นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Office of the Auditor General of Thailand

ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6
สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Soi Areesampan, Rama VI Road,
Samsen Nai, Payathai
Bangkok 10400
Tel 0 2271 8000
Fax 0 2618 5769
www.oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:33:57


 

ศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
Prof. CHAISIT TRACHOETHAM
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Chairman of the State Audit Commission Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8000 * 8242 Fax 0 2298 5929
-
Update : 2014-12-16 14:10:57


 
นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
MR. PIYABHAN NIMMANHAEMIN
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Member of the State Audit Commission Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8000 * 3505 Fax 0 2298 5917
-
Update : 2014-12-16 14:11:48


 
นางอุไร ร่มโพธิหยก
MRS. URAI ROMPHOTIYOK
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Member of the State Audit Commission Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8000 * 8252 Fax 0 2298 5916
-
Update : 2014-12-16 14:12:23


 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ
MR. SUTHIPHON THAVEECHAIYAGARN
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Member of the State Audit Commission Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8000 *8244 Fax 0 2298 5909
-
Update : 2014-12-16 14:12:47


 
นางจิรพร มีหลีสวัสดิ์
MRS. JIRAPORN MEELEESAWAT
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Member of the State Audit Commission Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8000 *8247 Fax 0 2298 5914
-
Update : 2014-12-16 14:13:06


 
นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร
MR. GOANPOT ASVINVICHIT
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Member of the State Audit Commission Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8000 *3602 Fax 0 2298 5911
-
Update : 2014-12-16 14:13:27


 

นายวิทยา อาคมพิทักษ์
MR. VITTAYA ARKOMPITUK
กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Member of the State Audit Commission Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8000 *8246 Fax 0 2298 5912
-
Update : 2014-12-16 14:13:46


 
นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส
Mr. Pisit Leelavachiropas
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Auditor General Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8003 Fax 0 2618 5763
pisit@oag.go.th
Update : 2014-12-08 16:08:50


 
นางสาวประพีร์ อังกินันทน์
MissPrapee Ankinandana
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Deputy Auditor General Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8006 Fax 0 2618 5777
prapee_a@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:05:24


 

นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล
Mr.Pornchai Jumroonpanichkul
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Deputy Auditor General Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8015 Fax 0 2618 5767
pornchai_j@oag.go.th
Update : 2014-12-09 07:56:11


 
นายมณเฑียร เจริญผล
Mr.Monthien Charoenpol
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Deputy Auditor General Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8007 Fax 0 2618 5778
monthien_c@oag.go.th
Update : 2014-12-09 07:57:17


 
นางสาวพวงชมนาถ จริยะจินดา
Ms.Poungchomnad Jariyajinda
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Deputy Auditor General Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8011 Fax 0 2618 5764
Poungchomnad_j@oag.go.th
Update : 2014-12-09 07:58:21


 

นางสาววรลักษณ์ ถ้ำแก้ว
Ms.Woraluk Thamkaew
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Deputy Auditor General Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8013 Fax 0 2618 5761
woraluk_t@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:04:27


 
นางสิรินทร์ พันธ์เกษม
Mrs.Sirin Phankasem
รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Deputy Auditor General Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8009 Fax 0 2273 9015
sirin_p@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:06:09


 
ว่าง
-Vacant-
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Inspector General 1 Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8018 Fax 0 2298 5942

Update : 2014-12-09 08:09:53


 

นางสาวญาณิภา วรบุตร
Ms.Yanipa Vorabutr
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Inspector General 1 Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8023 Fax 0 2618 5799
yanipa_v@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:10:29


 
นายประจักษ์ บุญยัง
Mr.Prajuck Boonyoung
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Inspector General 1 Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8079 Fax 0 2618 5771
prajuck_b@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:12:24


 
นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์
Mrs.Yupin Chalanonniwat
ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน 1 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
Inspector General 1 Office of the Auditor General
Tel 0 2271 8012 Fax 0 2618 5789
yupin_c@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:14:12


 

นางสาวอัญชลี เจริญทรัพย์
Ms.Unchalee Jaroensap
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักอำนวยการ
Director Executive Support and Cooperation Office
Tel 0 2271 8033 Fax 0 2618 5772
unchalee_j@oag.go.th
Update : 2014-12-16 13:08:52


 
นายชูชาติ ชัยพจน์พานิช
Mr.Chuchart Chaipojpanich
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารงานกลาง
Director General Administration Office
Tel 0 2271 8044 Fax 0 2618 5769
chuchart_c@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:25:51


 
นางสาวชัชพร พินทุวัฒนะ
Ms.Shatshaporn Pintuwattana
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวินัยทางการเงินและการคลัง
Director Disciplinary Finance and Monetary Office
Tel 0 2271 8034 Fax 0 2298 5926
shatshaporn_p@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:27:24


 

นายธนพล โกมารกุล ณ นคร
Mr.Thanapol Komalkul Na Nakorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย
Director Legal Office
Tel 0 2271 8035 Fax 0 2618 5810
thanapol_k@oag.go.th
Update : 2014-12-16 13:10:25


 
นางธันยรัตน์ โชควิริยากร
Mrs.Thanyarat Chokviriyakorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน
Director Policy and Strategy Office
Tel 0 2271 8032 Fax 0 2273 9695
thanyarat@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:30:44


 
นางสาวสุวิมล เดชานุกูลกิจ
Ms.Suwimol Dechanukulkij
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
Director Information Technology Office
Tel 0 2618 5757 Fax 0 2273 9693
suwimol@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:32:37


 

นางอาภัสรา คุณวัฒน์
Mrs.Apatsara Khunnawat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน
Director Research and Development Office
Tel 0 2271 8009 Fax 0 2618 5774
apatsara@oag.go.th
Update : 2014-12-16 13:12:31


 
นางสาวปันทนา สวนประเสริฐ
Ms.Pantana Suanprasert
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการเงินและการคลัง
Director Financial and Monetary Office
Tel 0 2618 5758 Fax 0 2273 9697
pantana_s@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:37:14


 
นางสาวปัทมาวรรณ สุคันธเสวี
Ms.Phatamavan Sukhanthaseve
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
Director Human Resources Management Office
Tel 0 2271 8040 Fax 0 2273 9694
vorada_s@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:44:51


 

นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์
Mrs.Jaruwan Ruangswadipong
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันพัฒนาข้าราชการ
Director Human Resources Development Institute
Tel 0 2271 8041 Fax 0 2273 9019
jaruwan@oag.go.th
Update : 2014-12-16 13:15:52


 
นางวิภัสรา ผลลาภทวี
Mrs.Wipatsara Phollarpthawee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักคดี
Director Litigation Office
Tel 0 2271 8031 Fax 0 2298 5946
wipatsara_p@oag.go.th
Update : 2014-12-09 08:52:01


 
นางพจนีย์ มโนดำรงธรรม
Mrs.Pojjanee Manodamrongtham
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 1
Director Performance Audit Office No.1
Tel 0 2271 8046 Fax 0 2618 5808
pojjanee_m@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:04:33


 

นายไพศาล เรืองวิวัฒนโรจน์
Mr.Paisan Rengvivatanarod
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 2
Director Performance Audit Office No.2
Tel 0 2271 8047 Fax 0 2618 5803
paisan_r@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:06:02


 
นายพิเชษฐ์ ตระกูลกาญจน์
Mr.Picheat Trakulkarn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 3
Director Performance Audit Office No.3
Tel 0 2271 8049 Fax 0 2618 5803
picheat_t@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:10:07


 
นางช้องอนงค์ สีลพัทธ์กุล
Mrs.Chounganong Silapatkul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการดำเนินงานที่ 4
Director Performance Audit Office No.4
Tel 0 2618 5802 Fax 0 2273 9011
chounganong_s@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:12:02


 

นางสุพร กลัดแพ
Mrs.Suporn Gludpare
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 1
Director Procurement and Investigative Audit Office No.1
Tel 0 2271 8048 Fax 0 2618 5808
suporn_g@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:16:33


 
นายประกิต พงษ์แสงสน
Mr.Prakit Pongsaengson
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 2
Director Procurement and Investigative Audit Office No.2
Tel 0 2271 8179 Fax 0 2271 8206
prakit_p@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:17:48


 
นายชัยวัฒน์ อนันตศานต์
Mr.Chaiwat Anuntasan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 3
Director Procurement and Investigative Audit Office No.3
Tel 0 2298 5941 Fax 02 298 5939
chaiwat_a@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:18:58


 

นางวนัสนันท์ ทองมีสี
Mrs.Vanussanun Thongmeesee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 4
Director Procurement and Investigative Audit Office No.4
Tel 0 2618 5806 Fax 0 2618 5805
vanussanun_t@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:20:10


 
นายสุรพงศ์ ศิรินทราเวช
Mr.Suraphong Sirintharaweb
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการบริหารพัสดุและสืบสวนที่ 5
Director Procurement and Investigative Audit Office No.5
Tel 0 2271 8178 Fax 0 2298 5934
suraphong_s@oag.go.th
Update : 2014-12-16 13:17:15


 
นางสาวจุไรรัตน์ ทิพย์เสถียร
Ms.Jurairat Thipsatien
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 1
Director Financial Audit Office No.1
Tel 0 2618 5784 Fax 0 2618 5788
jurairat_t@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:36:52


 

นางสาวรัชนี ชลนากิจกุล
Ms.Ratchanee Cholnakijkul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 2
Director Financial Audit Office No.2
Tel 0 2271 8052 Fax 0 2618 5788
ratchanee_c@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:38:06


 
นางสาวเขมณัฎฐ์ จิตราวิริยะกุล
Ms.Khamanat Jitraviriyakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 3
Director Financial Audit Office No.3
Tel 0 2271 8055 Fax 0 2618 5788
khamanat_j@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:39:11


 
นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ
Mrs.Roongnapa Charoenkunwiwat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 4
Director Financial Audit Office No.4
Tel 0 2271 8053 Fax 0 2618 5788
roongnapa_c@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:45:16


 

นางเกล็ดนที มโนสันติ์
Mrs.Klednatee Manosan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 5
Director Financial Audit Office No.5
Tel 0 2618 5804 Fax 0 2618 5783
klednatee_m@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:52:51


 
นางภัทรา โชว์ศรี
Mrs.Pattra Showsri
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 6
Director Financial Audit Office No.6
Tel 0 2271 8111 Fax 0 2618 5788
pattra_s@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:54:38


 
นางสาวสุนันท์ วงศ์เมฆ
Ms.Sunan Wongmek
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 7
Director Financial Audit Office No.7
Tel 0 2271 8054 Fax 0 2618 5788
sunan_w@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:55:54


 

นายอดิศร พัววรานุเคราะห์
Mr.Adisorn Puawaranukroh
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 8
Director Financial Audit Office No.8
Tel 0 2618 5780 Fax 0 2618 5788
adisorn_p@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:57:09


 
นางคัทรียา มีเพ็ชร์
Mrs.Katariya Mepetch
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 9
Director Financial Audit Office No.9
Tel 0 2271 8028 Fax 0 2618 5790
katariya_m@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:58:09


 
นางถนอม สุรวงศ์ตระกูล
Mrs.Tanom Suravongtrakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 10
Director Financial Audit Office No.10
Tel 0 2271 8037 Fax 0 2618 5788
tanom_s@oag.go.th
Update : 2014-12-09 09:59:18


 

นางสาวพศุตม์ณิชา จำปาเทศ
Ms.Pasutnicha Jumpathes
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 11
Director Financial Audit Office No.11
Tel 0 2271 8029 Fax 0 2618 5792
pasutnicha_j@oag.go.th
Update : 2014-12-09 10:00:58


 
นางสาวเฉลิมศรี ตันติเตชา
Ms.Chalermsri Tantitacha
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 12
Director Financial Audit Office No.12
Tel 0 2618 5795 Fax 0 2618 5798
chalermsri_t@oag.go.th
Update : 2014-12-09 10:02:08


 
นางมณี วัชระกิจจา
Mrs.Manee Vacharakijja
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 13
Director Financial Audit Office No.13
Tel 0 2618 5797 Fax 0 2618 5792
manee_v@oag.go.th
Update : 2014-12-09 10:04:23


 

นางสาวอัญชุลี เลิศเกรียงไกรสร
Ms.Unchulee Lertkriengkraisorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 14
Director Financial Audit Office No.14
Tel 0 2618 5793 Fax 0 2618 5792
unchulee_l@oag.go.th
Update : 2014-12-09 10:06:22


 
นางสาวอัจฉรา แก้วรัตนปัทมา
Ms.Achara Kaewratanapatama
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 15
Director Financial Audit Office No.15
Tel 0 2271 8030 Fax 0 2618 5792
achara_k@oag.go.th
Update : 2014-12-09 10:10:02


 
นางสาวเยาวลักษณ์ เลิศชนะพรชัย
Ms.Yaovalak Leardchanapornchai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 16
Director Financial Audit Office No.16
Tel 0 2271 8025 Fax 0 2618 5798
yaovalak_l@oag.go.th
Update : 2014-12-09 10:24:24


 

นางศุลีมาศ ชลายนเดชะ
Mrs.Suleemart Jalayondeja
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 17
Director Financial Audit Office No.17
Tel 0 2618 8036 Fax 0 2618 5808
suleemart_j@oag.go.th
Update : 2014-12-09 10:37:33


 
นางกลิ่นผกา มังกรแก้ว
Mrs.Klinpaka Mangkornkaew
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 18
Director Financial Audit Office No.18
Tel 0 2271 8038 Fax 0 2618 5792
klinpaka_m@oag.go.th
Update : 2014-12-09 10:50:32


 
นางนันทกา ตันสกุล
Mrs.Nantaka Tonsakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 19
Director Financial Audit Office No.19
Tel 0 2271 8039 Fax 0 2618 5792
nantaka_t@oag.go.th
Update : 2014-12-09 10:52:40


 

นางชลาลัย สุขสถิตย์
Mrs.Chalalai Sooksathit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบการเงินที่ 20
Director Financial Audit Office No.20
Tel 0 2271 8059 Fax 0 2618 5792
chalalai_s@oag.go.th
Update : 2014-12-09 11:09:57


 
-ว่าง-
-Vacant-
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Auditor,Expert Level Internal Audit Group
Tel 0 2271 8060 Fax 0 2273 9013
-
Update : 2014-12-16 13:14:27


 
นางนิตยา ธรรมนิตยกุล
Mrs.Nittaya Thummanittayakul
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 1 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
Regional Inspector General No.1 Regional Special Audit Office No.1
Tel 0 3524 3356 Fax 0 3524 4163
nittaya_t@oag.go.th
Update : 2014-12-09 11:29:48


 

นางดวงพร หมื่นนุช
Mrs.Doungporn Muennuch
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 2 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2 (จังหวัดชลบุรี)
Regional Inspector General No.2 Regional Special Audit Office No.2
Tel 0 3827 8145 - 6 Fax 0 3827 8147
doungporn_m@oag.go.th
Update : 2014-12-09 11:30:21


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 3 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3 (จังหวัดนครปฐม)
Regional Inspector General No.3 Regional Special Audit Office No.3
Tel 0 3425 9241 - 2 Fax 0 3425 9243
-
Update : 2014-12-09 11:33:10


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 4 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 (จังหวัดนครราชสีมา)
Regional Inspector General No.4 Regional Special Audit Office No.4
Tel 0 4425 1162 Fax 0 4424 4313
-
Update : 2014-12-09 11:38:33


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 5 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5 (จังหวัดอุบลราชธานี)
Regional Inspector General No.5 Regional Special Audit Office No.5
Tel 0 4531 3474-6 Fax 0 4531 3477
-
Update : 2014-12-09 13:28:15


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 6 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี)
Regional Inspector General No.6 Regional Special Audit Office No.6
Tel 0 4224 7238 Fax 0 4224 7238
-
Update : 2014-12-09 13:29:05


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 7 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7 (จังหวัดขอนแก่น)
Regional Inspector General No.7 Regional Audit Office No.7
Tel 0 4324 2004 Fax 0 4323 7333
-
Update : 2014-12-09 13:31:37


 

นางสาวธรรมลักษณ์ เลิศภัทรพงษ์
Ms.Thammaluck Lertpatarapong
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 8 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 (จังหวัดเชียงใหม่)
Regional Inspector General No.8 Regional Special Audit Office No.8
Tel 0 5311 2459 - 60 Fax 0 5311 2459 - 60 ต่อ 2000
thammaluck_l@oag.go.th
Update : 2014-12-09 13:35:36


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)
Regional Inspector General No.9 Regional Audit Office No.9
Tel 0 5428 4616 - 18 Fax 0 5428 4624
-
Update : 2014-12-09 13:37:56


 
นางอัมพร จุลมณีวงศ์
Mrs.Amporn Jullamaneewong
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 10 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10 (จังหวัดพิษณุโลก)
Regional Inspector General No.10 Regional Special Audit Office No.10
Tel 0 5532 2713 - 6 Fax 0 5532 2710
amporn_j@oag.go.th
Update : 2014-12-09 13:48:53


 

นางสาวสุรีย์ วัชรดิเรกรัตน์
Ms.Suree Watcharadirekrat
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 11 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์)
Regional Inspector General No.11 Regional Special Audit Office No.11
Tel 0 5622 2567 Fax 0 5622 7542
suree_w@oag.go.th
Update : 2014-12-15 11:22:06


 
นางสาวลาวัลย์ ศิริเกตุมณีรัตน์
Ms.Lawan Sirigatemaneeratana
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 12 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12 (จังหวัดเพชรบุรี)
Regional Inspector General No.12 Regional Special Audit Office No.12
Tel 0 3242 8078 Fax 0 3242 8077
lawan_s@oag.go.th
Update : 2014-12-09 14:24:02


 
นายพิชิต วรสุทธิไพบูลย์
Mr.Pichit Warasuttipaibul
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 13 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
Regional Inspector General No.13 Regional Special Audit Office No.13
Tel 0 7727 8902 Fax 0 7727 8901
pichit_w@oag.go.th
Update : 2014-12-09 14:36:39


 

นายภัทรชัย ชูช่วย
Mr.Patrachai Chuchury
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 14 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
Regional Inspector General No.14 Regional Special Audit Office No.14
Tel 0 7534 5673 Fax 0 7534 8001
patrachai_c@oag.go.th
Update : 2014-12-09 14:41:33


 
นาง กุลทิพย์ โกไศยกานนท์
Mrs.Kullathip Kosaiyakanon
ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15 สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15 (จังหวัดสงขลา)
Regional Inspector General No.15 Regional Special Audit Office No.15
Tel 0 7432 4771 - 5 Fax 0 7431 3977
kullathip_s@oag.go.th
Update : 2014-12-09 14:44:25


 
นางสาวระพีพรรณ จรรยาพงษ์
Ms.Rapeepun Janyapong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1
Director Regional Special Audit Office No.1
Tel 0 3524 1163 Fax 0 3524 4163
rapeepun_j@oag.go.th
Update : 2014-12-15 11:22:36


 

นางสาวกาญจนา บุญเกษม
Ms.Kanchana Boonkasem
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Audit Office
Tel 0 3524 1163 Fax 0 3532 4300
kanchana_b@oag.go.th
Update : 2014-12-15 11:22:50


 
นางสาวดีวัน สุประดิษฐอาภรณ์
Ms.Dewan Supraditaporn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครนายก
Director Nakhon Nayok Provincial Audit Office
Tel 0 3731 1548 Fax 0 3731 1541
dewan_s@oag.go.th
Update : 2014-12-15 11:22:19


 
นางสาวสุดารักษ์ ศิรินพวงศ์
Ms.Sudarug Sirinopawong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี
Director Saraburi Provincial Audit Office
Tel 0 3622 0821 Fax 0 3622 0822
sudarug_s@oag.go.th
Update : 2014-12-15 11:21:46


 

นางสาวทัศนีย์ ศรีโสภา
Ms.Tassanee Srisopha
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปราจีนบุรี
Director Prachin Buri Provincial Audit Office
Tel 0 3745 4511 Fax 0 3745 4510
tassanee_s@oag.go.th
Update : 2014-12-15 11:21:28


 
นางสาวกมลวรรณ จุโลทัย
Ms.Kamonwan Chulothai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี
Director Lop Buri Provincial Audit Office
Tel 0 3677 0205 Fax 0 3677 0216
kamonwan_c@oag.go.th
Update : 2014-12-15 11:21:17


 
นางสาววิยดา โชคบวรไพศาล
Ms.Wiyada Chockborwornpaisan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอ่างทอง
Director Ang Thong Provincial Audit Office
Tel 0 3561 2738 Fax 0 3561 2753
wiyada_ch@oag.go.th
Update : 2014-12-15 11:21:00


 

นายฐิติกร พุทธมิลินประทีป
Mr.Thitikorn Puttamilinprateep
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 2
Director Regional Special Audit Office No.2
Tel 0 3827 8145 - 6 Fax 0 3827 8147
thitikorn_p@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:49:14


 
นางสุชาดา เภาศรี
Mrs.Suchada Paosri
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชลบุรี
Director Chon Buri Provincial Audit Office
Tel 0 3827 8145 - 6 Fax 0 3827 8147
suchada_p@oag.go.th
Update : 2014-12-15 11:24:26


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดฉะเชิงเทรา
Director Chachoengsao Provincial Audit Office
Tel 0 3851 1283 - 4 Fax 0 3851 1283
-
Update : 2014-12-15 11:25:59


 

นางสาวปริญดา อัญชันภาติ
Ms.Parinda Anchanpathi
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี
Director Chanthaburi Provincial Audit Office
Tel 0 3932 8273 Fax 0 3932 8274
parinda_a@oag.go.th
Update : 2014-12-15 11:28:36


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระยอง
Director Rayong Provincial Audit Office
Tel 0 3861 0367 Fax 0 3861 0368
-
Update : 2014-12-15 11:30:30


 
นางสาวสุภรณ์ ธรรมานุสาร
Ms.Suporn Thammanusarn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด
Director Trat Provincial Audit Office
Tel 0 3952 3460 Fax 0 3952 3461
suporn_t@oag.go.th
Update : 2014-12-15 11:33:05


 

นางศศิพร วรรณมาลิกพันธ์
Mrs.Sasiporn Wanmalikphan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว
Director Sa Kaeo Provincial Audit Office
Tel 0 3742 5409 Fax 0 3742 5402
sasiporn_w@oag.go.th
Update : 2014-12-15 11:35:05


 
นายธีระศักดิ์ วิริยะกมลพันธ์
Mr.Teerasak Viriyakamolphan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 3
Director Regional Special Audit Office No.3
Tel 0 3425 0971 Fax 0 3425 9243
teerasak_v@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:56:01


 
นายปรีชา อิ่มสุวรรณ
Mr.Preecha Imsuwan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครปฐม
Director Nakhon Pathom Provincial Audit Office
Tel 0 3425 9241-2 Fax 0 3425 9243
preecha_i@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:52:00


 

นางกรองแก้ว กลับกลายดี
Mrs.Krongkeaw Kiubklydee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนนทบุรี
Director Nonthaburi Provincial Audit Office
Tel 0 2580 2318 Fax 0 2580 2319
krongkeaw_k@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:52:28


 
นางสาวนุชนาถ จั่นขาว
Ms.Nuchnart Chankow
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุพรรณบุรี
Director Suphan Buri Provincial Audit Office
Tel 0 3553 5981 Fax 0 3553 5207
nuchnart_c@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:52:45


 
นางสาวศศิวรรณ ทรงบัณฑิตย์
Ms.Sasiwan Songbundit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ
Director Samut Prakan Provincial Audit Office
Tel 0 2702 5021 - 4 Fax 0 2382 6043
sasiwan_s@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:53:06


 

นายวีระ สุนทรสัจ
Mr.Veera Soontornsaj
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี
Director Pathum Thani Provincial Audit Office
Tel 0 2581 5847 Fax 0 2581 5846
veera_s@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:53:25


 
นายรักชัย จันทรเมฆินทร์
Mr.Rugchai Chantaramekintr
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร
Director Samut Sakhon Provincial Audit Office
Tel 0 3442 2282 Fax 0 3442 2283
rugchai_c@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:53:50


 
นายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ
Mr.Sutthipong Boonnithi
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4
Director Regional Special Audit Office No.4
Tel 0 4424 2625 Fax 0 4424 4313
sutthipong_b@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:54:32


 

นางสาวศิวพร รอดเปีย
Ms.Sivaporn Rodpia
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา
Director Nakhon Ratchasima Provincial Audit Office
Tel 0 4424 1047 Fax 0 4424 4313
sivaporn_r@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:54:48


 
นางสาวอุบลวัลย์ แก้วกระจ่าง
Ms.Ubolwon Kaewkrajang
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยภูมิ
Director Chaiyaphum Provincial Audit Office
Tel 0 4481 3045 Fax 0 4481 3046
ubolwon_k@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:55:08


 
นาง ทัศศิณา ประไพพันธ์
Mrs.Thatsina Praphaipan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์
Director Buri Ram Provincial Audit Office
Tel 0 4461 1003 Fax 0 4461 1002
thatsina_p@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:55:22


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุรินทร์
Director Surin Provincial Audit Office
Tel 0 4451 2703 Fax 0 4451 2716
-
Update : 2014-12-16 14:56:21


 
นายอนิรุทธ์ สิงหศิริ
Mr.Anirutt Singhasiri
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 5
Director Regional Special Audit Office No.5
Tel 0 4531 3474 - 6 Fax 0 4531 3477
anirutt_s@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:56:40


 
นายเชาว์วัฒน์ พุ่มพิน
Mr.Chaowat Poompin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี
Director Ubon Ratchathani Provincial Audit Office
Tel 0 4531 3474 - 6 Fax 0 4531 3477
chaowat_p@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:57:00


 

นางณิพาพร ปัณยานนท์
Mrs.Nipaporn Punyanon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอำนาจเจริญ
Director Amnat Charoen Provincial Audit Office
Tel 0 4552 3229 Fax 0 4552 3229
nipaporn_p@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:57:55


 
นางสาวนภา ติระกุล
Ms.Napa Tiragul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดศรีสะเกษ
Director Si Sa Ket Provincial Audit Office
Tel 0 4561 1129 Fax 0 4561 1164
napa_t@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:58:14


 
นางยุพิน เทียนสว่าง
Mrs.Yupin Thainsawang
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยโสธร
Director Yasothon Provincial Audit Office
Tel 0 4571 2048 Fax 0 4571 4525
yupin_t@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:58:31


 

นางพวงแก้ว อนวัชมงคล
Mrs.Poungkaew Anawatmongkon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมุกดาหาร
Director Mukdahan Provincial Audit Office
Tel 0 4261 1600 Fax 0 4261 1600
poungkaew_a@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:58:51


 
นายปรีชา ก้อนทอง
Mr.Preecha Konthong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครพนม
Director Nakhon Phanom Provincial Audit Office
Tel 0 4251 1736 Fax 0 4251 1777
preecha_k@oag.go.th
Update : 2014-12-16 14:59:33


 
นายชัชวาลย์ ไทยดำรงเดช
Mr.Chatchawan Thaidumrongdej
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6
Director Regional Special Audit Office No.6
Tel 0 4222 3500 Fax 0 4224 7238
chatchawan_t@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:00:28


 

นายธนัญชัย จิวระโมไนย์กุล
Mr.Thananchai Jivaramonaikul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี
Director Udon Thani Provincial Audit Office
Tel 0 4222 3500 Fax 0 4222 3500 ต่อ 111
thananchai_j@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:00:58


 
นางสาวระพีพร เครือมา
Ms.Rapeeporn Kruama
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองบัวลำภู
Director Nong Bua Lam Phu Provincial Audit Office
Tel 0 4231 6775 Fax 0 4231 6770
rapeeporn_k@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:02:10


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสกลนคร
Director Sakon Nakhon Provincial Audit Office
Tel 0 4271 3806 Fax 0 4271 3807
-
Update : 2014-12-16 15:03:32


 

นายสนิท ชาวไทย
Mr.Sanit Chaowthai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดหนองคาย
Director Nong Khai Provincial Audit Office
Tel 0 4242 2914 Fax 0 4242 2940
sanit_c@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:03:47


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบึงกาฬ
Director Bueng Kan Provincial Audit Office
Tel 0 4249 2243 Fax 0 4249 1657
-
Update : 2014-12-16 15:04:04


 
นางสาววิภา เอี่ยมวิลาวัณย์
Ms.Wipa Iamwilawan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเลย
Director Loei Provincial Audit Office
Tel 0 4281 3116 Fax 0 4281 3117
wipa_i@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:04:24


 

นางสาวศิริพร เติมทอง
Ms.Siriporn Termthong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 7
Director Regional Special Audit Office No.7
Tel 0 4323 6224 Fax 0 4323 7333
siriporn_t@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:04:51


 
นางเลิศลักษณ์ หนหาญรบ
Mrs.Lertluck Honharnrob
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดขอนแก่น
Director Khon Kaen Provincial Audit Office
Tel 0 4323 6224 Fax 0 4323 7270
lertluck_h@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:05:16


 
นางลัทธพรรณ วรากุลศิริศักดิ์
Mrs.Latahaphan Warakursirisak
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์
Director Kalasin Provincial Audit Office
Tel 0 4381 4677 Fax 0 4381 4688
latahaphan_w@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:07:17


 

นางสาวศิวาภรณ์ โพดาพล
Ms.Siwaporn Podapon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดร้อยเอ็ด
Director Roi Et Provincial Audit Office
Tel 0 4351 4028 Fax 0 4351 4029
siwaporn_p@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:07:42


 
นางพวงเพชร ธันยโรจรังสี
Mrs.Puangpecth Tunyarojrungsee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม
Director Maha Sarakham Provincial Audit Office
Tel 0 4377 7259 Fax 0 4377 7250
puangpecth_t@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:08:04


 
นายกฤษฏา สวนสมภาค
Mr.Kridsada Suansompark
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8
Director Regional Special Audit Office No.8
Tel 0 5311 2459 - 60 Fax 0 5311 2459 - 60 ต่อ 2000
kridsada_s@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:08:31


 

นาง ผาสุก สุดชูเกียรติ
Mrs.Phasuk Sudchokaite
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
Director Chiang Mai Provincial Audit Office
Tel 0 5311 2459 - 60 Fax 0 5311 2459 - 60 ต่อ 1105
phasuk_s@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:08:59


 
นางฐิดาพรรณ์ ไกรเลิศมานนท์
Mrs.Tidapan Krailertmanon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน
Director Lamphun Provincial Audit Office
Tel 0 5351 0241 Fax 0 5351 0162
tanit_c@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:09:21


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย
Director Chiang Rai Provincial Audit Office
Tel 0 5317 7424 Fax 0 5317 7424
-
Update : 2014-12-16 15:09:50


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director Mae Hong Son Provincial Audit Office
Tel 0 5361 1634 Fax 0 5361 1635
-
Update : 2014-12-16 15:10:24


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9
Director Regional Special Audit Office No.9
Tel 0 5428 4616 - 18 Fax 0 5428 4624
-
Update : 2014-12-16 15:10:40


 
นายจิรศักดิ์ วรรณธนกานต์
Mr.Jirasak Wantanakant
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำปาง
Director Lampang Provincial Audit Office
Tel 0 5428 4616 - 18 Fax 0 5428 4624
jirasak_w@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:11:07


 

นายอุทัย ทองคุ้ม
Mr.Utai Tongkoom
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน
Director Nan Provincial Audit Office
Tel 0 5477 2527 Fax 0 5477 2525
utai_t@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:11:12


 
นายมนูญ ดิสโร
Mr.Manoon Disaro
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดแพร่
Director Phrae Provincial Audit Office
Tel 0 5452 1252 Fax 0 5452 1253
manoon_d@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:11:16


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพะเยา
Director Phayao Provincial Audit Office
Tel 0 5444 9583 Fax 0 5444 9579
-
Update : 2014-12-16 15:11:20


 

นางสาวศิริพร เพชรจินดา
Ms.Siriporn Pethjinda
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
Director Uttaradit Provincial Audit Office
Tel 0 5541 1172 Fax 0 5541 1173
siriporn_p@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:11:49


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 10
Director Regional Special Audit Office No.10
Tel 0 5532 2702 Fax 0 5532 2710
-
Update : 2014-12-16 15:11:54


 
นางสาวกอบกุล สว่างพาณิชย์
Ms.Kobkul Sawangphanich
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิษณุโลก
Director Phitsanulok Provincial Audit Office
Tel 0 5532 2713 - 6 Fax 0 5532 2710
kobkul_s@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:11:59


 

นางสาวจินตนา ไพบูลย์สิน
Ms.Jintana Paiboonsin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย
Director Sukhothai Provincial Audit Office
Tel 0 5561 0188 Fax 0 5561 0189
jintana_p@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:12:29


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตาก
Director Tak Provincial Audit Office
Tel 0 5551 2175 Fax 0 5551 2176
-
Update : 2014-12-16 15:12:33


 
นางสาวสมจินตนา สุทธชีวเทพ
Ms.Somchintana Suttashevatep
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์
Director Phetchabun Provincial Audit Office
Tel 0 5672 9736 Fax 0 5672 9737
somchintana_s@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:12:37


 

นางวิลาวัณย์ สุบิน
Mrs.Wilawan Subin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11
Director Regional Special Audit Office No.11
Tel 0 5622 2567 Fax 0 5622 7542
wilawan_s@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:12:42


 
นางจินดา พงศ์ผดุงเกียรติ
Mrs.Chinda Pongphadungkiat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์
Director Nakhon Sawan Provincial Audit Office
Tel 0 5622 2567 Fax 0 5622 2567 ต่อ 108
chinda_p@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:13:25


 
-ว่าง-
-Vacant--
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกำแพงเพชร
Director Kamphaeng Phet Provincial Audit Office
Tel 0 5570 5146 Fax 0 5570 5145
-
Update : 2014-12-16 15:13:29


 

นายสุกิจ นาคศุภรังษี
Mr.Sukit Narksuparungsri
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท
Director Chai Nat Provincial Audit Office
Tel 0 5641 2807 Fax 0 5641 2806
sukit@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:13:33


 
นางสุภาภรณ์ จิตรรักษ์
Mrs.Supaporn Jitrage
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุทัยธานี
Director Uthai Thani Provincial Audit Office
Tel 0 5651 4724 Fax 0 5651 4723
supaporn_ji@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:13:36


 
นายอณุ พิณพาทย์
Mr.Anu Pinpard
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตร
Director Phichit Provincial Audit Office
Tel 0 5661 1959 Fax 0 5661 1958
anu_p@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:14:03


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี
Director Sing Buri Provincial Audit Office
Tel 0 3650 7421 Fax 0 3650 7420
-
Update : 2014-12-16 15:14:06


 
นายวินัย กลับประสิทธิ์
Mr.Winai Klubprasit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 12
Director Regional Special Audit Office No.12
Tel 0 3242 8078 Fax 0 3242 8077
winai_k@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:14:11


 
นางสาววิวรรณ สิทธิไวทยาภรณ์
Ms.Wiwan Sittivitayaporn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบุรี
Director Phetchaburi Provincial Audit Office
Tel 0 3242 8078 Fax 0 3242 8077
wiwan_s@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:14:15


 

นางสาวฤทัยชนก สิทธิพันธ์
Ms.Ruthaichanok Sittipan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Director Prachuap Khiri Khan Provincial Audit Office
Tel 0 3261 1317 Fax 0 3261 1173
ruthaichanok_s@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:14:44


 
นางอัมพร คงคา
Mrs.Amporn Kongka
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดราชบุรี
Director Ratchaburi Provincial Audit Office
Tel 0 3232 6866 - 7 Fax 0 3232 6866
amporn_k@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:14:48


 
นายปราการ งามสันติพงศา
Mr.Prakran Ngamsuntipongsat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี
Director Kanchanaburi Provincial Audit Office
Tel 0 3451 5655 Fax 0 3451 5656
prakran_n@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:14:57


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม
Director Samut Songkhram Provincial Audit Office
Tel 0 3471 1957 Fax 0 3471 1956
-
Update : 2014-12-16 15:15:00


 
นายธีรเวทย์ เขียวไพรี
Mr.Teeravet Khiewpairee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13
Director Regional Special Audit Office No.13
Tel 0 7727 8906 Fax 0 7727 8901
teeravet_k@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:15:35


 
นางสาวสายทอง ช่างสลัก
Ms.Saithong Changsalak
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director Surat Thani Provincial Audit Office
Tel 0 7727 8927 Fax 0 7727 8923
saithong_c@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:15:40


 

นายสมพล สมเกียรติกุล
Mr.Sompon Somkaitkun
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา
Director Phangnga Provincial Audit Office
Tel 0 7648 1427 - 8 Fax 0 7648 1429
sompon_s@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:15:47


 
นายทศพร โทวระ
Mr.Tossaporn Tovara
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต
Director Phuket Provincial Audit Office
Tel 0 7621 7037 Fax 0 7621 7039
tossaporn_t@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:15:55


 
นายประคอง ฤทธิ์สวัสดิ์
Mr.Prakong Ritsawat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง
Director Ranong Provincial Audit Office
Tel 0 7780 0172 Fax 0 7780 0174
prakong_r@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:16:25


 

นางปาณิสรา เพชรรัตน์
Mrs.Parnissarar Peachrat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร
Director Chumphon Provincial Audit Office
Tel 0 7765 8372 Fax 0 7765 8373
parnissarar_p@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:16:29


 
นายเสริมพันธ์ นิลละออง
Mr.Srempan Ninlaong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 14
Director Regional Special Audit Office No.14
Tel 0 7534 6486 Fax 0 7534 8001
srempan_n@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:16:33


 
นางสาวอำไพ ยุกตเวทย์
Ms.Ampai Yuktavet
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครศรีธรรมราช
Director Nakhon Si Thammarat Provincial Audit Office
Tel 0 7534 5675 Fax 0 7534 8001
ampai_y@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:17:08


 

นายประเสริฐ แต้จิระกุล
Mr.Prasert Taejirakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกระบี่
Director Krabi Provincial Audit Office
Tel 0 7566 3463 Fax 0 7566 3462
prasert_t@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:17:11


 
นายสมพร ภูมี
Mr.Somporn Pumee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง
Director Trang Provincial Audit Office
Tel 0 7521 6161 Fax 0 7521 6162
somporn_p@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:17:15


 
นางกรชศา พฤกษเศรษฐ
Mrs.Kornchasa Pruksaset
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง
Director Phatthalung Provincial Audit Office
Tel 0 7461 6755 Fax 0 7461 6756
kornchasa_p@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:17:19


 

นายประพนธ์ รักษ์เกลี้ยง
Mr.Prapone Rakkliang
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 15
Director Regional Special Audit Office No.15
Tel 0 7432 4771 - 5 Fax 0 7431 3977
prapone_r@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:17:47


 
นางสาวเสาวณีย์ คูณทอง
Ms.Saovanee Koonthong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา
Director Songkhla Provincial Audit Office
Tel 0 7432 4771 - 5 Fax 0 7431 3977
saovanee_k@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:17:51


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปัตตานี
Director Pattani Provincial Audit Office
Tel 0 7432 4771 - 5 Fax 0 7431 3977
-
Update : 2014-12-16 15:17:55


 

นางสุภาภรณ์ จินดากาญจน์
Mrs.Supaporn Jindakarn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสตูล
Director Satun Provincial Audit Office
Tel 0 7472 3027 Fax 0 7472 3026
supaporn_j@oag.go.th
Update : 2014-12-16 15:18:28


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดยะลา
Director Yala Provincial Audit Office
Tel 0 7432 4771 - 5 Fax 0 7431 3977
-
Update : 2014-12-16 15:18:34


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนราธิวาส
Director Narathiwat Provincial Audit Office
Tel 0 7432 4771 - 5 Fax 0 7431 3977
-
Update : 2014-12-16 15:18:38


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400