นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด
Office of the Attorney General

ถนนแจ้งวัฒนะ
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Chaengwattana Rd.
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2142 1436
Fax 0 2143 9546
www.ago.go.th

 

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์
Mr.Chulasingh Vasantasingh
อัยการสูงสุด
Attorney General
Tel 0 2142 1556 Fax 0 2143 9457


 
นายธรัมพ์ ชาลีจันทร์
Mr.Trumph Jalichandra
เลขานุการอัยการสูงสุด
Secretary to the Attorney General
Tel 0 2142 1557 Fax 0 2143 9457


 
นายถาวร พานิชพันธ์
Mr.Thaworn Phanichaphan
รองอัยการสูงสุด 1
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1563 Fax 0 2143 9467


 

นายอรุณ กมลกิจไพศาล

เลขานุการรองอัยการสูงสุด
Secretary to the Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1565


 
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
Mr.Athapol Yaisawang
รองอัยการสูงสุด 2
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 2159 Fax 0 2143 9463


 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

เลขานุการรองอัยการสูงสุด
Secretary to the Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1581


 

นายภราดร ศรีศุภรางค์กุล
Mr.Paradon Srisuparangkul
รองอัยการสูงสุด 3
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1559 Fax 0 2143 9474


 
นายโกเมท ทองภิญโญชัย

เลขานุการรองอัยการสูงสุด
Secretary to the Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1561 Fax 0 2143 9474


 
นายตระกูล วินิจนัยภาค
Mr.Trakul Winitnaiyapak
รองอัยการสูงสุด 4
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1571 Fax 0 2143 9460


 

น.ส.นารี ตัณฑเสถียร

เลขานุการรองอัยการสูงสุด
Secretary to the Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1569


 
นายสัตยา อรุณธารี
Mr.Sattaya Arunthari
รองอัยการสูงสุด 5
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1571 Fax 0 2143 9461


 
นางศิริอร มณีสินธุ์

เลขานุการรองอัยการสูงสุด
Secretary to the Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1573


 

นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์
Mr.Vudhibhongse Vibulyawongse
รองอัยการสูงสุด 6
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1575 Fax 0 2143 9784


 
นายพีรยุทธ ศรีแก้ว

เลขานุการรองอัยการสูงสุด
Secretary to the Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1577


 
นายเสริมเกียรติ วรดิษฐ์
Mr.Surmkiat Woradit
ผู้ตรวจราชการอัยการ 1
Inspector-General
Tel 0 2222 9290 Fax 0 2222 9291


 

นายนพดล วิลาวรรณ
Mr.Noppadol Wilawan
ผู้ตรวจราชการอัยการ 2
Inspector-General
Tel 0 2142 1599 Fax 0 2143 9469


 
นายมนัส สุขสวัสดิ์

ผู้ตรวจราชการอัยการ 3
Inspector-General
Tel 0 2142 1601 Fax 0 2143 9470


 
นายสุเมธ ชัยช่วงโชค

ผู้ตรวจราชการอัยการ 4
Inspector-General
Tel 0 2142 1607 Fax 0 2143 9473


 

นายวรุจจ์พร นิมิตกุล

ผู้ตรวจราชการอัยการ 5
Inspector-General
Tel 0 2266 8866 Fax 0 2235 8941


 
นายชาญวิทย์ เจริญพจน์

ผู้ตรวจราชการอัยการ 6
Inspector-General
Tel 0 2235 8942 Fax 0 2235 8942


 
นายสมศักดิ์ สันทนาคณิต

ผู้ตรวจราชการอัยการ 7
Inspector-General
Tel 0 2142 1583


 

นายจรัญ ยิ้มสินสมบูรณ์

ผู้ตรวจราชการอัยการ 8
Inspector-General
Tel 0 2224 1563 Fax 0 2224 0162


 
นายสุวิทย์ ดิษฐแพ

ผู้ตรวจราชการอัยการ 9
Inspector-General
Tel 0 2142 1763 Fax 0 2143 9465


 
นายเรวัตร จันทร์ประเสริฐ
Mr.Rawat Chanprasert
ผู้ตรวจราชการอัยการ 10
Inspector-General
Tel 0 2142 1589 Fax 0 2143 9466


 

นายพรชัย แววงาม

ผู้ตรวจราชการอัยการ 11
Inspector-General
Tel 0 2142 1604 Fax 0 2143 9472


 


สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
Training and Development Institute
Tel 0 2515 4746-51 Fax 0 2515 4744


 
นายนันทศักดิ์ พูลสุข

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4742


 

น.ส.จามจุรี สิทธิวรรณรักษ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4743


 
นางทัศนีย์ สีลวานิช

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4732


 
นางนงนภัส ศิริโชติ

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนงานฝึกอบรมอัยการพิเศษฝ่าย
Office of Training Plan Executive Director
Tel 0 2515 4730


 

นายคะแนน พัฒนา
Mr.Kanan Patana
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผลการฝึกอบรมอัยการพิเศษฝ่าย
Office of Training Evaluation Executive Director
Tel 0 2515 4718


 


สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
Department of the State Attorney Commission
Tel 0 2142 1840 Fax 0 2143 9481
cmiss@ago.go.th


 
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
Mr.Somchai Kuvijitsuwan
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1487


 

นายยุคล เหล่าพูลสุข

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 1489


 
นายธีระ หงส์เจริญ
Mr.Theera Hongcharoen
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 1488


 
นายวิเชียร สุดรุ่ง

สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการ
Office of the State Attorney Commission Executive Director
Tel 0 2142 1492


 

นายนิพนธ์ ด่านวิวัฒน์
Mr.Nipon Danwiwat
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายวินัยอัยการพิเศษฝ่าย
Office of Disciplinary Action Executive Director
Tel 0 2142 1490 Fax 0 2143 9482


 


สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด
Office of General Administrative
Tel 0 2223 4046 Fax 0 2223 4057


 
นางชลินดา ปานะบุตร

ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2223 4046 Fax 0 2223 4057


 สำนักบริหารกลาง
General Affairs Division
gad@ago.go.th


 
นางวรรณี ศิริมณีบุญ

ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2142 1552 Fax 0 2143 9462


 


สำนักการคลัง
Finance and Account Division
finance@ago.go.th


 

นายสำราญ หวังกุศล
Mr.Somran Wangkusol
ผู้อำนวยการ
Director


 


สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Personnal Devision
Tel 0 2223 8578 Fax 0 2221 0205
personal@ago.go.th


 
นางธนนันท์ วนพงศธรณ์

ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2223 0291


 สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
Department of Intellectual Property and International Trade Litigation
Tel 0 2142 1388 Fax 0 2143 9450
ppty@ago.go.th


 
นายศิริศักดิ์ ติยะพรรณ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1383


 
นายวิชัย เตชะเกิดกมล

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 1384


 

นายไพบูลย์ อานัญจวณิชย์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 1385


 
นายสนทรรศ สิงหพัศ

อัยการพิเศษฝ่ายคดี 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 1-3
Executive Director Office of Intellectual Property and International Trade Litigation 1-3
Tel 0 2142 1387 Fax 0 2143 9451


 
นายไพโรจน์ คงฤทธิ์
Mr.Phairoge Rongrit
อัยการพิเศษฝ่ายคดี 2
Executive Director
Tel 0 2142 1390 Fax 0 2143 9452


 

นางจารุณี โง้ววัฒนา

อัยการพิเศษฝ่ายคดี 3
Executive Director
Tel 0 2142 1392 Fax 0 2143 9453


 


สำนักงานคดีแพ่ง
Department of Civil Litigation
Tel 0 2515 4557-59 Fax 0 2515 4561
civil@ago.go.th


 
นางนิภา ยิ้มฉาย

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4552


 

นายบุญรังษี นามวงศ์
Mr.Boonrangsee Namwong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4554


 
นางอมราวดี ศัลยพงษ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4553


 
นายกฤษฏา วิชุพันธุ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 1-9
Executive Director Office of Civil Litigation 1-9
Tel 0 2515 4447 Fax 0 2515 4459


 

นางสุรางค์ นาสมใจ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 3
Executive Director
Tel 0 2515 4472 Fax 0 2515 4479


 
นายผิน พลังวชิรา

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 4
Executive Director
Tel 0 2515 4487 Fax 0 2515 4486


 
นางจารุวรรณ เสาวรรณ
Mrs.Jaruwan Saowan
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 5
Executive Director
Tel 0 2515 4498 Fax 0 2515 4505


 

นายบุญส่ง ศิริพันธ์โน้น

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 6
Executive Director
Tel 0 2515 4511 Fax 0 2515 4522


 
นายประยุทธ ป.สัตยารักษ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 7
Executive Director
Tel 0 2515 4524 Fax 0 2515 4536


 
นายธีรเดช อินใหญ่

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 8
Executive Director
Tel 0 2515 4118 Fax 0 2515 4118


 

นายพรหมมินทร์ วงศ์ประดิษฐ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่ง 9
Executive Director
Tel 0 2171 4052 Fax 0 2171 4052


 


สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
Department of Southern Bangkok Civil Litigation
Tel 0 2672 3541 Fax 0 2211 0863
scivil@ago.go.th


 
นายปรีชา บุญเงิน

อธิบดี

Tel 0 2211 0861


 

น.ส.รจนา เหมะกรม

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0-2211-0862


 
นายศิริศักดิ์ พันธุ์พยัคฆ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0-2211-7030


 
นายประสิืทธิ์ สุขนฤเศรษฐกุล

อัยการพิเศษฝ่ายคดี 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 1-4
Executive Director Office of Southern Bangkok Civil Litigation 1-4
Tel 0 2211 0864 Fax 0 2211 0864


 

นางวันเพ็ญ มโนมัยอุดม
Mrs.Wanpen Manomaiudom
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 2
Executive Director
Tel 0 2211 0866


 
นายกิตติศักดิ์ สุคนธฉายา
Mr.Kittisak Sukonthachaya
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 3
Executive Director
Tel 0 2211 0867


 
นายมานพ ศักดาพร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งกรุงเทพใต้ 4
Executive Director
Tel 0-2393-3968


 สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี
Department of Thonburi Civil Litigation
Tel 0 2415 1047 Fax 0 2416 6334
tcivil@ago.go.th


 
นายสุรพงศ์ ศรีกุลธนากิจ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2415 3312


 
นายสุทธิ ภู่เอี่ยม

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2416 5986


 

นายขจร จันทรัตน์

รองอธิบดี
Deputy Director-General


 
นายพรชัย เหลืองอารีพร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 1-2
Executive Director Office of Thonburi Civil Litigation 1-2
Tel 0 2415 0505 Fax 0 2416 6334


 
นางอรอนงค์ วัฒนินธ์วงศ์
Mrs.Onanong Wattaninwong
อัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งธนบุรี 2
Executive Director
Tel 0 2416 5987 Fax 0 2416 6334


 สำนักงานคดีภาษีอากร
Department of Tax Litigation
Tel 0 2515 4602 Fax 0 2515 4602
tax@ago.go.th


 
นายสุรพล อารีรัตน์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4592


 
นายวิจิตร ไล้สวัสดิ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4605


 

น.ส.กัลยา สินวิสูตร

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4643


 
นายกรชาล จินดายะพานิชย์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 1-4
Office of Tax Litigation 1-4
Tel 0 2515 4593


 
น.ส.บุญทอง เอี่ยมอร่ามศักดิ์
MissBoonthong Aemaramsak
อัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 2
Executive Director
Tel 0 2515 4606


 

นายอนุสรณ์ รัตนดาดาษ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 3
Executive Director
Tel 0 2515 4618 Fax 0 2515 4630


 
นายวิรัช ตรรกวาทการ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีภาษีอากร 4
Executive Director
Tel 0 2515 4632 Fax 0 2515 4642


 


สำนักงานคดียาเสพติด
Department of Narcotics Litigation
Tel 0 2515 4444 Fax 0 2515 4444
nct@ago.go.th


 

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4434


 
นายพิทักษ์ อบสุวรรณ

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4437


 
นายวิภาส สระรักษ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4436


 

นายบัญชา พันธ์บูรณะ

อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1-7
Executive Director Office of Narcotics Litigation 1-7
Tel 0 2515 4009


 
นายยงยุทธ วีระพงศ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 2
Executive Director
Tel 0 2515 4411


 
นายอภิเชาว์ สีลวานิช
Mr.Apichao Seelawanich
อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 3
Executive Director
Tel 0 2515 4395


 

นายวันชัย เอื้อวรกุลชัย
Mr.Wanchai Uavorakulchai
อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 4
Executive Director
Tel 0 2211 5383 Fax 0 2211 5406


 
นายจิตรนรา นวรัตน์
Mr.Jitnara Nawarat
อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 5
Executive Director
Tel 0 2399 2539 Fax 0 2393 2527


 
นางสุวรดา เหมเภตรา รอยกุลเจริญ

อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 6
Executive Director
Tel 0 2451 0684 Fax 0 2415 2233


 

นายเรืองวิทย์ เตชะอินทร์
Mr.Roangvit Tacha-in
อัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 7
Executive Director
Tel 0 2448 7077


 


สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
Department of Juvenile and Family Litigation
Tel 0 2224 1594 Fax 0 2224 1594
ju@ago.go.th


 
นางอรนิตย์ บุนนาค

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2224 1591


 

นายเรืองวิทย์ เตชะอินทร์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2222 8121


 
น.ส.ภิญทิพ บุนนาค

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2224 1597


 
นายสุภัค สิทธิวนิช

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 1-5
Executive Director Office of Juvenile and Family Litigation 1-5
Tel 0 2224 1968 Fax 0 2224 4713


 

นางพัชรี เชื้อชอบธรรม

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 2
Executive Director
Tel 0 2222 8121


 
นางอุษณีย์ ธรรมสุนทร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 3
Executive Director
Tel 0 2223 4804 Fax 0 2226 5700


 
นายขวัญชัย สกุลสรรเสริญ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 4
Executive Director
Tel 0 2222 0364 Fax 0 2222 0363


 

นายพูนศักดิ์ อุทกภาชน์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 5
Executive Director Executive Director
Tel 0 2171 4055 Fax 0 2171 4055


 


สำนักงานคดีแรงงาน
Department of Labour Litigation
Tel 0 2235 9286-9 Fax 0 2235 8944
labor@ago.go.th


 
นายพงศกร จันทรศัพท์

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2235 8945


 

นายนิพนธ์ วรรธนะโกวินท์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2236 3319


 
นายไชยยง บุญเรืองศักดิ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2235 2835


 
นายธีร์ธวัช ตระกูลพิชยะชัย

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 1-2
Executive Director


 

นายวุฒิวร ศรีเจริญ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงาน 2
Executive Director


 


สำนักงานคดีล้มละลาย
Department of Bankruptcy Litigation
Tel 0 2142 1397 Fax 0 2143 9454
bkc@ago.go.th


 
นายพิทักษ์ ฉันทประยูร

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1394


 

น.ส.พนมพร ไพเราะ

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 1396


 
นายภัทรศักดิ์ สิทธิไตรย์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 1395


 
นายพินิจ ตันสถิรานันท์
Mr.Pinit Tansatiranant
อัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 1-2
Executive Director Office of Bankruptcy Litigation 1-2
Tel 0 2677 4025


 

นายสมเกียรติ เลี่ยมสมบูรณ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีล้มละลาย 2
Executive Director
Tel 0 2142 1401


 


สำนักงานคดีศาลแขวง
Department of Summary Litigation
Tel 0 2515 4162 Fax 0 2515 4162
sum@ago.go.th


 
นายพรศักดิ์ ศรีณรงค์

อธิบดี

Tel 0 2515 4157


 

นายกิตติ แก้วทับทิม

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4159


 
นายเดชา ศรีธัญรัตน์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4158


 
นายสุทธิ กิตติศุภพร

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4030


 

นายวิเชษฐ์ หว่านพืช

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1 (รัชดา) สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 1-7
Executive Director Office of Summary Litigation 1-7
Tel 0 2515 4087


 
นางกุลวดี ฤกษ์สมบูรณ์ดี
Mrs.Kulvadee Ruksomboonde
อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 2 (รัชดา)
Executive Director
Tel 0 2515 4164


 
นายวาทิน ศรีตระกูล

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 3 (ดุสิต)
Executive Director
Tel 0 2448 6102 Fax 0 2448 6201


 

นายชาญชัย กมลเทพา

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 (แขวงพระนครใต้)
Executive Director
Tel 0 2291 3357 Fax 0 2291 5218


 
นายอภิชาติ พลอยแก้ว

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 5
Executive Director
Tel 0 2515 4460


 
นายจิระศักดิ์ ปาลีคุปต์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน)
Executive Director
Tel 0 2235 9282 Fax 0 2235 9285


 

นายก่อเกียรติ ท้าวประยูร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 7 (ธนบุรี)
Executive Director
Tel 0 2893 6153 Fax 0 2893 6154


 


สำนักงานคดีศาลสูง
Department of Appellate Litigation
Tel 0 2515 4677-79 Fax 0 2515 4680
ap@ago.go.th


 
นายไพรัช กังวาลสุระ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4670


 

นายนิวาส นิวาสวุฒิกิจ

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4673


 
นายดนัย บุษปวนิช

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4671


 
นายพิชญ์พันธ์ เศรษฐบุตร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1-3
Executive Director Office of Appellate Litigation 1-3
Tel 0 2515 4685


 

นายชรัตน์ พัฒนพานิช

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 1 (มีนบุรี)
Executive Director
Tel 0 2171 4049


 
นายอานันท์ ธีระชิต

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 (กุงเทพใต้)
Executive Director
Tel 0 2224 0212


 
นายอภิรักษ์ ทิพานำชัย

อัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 3 (ธนบุรี)
Executive Director
Tel 0 2415 7214


 สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
Department of Economic Crime Litigation
Tel 0 2515 4371 Fax 0 2515 4369
eco@ago.go.th


 
นายเศกสรรค์ บางสมบุญ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4370


 
นายจรุงเกียรติ ภาษีผล

รองอธิบดี

Tel 0 2515 4387


 

นายกัมพล ชัยรัชนีกร

รองอธิบดี

Tel 0 2515 4383


 
นายณัฐวุฒิ สกุลพานิช

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 1-5
Executive Director Office of Economic Crime Litigation 1-5
Tel 0 2515 4373 Fax 0 2515 4381


 
นายอิทธิพล เพิ่มศรี

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 2
Executive Director
Tel 0 2515 4382 Fax 0 2515 4390


 

นายสมนึก โอภาปัญญาโชติ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 3
Executive Director
Tel 0 2211 5185 Fax 0 2211 5216


 
นายสุทธิพงศ์ นิธิชวาล

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 4
Executive Director
Tel 0 2211 5290 Fax 0 2211 5303


 
นายอนันต์ สิทธุรักษ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร 5
Executive Director
Tel 0 2415 2332


 สำนักงานคดีอาญา
Executive Director Department of Criminal Litigation
Tel 0 2515 4247-8 Fax 0 2515 4247
crim@ago.go.th


 
ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4242


 
นายศิษฐา วงศ์สุเมธ

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4244


 

นายอัษฏางค์ เชี่ยวธาดา

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4245


 
ร.ท.สมนึก เสียงก้อง
Lt.Jg.Somnuk Siengkong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4227


 
นายฐาปนา ใจกลม

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 1-10
Executive Director Office of Criminal Litigation 1-10
Tel 0 2515 4216


 

นายมั่นเกียรติ ธนวิจิตรพันธ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2
Executive Director
Tel 0 2515 4229


 
นายอำนาจ มุทิตาเจริญ
Mr.Amnat Muthitacharoen
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 3
Executive Director
Tel 0 2515 4252


 
นายเกียรติพล ภู่จำรูญ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 4
Executive Director
Tel 0 2515 4265


 

นายปรัญญ์ มนุญปิจุ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 5
Executive Director
Tel 0 2515 4278


 
นายกิตินันท์ ธัชประมุข

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 6
Executive Director
Tel 0 2515 4294


 
นายนฤมิตร แอกทอง

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 7
Executive Director
Tel 0 2515 4304


 

นายเรืองวิชญ์ โภคัย

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 8
Executive Director
Tel 0 2515 4317


 
นายสิงห์ชัย พนินซ้อน

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 9
Executive Director
Tel 0 2515 4330


 
นายไพบูลย์ เธียรธัญญกิจ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 10
Executive Director
Tel 0 2515 4343


 

นายการุณ บุญยอุดมศาสตร์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 11
Executive Director
Tel 0 2540 7141


 
นายวชิระ สนธิรักษ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 12
Executive Director
Tel 0 2171 4042


 
น.ส.เพ็ญศรี บัญชรเทวกุล

อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายอำนวยความยุติธรรมชั้นสอบสวน
Executive Director Office of Justice Administration on the Enquiry Stage
Tel 0 2515 4697


 สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
Department of Southern Bangkok Criminal Litigation
Tel 0 2211 5057 Fax 0 2211 5057
scrim@ago.go.th


 
นายขวัญชัย ถวิลลาภ

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2211 5073


 
นายเธียร โอฬารกิจอนันต์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2211 5057


 

นายนิวิษฐ์ ประสิทธิ์วิเศษ

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2211 0311


 
นายณรงค์ วัฒนาบรรจงสุข

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 1-7
Executive Director Office of Criminal Litigation of Southern Bangkok 1-7
Tel 0 2211 5077


 
นายชาติพงษ์ จีระพันธุ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 2
Executive Director
Tel 0 2211 5113


 

นายสุทิน เจริญรักษา

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 3
Executive Director
Tel 0 2211 5123


 
นายวิศิษฏ์ สุขยุคล

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 4
Executive Director
Tel 0 2211 0311


 
นายไชยยนต์ สุวรรณยิ่ง

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 5
Executive Director
Tel 0 2393 1530


 

นายวีระชัย ทรัพยวณิช
Mr.Verachai Supvanich
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 6
Executive Director
Tel 0 2393 1775


 
นายอภิชัย เทียนเพิ่มพูล

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้ 7 (พระโขนง)
Executive Director
Tel 0 2399 1401


 


สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
Department of Thonburi Criminal Litigation
Tel 0 2416 1016 Fax 0 2416 0706
tcrim@ago.go.th


 

นายกมล ธรรมเสรีกุล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2415 1045


 
นายศิลป์ชัย คณาวุฒิ

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2415 2156


 
นายนพดล อเนกบุณย์
Mr.Silpchai Kanavudh
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2416 1015


 

นายสมพร แย้มนิล

อัยการพิเศษฝ่ายคดี 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 1-6
Executive Director Office of Thonburi Criminal Litigation 1-6
Tel 0 2415 1043


 
นายสมโภชน์ ลิ้มประยูร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 2
Executive Director
Tel 0-2417-2790


 
นายจำรัส อัตถสุริยานนัท์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 3
Executive Director
Tel 0 2415 1046


 

นายสุนทร สุรวัฒนาวงศ์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 4
Executive Director
Tel 0 2453 1376


 
นายวิรัช บัวเผื่อน

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 5 (ตลิ่งชัน)
Executive Director
Tel 0-2448-7276


 
นายดุลยพิชัย มหาวีระ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาธนบุรี 6 (ตลิ่งชัน)
Executive Director
Tel 0-2448-6519-20


 สำนักงานคดีพิเศษ
Department of Special Litigation
Tel 0 2515 4713-14 Fax 0 2515 4716
special@ago.go.th


 
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4712


 
นายภานุพงษ์ โชติสิน

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4709


 

นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4709


 
นายรุจ เขื่อนสุวรรณ
Mr.Rut Kuensuwan
อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 1-3
Executive Director Office of Special Litigation 1-3
Tel 0 2515 4765


 
นายพิชัย ฉิมเอนก

อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 2
Executive Director
Tel 0 2515 4356


 

นายนภดล บุญศร

อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 3
Executive Director
Tel 0 2515 4545


 
นายประพฤทธิ์ จารุนิติ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4
Executive Director
Tel 02-515-4575


 
น.ส.ปราณี รัตนชัยวงค์

อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 5
Executive Director
Tel 0-2515 4577


 สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
Department of Attorney General Litigation
Tel 0 2142 1515 Fax 0 2143 9186
lag@ago.go.th


 
นายกิตติ บุศยพลากร

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1511


 
นายธีระชัย เอนกจำนงค์พร

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 1513


 

นายอนันต์ นันทวิไล

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 2176


 
นายนิพนธ์ บุรัสการ
Mr.Anan Nadvilai
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 1-5
Executive Director Office of Litigation of the Attorney General 1-5
Tel 0 2142 1516


 
นางอรทัย อำพันแสง
Mrs.Orathai Umpunsang
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 2
Executive Director
Tel 0 2226 6063


 

นายวีระชัย จิระเดชประไพ

อัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 3
Executive Director
Tel 0 2142 1520


 
น.ส.ดุษฎี นันทวิไล
MissDusadee Nantavilai
อัยการพิเศษฝ่ายคดีอัยการสูงสุด 4
Executive Director
Tel 0 2221 5407


 


สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
Department of Legal Aid and Civil Rights Protection
Tel 0 2142 1528 Fax 0 2143 9169
lawaid@ago.go.th


 

นางสมสุข มีวุฒิสม

อธิบดี
Director-General
Tel 0 2142 1524


 
นายอุกฤษ พจนวรพงษ์

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4119


 
นายเสรี เนียมนพเนตร

รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2142 1525


 

นายทัศนัย ชัยมงคล
Mr.Tassanai Chaimongkol
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายแผนช่วยเหลือทางกฎหมาย
Executive Director Office of Legal Aid Planning
Tel 0 2515 4065


 
นายสมเกียรติ เลี่ยมสมบูรณ์
Mr.Somkiat Liamsomboon
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิ
Executive Director Office of Civil Rights Protection
Tel 0 2515 4059


 
นายสมบูรณ์ พลายเพ็ชร
Mr.Somboon Praipet
อัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 1-3
Executive Director Office Legal Aid 1-3
Tel 0 2515 4789


 

นายดุลยพิชัย มหาวีระ
Mr.Dunlayapichai Mahawera
อัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 2
Executive Director
Tel 0 2221 2821


 
นายก่อเกียรติ ท้าวประยูร
Mr.Korkait Thoapryoon
อัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย 3
Executive Director
Tel 0 2416 1014


 
ร.ต.ท.อุทัย อาทิเวช
Pol.Lt.Uthai Arthivech
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ
Expert Public Prosecutor Office of International People?s Rights Protection
Tel 0 2515 4061


 

นายเริงฤทธิ์ สิทธิไตรย์
Mr.Roengrit Sittitrai
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค
Executive Director Office of the Executive Director on Consumer Protection
Tel 0 2515 4113


 
นายนิเทศก์ พลเหิม
Mr.Nithet Pholhoem
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (มีนบุรี)
Executive Director Department of Legal Aid and Civil Rights Protection (Meenburi)
Tel 0 2540 3466


 


สำนักงานต่างประเทศ
International Affairs Department
Tel 0 2515 4656 Fax 0 2515 4654
inter@ago.go.th


 

นายศิริศักดิ์ ติยะพรรณ
Mr.Sirisak Tiyapan
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4644


 
นางสมสุข มีวุฒิสม
Mrs.Somsuk Meevuttisom
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4664


 
นายอัษฎางค์ เชี่ยวธาดา
Mr.Atsadang Chiewthada
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4665


 

นายอำนาจ โชติชัย
Mr.Amnat Chotchai
อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 1-3
Executive Director Office of International Affairs 1 - 3
Tel 0 2515 4648


 
นางอินทรานี สุมาวงศ์
Mrs.Intranee Sumawong
อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 2
Executive Director
Tel 0 2515 4668


 
นายชัชชม อรรฆภิญญ์
Mr.Chatchom Akapin
อัยการพิเศษฝ่ายกิจการต่างประเทศ 3
Executive Director
Tel 0 2515 4669


 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
Department of Legal Counsel
Tel 0 2211 0311-12 Fax 0 2211 0595
csel@ago.go.th


 
นายวีรพล ปานะบุตร
Mr.Virapon Panabut
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2211 0244


 
นางปิยะพันธุ์ อุดมศิลป
Mrs.Piyaphant Udomsilpa
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2211 0608 ext. 704


 

นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา
Mr.Nattachak Pattamasingh
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2211 0608 ext. 724


 
น.ส.จามจุรี สิทธิวรรณรักษ์
MissJamchurie Sittivannarak
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2211 0848


 
นางพฤฒิพร เนติโพธิ์
Mrs.Prittiporn Natipodhi
อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1-4
Executive Director Office of Contract and Legal Advice 1-4
Tel 0 2211 0473


 

นายชาตรี สุวรรณิน
Mr.Chatree Suwannin
อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 2
Executive Director
Tel 0 2211 0311-2 ext. 717


 
นายกฤษฎา บุณยสมิต
Mr.Krisda Punyasmita
อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 3
Executive Director
Tel 0 2211 0311 ext. 607


 
นายสมบูรณ์ ม่วงกล่ำ
Mr.Somboon Muangklam
อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 4
Executive Director
Tel 0 2211 0311-2 ext. 633


 สำนักงานวิชาการ
Department of Technical Affairs
Tel 0 2515 4214 Fax 0 2515 4214
tech@ago.go.th


 
นายมนัส สุขสวัสดิ์
Mr.Manus Suksawasdi
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2515 4203


 
ร.ท.พัฒนะ ไชยเศรษฐ
Lt.Pattana Chaiyaset
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4206


 

นายจิรศักดิ์ พรหมทอง
Mr.Jirasak Promtong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2515 4204


 
นายยุคล เหล่าพูลสุข
Mr.Yukol Laophulsuk
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2224 1505


 
นายชัยวัฒน์ ตันติ์เปล่ง
Mr.Chaiwat Tanpleng
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายประเมินผล
Executive Director Office of Evaluation
Tel 0 2515 4140


 

น.ส.มาริษา ชิณประทีป
MissMarisa Chinprateep
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายพัฒนากฎหมาย
Executive Director Legal Development Division
Tel 0 2515 4787


 
นายวันยุทธ วัฒนธรรม
Mr.Wanyoot Wattanatham
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ
Executive Director Office of Information Service
Tel 0 2515 4175


 
นายประสิทธิ์ ศิริภากรณ์
Mr.Prasit Siripakorn
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสถาบันกฎหมายอาญา
Senior expert Public Prosecutor Thailand Criminal Law Institute
Tel 0 2515 4562


 สำนักงานคดีปกครอง
Department of Administrative Litigation
Tel 0 2212 9967 admin@ago.go.th


 
นายประศาสน์ชัย ตัณฑพานิช
Mr.Prasartchai Tontapanish
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2212 9981


 
นายศิษฐา วงศ์สุเมธ
Mr.Sittha Wongsumet
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2212 9978


 

นายวิชัย เตชะเกิดกมล
Mr.Wichai Techakerdkamon
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2211 0311 - 2 ext. 406


 
นายวิชาญ ธรรมสุจริต
Mr.Vichan Thamasucharit
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 1-6
Executive Director Office of Administrative Litigation 1-6
Tel 0 2212 9957


 
ร.อ.อ.ศานิตย์ ธรรมอาภา
Capt.Sanit Thamapa
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 2
Executive Director
Tel 0 2211 0311 Fax 0 2212 9910


 

นายประสิทธิ์ จันทรวิสุทธิ์
Mr.Prasit Chuntravisudhi
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 3
Executive Director
Tel 0 2221 0811-3


 
นายยุทธศิลป์ เสนานาญ
Mr.Yuthasilp Senanan
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 4
Executive Director
Tel 0 2211 8009


 
นายสิริวัฒก์ แสงธรรมธร
Mr.Siriwat Sangthammatorn
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 5
Executive Director
Tel 0 2211 0311


 

นายเทพสิทธิ์ รักไตรรงค์
Mr.Thepsit Ruktrirok
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครอง 6
Executive Director
Tel 0 2211 0811-3


 
นายสุรพงศ์ ศรีกุลธนากิจ
Mr.Surapong Srikulthanakit
อธิบดี สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
Director-General Department of Civil Dispute Settlement and Arbitration
Tel 0 2291 2165


 
นายปิยะนันท์ พันธุ์ชนะวาณิช
Mr.Piyanan Panchanawanich
อัยการพิเศษฝ่าย 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการยุติการดำเนินคดีแพ่ง 1-2
Executive Director Office of Civil Dispute Settlement 1-2
Tel 0 2291 5655


 

นายณรงค์ วัฒนาบรรจงสุข
Mr.Narong Wattanabanjongsuk
อัยการพิเศษฝ่าย 2
Executive Director
Tel 0 2291 5655


 
นายประสิทธิ์ สุขนฤเศรษฐกุล
Mr.Prasith Suknarusaitsagul
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายการอนุญาโตตุลาการ
Executive Director Office of Civil Arbitration
Tel 0 2291 2245


 


สำนักงานตรวจสอบภายใน
Office of Internal Auditing
audit@ago.go.th


 

นายภิญโญ อินทรภักดิ์
Mr.Pinyo Intarapak
จ.ตรวจสอบภายใน 7ว
Internal Auditor 7
Tel 0 2224 7302


 
นายนันทวัชร์ สุพัฒนานนท์
Mr.Nuntawat Supattananon
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหารราชการ
Director Department of Public Sector Development
Tel 0 2515 4130


 


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information and Communication Technology Center
ictc@ago.go.th


 

นางชลินดา ปานะบุตร
Mrs.Chalinda Panabut
ผู้อำนวยการ
Director
Tel 0 2515 4165


 
น.ส.นิภาพร รุจนรงศ์
MissNipaporn Rujjanarong
อธิบดี สำนักงานกิจการอัยการสูงสุด
Director-General Department of the Attorney General Affair
Tel 0 2222 4711


 
นายศุภพงษ์ วงศ์รัตนานุกูล
Mr.Suppapong Wongrattananukul
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2222 4710


 

นายชาญชัย โชติเวทธำรง
Mr.Chanchai Chotivetthamrong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2222 4637


 
-ว่าง-
- Vacant -
อัยการพิเศษฝ่าย 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายขออนุญาตฟ้อง 1-3
Executive Director Office of Prosecution Permission 1-2


 
นางวลัยรัตน์ วิชพันธุ์
Mrs.Valairat Vichaphand
อัยการพิเศษฝ่ายขออนุญาตฟ้อง 2
Executive Director
Tel 0 2223 4803


 

นางนัชรี สุขวานิช
Mrs.Nacharee Sukawanish
อัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม 1-2
Executive Director Office of Complaint Investigation 1-2
Tel 0 2221 5352


 
นายวีระชัย จิระเดชประไพ
Mr.Werachai Jiradatprapai
อัยการพิเศษฝ่ายคดีร้องขอความเป็นธรรม 2
Executive Director
Tel 0 2221 5352


 


สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Departmnt of Policy, Strategy and Budget Planning
Tel 0 2222 8121 ext. 146


 

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
Mr.Somchai Kuvijitsuwan
อธิบดี
Director-General
Tel 0 2222 7082


 
นายศิริศักดิ์ อัครปรีดี
Mr.Sirisak Akrapreedee
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2222 7369


 
นายเดชอุดม วีระวานิช
Mr.Dejudom Verawanich
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2224 1598


 

นายยงยุทธ วีระพงศ์
Mr.Yongyut Veerapong
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายนโยบายและยุทธศาตร์
Executive Director Office of Policy and Strategy


 
นายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์
Mr.Prasit Pathumarak
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายงบประมาณ
Executive Director Office of Budget
Tel 02 222 8121 ext. 329


 
นายสุทธิพงศ์ นิธิชวาล
Mr.Sutipong Nithicsaval
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายบริหารอาคารและที่ดิน
Executive Director Office of Building and Land Management
Tel 02 222 8121 ext. 321


 สำนักงานอัยการเขต 1
Regional Office of State Attorney Region 1
Tel 0 3534 6013-4 Fax 0 3534 6013
region1@ago.go.th


 
นายปรีชา บุญเงิน
Mr.Preecha Bunngurn
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3534 6009


 
นายประนต ผ่องแผ้ว
Mr.Pranot Phongphaew
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3534 6012


 

นายนภดล วรรธนะกุล
Mr.Noppadon Wattanakun
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3534 6011


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 1
Office of Criminal Litigation Region 1
region1-crim@ago.go.th


 
นายปราโมทย์ ศรีเตียเพ็ชร
Mr.Pramote Sritiapetch
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 3533 5429


 

นายชวลิต เกริกชัยวัน
Mr.Chavalit Krirkehaivan
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 1
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid of Region 1
Tel 0 3534 6014


 


สำนักงานคดีศาลสูงเขต 1
Department of Appellate Litigation Region 1
Tel 0 3521 3247 region1-appeal@ago.go.th


 
นายธนกร ชัยเดชสุริยะ
Mr.Thanakorn Chaiejsuriya
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3534 6015


 

นายสุทธิ กิตติศุภพร
Mr.Sutthi Kittisupaporn
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3534 6015


 
นายธนาพัฒน์ ทองภักดี
Mr.Thanapat Thongpakdee
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 1
Executive Director Office of Appellate Litigation Region 1
Tel 0 3534 6015


 


สำนักงานคดีแรงงานเขต 1
Office of Regional Labour Litigation 1
Tel 0 3534 5915 region1-labor@ago.go.th


 

นายมณเฑียร รัตนปรีดากุล
Mr.Montian Rattanapreedagul
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3534 6018


 
น.ส.นพมาศ นวลเพชร
Mrs.Nopamas Nuanpetch
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3534 5915


 
นายชัยวัฒน์ โล่วณิชเกียรติกุล
Mr.Chaiwat Lowanichkietikul
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 1
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 1
Tel 0 3534 5915


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 1
Office of Civil Litigation Region 1
region1-civil@ago.go.th


 
นายสุริยะ แบ่งส่วน
Mr.Suriya Baengsuan
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 3534 5915


 


สำนักงานอัยการเขต 2
Regional Office of State Attorney Region 2
Tel 0 3823 1145 Fax 0 3823 1145
region2@ago.go.th


 

นายพินิจ ถาวร
Mr.Pinij Thavorn
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3823 1102


 
นายรังสรรค์ จงสงวนดี
Mr.Rangsan Jongsanhundee
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3823 1550


 
นายนิพัฒน์ ภูชฎาภิรมย์
Mr.Nipat Puchadapirom
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3823 1670


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 2
Office of Criminal Litigation Region 2
region2-crim@ago.go.th


 
นายวิสูตร พ่วงใส
Mr.Visuit Poangsai
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 3823 1695 ext. 309


 
ร.ท.ไชยา เปรมประเสริฐ
Lt.Chaiya Premprasert
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 2
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid Region 2
Tel 0 3823 1445


 สำนักงานคดีศาลสูงเขต 2
Office of Appellate Litigation Region 2
Tel 0 3823 1375 Fax 0 3823 1579
region2-appeal@ago.go.th


 
นายไพรัช กังวานสุระ
Mr.Piructi Kangvansura
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3823 1578


 
นางอุวดา สิงหพันธุ์
Mrs.Uvada Singhaphan
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3823 1258 ext. 302


 

ร.ต.อ.บุลชัย สุคนธมัต
Pol.Cpt.Bulachai Sukontamat
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 2
Executive Director Office of Appellate Litigation Region 2
Tel 0 3823 1258 ext. 303


 


สำนักงานคดีแรงงานเขต 2 (ชลบุรี)
Office of Regional Labour Litigation 2 (Chonburi)
chon-labor@ago.go.th


 
นางอรนิตย์ บุนนาค
Mrs.Oranit Bunnag
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3827 4138


 

นายศานติ ประสาทกุล
Mr.Santi Prasartkul
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3879 1289


 
นายเกียรติพล ภู่จำรูญ
Mr.Keattipol Poochamroon
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 2
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 2 (Chonburi)
Tel 0 3879 1289


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 2
Office of Civil Litigation Region 2
region2-civil@ago.go.th


 

นายอนุพนธ์ เกตุสมบูรณ์
Mr.Anupon Katesomboon
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 3879 1289


 


สำนักงานคดีปกครองระยอง
Office of Rayong Administrative Litigation
Tel 0 3862 4148 rayong-admin@ago.go.th


 
นายพรศักดิ์ เทพาพรสุวรรณ์
Mr.Pornsak Tepapornsuwan
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3862 4148


 

นายเลิศชัย เจริญสมบัติอมร
Mr.Lertchai Charoensombatamorn
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3862 4147


 
นายมนัส ประทุมพิทักษ์
Mr.Manus Prathumpitaksa
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองระยอง
Executive Director Office of Rayong Administrative Litigation
Tel 0 3861 9726


 


สำนักงานอัยการเขต 3
Regional Office of State Attorney Region 3
Tel 0 4424 8148, 0 4424 8151 Fax 0 4425 6905
region3@ago.go.th


 

นายบุญชม จันทรสถาพร
Mr.Boonchom Junstaporn
อธิบดี
Director-General
Tel 0 4425 7524


 
นายอิทธิพร แสงประดับ
Mr.Ittiporn Saengpradub
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4425 7418


 
ร.อ.ท.วิญญู วิญญกูล
Mr.Winyoo Winyakul
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4424 8152


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 3
Office of Criminal Litigation Region 3
region3-crim@ago.go.th


 
นายสมชาย ยุววิทยาพานิช
Mr.Somchai Yuvavitayapanich
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 4424 8148 ext. 168


 
นายประสิทธิ์ ตั้งนภากร
Mr.Prasit Tungnapagorn
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 3
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid of Region 3
Tel 0 4424 8148


 สำนักงานคดีศาลสูงเขต 3
Office of Appellate Litigation Region 3
Tel 0 4424 8155 Fax 0 4424 8155
region3-appeal@ago.go.th


 
นายวิชิต แก่นกำจร
Mr.Wichit Kaenkumchorn
อธิบดี
Director-General
Tel 0 4424 8150 ext. 170


 
นายสัมฤทธิ์ แดงเปี่ยม
Mr.Sumrit Dangpeam
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4424 8150 ext. 181


 

นายนพรัตน์ นาคประเสริฐ
Mr.Noparat Nakparsert
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายศาลสูงเขต 3
Executive Director Office of Appellate Litigation Region 3
Tel 0 4424 8150 ext. 182


 


สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา
Office of Nakorn-Ratchasima Administrative Litigation
Tel 0 4425 3808 Fax 0 4425 3808
korat-admin1@ago.go.th


 
นายไชยยงค์ เปรื่องเวทย์
Mr.Chaiyong Pruengwet
อธิบดี
Director-General
Tel 0 4425 3808


 

นายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ
Mr.Yongyuth Sittitunyakij
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4425 3808


 


สำนักงานคดีแรงงานเขต 3 (นครราชสีมา)
Office of Regional Labour Litigation 3 (Nakorn-Ratchasima)
Tel 0 4425 8150 region3-labor@ago.go.th


 
นายพรชัย ดีเสมอ
Mr.Pornchai Deesamer
อธิบดีอัยการ
Director-General
Tel 0 4424 8150 ext. 158


 

นายอุกฤษ พจนวรพงษ์
Mr.Ugris Pojanavorapongs
รองอธิบดีอัยการ
Deputy Director-General
Tel 0 4424 8150 ext. 184


 
นายสิทธิพร ครุฑนาค
Mr.Sittiporn Krutnak
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 3
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 3 (Nakorn-Ratchasima)
Tel 0 4424 8150 ext. 184


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 3
Office of Civil Litigation Region 3
region3-civil@ago.go.th


 

นายกิตินันท์ เจริญสุข
Mr.Kitinan Charoensuk
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Directo
Tel 0 4424 8148 ext. 156


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา
Office of Nakorn-Ratchasima Administrative Litigation
korat-admin1@ago.go.th


 
นายมีชัย เหลืองกำจร
Mr.Meechai Leungkamchon
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 4425 3808


 สำนักงานอัยการเขต 4
Regional Office of State Attorney Region 4
Tel 0 4323 7353 ext. 407-408 Fax 0 4324 1766
region4@ago.go.th


 
นายวรพล วุทธิสิทธิ์
Mr.Worapon Wuttisit
อธิบดี
Director-General
Tel 0 4333 2339


 
นายวิชัย ธัญญพาณิชย์
Mr.Wichai Tunyapanich
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4333 2342


 

นายสุทธิ สังสรรค์อนันต์
Mr.Sutthi Sangsanant
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4333 2342


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 4
Office of Criminal Litigation Region 4
region4-crim2ago.go.th


 
ดร.สมเกียรติ แพทย์คุณ
Mr.Somkiat Patkhun, Ph.d
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 4324 6935


 

นายประพัฒน์ กองมะลิกันแก้ว
Mr.Prapatana Kongmaligunkeaw
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 4
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid of Region 4
Tel 0 4323 7353


 


สำนักงานคดีศาลสูงเขต 4
Office of Appellate Litigation Region 4
Tel 0 4333 2350 Fax 0 4333 2350
region4-appeal@ago.go.th


 
นายสมนึก เนินทราย
Mr.Somnuk Nernsai
อธิบดี
Director-General
Tel 0 4324 3571


 

นายเธียร โอฬารกิจอนันต์
Mr.Tien Orankitanun
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4333 2350


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 4
Office of Appellate Litigation Region 4
region4-appeal@ago.go.th


 
นายภาณุรัตน์ โง่นคำ
Mr.Phanurat Ngonkham
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 4333 2350


 

นายชุติชัย สาขากร
Mr.Chutichai Sakhakorn
อธิบดี สำนักงานคดีแรงงานเขต 4
Director-General Office of Regional Labour Litigation 4
Tel 0 4221 2774


 
นายนพดล อเนกบุณย์
Mr.Nopadol Anekboon
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 4221 2774


 
นายไช้พงษ์ อัศวบุญญาเลิศ
Mr.Chaipong Usavaboonyaler
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 4
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 4
Tel 0 4221 2774


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 4
Office of Civil Litigation Region 4
region4-civil@ago.go.th


 
นายสุทธิ ผ่องอ่อน
Mr.Sutthi Phong-aorn
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 4324 1766


 
นายพีระศักดิ์ ศรีสุพล
Mr.Perasak Srisuphol
อธิบดี สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น
Director-General Office of Kornkaen Administrative Litigation
Tel 0 4323 5560


 

นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ
Mr.Cherdsak Hiransirisombat
รองอธิบดีอัยการ
Deputy Director-General
Tel 0 4323 5561


 
นายมาณพ แสนประเสริฐ
Mr.Manop Sanprasert
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น 1
Executive Director Office of Kornkaen Administrative Litigation 1
Tel 0 4323 5562


 


สำนักงานอัยการเขต 5
Regional Office of State Attorney Region 5
Tel 0 5311 2556 Fax 0 5389 0699
region5@ago.go.th


 

นายวิฑิต เองไพบูลย์
Mr.Withit Angpaiboon
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5311 2555-6 ext. 250


 
นายกิตติ พรหมารัตน์
Mr.Kitti Prommarat
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5311 2556 ext. 256


 
นายยงยุทธ เกียรติศักดิ์โสภณ
Mr.Yongyut Kiattisaksophol
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5311 2555-6 ext. 255


 

นายสุรพงษ์ โสภณ
Mr.Surapong Sopone
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 5
Executive Director Office of Criminal Litigation Region 5
Tel 0 5311 2556 region5-crim@ago.go.th


 
นายประสพโชค วสิกชาติ
Mr.Prasopchok Wasigachart
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 5
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid Region 5
Tel 0 5311 2556


 


สำนักงานคดีศาลสูงเขต 5
Office of Appellate Litigation Region 5
Tel 0 5311 2588 region5-appeal@ago.go.th


 

ร.ท.อรรถชัย อาสิงสมานันท์
Lt.Jg.Attachai Asingsamanan
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5311 2557


 
นายศุภวัฒน์ วิเชียรศรี
Mr.Supawat Wicheansri
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5311 2557


 
นายสรศักดิ์ สิริวัฒนาวงศ์
Mr.Sorasak Siriwatanawong
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 5
Executive Director Office of Appellate Litigation Region 5
Tel 0 5311 2557


 สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่
Office of Chiengmai Administrative Litigation
Tel 0 5311 2568-9 Fax 0 5311 2570


 
นายกิตติ บุศยพลากร
Mr.Kitti Budsayaplakorn
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5311 2567


 
นายพิชิต เจริญเกียรติกุล
Mr.Pichit Charoenkietkul
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5311 2569


 

นายวิศิษฎ์ ภู่วิทยพันธุ์
Mr.Visit Phuvitayaphan
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ 1 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ 1-2
Executive Director Office of Chiengmai Administrative Litigation 1-2
Tel 0 5311 2556 ext. 214


 
นายไพศาล วรดิษฐ์
Mr.Pisal Voradit
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่ 2
Executive Director
Tel 0 5311 2556 ext. 210


 


สำนักงานคดีแรงงานเขต 5 (เชียงใหม่)
Office of Regional Labour Litigation 5 (Chiengmai)
Tel 0 5322 2389


 

นางนิภา ยิ้มฉาย
Mrs.Nipa Yimchai
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5311 2567


 
นายวิโรจน์ ตังอำนวย
Mr.Viroj Tungumnauy
รองอธิบดี
Deputy Director-General


 
นางสุวิมล สุทธิพงษ์ประชา
Mrs.Suvimon Sutthipongpracha
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 5
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 5 (Chiengmai)
Tel 0 5311 2556 ext. 230


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 5
Office of Civil Litigation Region 5
region5-civil@ago.go.th


 
นางฉันทนา ประทุมสุวรรณ
Mrs.Chantana Pratoomsuvarn
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 5311 2556


 


สำนักงานอัยการเขต 6
Regional Office of State Attorney Region 6
Tel 0 5525 8725, 0 5528 0644-5 Fax 0 5525 1197
region6@ago.go.th


 

นายไพศาล หิรัญสาลี
Mr.Paisal Hirunsalee
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5532 1180


 
นายสุรชัย อุดมวงษ์
Mr.Surachai Udomwong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5528 0644-5 ext. 405


 
นายสมปอง ธานีรัตน์
Mr.Sompong Taneerutana
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5532 1182


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 6
Office of Criminal Litigation Region 6
region6-crim@ago.go.th


 
นายประณม ถวัลย์ลาภา
Mr.Pranom Tawanlapa
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 5532 1186


 
นายนิรันดร์ วุฒิวัฒน์
Mr.Nirun Wuttiwat
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 6
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid Region 6
Tel 0 5532 1186


 สำนักงานคดีศาลสูงเขต 6
Office of Appellate Litigation Region 6
Tel 0 5528 0737 Fax 0 5532 1072
region6-appeal@aog.og.th


 
นายวิทยา เหลืองโรจนกุล
Mr.Vittaya Luangrojanagul
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5532 1188


 
นายนิพนธ์ วรรธนะโกวินท์
Mr.Niphond Vadhanakovint
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5532 1191


 

นายประมวล สุทธิพงษ์ประชา
Mr.Pramaul Suttsipongpracha
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 6
Executive Director Office of Appellate Litigation Region 6
Tel 0 5532 1190


 


สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
Office of Pitsanulok Administrative Litigation
Tel 0 5528 0644-5


 
นายนิพนธ์ วิชยาทร
Mr.Niphon Vichayatorn
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5532 1181


 

นายธีระ มณีโรจน์
Mr.Teera Maneeroje
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5532 1187


 
นายวัชระ สุจริตกุล
Mr.Watchara Sucharitkul
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก
Executive Director Office of Pitsanulok Administrative Litigation
Tel 0 5532 1193


 


สำนักงานคดีแรงงานเขต 6 (นครสวรรค์)
Office of Regional Labour Litigation 6 (Nakronsawan)
Tel 0 5637 2415 Fax 0 5637 2416


 

นายประพันธ์ พุกกะณะสุต
Mr.Prapan Pukkanasut
อธิบดี
Director-General
Tel 0 5637 2415


 
นายเชิดพงษ์ แสงเพ็ญ
Mr.Cherdpong Saengphen
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 5637 2417


 
นายสุขุม มีนพัฒนสันติ
Mr.Sukhum Minphatanasanti
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 6
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 6 (Nakronsawan)
Tel 0 5637 2415


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 6
Office of Civil Litigation Region 6
region6-civil@ago.go.th


 
นายสาโรจน์ ทองแสง
Mr.Saroj Thongsang
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 5532 1186


 


สำนักงานอัยการเขต 7
Regional Office of State Attorney Region 7
Tel 0 3232 7120, 0 3232 7126 region7@ago.go.th


 

นายสักกฉัฐ ขวัญอยู่
Mr.Sakkachat Kwanyu
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3232 7121


 
นายรัตนชัย ชมนัยนา
Mr.Rattanachai Chomnaiyana
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3232 7122


 
นางสมศรี วัฒนไพศาล
Mrs.Somsri Wattanapisal
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3232 7124


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 7
Office of Criminal Litigation Region 7
region7-crim@ago.go.th


 
นายเฉลิม ภูมิพิพัฒน์พงศ์
Mr.Chalerm Poompipappong
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 3232 7123


 
นายจักรชัย อินทรวนิช
Mr.Chuckchai Intaravanich
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 7
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid Region 7
Tel 0 3232 7126 ext. 328


 สำนักงานคดีศาลสูงเขต 7
Office of Appellate Litigation Region 7
Tel 0 3232 7125 region7-appeal@ago.go.th


 
ร.อ.ต.เฉลิมพล พรหมกสิกร
Plt.Off.Chalermpon Bharmakasikara
อธิบดี
Director-General
Tel 0 3232 6408


 
นายอำนวย สุขเกษม
Mr.Amnual Sukkasam
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3232 7129


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 7
Office of Appellate Litigation Region 7
region7-appeal@ago.go.th


 
นายสุขุม เหมันต์
Mr.Sukhum Hamant
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 032-325049


 
นายกมล ธรรมเสรีกุล
Mr.Kamol Thamsereekul
อธิบดี สำนักงานคดีแรงงานเขต 7
Director-General Office of Regional Labour Litigation 7
Tel 0 3456 4472


 

นายสนิท กิตติสุบรรณ
Mr.Sanit Kittisuban
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 3456 4473


 
นายพรชัย เหลืองอารีพร
Mr.Pornchai Lueangareeporn
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 7
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 7
Tel 0 3456 4471


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 7
Office of Civil Litigation Region 7
region7-civil@ago.go.th


 

นายอัคคสิทธิ์ ฉวรรณกุล
Mr.Akkasith Chawannakul
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 3232 7129 - 32


 


สำนักงานอัยการเขต 8
Regional Office of State Attorney Region 8
Tel 0 7728 1379 Fax 0 7722 3176
region8@ago.go.th


 
นายสมพงษ์ ภูชฎาภิรมย์
Mr.Somphong Phuchadapirom
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7728 1884


 

นายธวัชชัย เสียงแจ้ว
Mr.Tawatchai Seangchaew
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7728 2072


 
นายอาทิตย์ บัวทอง
Mr.Arthit Bourthong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7728 2072


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 8
Office of Criminal Litigation Region 8
region8-crim@ago.go.th


 

นายสมชาย อู่ทอง
Mr.Somchai U-Thong
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 7728 1795


 
นายอิสระ พานิชวัฒนา
Mr.Isara Panichwattana
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 8
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid Region
Tel 0 7728 1379


 


สำนักงานคดีศาลสูงเขต 8
Office of Appellate Litigation Region 8
region8-appeal@ago.go.th


 

นายนันทศักดิ์ พูลสุข
Mr.Nantasak Poolsak
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7728 1379


 
นายปรีชา ฉิมพรัตน์
Mr.Preecha Chimparatana
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7728 1379


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 8
Office of Appellate Litigation Region 8
region8-appeal@ago.go.th


 

นายสุพิศาล สุธรรมชัย
Mr.Supisan Suthamehai
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 7728 1380


 


สำนักงานคดีแรงงานเขต 8 (ภูเก็ต)
Office of Regional Labour Litigation 8 (Phuket)
Tel 0 7622 3947 Fax 0 7622 3947
Phuket-labor@ago.go.t


 
นายปราโมทย์ นพศิริ
Mr.Pramote Nopsiri
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7622 3947


 

นายสุรศักดิ์ รักญาติ
Mr.Surasak Rakyad
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7622 3947


 
นายชาติชาย ทองอ่อน
Mr.Chartchai Thong-On
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานเขต 8
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 8 (Phuket)
Tel 0 7622 3947


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 8
Office of Civil Litigation Region 8
region8-civil@ago.go.th


 

ร.อ.อ.ประทีป จันทรยุคล
Mr.Prateep Chantarayukol
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 7722 3947


 


สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช
Office of Nakorn-srithamarat Administrative Litigation
Tel 0 7534 5027 Fax 0 7534 5027


 
นายนิตสิต ระเบียบธรรม
Mr.Nitsit Rabeabtham
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7575 3841


 

นายไชยยง บุญเรืองศักดิ์
Mr.Chaiyong Bonnraungsuk
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7534 5568


 
นายสมภพ รัตนกุล
Mr.Sompop Rattanakul
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองนครศรีธรรมราช
Executive Director Office of Nakorn-srithamarat Administrative Litigation
Tel 0 7534 5538


 


สำนักงานอัยการเขต 9
Regional Office of State Attorney Region 9
Tel 0 7431 1349 Fax 0 7431 1349
region9@ago.go.th


 

นายสุรศักดิ์ ด่านกิตติกุล
Mr.Surasak Dankittikul
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7431 1349


 
นายทวีศักดิ์ วิเศษ
Mr.Taweesakd Wises
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7431 1349


 
นายนิพล ผดุงทอง
Mr.Nipon Phadungthong
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 74311 349


 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญาเขต 9
Office of Criminal Litigation Region 9
region9-crim@ago.go.th


 
ร.ท.สมชัย พันธ์ภูวงศ์
Lt.Jg.Somchai Punpoowong
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 7431 1349


 
นายยงค์ พานพิทักษ์
Mr.Yong Phanpitak
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายฯ เขต 9
Executive Director Office of Cilvil Rights Protection and Legal Aid Region 9
Tel 0 7431 1349


 สำนักงานคดีศาลสูงเขต 9
Office of Appellate Litigation Region 9
region9-appeal@ago.go.th


 
สุรพล อารีรัตน์
Mr.Surapol Arreratana
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7431 6347


 
นายเกษมศักดิ์ อินทวงศ์
Mr.Kasemsakd Inthawongse
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7431 6346


 

นายไพบูลย์ ถาวรวิจิตร
Mr.Paiboon Thawonwigit
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูงเขต 9
Executive Director Office of Appellate Litigation Region 1
Tel 0 7432 5786


 


สำนักงานคดีแรงงานเขต 9 (สงขลา)
Office of Regional Labour Litigation 9 (Songkhla)
Tel 0 7431 6252 Fax 0 7431 6252
sk-labor@ago.go.th


 
นายอำนวย เปลี่ยนจิตรดี
Mr.Amnuay Plianjitdee
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7431 6250


 

นายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์
Mr.Sakchai Assavinarnand
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7431 6251


 
นายอายุธ สมานเดชา
Mr.Ayut Samandecha
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแรงงานสงขลา
Executive Director Office of Regional Labour Litigation 9 (Songkhla)
Tel 0 7431 6252


 


สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต 9
Office of Civil Litigation Region 9
region9-civil@ago.go.th


 

นายไชยันต์ สุวรรณยิ่ง
Mr.Chaiyan Suwannaying
อัยการพิเศษฝ่าย
Executive Director
Tel 0 7431 2073 ext. 307


 


สำนักงานคดีปกครองสงขลา
Office of Songkhla Administrative Litigation
Tel 0 7431 2073 Fax 0 7431 2073


 
นายชุษณะ อำพันแสง
Mr.Chusana Umpansang
อธิบดี
Director-General
Tel 0 7432 2694


 

นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจ่าง
Mr.Surachet Srikrajang
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 7432 4436


 
นายปัญญา สุนทรพฤกษ์
Mr.Panya Suntornpruek
อัยการพิเศษฝ่าย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองสงขลา
Executive Director Office of Songkhla Administrative Litigation
Tel 0 7431 2073


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607