นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
The Crown Property Bureau

173 ถนนนครราชสีมา
กรุงเทพมหานคร 10300
173 Nakhonratchasima Road,
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2787 7777
Fax 0 2787 6733
www. crownproperty.or.th
Update : 2014-12-18 10:12:44


 

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr.Chirayu Isarangkun Na Ayuthaya
ผู้อำนวยการ
Director-General
Tel 0 2787 6011 Fax 0 2787 6016
chirayu.i@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-28 15:36:20


 
2. พลเอกจิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์
Gen.Jirasak Wattanawong
รองผู้อำนวยการ
Deputy Director-General
Tel 0 2787 6044 Fax 0 2787 6047
jirasak.w@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-28 15:37:12


 
3. นายสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ
Mr.Somboon Chaidejsuriya
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director-General
Tel 0 2787 6049 Fax 0 2787 6052
somboon.c@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-28 15:38:17


 

4. นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ
Mrs.Vunvimol Supprasert
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director-General
Tel 0 2787 6059 Fax 0 2787 6063
vunvimol.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-28 15:41:01


 
5. นางอมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ
Mrs.Amornrat Lohsuwan
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
Assistant Director-General
Tel 0 2787 6054 Fax 0 2787 6057
amornrat.l@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-28 15:40:03


 
6. นางสาวอภิรดี เงินวิจิตร
MissApiradee Ngernvijitr
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารงานอสังหาริมทรัพย์
Head Real Estate Management Department
Tel 0 2787 6065 Fax 0 2787 6119
apiradee.n@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 20:33:37


 

7. นายวีระวัฒน์ รัตนทัศนีย
Mr.Weerawatt Rattanatasnee
หัวหน้ากองอาวุโส กองอสังหาริมทรัพย์ ๑
Senior Chief Real Estate Division 1
Tel 0 2787 6072 Fax 0 2787 6074
weerawatt.r@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 20:34:40


 
8. นายสุรพล เล็กเลิศผล
Mr.Surapol Leklertphol
หัวหน้ากองอาวุโส กองอสังหาริมทรัพย์ ๒
Senior Chief Real Estate Division 2
Tel 0 2787 6093 Fax 0 2787 6095
surapol.l@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 20:35:34


 
9. นางสาวรุจี นัยนารถ
MissRujee Naiyanarth
หัวหน้ากอง กองอสังหาริมทรัพย์ ๓
Chief Real Estate Division 3
Tel 0 2787 6117 Fax 0 2787 6119
rujee.n@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 20:47:21


 

10. นางวีนา โปรานานนท์
Mrs.Weena Porananont
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายโครงการพิเศษ
Head Special Projects Department
Tel 0 2787 6140 Fax 0 2787 6142
weena.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 20:49:26


 
11. นายธนา คชาไพร
Mr.Thana Khachaphrai
หัวหน้ากอง กองโครงการธุรกิจ
Chief Business Projects Division
Tel 0 2787 6147 Fax 0 2787 6149
thana.k@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 20:50:18


 
12. นายสมชาย พูลพิทยาธร
Mr.Somchai Poolpitayatorn
หัวหน้ากองอาวุโส กองทะเบียนและสัญญา
Senior Chief Records And Contracts Division
Tel 0 2787 6168 Fax 0 2787 6170
somchai.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:31:37


 

13. นายฉลอง ธรรมธร
Mr.Chalong Thummatron
หัวหน้ากอง กองรังวัด
Chief Land Survey Division
Tel 0 2787 6183 Fax 0 2787 6185
chalong.t@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 20:53:27


 
14. นายดนุช อิศรเสนา ณ อยุธยา
Mr.Danuch Isarasena Na Ayuthaya
หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารงานชุมชน
Senior Head Community Development Department
Tel 0 2787 6207 Fax 0 2787 6209
danuch.i@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 20:55:17


 
15. นายวิรัตน์ พวงจำปี
Mr.Wirat Pungchompee
หัวหน้ากอง กองโครงการชุมชน ๑
Chief Community Projects Division 1
Tel 0 2787 6213 Fax 0 2787 6215
wirat.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 20:56:14


 

16. นายมารุจ กลิ่นกล่ำ
Mr.Maruj Klinklum
หัวหน้ากอง กองโครงการชุมชน ๒
Chief Community Projects Division 2
Tel 0 2787 6234 Fax 0 2787 6236
maruj.k@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 20:58:42


 
17. นายพิชิตศักดิ์ มีมาก
Mr.Phichitsak Meemak
หัวหน้ากองอาวุโส กองโครงการชุมชน ๓
Senior Chief Community Projects Division 3
Tel 0 2787 6255 Fax 02 787 6258
phichitsak.m@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 21:01:15


 
18. นายปรเมศร์ ไกรฤกษ์
Mr.Parames Krairiksh
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายกิจการสังคม
Head Social Affairs Department
Tel 0 2787 6278 Fax 0 2787 6287
parames.k@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 21:03:41


 

19. นายจเด็ด ศรีชื่น
Mr.Jaded Srichuen
หัวหน้ากอง กองกิจการสังคม ๑
Chief Social Affairs Division 1
Tel 0 2787 6285 Fax 0 2787 6287
jaded.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 21:08:22


 
20. นายอาคม เกาะงาม
Mr.Arkom Kohngarm
หัวหน้ากอง กองกิจการสังคม ๒
Chief Social Affairs Division 2
Tel 0 2787 6306 Fax 0 2787 6308
arkom.k@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 21:10:53


 
21. นางอรนุช อิ่มอารมณ์
Mrs.Oranuch Im-Arrom
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารงานอนุรักษ์
Head Conservation Management Department
Tel 0 2787 6322 Fax 0 2787 6324
oranuch.i@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 21:13:46


 

22. - ว่าง -
- Vacant -
นักบริหารงานอนุรักษ์
Executive Conservation Administrator

Update : 2014-10-31 07:21:56


 
23. นายกำพล เอกพันธุ์
Mr.Kamphon Akabandhu
หัวหน้ากอง กองโครงการอนุรักษ์
Chief Conservation Projects Division
Tel 0 2787 6329 Fax 0 2787 6331
kamphon.a@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 07:24:38


 
24. นางกุลวดี สถิติรัต
Mrs.Kulwadee Sathitirat
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ
Head Business Promotion Department
Tel 0 2787 6351 Fax 0 2787 6353
kulwadee.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 07:54:08


 

25. นางจิรายุ หนูศรีใส
Mrs.Jirayu Noosrisai
หัวหน้ากอง กองบริการลูกค้า
Chief Customer Service Division
Tel 0 2787 6359 Fax 0 2787 6361
jirayu.n@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 07:56:02


 
26. นางชุลีอร บุญช่วยส่ง
Mrs.Chuleeon Boonchuaysong
หัวหน้ากอง กองบริหารงานลูกค้า
Chief Customer Management Division
Tel 0 2787 6386 Fax 0 2787 6388
chuleeon.b@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 07:58:05


 
27. นายเจิดพงศ์ มุขวิโลก
Mr.Jerdpong Mukkaviloke
หัวหน้ากองอาวุโส กองบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
Senior Chief Customer Relations Management Division
Tel 0 2787 6412 Fax 0 2787 6414
jerdpong.m@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 08:00:43


 

28. นายอดุลย์ บุญลึก (รักษาการ)
Mr.Adul Boonluek (Acting)
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารงานก่อสร้างและบูรณะ
Head Construction and Renovation Management Department
Tel 0 2787 6434 Fax 0 2787 6443
adul.b@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:48:02


 
29. นายกิตติพงษ์ สุประดิษฐ์ ณ อยุธยา (รักษาการ)
Mr.Kittipong Supradits Na Ayutdaya (Acting)
หัวหน้ากอง กองบริหารงานก่อสร้าง
Chief Construction Management Division
Tel 0 2787 6440 Fax 0 2787 6443
kittipong.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 08:08:42


 
30. นายนวฤกษ์ อินทรเสน
Mr.Nawaruek Intarasen
หัวหน้ากอง กองงานก่อสร้างและบูรณะ
Chief Construction and Renovation Division
Tel 0 2787 6462 Fax 0 2787 6465
nawaruek.i@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 08:11:13


 

31. นายประสงค์ บุญช่วยส่ง
Mr.Prasong Boonchuaysong
หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารภูมิภาค
Senior Head Provincial Management Department
Tel 0 2787 6624 Fax 0 2787 6626
prasong.b@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 08:14:43


 
32. นายนิพัทธ์ แก้วมณี
Mr.Nipat Keawmanee
นักบริหารงานส่วนภูมิภาค
Executive Provincial Administrator
Tel 0 2787 6879 Fax 0 2787 6626
nipat.k@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 08:31:27


 
33. นายฉัตรชัย มานิตยกุล
Mr.Chatchai Manitayakul
หัวหน้ากอง กองบริหารงานภูมิภาค
Chief Provincial Administration Division
Tel 0 2787 6633 Fax 0 2787 6635
chatchai.m@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 10:21:24


 

34. นายพิสิฐพงศ์ พัวพานิช
Mr.Pisitpong Puawpanich
หัวหน้าสำนักงานอาวุโส สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครปฐม
Senior Chief Nakhon Pathom Provincial Office
Tel 034 259 614 Fax 034 255 725
pisitpong.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:37:06


 
35. นายชัยโรจน์ มุ่งธัญญา
Mr.Chairoj Mungtanya
หัวหน้าสำนักงานอาวุโส สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
Senior Chief Chachoengsao Provincial Office
Tel 038 535 301-5 Fax 038 515 997
chairoj.m@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:51:05


 
36. นางศิโรรัตน์ เลาหวณิช
Mrs.Sirorat Laohavanit
หัวหน้าสำนักงานอาวุโส สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Senior Chief Pra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Office
Tel 035 252 333 Fax 035 252 327
sirorat.l@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:51:56


 

37. นางเตือนใจ เสนกาศ (รักษาการ)
Mrs.Tueanjai Sennakat (Acting)
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดนครสวรรค์
Chief Nakhonsawan Provincial Office
Tel 056 212 036 Fax 056 216 898
tueanjai.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:52:29


 
38. นางสาวณัฐวรรณ ปิณฑานนท์
MissNattawan Pintanon
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง
Chief Lampang Provincial Office
Tel 054 218 569 Fax 054 218 132
nattawan.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:52:09


 
39. นายสุรศักดิ์ พลธร
Mr.Surasak Phonthon
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี
Chief Petchaburi Provincial Office
Tel 032 425 388 Fax 032 425 388 กด 18
surasak.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:52:46


 

40. นายสมพงษ์ ตั้งธำรงศักดิ์กุล
Mr.Sompong Tangthamrongsakkul
หัวหน้าสำนักงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา
Chief Songkhla Provincial Office
Tel 074 311 130 Fax 074 325 005
sompong.t@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:55:19


 
41. นายชูศิริ คัยนันทน์
Mr.Chusiri Kaiyanan
หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารงานกลยุทธ์
Senior Head Strategy Management Department
Tel 0 2787 7152 Fax 0 2787 7154
chusiri.k@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-30 20:29:41


 
42. นางบุณฑริกา สงวนศิษย์
Mrs.Boontarika Sanguansis
นักบริหารงานกลยุทธ์
Executive Strategy Administrator
Tel 0-2787 6887 Fax 0 2787 7154
boontarika.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:10:38


 

43. นายประยุกต์ อนุพันธุ์สกุล
Mr.Prayuk Anupansakul
หัวหน้ากองอาวุโส กองบริหารงานกลยุทธ์ ๑
Senior Chief Strategy Management Division 1
Tel 0 2787 7158 Fax 0 2787 7160
prayuk.a@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:18:10


 
44. นางกุลวดี ล้อมทอง วีระภัทรานนท์
Mrs.Kulavadee Lomthong Veerapatranon
หัวหน้ากอง กองบริหารงานกลยุทธ์ ๒
Chief Strategy Management Division 2
Tel 0 2787 7179 Fax 0 2787 7181
kulavadeelomthong.v@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 15:22:41


 
45. นายบัณฑุ ศรีธัญรัตน์
Mr.Bundhu Sritanyarat
หัวหน้ากองกิจการพิเศษอาวุโส
Senior Chief Of Special Unit
Tel 0 2787 6715 Fax 0 2787 6717
bundhu.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:24:40


 

46. นายสายันต์ ทองแท่ง
Mr.Sayanta Thongthaeng
หัวหน้ากองกิจการพิเศษอาวุโส
Senior Chief of Special Unit
Tel 0 2787 6718 Fax 0 2787 6717
sayanta.t@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:24:24


 
47. นายพิพัฒน์ ตันติพิสิทธิ์
Mr.Pipat Tantipisit
ผู้ชำนาญการพิเศษอาวุโส
Senior Specialist
Tel 0 2787 6720 Fax 0 2787 6717
pipat.t@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:25:57


 
48. นายอภิวัฒน์ ใจสำราญ
Mr.Apiwat Jaisumran
ผู้ชำนาญการพิเศษอาวุโส
Senior Specialist
Tel 0 2787 6721 Fax 0 2787 6717
apiwat.j@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:27:10


 

49. นางสาวสุชา มหาชานิกะ
MissSucha Mahachanika
ผู้ประสานงานทั่วไป
Coordinator General
Tel 0 2787 6060 Fax 02 787 6063
sucha.m@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:29:47


 
50. นางพัชรินทร์ วิจิตตนันท์
Mrs.Patcharintr Vichittanan
หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
Senior Head Human Resource Department
Tel 0 2787 6655 Fax 0 2787 6657
patcharintr.v@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:35:07


 
51. นางจุฑามาศ ภิยโยทัย
Mrs.Juthamas Piyayotai
หัวหน้ากองอาวุโส กองพัฒนางานบุคคล
Senior Chief Human Resource Development Division
Tel 0 2787 6663 Fax 0 2787 6665
juthamas.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:36:13


 

52. นายพิทยา เฟื่องธนากุล
Mr.Pittaya Fuangthanakul
หัวหน้ากอง กองบริหารงานบุคคล
Chief Human Resource Management Division
Tel 0 2787 6684 Fax 0 2787 6686
pittaya.f@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:40:42


 
53. นางจุฬาลักษณ์ นามดี
Mrs.Chulaluck Namdee
หัวหน้ากอง กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
Chief Quality of Life Development Division
Tel 0 2787 7200 Fax 0 2787 7202
chulaluck.n@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:47:26


 
54. นางภัสมะมาศ ชูเชิด
Mrs.Pasmamas Choocherd
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารงานกลาง
Head Central Mangement Department
Tel 0 2787 6725 Fax 0 2787 6727
pasmamas.c@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:13:21


 

55. นางสาวกิริณีย์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
MissKirinee Bhavabhutanonda Na Mahasarakam
นักบริหารงานส่วนกลาง
Executive Central Affairs Administrator
Tel 0 2787 6884 Fax 0 2787 6727
kirinee.b@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:05:35


 
56. นางฑิฆัมพร อธิธาดา
Mrs.Tikhamporn Athithada
หัวหน้ากอง กองกลาง
Chief General Affairs Division
Tel 0 2787 6731 Fax 0 2787 6733
tikhamporn.a@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:01:25


 
57. นางจารุณี เทียนประทีป
Mrs.Charunee Tienprateep
หัวหน้ากองอาวุโส กองงานประชุมและรับรอง
Senior Chief Meeting Support And Reception Division
Tel 0 2787 6753 Fax 0 2787 6755
charunee.t@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:33:49


 

58. นายอภินันท์ โปรานานนท์
Mr.Apinunt Porananont
หัวหน้ากอง กองบริการสำนักงาน
Chief Bureau Service Division
Tel 0 2787 6768 Fax 0 2787 6770
apinunt.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:03:03


 
59. นายอนันต์ ไววิทยะ
Mr.Anun Vaividhya
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายกฎหมาย
Head Legal Affairs Department
Tel 0 2787 6795 Fax 0 2787 6797
anun.v@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:51:21


 
60. นายจิรศักดิ์ โพธิ์ขำ
Mr.Chirasak Pokham
หัวหน้ากอง กองกฎหมาย
Chief Legal Affairs Division
Tel 0 2787 6802 Fax 0 2787 6804
chirasak.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:53:07


 

61. นางสาวสร้อยทอง ช่อลำเจียก
MissSroythong Cholomjeak
หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายงานความร่วมมือภายนอก
Senior Head External Relations Department
Tel 0 2787 6824 Fax 0 2787 6827
sroythong.c@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:55:11


 
62. นางสาวศิรดา มาลีรักษ์
MissSirada Maleerak
หัวหน้ากองอาวุโส กองงานความร่วมมือภายนอก
Senior Chief External Relations Division
Tel 0 2787 6831 Fax 0 2787 6833
sirada.m@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:57:00


 
63. นางสมพร โปรานานนท์
Mrs.Somporn Porananont
หัวหน้ากอง กองประสานงานธุรกรรมการเงิน
Chief Coordinated Financial Transaction Division
Tel 0 2787 6852 Fax 0 2787 6854
somporn.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 09:57:42


 

64. นายอนุชา เสมารัตน์
Mr.Anucha Semaratana
หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารงานพิเศษ
Senior Head Special Affairs Department
Tel 0 2787 7075 Fax 0 2787 7079
anucha.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 10:01:27


 
65. นางสาวชนกณัฐ สิมพะลิก
MissChanoknatt Simpalik
ผู้เชี่ยวชาญงานประชาสัมพันธ์
Executive Public Relations Administrator
Tel 0 2787 6888 Fax 0 2787 7079
chanoknatt.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 10:04:16


 
66. นายธนากร ราชวัลลภานุสิษฐ์
Mr.Dhanakorn Rajjavallabhanusith
หัวหน้ากอง กองบริหารงานพิเศษ ๑
Chief Special Affairs Division 1
Tel 0 2787 7098 Fax 0 2787 7100
dhanakorn.r@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 10:26:16


 

67. นายปัญญา สมบุญ
Mr.Panya Somboon
หัวหน้ากอง กองบริหารงานพิเศษ ๒
Chief Special Affairs Division 2
Tel 0 2787 7222 Fax 0 2787 7100
panya.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 10:18:00


 
68. นายอดินันท์ ปาลิกานนท์
Mr.Adinan Paliganon
หัวหน้ากองอาวุโส กองบริหารงานพิเศษ ๓
Senior Chief Special Affairs Division 3
Tel 0 2787 7274 Fax 0 2787 7276
adinan.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 10:14:21


 
69. นางสาวสุภาภรณ์ ตรีแสน
MissSupaporn Treesaen
หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Senior Head Communications Department
Tel 0 2787 6902 Fax 0 2787 6904
supaporn.t@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 10:38:01


 

70. นางสาวสุรีย์ จิวโพธิ์เจริญ
MissSuree Jewpojaroen
หัวหน้ากอง กองสื่อสารองค์กรภายนอก
Chief External Communications Division
Tel 0 2787 6908 Fax 0 2787 6910
suree.j@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 10:39:35


 
71. นายวรวิทย์ พันธ์ธนพฤกษ์
Mr.Voravithaya Punthanaprueksa
หัวหน้ากอง กองสื่อสารองค์กรภายใน
Chief Internal Communications Division
Tel 0 2787 6935 Fax 0 2787 6937
voravithaya.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 10:42:07


 
72. นายกำธร รัตนคำ
Mr.Kumthorn Rattanakham
หัวหน้ากอง กองสือสารและโสตทัศนูปกรณ์
Chief Media and Audiovisual Support Division
Tel 0 2787 6956 Fax 0 2787 6958
kumthorn.r@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 10:43:34


 

73. นางสาวพิชญา รัตนพล
MissPichaya Ratanaphol
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารงานโครงการมูลนิธิ สำนักงานทรัพย์สินส่วพระมหากษัตริย์
Head The Crown Property Bureau Foundation Project Management Department
Tel 0 2787 7290 Fax 0 2787 7292
pichaya.r@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 11:35:47


 
74. นายประวิตร อุดมปัญญาวิทย์
Mr.Prawit Udompanyawit
หัวหน้ากอง กองบริหารงานโครงการมูลนิธิ สำนักงานทรัพย์สินส่วพระมหากษัตริย์
Chief The Crown Property Bureau Foundation Project Management Division
Tel 0 2787 7297 Fax 0 2787 7299
prawit.u@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 11:32:54


 
75. นางสาวหทัยรัตน์ ยุภาศ
MissHatairat Yupas
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Head Sustainable Development Support Department
Tel 0-2787-7313 Fax 0-2787-7315
hatairat.y@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 11:35:22


 

76. นางจีราภา ริ้วเหลือง
Mrs.Jeerapa Riewluang
หัวหน้ากอง กองส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Chief Sustainable Development Support Division
Tel 0 2787 7320 Fax 0 2787 7322
jeerapa.r@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 11:38:41


 
77. น.ส.ผ่องศรี สันติพันธุ์
MissPongsri Santiphun
หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการเงิน
Senior Head Finance Department
Tel 0 2787 6490 Fax 0 2787 6492
pongsri.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 11:27:10


 
78. นายพิษณุ พิทักษ์สินากร
Mr.Pisanu Pitaksinakorn
หัวหน้ากองอาวุโส กองบริหารการเงิน
Senior Chief Treasury Management Division
Tel 0 2787 6498 Fax 0 2787 6500
pisanu.p@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 11:25:43


 

79. นางสุนีย์ สะเทือนวงษา
Mrs.Sunee Saturnwongsa
หัวหน้ากองอาวุโส กองบัญชี
Senior Chief Accounting Division
Tel 0 2787 6520 Fax 0 2787 6522-23
sunee.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 11:23:27


 
80. นายประกาศิต ชูใจ
Mr.Prakasit Shujai
หัวหน้ากอง กองงานภาษีประกันภัยและสินทรัพย์
Chief Assets and Tax Insurance Division
Tel 0 2787 6544 Fax 0 2787 6546
prakasit.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 11:19:58


 
81. ร.อ.ปฐม อักษรานุเคราะห์
Capt.Ptom Aksharanugraha
หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารงานสารสนเทศ
Senior Head Information Technology Department
Tel 0 2787 6566 Fax 0 2787 6568
ptom.a@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:43:40


 

82. นายเผด็จ ตันมณี
Mr.Phadet Tanmanee
หัวหน้ากอง กองพัฒนาระบบสารสนเทศ
Chief Information Systems Development Division
Tel 0 2787 6572 Fax 0 2787 6574
phadet.t@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 11:06:30


 
83. นายส่งชาติ คุณวัฒน์
Mr.Songchart Khunnawat
หัวหน้ากองอาวุโส กองบริการข้อมูลสารสนเทศ
Senior Chief Information Technology Services Division
Tel 0 2787 6587 Fax 0 2787 6589
songchart.k@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:45:36


 
84. นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา
Mr.Pipatpong Israsena Na Ayuthaya
ผู้แทนพิเศษสำนักงานทรัพย์สินฯ
Special Representative to The Crown Property Bureau
Tel 0 2787 6479 Fax 0 2787 6481
pipatpong.i@crownproperty.or.th
Update : 2014-11-03 11:46:28


 

85. นายสรภัส สุตเธียรกุล
Mr.Sorapas Suttienkul
หัวหน้ากอง กองผู้แทนพิเศษ
Chief Special Representative Division
Tel 0 2787 6485 Fax 0 2787 6487
sorapas.s@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 11:13:00


 
86. นางสาวขนิษฐา ดนวาที
MissKhanitha Donavatee
หัวหน้าสำนักอาวุโส สำนักตรวจสอบ
Senior Chief Audit Office
Tel 0 2787 6608 Fax 0 2787 6610
khanitha.d@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-28 15:59:43


 
87. นายสุมนต์ วัฒนะประเสริฐ
Mr.Sumon Watanaprasert
หัวหน้าฝ่ายประจำสำนักงาน
Head of Official Attached to the Bureau
Tel 0 2787 6873 Fax 0 2787 6827
sumon.w@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 11:15:29


 

88. นายเขมทัต วิศวโยธิน
Mr.Kemtat Visavayodhin
หัวหน้าฝ่ายประจำสำนักงานอาวุโส
Senior Head of Official Attached to the Bureau
Tel - Fax -
kemtat.v@crownproperty.or.th
Update : 2014-10-31 11:17:18


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400