
Mr.Boonchom Junstaporn
อธิบดี
Director-General
Tel 0 4425 7524
Update :


 

นายอิทธิพร แสงประดับ
Mr.Ittiporn Saengpradub
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4425 7418
Update :


 
ร.อ.ท.วิญญู วิญญกูล
Mr.Winyoo Winyakul
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4424 8152
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 3
Office of Criminal Litigation Region 3
region3-crim@ago.go.th
Update :


 

นายสมชาย ยุววิทยาพานิช
Mr.Somchai Yuvavitayapanich
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 4424 8148 ext. 168
Update :


 
นายประสิทธิ์ ตั้งนภากร
Mr.Prasit Tungnapagorn
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 3
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid of Region 3
Tel 0 4424 8148
Update :


 


สำนักงานคดีศาลสูงเขต 3
Office of Appellate Litigation Region 3
Tel 0 4424 8155 Fax 0 4424 8155
region3-appeal@ago.go.th
Update :


 

นายวิชิต แก่นกำจร
Mr.Wichit Kaenkumchorn
อธิบดี
Director-General
Tel 0 4424 8150 ext. 170
Update :


 
นายสัมฤทธิ์ แดงเปี่ยม
Mr.Sumrit Dangpeam
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4424 8150 ext. 181
Update :


 
นายนพรัตน์ นาคประเสริฐ
Mr.Noparat Nakparsert
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายศาลสูงเขต 3
Executive Director Office of Appellate Litigation Region 3
Tel 0 4424 8150 ext. 182
Update :


 สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา
Office of Nakorn-Ratchasima Administrative Litigation
Tel 0 4425 3808 Fax 0 4425 3808
korat-admin1@ago.go.th
Update :


 
นายไชยยงค์ เปรื่องเวทย์
Mr.Chaiyong Pruengwet
อธิบดี
Director-General
Tel 0 4425 3808
Update :


 
นายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ
Mr.Yongyuth Sittitunyakij
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4425 3808
Update :


 สำนักงานคดีแรงงานเขต 3 (นครราชสีมา)
Office of Regional Labour Litigation 3 (Nakorn-Ratchasima)
Tel 0 4425 8150 region3-labor@ago.go.th
Update :


 
นายพรชัย ดีเสมอ
Mr.Pornchai Deesamer
อธิบดีอัยการ
Director-General
Tel 0 4424 8150 ext. 158
Update :


 
นายอุกฤษ พจนวรพงษ์
Mr.Ugris Pojanavorapongs
รองอธิบดีอัยการ
Deputy Director-General
Tel 0 4424 8150 ext. 184
Update :


 

นายสิทธิพร ครุฑนาค
Mr.Sittiporn Krutnak
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 3
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 3 (Nakorn-Ratchasima)
Tel 0 4424 8150 ext. 184
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 3
Office of Civil Litigation Region 3
region3-civil@ago.go.th
Update :


 
นายกิตินันท์ เจริญสุข
Mr.Kitinan Charoensuk
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Directo
Tel 0 4424 8148 ext. 156
Update :


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา
Office of Nakorn-Ratchasima Administrative Litigation
korat-admin1@ago.go.th
Update :


 
นายมีชัย เหลืองกำจร
Mr.Meechai Leungkamchon
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 4425 3808
Update :


 


สำนักงานอัยการเขต 4
Regional Office of State Attorney Region 4
Tel 0 4323 7353 ext. 407-408 Fax 0 4324 1766
region4@ago.go.th
Update :


 

นายวรพล วุทธิสิทธิ์
Mr.Worapon Wuttisit
อธิบดี
Director-General
Tel 0 4333 2339
Update :


 
นายวิชัย ธัญญพาณิชย์
Mr.Wichai Tunyapanich
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4333 2342
Update :


 
นายสุทธิ สังสรรค์อนันต์
Mr.Sutthi Sangsanant
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4333 2342
Update :


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 4
Office of Criminal Litigation Region 4
region4-crim2ago.go.th
Update :


 
ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ
Mr.Somkiat Patkhun, Ph.d
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 4324 6935
Update :


 
นายประพัฒน์ กองมะลิกันแก้ว
Mr.Prapatana Kongmaligunkeaw
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 4
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid of Region 4
Tel 0 4323 7353
Update :


 สำนักงานคดีศาลสูงเขต 4
Office of Appellate Litigation Region 4
Tel 0 4333 2350 Fax 0 4333 2350
region4-appeal@ago.go.th
Update :


 
นายสมนึก เนินทราย
Mr.Somnuk Nernsai
อธิบดี
Director-General
Tel 0 4324 3571
Update :


 
นายเธียร โอฬารกิจอนันต์
Mr.Tien Orankitanun
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4333 2350
Update :


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 4
Office of Appellate Litigation Region 4
region4-appeal@ago.go.th
Update :


 
นายภาณุรัตน์ โง่นคำ
Mr.Phanurat Ngonkham
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 4333 2350
Update :


 
นายชุติชัย สาขากร
Mr.Chutichai Sakhakorn
อธิบดี สำนักงานคดีแรงงานเขต 4
Director-General Office of Regional Labour Litigation 4
Tel 0 4221 2774
Update :


 

นายนพดล อเนกบุณย์
Mr.Nopadol Anekboon
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4221 2774
Update :


 
นายไช้พงษ์ อัศวบุญญาเลิศ
Mr.Chaipong Usavaboonyaler
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 4
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 4
Tel 0 4221 2774
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 4
Office of Civil Litigation Region 4
region4-civil@ago.go.th
Update :


 

นายสุทธิ ผ่องอ่อน
Mr.Sutthi Phong-aorn
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 4324 1766
Update :


 
นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล
Mr.Perasak Srisuphol
อธิบดี สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น
Director-General Office of Kornkaen Administrative Litigation
Tel 0 4323 5560
Update :


 
นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ
Mr.Cherdsak Hiransirisombat
รองอธิบดีอัยการ
Deputy Director-General
Tel 0 4323 5561
Update :


 

นายมาณพ แสนประเสริฐ
Mr.Manop Sanprasert
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น 1
Executive Director Office of Kornkaen Administrative Litigation 1
Tel 0 4323 5562
Update :


 


สำนักงานอัยการเขต 5
Regional Office of State Attorney Region 5
Tel 0 5311 2556 Fax 0 5389 0699
region5@ago.go.th
Update :


 
นายวิฑิต เองไพบูลย์
Mr.Withit Angpaiboon
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5311 2555-6 ext. 250
Update :


 

นายกิตติ พรหมารัตน์
Mr.Kitti Prommarat
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5311 2556 ext. 256
Update :


 
นายยงยุทธ เกียรติศักดิ์โสภณ
Mr.Yongyut Kiattisaksophol
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5311 2555-6 ext. 255
Update :


 
นายสุรพงษ์ โสภณ
Mr.Surapong Sopone
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 5
Executive Director Office of Criminal Litigation Region 5
Tel 0 5311 2556 region5-crim@ago.go.th
Update :


 

นายประสพโชค วสิกชาติ
Mr.Prasopchok Wasigachart
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 5
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid Region 5
Tel 0 5311 2556
Update :


 


สำนักงานคดีศาลสูงเขต 5
Office of Appellate Litigation Region 5
Tel 0 5311 2588 region5-appeal@ago.go.th
Update :


 
ร.ท.อรรถชัย อาสิงสมานันท์
Lt.Jg.Attachai Asingsamanan
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5311 2557
Update :


 

นายศุภวัฒน์ วิเชียรศรี
Mr.Supawat Wicheansri
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5311 2557
Update :


 
นายสรศักดิ์ สิริวัฒนาวงศ์
Mr.Sorasak Siriwatanawong
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 5
Executive Director Office of Appellate Litigation Region 5
Tel 0 5311 2557
Update :


 


สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่
Office of Chiengmai Administrative Litigation
Tel 0 5311 2568-9 Fax 0 5311 2570

Update :


 

นายกิตติ บุศยพลากร
Mr.Kitti Budsayaplakorn
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5311 2567
Update :


 
นายพิชิต เจริญเกียรติกุล
Mr.Pichit Charoenkietkul
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5311 2569
Update :


 
นายวิศิษฎ์ ภู่วิทยพันธุ์
Mr.Visit Phuvitayaphan
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ 1-2
Executive Director Office of Chiengmai Administrative Litigation 1-2
Tel 0 5311 2556 ext. 214
Update :


 

นายไพศาล วรดิษฐ์
Mr.Pisal Voradit
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ 2
Executive Director
Tel 0 5311 2556 ext. 210
Update :


 


สำนักงานคดีแรงงานเขต 5 (เชียงใหม่)
Office of Regional Labour Litigation 5 (Chiengmai)
Tel 0 5322 2389
Update :


 
นางนิภา ยิ้มฉาย
Mrs.Nipa Yimchai
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5311 2567
Update :


 

นายวิโรจน์ ตังอำนวย
Mr.Viroj Tungumnauy
รองอธิบดี
Deputy Director-General

Update :


 
นางสุวิมล สุทธิพงษ์ประชา
Mrs.Suvimon Sutthipongpracha
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 5
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 5 (Chiengmai)
Tel 0 5311 2556 ext. 230
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 5
Office of Civil Litigation Region 5
region5-civil@ago.go.th
Update :


 

นางฉันทนา ประทุมสุวรรณ
Mrs.Chantana Pratoomsuvarn
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 5311 2556
Update :


 


สำนักงานอัยการเขต 6
Regional Office of State Attorney Region 6
Tel 0 5525 8725, 0 5528 0644-5 Fax 0 5525 1197
region6@ago.go.th
Update :


 
นายไพศาล หิรัญสาลี
Mr.Paisal Hirunsalee
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5532 1180
Update :


 

นายสุรชัย อุดมวงษ์
Mr.Surachai Udomwong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5528 0644-5 ext. 405
Update :


 
นายสมปอง ธานีรัตน์
Mr.Sompong Taneerutana
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5532 1182
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 6
Office of Criminal Litigation Region 6
region6-crim@ago.go.th
Update :


 

นายประณม ถวัลย์ลาภา
Mr.Pranom Tawanlapa
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 5532 1186
Update :


 
นายนิรันดร์ วุฒิวัฒน์
Mr.Nirun Wuttiwat
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 6
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid Region 6
Tel 0 5532 1186
Update :


 


สำนักงานคดีศาลสูงเขต 6
Office of Appellate Litigation Region 6
Tel 0 5528 0737 Fax 0 5532 1072
region6-appeal@aog.og.th
Update :


 

นายวิทยา เหลืองโรจนกุล
Mr.Vittaya Luangrojanagul
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5532 1188
Update :


 
นายนิพนธ์ วรรธนะโกวินท์
Mr.Niphond Vadhanakovint
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5532 1191
Update :


 
นายประมวล สุทธิพงษ์ประชา
Mr.Pramaul Suttsipongpracha
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 6
Executive Director Office of Appellate Litigation Region 6
Tel 0 5532 1190
Update :


 สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
Office of Pitsanulok Administrative Litigation
Tel 0 5528 0644-5
Update :


 
นายนิพนธ์ วิชยาทร
Mr.Niphon Vichayatorn
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5532 1181
Update :


 
นายธีระ มณีโรจน์
Mr.Teera Maneeroje
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5532 1187
Update :


 

นายวัชระ สุจริตกุล
Mr.Watchara Sucharitkul
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก
Executive Director Office of Pitsanulok Administrative Litigation
Tel 0 5532 1193
Update :


 


สำนักงานคดีแรงงานเขต 6 (นครสวรรค์)
Office of Regional Labour Litigation 6 (Nakronsawan)
Tel 0 5637 2415 Fax 0 5637 2416

Update :


 
นายประพันธ์ พุกกะณะสุต
Mr.Prapan Pukkanasut
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5637 2415
Update :


 

นายเชิดพงษ์ แสงเพ็ญ
Mr.Cherdpong Saengphen
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5637 2417
Update :


 
นายสุขุม มีนพัฒนสันติ
Mr.Sukhum Minphatanasanti
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 6
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 6 (Nakronsawan)
Tel 0 5637 2415
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 6
Office of Civil Litigation Region 6
region6-civil@ago.go.th
Update :


 

นายสาโรจน์ ทองแสง
Mr.Saroj Thongsang
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 5532 1186
Update :


 


สำนักงานอัยการเขต 7
Regional Office of State Attorney Region 7
Tel 0 3232 7120, 0 3232 7126 region7@ago.go.th
Update :


 
นายสักกฉัฐ ขวัญอยู่
Mr.Sakkachat Kwanyu
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3232 7121
Update :


 

นายรัตนชัย ชมนัยนา
Mr.Rattanachai Chomnaiyana
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3232 7122
Update :


 
นางสมศรี วัฒนไพศาล
Mrs.Somsri Wattanapisal
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3232 7124
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 7
Office of Criminal Litigation Region 7
region7-crim@ago.go.th
Update :


 

นายเฉลิม ภูมิพิพัฒน์พงศ์
Mr.Chalerm Poompipappong
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 3232 7123
Update :


 
นายจักรชัย อินทรวนิช
Mr.Chuckchai Intaravanich
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 7
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid Region 7
Tel 0 3232 7126 ext. 328
Update :


 


สำนักงานคดีศาลสูงเขต 7
Office of Appellate Litigation Region 7
Tel 0 3232 7125 region7-appeal@ago.go.th
Update :


 

ร.อ.ต.เฉลิมพล พรหมกสิกร
Plt.Off.Chalermpon Bharmakasikara
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3232 6408
Update :


 
นายอำนวย สุขเกษม
Mr.Amnual Sukkasam
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3232 7129
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 7
Office of Appellate Litigation Region 7
region7-appeal@ago.go.th
Update :


 

นายสุขุม เหมันต์
Mr.Sukhum Hamant
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 032-325049
Update :


 
นายกมล ธรรมเสรีกุล
Mr.Kamol Thamsereekul
อธิบดี สำนักงานคดีแรงงานเขต 7
Director-General Office of Regional Labour Litigation 7
Tel 0 3456 4472
Update :


 
นายสนิท กิตติสุบรรณ
Mr.Sanit Kittisuban
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3456 4473
Update :


 

นายพรชัย เหลืองอารีพร
Mr.Pornchai Lueangareeporn
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 7
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 7
Tel 0 3456 4471
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 7
Office of Civil Litigation Region 7
region7-civil@ago.go.th
Update :


 
นายอัคคสิทธิ์ ฉวรรณกุล
Mr.Akkasith Chawannakul
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 3232 7129 - 32
Update :


 สำนักงานอัยการเขต 8
Regional Office of State Attorney Region 8
Tel 0 7728 1379 Fax 0 7722 3176
region8@ago.go.th
Update :


 
นายสมพงษ์ ภูชฎาภิรมย์
Mr.Somphong Phuchadapirom
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7728 1884
Update :


 
นายธวัชชัย เสียงแจ้ว
Mr.Tawatchai Seangchaew
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7728 2072
Update :


 

นายอาทิตย์ บัวทอง
Mr.Arthit Bourthong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7728 2072
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 8
Office of Criminal Litigation Region 8
region8-crim@ago.go.th
Update : 2014-11-05 09:35:07


 
นายสมชาย อู่ทอง
Mr.Somchai U-Thong
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 7728 1795
Update :


 

นายอิสระ พานิชวัฒนา
Mr.Isara Panichwattana
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 8
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid Region
Tel 0 7728 1379
Update :


 


สำนักงานคดีศาลสูงเขต 8
Office of Appellate Litigation Region 8
region8-appeal@ago.go.th
Update :


 
นายนันทศักดิ์ พูลสุข
Mr.Nantasak Poolsak
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7728 1379
Update :


 

นายปรีชา ฉิมพรัตน์
Mr.Preecha Chimparatana
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7728 1379
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 8
Office of Appellate Litigation Region 8
region8-appeal@ago.go.th
Update :


 
นายสุพิศาล สุธรรมชัย
Mr.Supisan Suthamehai
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 7728 1380
Update :


 สำนักงานคดีแรงงานเขต 8 (ภูเก็ต)
Office of Regional Labour Litigation 8 (Phuket)
Tel 0 7622 3947 Fax 0 7622 3947
Phuket-labor@ago.go.t
Update :


 
นายปราโมทย์ นพศิริ
Mr.Pramote Nopsiri
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7622 3947
Update :


 
นายสุรศักดิ์ รักญาติ
Mr.Surasak Rakyad
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7622 3947
Update :


 

นายชาติชาย ทองอ่อน
Mr.Chartchai Thong-On
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 8
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 8 (Phuket)
Tel 0 7622 3947
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 8
Office of Civil Litigation Region 8
region8-civil@ago.go.th
Update :


 
ร.อ.อ.ประทีป จันทรยุคล
Mr.Prateep Chantarayukol
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 7722 3947
Update :


 สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช
Office of Nakorn-srithamarat Administrative Litigation
Tel 0 7534 5027 Fax 0 7534 5027

Update :


 
นายนิตสิต ระเบียบธรรม
Mr.Nitsit Rabeabtham
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7575 3841
Update :


 
นายไชยยง บุญเรืองศักดิ์
Mr.Chaiyong Bonnraungsuk
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7534 5568
Update :


 

นายสมภพ รัตนกุล
Mr.Sompop Rattanakul
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครศรีธรรมราช
Executive Director Office of Nakorn-srithamarat Administrative Litigation
Tel 0 7534 5538
Update :


 


สำนักงานอัยการเขต 9
Regional Office of State Attorney Region 9
Tel 0 7431 1349 Fax 0 7431 1349
region9@ago.go.th
Update :


 
นายสุรศักดิ์ ด่านกิตติกุล
Mr.Surasak Dankittikul
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7431 1349
Update :


 

นายทวีศักดิ์ วิเศษ
Mr.Taweesakd Wises
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7431 1349
Update :


 
นายนิพล ผดุงทอง
Mr.Nipon Phadungthong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 74311 349
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 9
Office of Criminal Litigation Region 9
region9-crim@ago.go.th
Update :


 

ร.ท.สมชัย พันธ์ภูวงศ์
Lt.Jg.Somchai Punpoowong
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 7431 1349
Update :


 
นายยงค์ พานพิทักษ์
Mr.Yong Phanpitak
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 9
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid Region 9
Tel 0 7431 1349
Update :


 


สำนักงานคดีศาลสูงเขต 9
Office of Appellate Litigation Region 9
region9-appeal@ago.go.th
Update :


 

สุรพล อารีรัตน์
Mr.Surapol Arreratana
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7431 6347
Update :


 
นายเกษมศักดิ์ อินทวงศ์
Mr.Kasemsakd Inthawongse
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7431 6346
Update :


 
นายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร
Mr.Paiboon Thawonwigit
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 9
Executive Director Office of Appellate Litigation Region 1
Tel 0 7432 5786
Update :


 สำนักงานคดีแรงงานเขต 9 (สงขลา)
Office of Regional Labour Litigation 9 (Songkhla)
Tel 0 7431 6252 Fax 0 7431 6252
sk-labor@ago.go.th
Update :


 
นายอำนวย เปลี่ยนจิตรดี
Mr.Amnuay Plianjitdee
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7431 6250
Update :


 
นายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์
Mr.Sakchai Assavinarnand
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7431 6251
Update :


 

นายอายุธ สมานเดชา
Mr.Ayut Samandecha
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานสงขลา
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 9 (Songkhla)
Tel 0 7431 6252
Update :


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 9
Office of Civil Litigation Region 9
region9-civil@ago.go.th
Update :


 
นายไชยันต์ สุวรรณยิ่ง
Mr.Chaiyan Suwannaying
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 7431 2073 ext. 307
Update :


 สำนักงานคดีปกครองสงขลา
Office of Songkhla Administrative Litigation
Tel 0 7431 2073 Fax 0 7431 2073

Update :


 
นายชุษณะ อำพันแสง
Mr.Chusana Umpansang
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7432 2694
Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400