นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด
Office of the Attorney General

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Goverment Complex Commemorating His Majesty The king´s 80 th Birthday Anniversary, 5 th December, B.E.2550 (2007) Rajaburi Direkriddhi Building, 120 Chaengwattana Rd.,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2142 1436
Fax 0 2143 9546
www.ago.go.th
Update : 2014-10-06 13:26:40


 

นายตระกูล วินิจนัยภาค
Mr.Trakul Winitnaiyapak
อัยการสูงสุด
Attorney General
Tel 0 2142 1568 Fax 0 2143 9460

Update : 2014-11-05 09:26:51


 
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
Mr.Athapol Yaisawang
ที่ปรึกษาสำนักงานอัยการสูงสุด
Advisor to the Office of the Attorney General
Tel 0 2142 1580 Fax 0 2143 9463

Update : 2014-10-29 10:54:35


 
นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
Mr.Vudhibhongse Vibulyawongse
รองอัยการสูงสุด 1
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1575 Fax 0 2143 9784

Update : 2014-10-29 11:00:40


 

นายมนัส สุขสวัสดิ์

รองอัยการสูงสุด 2
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1559 Fax 0 2143 9474

Update : 2014-11-05 09:31:22


 
นายชาญวิทย์ เจริญพจน์

รองอัยการสูงสุด 3
Deputy Attorney General
Tel 0 2221 2873 Fax 0 2221 2873

Update : 2014-10-29 11:04:31


 
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ
Mr.Rawat Chanprasert
รองอัยการสูงสุด 4
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1563 Fax 0 2143 9467

Update : 2014-10-29 11:05:57


 

ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

รองอัยการสูงสุด 5
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1571 Fax 0 2143 9461

Update : 2014-10-29 11:07:45


 
นายวีรพล ปานะบุตร

รองอัยการสูงสุด 6
Deputy Attorney General

Update : 2014-10-29 11:12:39


 
นายวิชช์ จีระแพทย์

ผู้ตรวจราชการอัยการ 1
Inspector-General
Tel 0 2142 1595
Update : 2014-10-29 11:15:41


 

นายปรีชา บุญเงิน

ผู้ตรวจราชการอัยการ 2
Inspector-General
Tel 0 2142 1623 Fax 0 2143 9789

Update : 2014-10-29 11:18:39


 
นายไพศาล หิรัญสาลี

ผู้ตรวจราชการอัยการ 3
Inspector-General
Tel 0 2142 1601 Fax 0 2143 9470

Update : 2014-10-29 11:21:09


 
นายเศกสรรค์ บางสมบุญ

ผู้ตรวจราชการอัยการ 4
Inspector-General
Tel 0 2142 2183 Fax 0 2142 2184

Update : 2014-10-29 11:23:04


 

นายสุรพงษ์ ศรีกุลธนากิจ

ผู้ตรวจราชการอัยการ 5
Inspector-General
Tel 0 2235 8942 Fax 0 2235 8941

Update : 2014-10-29 11:25:45


 
นายวิทยา เหลืองโรจนกุล

ผู้ตรวจราชการอัยการ 6
Inspector-General
Tel 0 2142 1608 Fax 0 2143 9473

Update : 2014-10-29 11:26:37


 
นายศิริศักดิ์ ติยะพรรณ

ผู้ตรวจราชการอัยการ 7
Inspector-General
Tel 0 2142 1590 Fax 0 2143 9466

Update : 2014-10-29 11:28:00


 

นายเข็มชัย ชุติวงศ์

ผู้ตรวจราชการอัยการ 8
Inspector-General
Tel 0 2142 1502 Fax 0 2143 9783

Update : 2014-10-29 12:02:13


 
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล

ผู้ตรวจราชการอัยการ 9
Inspector-General
Tel 0 2142 1598 Fax 0 2143 9469

Update : 2014-10-29 12:04:00


 
นายกิตติ บุศยพลากร

ผู้ตรวจราชการอัยการ 10
Inspector-General
Tel 0 2142 1771 Fax 0 21439472

Update : 2014-10-29 12:05:23


 

นางนิภาพร รุจนรงศ์

ผู้ตรวจราชการอัยการ 11
Inspector-General

Update : 2014-10-29 12:07:52


 


สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
Training and Development Institute
Tel 0 2515 4746-51 Fax 0 2515 4744

Update : 2012-02-29 11:07:11


 
นางอรนิตย์ บุนนาค

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4742
Update : 2014-11-05 09:07:10


 สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
Department of the State Attorney Commission
Tel 0 2142 1840 Fax 0 2143 9481
cmiss@ago.go.th
Update : 2012-02-29 11:16:09


 
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1487
Update : 2014-11-05 09:09:47


 


สำนักงานต่างประเทศ
International Affairs Department
Tel 0 2142 1637 Fax 0 21439791
inter@ago.go.th
Update : 2014-12-11 14:21:37


 

นายวันชัย รุจนวงค์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1637
Update : 2014-12-11 14:21:01


 


สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
Department of Legal Counsel
Tel 0 21421450 Fax 0 21439483
csel@ago.go.th
Update : 2014-12-11 14:45:14


 
นางปิยะพันธุ์ อุดมศิลป

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1445
Update : 2014-12-11 14:44:46


 สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Departmnt of Policy, Strategy and Budget Planning
Tel 0 2222 8121 ext. 146
Update :


 
นายศิริศักดิ์ อัครปรีดี

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1477
Update : 2014-12-11 14:42:50


 


สำนักงานวิชาการ
Department of Technical Affairs
Tel 0 2142 1882 Fax 0 2143 9786
tech@ago.go.th
Update : 2014-12-11 14:46:45


 

นายขวัญชัย ถวิลลาภ
Mr.
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1459
Update : 2014-12-11 14:47:34


 
นายวิษณุ บุญบสมิต

อธิบดี สำนักงานกิจการอัยการสูงสุด
Director-General Department of the Attorney General Affair
Tel 0 2222 4636
Update : 2014-12-11 15:05:10


 


สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
Department of Intellectual Property and International Trade Litigation
Tel 0 2142 1388 Fax 0 2143 9450
ppty@ago.go.th
Update : 2012-02-29 11:27:02


 

นายพงศกร จันทรศัพย์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1383
Update : 2014-11-05 09:23:26


 


สำนักงานคดีพิเศษ
Department of Special Litigation
Tel 0 2515 4713-14 Fax 0 2515 4716
special@ago.go.th
Update : 2012-03-29 11:04:14


 
นายชุติชัย สาขากร

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4712
Update : 2014-12-15 13:48:46


 สำนักงานคดียาเสพติด
Department of Narcotics Litigation
Tel 0 2515 4444 Fax 0 2515 4444
nct@ago.go.th
Update :


 
นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4434
Update : 2014-11-05 09:46:33


 


สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
Department of Juvenile and Family Litigation
Tel 0 2224 1594 Fax 0 2224 1594
ju@ago.go.th
Update :


 

นางจามจุรี สิทธิวรรณรักษ์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2222 8121
Update : 2014-11-05 09:48:18


 


สำนักงานคดีศาลแขวง
Department of Summary Litigation
Tel 0 2515 4162 Fax 0 2515 4162
sum@ago.go.th
Update :


 
นายศิษฐา วงศ์สุเมธ

อธิบดี

Tel 0 2515 4157
Update : 2014-12-11 13:41:28


 สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
Department of Economic Crime Litigation
Tel 0 2515 4371 Fax 0 2515 4369
eco@ago.go.th
Update :


 
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4370
Update : 2014-12-11 13:43:44


 


สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
Department of Attorney General Litigation
Tel 0 2142 1515 Fax 0 2143 9186
lag@ago.go.th
Update : 2012-03-29 11:39:01


 

นางทรงรัตน์ เย็นอุรา

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1511
Update : 2014-12-11 14:23:11


 


สำนักงานคดีอาญา
Executive Director Department of Criminal Litigation
Tel 0 2515 4247-8 Fax 0 2515 4247
crim@ago.go.th
Update :


 
นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4242
Update : 2014-12-11 13:45:05


 สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
Department of Southern Bangkok Criminal Litigation
Tel 0 2211 5057 Fax 0 2211 5057
scrim@ago.go.th
Update :


 
นายพิทักษ์ ฉันทประยูร

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2211 5073
Update : 2014-12-11 13:52:25


 


สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
Department of Thonburi Criminal Litigation
Tel 0 2416 1016 Fax 0 2416 0706
tcrim@ago.go.th
Update :


 

นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2415 1045
Update : 2014-12-11 14:39:57


 
นางศรีนิดา พรหมหิตาธร

อธิบดี สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
Director-General Department of Civil Dispute Settlement and Arbitration
Tel 0 2142 1405
Update : 2014-12-11 14:59:42


 


สำนักงานคดีแพ่ง
Department of Civil Litigation
Tel 0 2515 4557-59 Fax 0 2515 4561
civil@ago.go.th
Update : 2012-03-01 11:26:35


 

นางนฤมล กีสุริยา

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4552
Update : 2014-11-05 09:33:13


 


สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
Department of Southern Bangkok Civil Litigation
Tel 0 2672 3541 Fax 0 2211 0863
scivil@ago.go.th
Update :


 
นางรจนา เหมะกรม

อธิบดี

Tel 0 2211 0861
Update : 2014-11-05 09:37:35


 สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี
Department of Thonburi Civil Litigation
Tel 0 2415 1047 Fax 0 2416 6334
tcivil@ago.go.th
Update :


 
นายกมล ธรรมเสรีกุล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2415 3312
Update : 2014-11-05 09:44:21


 


สำนักงานคดีภาษีอากร
Department of Tax Litigation
Tel 0 2515 4602 Fax 0 2515 4602
tax@ago.go.th
Update :


 

นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4592
Update : 2014-11-05 09:45:18


 


สำนักงานคดีล้มละลาย
Department of Bankruptcy Litigation
Tel 0 2142 1397 Fax 0 2143 9454
bkc@ago.go.th
Update : 2012-03-05 10:55:16


 
นายนภดล วรรธนะกุล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1394
Update : 2014-12-11 13:40:09


 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
Department of Legal Aid and Civil Rights Protection
Tel 0 2142 1528 Fax 0 2143 9169
lawaid@ago.go.th
Update : 2012-03-29 11:53:38


 
นางสมสุข มีวุฒิสม

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1524
Update : 2012-03-29 11:53:14


 


สำนักงานคดีปกครอง
Department of Administrative Litigation
Tel 0 2142 1949 admin@ago.go.th
Update : 2014-12-11 14:57:12


 

นายนันทศักดิ์ พูลสุข

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1414
Update : 2014-12-15 13:49:14


 


สำนักงานคดีแรงงาน
Department of Labour Litigation
Tel 0 2235 9286-9 Fax 0 2235 8944
labor@ago.go.th
Update : 2012-03-05 10:20:00


 
นายพิทักษ์ อบสุวรรณ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2235 8945
Update : 2014-12-15 13:54:42


 สำนักงานคดีศาลสูง
Department of Appellate Litigation
Tel 0 2515 4677-79 Fax 0 2515 4680
ap@ago.go.th
Update :


 
นายวิชญะ ปุตระเศรณี

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4670
Update : 2014-12-11 13:42:36


 


สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด
Office of General Administrative
Tel 0 2223 4046 Fax 0 2223 4057

Update : 2012-02-29 11:22:57


 

นางสมบัติ ประจวบลาภ

ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2223 4046 Fax 0 2223 4057

Update : 2014-11-05 09:11:29


 


สำนักงานตรวจสอบภายใน
Office of Internal Auditing
audit@ago.go.th
Update :


 
นายภิญโญ อินทรภักดิ์
Mr.Pinyo Intarapak
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
Internal Auditor
Tel 0 2142 1550
Update : 2014-12-11 14:50:43


 

นางสาวพรพิมล พัวพันประเสริฐ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหารราชการ
Director Department of Public Sector Development
Tel 0 2142 1626
Update : 2014-12-11 14:51:38


 


สำนักงานอัยการภาค 1
Regional Office of State Attorney Region 1
Tel 0 3534 6013-4 Fax 0 3534 6013
region1@ago.go.th
Update : 2014-12-11 15:06:42


 
นายประนต ผ่องแผ้ว

อธิบดี
Director-General
Tel 0 3534 6009
Update : 2014-12-11 15:07:14


 สำนักงานคดีศาลสูงภาค 1
Department of Appellate Litigation Region 1
Tel 0 3521 3247 region1-appeal@ago.go.th
Update : 2014-12-11 15:09:47


 
นายประศาสน์ บุญญาธิการ
Mr.
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3521 3247
Update : 2014-12-11 15:10:33


 


สำนักงานคดีแรงงานภาค 1
Office of Regional Labour Litigation 1
Tel 0 3534 5915 region1-labor@ago.go.th
Update : 2014-12-15 10:52:14


 

นายนิวาส นิวาสวุฒิกิจ
Mr.
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3534 5410
Update : 2014-12-11 15:11:41


 


สำนักงานอัยการภาค 2
Regional Office of State Attorney Region 2
Tel 0 3823 1145 Fax 0 3823 1145
region2@ago.go.th
Update : 2014-12-15 10:50:31


 
นายปราโมทย์ นพศิริ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 3825 3979
Update : 2014-12-15 10:51:31


 สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2
Office of Appellate Litigation Region 2
Tel 0 3838 1261 Fax 0 3825 3963
region2-appeal@ago.go.th
Update : 2014-12-15 10:55:06


 
นายนิพัฒน์ ภูชฎาภิรมย์
Mr.Piructi Kangvansura
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3825 3970
Update : 2014-12-15 10:56:18


 


สำนักงานคดีแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)
Office of Regional Labour Litigation 2 (Chonburi)
chon-labor@ago.go.th
Update : 2014-12-15 10:58:41


 

นายรังสรรค์ จงสงวนดี

อธิบดี
Director-General
Tel 0 3827 4139
Update : 2014-12-15 10:59:46


 


สำนักงานคดีปกครองระยอง
Office of Rayong Administrative Litigation
Tel 0 3862 4148 rayong-admin@ago.go.th
Update :


 
นายเลิศชัย เจริญสมบัติอมร

อธิบดี
Director-General
Tel 0 3862 4148
Update : 2014-12-15 11:00:39


 สำนักงานอัยการภาค 3
Regional Office of State Attorney Region 3
Tel 0 4424 8148, 0 4424 8151 Fax 0 4425 6905
region3@ago.go.th
Update : 2014-12-15 11:04:50


 
นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 4425 7524
Update : 2014-12-15 11:05:41


 


สำนักงานคดีศาลสูงภาค 3
Office of Appellate Litigation Region 3
Tel 0 4424 8155 Fax 0 4424 8155
region3-appeal@ago.go.th
Update : 2014-12-15 11:06:07


 

นายวิชัย เตชะเกิดกมล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 4424 8154
Update : 2014-12-15 11:06:54


 


สำนักงานคดีแรงงานภาค 3 (นครราชสีมา)
Office of Regional Labour Litigation 3 (Nakorn-Ratchasima)
Tel 0 4424 8157 region3-labor@ago.go.th
Update : 2014-12-15 11:07:40


 
นายสุทธิ สังสรรค์อนันต์

อธิบดีอัยการ
Director-General
Tel 0 4424 8755
Update : 2014-12-15 14:05:17


 สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา
Office of Nakorn-Ratchasima Administrative Litigation
Tel 0 4425 3808 Fax 0 4425 3808
korat-admin1@ago.go.th
Update :


 
นายศิลปชัย คณาวุฒิ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 4425 3808
Update : 2014-12-15 11:08:55


 


สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี
Office of Ubonratchathanee Administrative Litigation
Tel 0 4424 4719 ubon-admin1@ago.go.th
Update : 2014-12-15 11:10:08


 

นายยุคล เหล่าพูลสุข

อธิบดี
Director-General
Tel 0 4424 4719
Update : 2014-12-15 11:11:11


 


สำนักงานอัยการภาค 4
Regional Office of State Attorney Region 4
Tel 0 4333 2339 Fax 0 4324 1766
region4@ago.go.th
Update : 2014-12-15 11:14:07


 
นายชูชัย อักขระ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 4333 2339
Update : 2014-12-15 11:14:40


 สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4
Office of Appellate Litigation Region 4
Tel 0 4323 9036 Fax 0 4333 2350
region4-appeal@ago.go.th
Update : 2014-12-15 11:15:37


 
นายวิชัย ธัญญพาณิชย์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 4324 3571
Update : 2014-12-15 11:16:10


 
นางสาวนพมาศ นวลเพชร

อธิบดี สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
Director-General Office of Regional Labour Litigation 4
Tel 0 4224 5023
Update : 2014-12-15 11:17:16


 

นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ

อธิบดี สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น
Director-General Office of Kornkaen Administrative Litigation
Tel 0 4323 5560
Update : 2014-12-15 11:18:02


 
นายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี
Director-General Office of Udonthanee Administrative Litigation
Tel 0 4224 5164
Update : 2014-12-15 11:41:53


 


สำนักงานอัยการภาค 5
Regional Office of State Attorney Region 5
Tel 0 5311 2556 Fax 0 5389 0699
region5@ago.go.th
Update : 2014-12-15 11:23:36


 

นายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี

อธิบดี
Director-General
Tel 0 5311 2555-6 ext. 250
Update : 2014-12-15 11:25:07


 


สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5
Office of Appellate Litigation Region 5
Tel 0 5311 2557 region5-appeal@ago.go.th
Update : 2014-12-15 11:26:49


 
นายพิชิต เจริญเกียรติกุล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 5311 2557
Update : 2014-12-15 11:28:19


 สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่
Office of Chiengmai Administrative Litigation
Tel 0 5311 2568-9 Fax 0 5311 2570

Update :


 
นายยงยุทธ เกียรติศักดิ์โสภณ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 5311 2569
Update : 2014-12-15 11:29:20


 


สำนักงานคดีแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)
Office of Regional Labour Litigation 5 (Chiengmai)
Tel 0 5311 2555
Update : 2014-12-15 11:29:59


 

นายศานติ ประสาทกุล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 5311 2555
Update : 2014-12-15 11:31:13


 


สำนักงานอัยการภาค 6
Regional Office of State Attorney Region 6
Tel 0 5532 1180 Fax 0 5532 1185
region6@ago.go.th
Update : 2014-12-15 11:41:22


 
นายอาทร สิขัณฑฏนาค

อธิบดี
Director-General
Tel 0 5532 1180
Update : 2014-12-15 11:52:51


 สำนักงานคดีศาลสูงเขต 6
Office of Appellate Litigation Region 6
Tel 0 5528 0737 Fax 0 5532 1072
region6-appeal@aog.og.th
Update :


 
นายกิตติ แก้วทับทิม

อธิบดี
Director-General
Tel 0 5532 1180
Update : 2014-12-15 11:54:03


 


สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)
Office of Regional Labour Litigation 6 (Nakronsawan)
Tel 0 5637 2418 Fax 0 5637 2416

Update : 2014-12-15 11:43:41


 

นายศุภพงษ์ วงศรัตนานุกูล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 5637 2418
Update : 2014-12-15 13:47:39


 


สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
Office of Pitsanulok Administrative Litigation
Tel 0 5528 0644-5
Update :


 
นายสมปอง ธานีรัตน์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 5532 1181
Update : 2014-12-15 11:49:43


 สำนักงานอัยการภาค 7
Regional Office of State Attorney Region 7
Tel 0 3232 7121 region7@ago.go.th
Update : 2014-12-15 11:58:57


 
นางสาวเนื้อทิพย์ โกมลมาลย์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 3232 7121
Update : 2014-12-15 11:59:35


 


สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7
Office of Appellate Litigation Region 7
Tel 0 3232 7125 region7-appeal@ago.go.th
Update : 2014-12-15 12:00:45


 

นายสุจิต อ่ำพันธ์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 3232 6408
Update : 2014-12-15 12:01:20


 
นางสมศรี วัฒนไพศาล

อธิบดี สำนักงานคดีแรงงานภาค 7
Director-General Office of Regional Labour Litigation 7
Tel 0 3456 4472
Update : 2014-12-15 12:02:55


 


สำนักงานอัยการภาค 8
Regional Office of State Attorney Region 8
Tel 0 7728 1379 Fax 0 7728 1379
region8@ago.go.th
Update : 2014-12-15 12:07:52


 

นายธวัชชัย เสียงแจ้ว

อธิบดี
Director-General
Tel 0 7728 1379
Update : 2014-12-15 12:08:25


 


สำนักงานคดีศาลสูงภาค 8
Office of Appellate Litigation Region 8
Tel 0 7728 1379 Fax 0 7727 5834
region8-appeal@ago.go.th
Update : 2014-12-15 12:09:18


 
นายอำนวย สุขเกษม

อธิบดี
Director-General
Tel 0 7728 2426
Update : 2014-12-15 12:09:49


 สำนักงานคดีแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต)
Office of Regional Labour Litigation 8 (Phuket)
Tel 0 7622 3947 Fax 0 7622 3947
Phuket-labor@ago.go.t
Update : 2014-12-15 12:10:17


 
นายสุรศักดิ์ รักญาติ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 7622 3947
Update : 2014-12-15 12:10:51


 


สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช
Office of Nakorn-srithamarat Administrative Litigation
Tel 0 7534 5027 Fax 0 7534 5027

Update :


 

นายสนิท กิตติสุบรรณ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 7534 4358
Update : 2014-12-15 12:11:46


 


สำนักงานอัยการภาค 9
Regional Office of State Attorney Region 9
Tel 0 7431 1349 Fax 0 7431 1349
region9@ago.go.th
Update : 2014-12-15 12:12:23


 
นายนิตสิต ระเบียบธรรม

อธิบดี
Director-General
Tel 0 7431 1349
Update : 2014-12-15 12:12:55


 สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9
Office of Appellate Litigation Region 9
region9-appeal@ago.go.th
Update : 2014-12-15 12:13:12


 
นายนิพล ผดุงทอง

อธิบดี
Director-General
Tel 0 7431 6347
Update : 2014-12-15 12:13:47


 


สำนักงานคดีแรงงานภาค 9 (สงขลา)
Office of Regional Labour Litigation 9 (Songkhla)
Tel 0 7431 6252 Fax 0 7431 6252
sk-labor@ago.go.th
Update : 2014-12-15 12:14:07


 

นายสุทธิ กิตติศุภพร

อธิบดี
Director-General
Tel 0 7431 6250
Update : 2014-12-15 12:14:58


 


สำนักงานคดีปกครองสงขลา
Office of Songkhla Administrative Litigation
Tel 0 7431 2073 Fax 0 7431 2073

Update :


 
นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจ่าง

อธิบดี
Director-General
Tel 0 7432 2694
Update : 2014-12-15 12:15:36


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400