นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานอัยการสูงสุด
Office of the Attorney General

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
The Goverment Complex Commemorating His Majesty The king´s 80 th Birthday Anniversary, 5 th December, B.E.2550 (2007) Rajaburi Direkriddhi Building, 120 Chaengwattana Rd.,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2142 1436
Fax 0 2143 9546
www.ago.go.th
Update : 2014-10-06 13:26:40


 

ร.ต.ต.พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร

อัยการสูงสุด
Attorney General
Tel 0 2142 1566 Fax 0 2143 9460
ag@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:04:04


 
นายเข็มชัย ชุติวงศ์

รองอัยการสูงสุด 1
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1564 Fax 0 2143 9467

Update : 2015-11-06 11:05:51


 
นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล

รองอัยการสูงสุด 2
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1574 Fax 0 2143 9461

Update : 2015-11-06 11:06:40


 

นายกิตติ บุศยพลากร

รองอัยการสูงสุด 3
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1575 Fax 0 2143 9784

Update : 2015-11-06 11:07:59


 
นางสาวนิภาพร รุจนรงศ์

รองอัยการสูงสุด 4
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1560 Fax 0 2143 9464

Update : 2015-11-06 11:08:51


 
นางนิภา ยิ้มฉาย

รองอัยการสูงสุด 5
Deputy Attorney General
Tel 0 2142 1568 Fax 0 2143 9460

Update : 2015-11-06 11:09:31


 

นายนิตสิต ระเบียบธรรม

รองอัยการสูงสุด 6
Deputy Attorney General
Tel 0 142 1580 Fax 0 143 9463

Update : 2015-11-06 11:10:40


 
นายชุติชัย สาขากร

ผู้ตรวจการอัยการ 1
Inspector-General
Tel 0 2142 1595 Fax 0 2143 9778

Update : 2015-11-06 11:12:43


 
นายอาทร สิขัณฑหนาค

ผู้ตรวจการอัยการ 2
Inspector-General
Tel 0 2142 1584 Fax 0 2143 9468

Update : 2015-11-06 11:12:27


 

นายธวัชชัย เสียงแจ้ว

ผู้ตรวจการอัยการ 3
Inspector-General
Tel 0 2142 1604 Fax 0 2143 9472

Update : 2015-11-06 11:13:28


 
นายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี

ผู้ตรวจการอัยการ 4
Inspector-General
Tel 0 2142 1598 Fax 0 2143 9469

Update : 2015-11-06 11:14:54


 
นายพงศกร จันทรศัพท์

ผู้ตรวจการอัยการ 5
Inspector-General
Tel 0 2142 1590 Fax 0 143 9466

Update : 2015-11-06 11:15:49


 

นางสมสุข มีวุฒิสม

ผู้ตรวจการอัยการ 6
Inspector-General
Tel 0 2142 1763 Fax 0 2143 9465

Update : 2015-11-06 11:16:58


 
นายพรซักดิ์ ศรีณรงค์

ผู้ตรวจการอัยการ 7
Inspector-General
Tel 0 2142 1608 Fax 0 2143 9473

Update : 2015-11-06 11:17:43


 
นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล

ผู้ตรวจการอัยการ 8
Inspector-General
Tel 0 2142 1502 Fax 0 2143 9783

Update : 2015-11-06 11:18:17


 

นายประนต ผ่องแผ้ว

ผู้ตรวจการอัยการ 9
Inspector-General
Tel 0 2142 1623 Fax 0 2143 9789

Update : 2015-11-06 11:25:23


 
นางนฤมล กีสุริยา

ผู้ตรวจการอัยการ 10
Inspector-General
Tel 0 2224 1448 Fax 0 2221 2873

Update : 2015-11-06 11:26:28


 
นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์

ผู้ตรวจการอัยการ 11
Inspector-General
Tel 0 2142 1601 Fax 0 2143 9470

Update : 2015-11-06 11:27:57


 

นายสาโรช นักเบศร์

ผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

Tel 0 2142 1433-35 Fax 0 2143 9476

Update : 2015-11-06 11:35:29


 
เรือโทสมนึก เสียงก้อง

อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
Training and Development Institute
Tel 0 2515 4744-46 Fax 0 2515 4744

Update : 2015-11-06 11:34:10


 
นายธีระ หงส์เจริญ

อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
Department of the State Attorney Commission
Tel 0 2142 1840 Fax 0 2143 9481
cmiss@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:36:48


 

นายอำนาจ โชติชัย

อธิบดีอัยการ สำนักงานต่างประเทศ
International Affairs Department
Tel 0 2142 1637 Fax 0 21439791
inter@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:37:49


 
นางปิยะพันธุ์ อุดมศิลป์

อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย
Department of Legal Counsel
Tel 0 21421450 Fax 0 21439483
csel@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:38:41


 
นายเดชอุดม วีระวานิช

อธิบดีอัยการ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Departmnt of Policy, Strategy and Budget Planning
Tel 0 2142 1477 Fax 0 2143 9477

Update : 2015-11-06 11:39:32


 

นายกฤษฎา บุณยสมิต

อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ
Department of Technical Affairs
Tel 0 2142 1882 Fax 0 2143 9786
tech@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:40:45


 
นายอนันต์ นัดวิไล

อธิบดีอัยการ สำนักงานกิจการอัยการสูงสุด
Director-General Department of the Attorney General Affair
Tel 0 2223 8970 Fax 0 2222 4636

Update : 2015-11-06 11:42:37


 
นายวันชาติ สันติกุญชร

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
Department of Intellectual Property and International Trade Litigation
Tel 0 2142 1388 Fax 0 2143 9450
ppty@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:43:23


 

นายภานุพงษ์ โชติสิน

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ
Department of Special Litigation
Tel 0 2515 4713-14 Fax 0 2515 4716
special@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:44:07


 
นายพิทักษ์ อบสุวรรณ

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด
Department of Narcotics Litigation
Tel 0 2515 4443 Fax 0 2515 4444
nct@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:46:20


 
นายศิลป์ชัย คณาวุฒิ

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว
Department of Juvenile and Family Litigation
Tel 0 2224 1594 Fax 0 2224 1594
ju@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:48:36


 

นายศิษฐา วงศ์สุเมธ

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลแขวง
Department of Summary Litigation
Tel 0 2515 4162 Fax 0 2515 4162
sum@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:50:59


 
นายนภดล วรรธนะกุล

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
Department of Economic Crime Litigation
Tel 0 2515 4371 Fax 0 2515 4369
eco@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:51:50


 
นายธีระชัย เอนกจำนงค์พร

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
Department of Attorney General Litigation
Tel 0 2142 1515 Fax 0 2143 9186
lag@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:52:31


 

นายณัฐจักร ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา
Department of Criminal Litigation
Tel 0 2515 4247-8 Fax 0 2515 4247
crim@ago.go.th
Update : 2015-11-06 11:53:15


 
นายพิทักษ์ ฉันทประยูร

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญากรุงเทพใต้
Department of Southern Bangkok Civil litigation
Tel 0 2211 0311-13 Fax 0 2211 5057
scrim@ago.go.th
Update : 2015-11-06 12:15:29


 
นายสุจิต อ่ำพันธ์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญาธนบุรี
Department of Thonburi Criminal Litigation
Tel 0 2416 1016 Fax 0 2416 0706
tcrim@ago.go.th
Update : 2015-11-06 12:16:26


 

นายปริญญา จิตรการนทีกิจ

อธิบดีอัยการ สำนักงานการบังคับคดี
Director-General Department of Legai Execution
Tel 0 2222 8121 Fax 0 2226 6062

Update : 2015-11-06 12:21:22


 
นางศรีนิดา พรหมหิตาธร

อธิบดีอัยการ สำนักงานการยุติการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ
Director-General Department of Civil Dispute Settlement and Arbitration
Tel 0 2142 1407 Fax 0 2143 9493

Update : 2015-11-06 12:20:20


 
นางอมราวดี ศัลยพงษ์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่ง
Department of Civil Litigation
Tel 0 2515 4557-58 Fax 0 2515 4561
civil@ago.go.th
Update : 2015-11-06 12:22:36


 

นายโสภณวิชญ์ มณีโรจน์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่งกรุงเทพใต้
Department of Southern Bangkok Civil Litigation
Tel 0 2672 3541 Fax 0 2211 0863
scivil@ago.go.th
Update : 2015-11-06 12:23:36


 
นางสาวรจนา เหมะกรม

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแพ่งธนบุรี
Department of Thonburi Civil Litigation
Tel 0 2415 1047 Fax 0 2416 6334
tcivil@ago.go.th
Update : 2015-11-06 12:24:30


 
นายชยาวุธ ศิริยุทธ์วัฒนา

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีภาษีอากร
Department of Tax Litigation
Tel 0 2515 4653-4 Fax 0 2515 4654
tax@ago.go.th
Update : 2015-11-06 12:26:15


 

นายยุคล เหล่าพูลสุข

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีล้มละลาย
Department of Bankruptcy Litigation
Tel 0 2142 1397 Fax 0 2143 9454
bkc@ago.go.th
Update : 2015-11-06 12:27:04


 
นายศักดิ์ชัย อัศวินอานันท์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
Department of Legal Aid and Civil Rights Protection
Tel 0 2142 1528 Fax 0 2143 9169
lawaid@ago.go.th
Update : 2015-11-06 12:28:32


 
นายเชิดศักดิ์ หิรัญสิริสมบัติ

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง
Department of Administrative Litigation
Tel 0 2142 1949 Fax 0 2143 9497
admin@ago.go.th
Update : 2015-11-06 12:29:46


 

นายนิพนธ์ วรรธนะโกวินท์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงาน
Department of Labour Litigation
Tel 0 2235 9286-9 Fax 0 2235 8944
labor@ago.go.th
Update : 2015-11-06 12:31:20


 
นายวิชญะ ปุตระเศรณี

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง
Department of Appellate Litigation
Tel 0 2515 4677-78 Fax 0 2515 4680
ap@ago.go.th
Update : 2015-11-06 12:32:29


 
นายสุรศักดิ์ ตรีรัตน์ตระกูล

อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน
Department of Investigation
Tel 0 2142 2047 Fax 0 2143 7828

Update : 2015-11-06 12:37:14


 

นางทรงรัตน์ เย็นอุรา

อธิบดีอัยการ สำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด
Department of the Attorney General´s Decision
Tel 0 2142 1515 Fax 0 2143 9186

Update : 2015-11-06 12:40:37


 
นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริต
Department of Corruption Litigation
Tel 0 2515 4246-8 Fax 0 25154247
pacc@ago.go.th
Update : 2015-11-06 12:54:55


 
นายพีรยุทธ์ ประดิษฐ์กุล

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีค้ามนุษย์
Department of Trafficking in Persons Litigation
Tel 0 142 2031 Fax 0 2143 9790

Update : 2015-11-06 12:58:33


 

นางวรรณี ศิริมณีบุญ

รกท.ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารกิจการสำนักงานอัยการสูงสุด
Office of General Administrative
Tel 0 2142 1545-6 Fax 0 2143 9547

Update : 2015-11-06 12:34:33


 
นายภิญโญ อินทรภักดิ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบภายใน
Office of Internal Auditing
Tel 0 2142 1551 Fax 0 2143 9787
audit@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:03:12


 
นางสาวพรพิมล พัวพันประเสริฐ์

ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาระบบบริหารราชการ
Director Department of Public Sector Development
Tel 0 2142 1626 Fax 0 2143 9788

Update : 2015-11-06 13:03:46


 

นายยงยุทธ เกียรติศักดิ์โสภณ

อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค 1
Regional Office of State Attorney Region 1
Tel 0 3534 6013-4 Fax 0 3534 6013
region1@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:06:52


 
นายนิวาส นิวาสวุฒิกิจ

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 1
Department of Appellate Litigation Region 1
Tel 0 3521 3247 Fax 0 3521 3247
region1-appeal@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:08:14


 
นายยงยุทธ สิทธิธัญกิจ

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 1
Office of Regional Labour Litigation 1
Tel 0 3534 5915 region1-labor@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:09:40


 

นายศิริศักดิ์ อัครปรีดี

อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค 2
Regional Office of State Attorney Region 2
Tel 0 3823 1145 Fax 0 3823 1145
region2@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:10:21


 
นายนิพัฒน์ ภูชฎาภิรมย์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 2
Office of Appellate Litigation Region 2
Tel 0 3838 1261 Fax 0 3825 3963
region2-appeal@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:11:26


 
นายศุภพวษ์ วงศ์รัตนานุกูล

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 2 (ชลบุรี)
Office of Regional Labour Litigation 2 (Chonburi)
Tel 0 3879 1289 Fax 0 3827 4138
chon-labor@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:12:39


 

นายอุวดา สิงหพันธุ์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองระยอง
Office of Rayong Administrative Litigation
Tel 0 3862 4148 rayong-admin@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:13:39


 
นายสมปอง ธานีรัตน์

อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค 3
Regional Office of State Attorney Region 3
Tel 0 4424 8148, 0 4424 8151 Fax 0 4425 6905
region3@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:18:36


 
นายศานติ ประสาทกุล

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 3
Office of Appellate Litigation Region 3
Tel 0 4424 8155 Fax 0 4424 8155
region3-appeal@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:19:16


 

นายนิวิษฐ์ ประสิทธิ์วิเศษ

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 3 (นครราชสีมา)
Office of Regional Labour Litigation 3 (Nakorn-Ratchasima)
Tel 0 4424 8157 Fax 0 4424 8157
region3-labor@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:20:07


 
นายชาญชัย โชติเวทธำรง

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครราชสีมา
Office of Nakorn-Ratchasima Administrative Litigation
Tel 0 4425 3808 Fax 0 4425 3808
korat-admin1@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:20:45


 
นายวิจิตร ไล้สวัสดิ์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุบลราชธานี
Office of Ubonratchathanee Administrative Litigation
Tel 0 4424 4719 Fax 0 4524 4903
ubon-admin1@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:21:41


 

นายวิชัย ธัญญพาณิชย์

อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค 4
Regional Office of State Attorney Region 4
Tel 0 4333 2339 Fax 0 4324 1766
region4@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:22:25


 
นายกัมพล ชัยรัชนีกร

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 4
Office of Appellate Litigation Region 4
Tel 0 4323 9036 Fax 0 4333 2350
region4-appeal@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:23:17


 


อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 4
Office of Regional Labour Litigation 4
Tel 0 4224 5023
Update : 2015-11-06 13:28:03


 

นางสาวกัลยา สินวิสูตร

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองขอนแก่น
Director-General Office of Kornkaen Administrative Litigation
Tel 0 4323 5563
Update : 2015-11-06 13:29:29


 
นายธนาพัฒน์ ทองภักดี

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองอุดรธานี
Director-General Office of Udonthanee Administrative Litigation
Tel 0 4224 5220
Update : 2015-11-06 13:30:41


 
นายพิชิต เจริญเกียรติกุล

อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค 5
Regional Office of State Attorney Region 5
Tel 0 5311 2556 Fax 0 5389 0699
region5@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:31:51


 

นายปราโมทย์ ศรีเตียเพ็ชร

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 5
Office of Appellate Litigation Region 5
Tel 0 5311 2557-8 Fax 0 5311 2558
region5-appeal@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:32:57


 
นายพิศิษฐ์ รัตนโกสุม

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่
Office of Chiengmai Administrative Litigation
Tel 0 5311 2568-9 Fax 0 5311 2570

Update : 2015-11-06 13:33:43


 
นายวิโรจน์ อรุณโรจน์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 5 (เชียงใหม่)
Office of Regional Labour Litigation 5 (Chiengmai)
Tel 0 5311 2555 Fax 0 5311 2835

Update : 2015-11-06 13:34:34


 

นายกิตติ แก้วทับทิม

อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค 6
Regional Office of State Attorney Region 6
Tel 0 5532 1180 Fax 0 5532 1185
region6@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:35:24


 
นายสุรพงษ์ วัฒนพานิช

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงเขต 6
Office of Appellate Litigation Region 6
Tel 0 5528 0737 Fax 0 5532 1072
region6-appeal@aog.og.th
Update : 2015-11-06 13:38:26


 
นายวิภาส สระรักษ์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 6 (นครสวรรค์)
Office of Regional Labour Litigation 6 (Nakronsawan)
Tel 0 5637 2418 Fax 0 5637 2416

Update : 2015-11-06 13:39:07


 

นางชนิญญา ชัยสุวรรณ

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองพิษณุโลก
Office of Pitsanulok Administrative Litigation
Tel 0 5528 0644-5 Fax 0 5528 0646

Update : 2015-11-06 13:42:19


 
นางสมศรี วัฒนไพศาล

อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค 7
Regional Office of State Attorney Region 7
Tel 0 3232 7121 region7@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:43:22


 
นายอำนวย สุขเกษม

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 7
Office of Appellate Litigation Region 7
Tel 0 3232 7125 region7-appeal@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:44:24


 

นาวสาวพนมพร ไพเราะ

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 7
Director-General Office of Regional Labour Litigation 7
Tel 0 3456 4472
Update : 2015-11-06 13:44:56


 
นายสุรศักดื์ รักญาติ

อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค 8
Regional Office of State Attorney Region 8
Tel 0 7728 1379 Fax 0 7728 1379
region8@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:45:26


 
นายวิสูตร พ่วงใส

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 8
Office of Appellate Litigation Region 8
Tel 0 7728 1379 Fax 0 7727 5834
region8-appeal@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:45:52


 

นายวิเชฎฐ์ มุสิกรังษี

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 8 (ภูเก็ต)
Office of Regional Labour Litigation 8 (Phuket)
Tel 0 7622 3947 Fax 0 7622 3947
Phuket-labor@ago.go.t
Update : 2015-11-06 13:46:36


 
นายราฆพ โกสิยานันท์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช
Office of Nakorn-srithamarat Administrative Litigation
Tel 0 7534 5027 Fax 0 7534 5027

Update : 2015-11-06 13:47:10


 
นายสุรเชษฐ์ ศรีกระจ่าง

อธิบดีอัยการ สำนักงานอัยการภาค 9
Regional Office of State Attorney Region 9
Tel 0 7431 1349 Fax 0 7431 1349
region9@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:47:40


 

นายนิพล ผดุงทอง

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูงภาค 9
Office of Appellate Litigation Region 9
Tel 0 7432 5786 Fax 0 7431 2348
region9-appeal@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:48:27


 
นายวิชาญ ธรรมสุจริต

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค 9 (สงขลา)
Office of Regional Labour Litigation 9 (Songkhla)
Tel 0 7431 6252 Fax 0 7431 6252
sk-labor@ago.go.th
Update : 2015-11-06 13:49:01


 
นายเกษมศักดิ์ อินทวงศ์

อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองสงขลา
Office of Songkhla Administrative Litigation
Tel 0 7431 2073 Fax 0 7431 2073

Update : 2015-11-06 13:49:42


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400