นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
The Secretariat of the House of Representatives

ถนนอู่ทองใน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Thanon U-Thong Nai,
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2244 1000
parliament.go.th
Update : 2014-12-18 10:20:10


 

นายจเร พันธุ์เปรื่อง
Mr.Charae Panpruang
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Secretary-General
Tel 0 2244 1160 Fax 0 2244 1130
charae@parliament.go.th
Update : 2014-11-27 16:05:26


 
นายอนุวัต ตันติวงศ์
Mr.Anuvat Tantivong
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Deputy Secretary-General
Tel 0 2244 2266 Fax 0 2244 2205
anuvat.t@parliament.go.th
Update : 2014-11-28 11:42:23


 
นายธงชัย ดุลยสุข
Mr.Thongchai Dulyasook
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Deputy Secretary-General
Tel 0 2244 1139 Fax 0 2244 1863
thongchai@parliament.go.th
Update : 2014-11-28 11:42:40


 

นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์
Mrs.Chanpen Anamwat
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Deputy Secretary-General
Tel 0 2244 1875 Fax 0 2244 1352
chanpen.a@hotmail.com
Update : 2014-11-28 11:42:53


 
นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล
Mrs.Saithip Chaowalittawil
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Deputy Secretary-General
Tel 0 2357 3186 Fax 0 2357 3136
saithip.ch@hotmail.com
Update : 2014-11-28 11:43:05


 
นายวีระพันธ์ มุขสมบัติ
Mr.Veerapan Mookasombat
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Deputy Secretary-General
Tel 0 2244 1027 Fax 0 2244 1065
veerapan.m@parliament.go.th
Update : 2014-11-28 11:43:17


 

นายคุณวุฒิ ตันตระกูล
Mr.Kunnavuti Tuntrakul
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Deputy Secretary-General
Tel 0 2244 1882 Fax 0 2244 1882
kunnavuti@gmail.com
Update : 2014-11-28 11:43:27


 
นางสาวสุภาสินี ขมะสุนทร
Ms.Supasinee Khamasundara
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Deputy Secretary-General
Tel 0 2244 1229 Fax 0 2244 1237
supasinek@hotmail.com
Update : 2014-11-28 11:43:39


 
นายอภิชาติ คำทอง
Mr. Apichart Khamthong
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Deputy Secretary-General
Tel 0 2244 1240 Fax 0 2244 1232

Update : 2014-11-28 11:43:58


 

นางพรรณิภา เสริมศรี
Mrs.Pannipa Sermsree
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
Advisor on Legal Affairs
Tel 0 2244 2580 , 0 2244 1003 Fax 0 2244 1004
pannipa@parliament.go.th
Update : 2014-11-27 16:08:44


 
นายสมพงษ์ ปรีชาธนพจน์
Mr.Somphong Prechatanapoj
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
Advisor on Legislative Affairs
Tel 0 2244 2008 Fax 0 2244 2205
somphong.p@parliament.go.th
Update : 2014-11-28 09:57:08


 
นายจีรพงศ์ วัฒนะรัตน์
Mr.Jeerapong Vattanarat
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
Advisor on Legal Affairs
Tel 0 2244 1304 Fax 0 2244 1305

Update : 2014-11-25 10:28:02


 

นางเจนจิตต์ วรนิติโกศล
Mrs.Janejit Woranitikosol
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
Advisor on Legislative Affairs
Tel 0 2244 1285 Fax 0 2244 1863

Update : 2014-11-27 16:10:12


 
นายสมชาติ ธรรมศิริ
Mr.Somchart Tammasiri
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
Advisor on Legal Affairs
Tel 0 2244 1304 Fax 0 2244 1305
s.tammasiri@yahoo.com
Update : 2014-11-19 15:14:14


 
นายสามารถ คัมภิรานนท์
Mr.Samart Kumpiranon
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
Advisor on Legislative Affairs
Tel 0 2244 1238 samart1069@hotmail.com
Update : 2014-11-27 16:10:58


 

นางสาวสุกัญญา หอมชื่นชม
Ms.Sukanya Homchuenchom
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
Advisor on Legislative Affairs
Tel 0 2244 2083 Fax 0 2244 2083
kamolwan.d_1406@hotmail.com
Update : 2014-11-27 16:12:33


 
นางพรพิศ เพชรเจริญ
Mrs.Pornpith Phetchareon
ที่ปรึกษาด้านต่างประเทศ
Advisor on Foreign Affairs
Tel 0 2244 1315 Fax 0 2244 1327
pornpith02@gmail.com
Update : 2014-11-27 16:13:15


 
นายสรศักดิ์ เพียรเวช
Mr.Sorasak Pienvej
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
Advisor on Legal Affairs
Tel 0 2244 1349
Update : 2014-11-27 16:13:42


 

นายประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์
Mr.Prasit Anantawiroon
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2357 3178
Update : 2014-11-25 10:29:34


 
นางบังอร มาลาศรี
Mrs.Bangorn Malasri
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2357 3178 bangorn_malasri48@hotmail.com
Update : 2014-11-25 10:30:14


 
นางสาวสุนทร รักเมือง
MissSuntorn Rakmeung
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2357 3178
Update : 2014-11-25 10:31:05


 

นางสาวกัลยรัชต์ ขาวสำอางค์
MissKanyarat Kaowsom-ang
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2357 3178 kanyarat_ning@hotmail.com
Update : 2014-11-27 16:14:18


 
นายณรงค์พร ภิญโญ
Mr.Narongporn Pinyo
ผู้ตรวจราชการ
Inspector
Tel 0 2357 3178 npinyo@gmail.com
Update : 2014-11-25 10:32:45


 
นายวีรยุทธ เจริญกูล
Mr.Verayut Jarerngul
ผู้อำนวยการ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร
Director Office of the Speaker of the House of Representatives
Tel 0 2244 1466 Fax 0 2244 1073
verayut.jarengul@gmail.com
Update : 2014-11-12 14:10:07


 

นายมาณิช อินทฉิม
Mr.Manit Inthachim
ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขานุการ ก.ร.
Director Office of the Secretary to the Parliamentary Officials Commission
Tel 0 2357 3180 Fax 0 2357 3192

Update : 2015-01-08 10:36:16


 
นางสุวภา ภู่แก้ว
Mrs.Suwapa Phukaew
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารงานกลาง
Director Bureau of General Affairs Administration
Tel 0 2357 3168 Fax 0 2357 3100 ext. 3107
suwap@hotmail.com
Update : 2014-11-19 15:21:38


 
นางสาวทยาวรรณ ศุภดิษฐ์
Miss.Tayawan Subhadit
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาบุคลากร
Director Bureau of Human Resources Development
Tel 0 2357 3136 Fax 0 2357 3181
tayawan@parliament.go.th
Update : 2015-01-08 10:39:18


 

นางพรรษมนต์ ไทยวัฒนานุกูล
Mrs.Patsamon Thaiwattananukul
ผู้อำนวยการ สำนักการคลังและงบประมาณ
Director Bureau of Finance and Budget
Tel 0 2244 2272 Fax 0 2244 2282
patsamon.t@gmail.com
Update : 2014-11-28 09:56:46


 
นางฉัตราภรณ์ วิวัฒนวานิช
Mrs.Chatraporn Vivatthanavanich
ผู้อำนวยการ สำนักการพิมพ์
Director Bureau of Printing Services
Tel 0 2244 2128 Fax 0 2244 2120
chat1512@hotmail.com
Update : 2014-11-28 09:58:11


 
นายสุชาติ โรจน์ทองคำ
Mr.Suchat Rojnthongkham
ผู้อำนวยการ สำนักรักษาความปลอดภัย
Director Bureau of Security
Tel 0 2244 1400 Fax 0 2244 1405
tae2504_@hotmail.com
Update : 2014-11-12 14:18:45


 

นายประวิช ตั้งใจมั่น
Mr.Pravit Tangiamun
ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์
Director Bureau of Public Relations
Tel 0 2244 2519 , 0 2244 1849 Fax 0 2244 1051

Update : 2014-11-19 15:22:25


 
นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ
Ms.Somusa Buranahet
ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
Director The National Assemble Radio and Television Broadcasting Station
Tel 0 2244 2268 Fax 0 2244 2280
somusa1627@gmail.com
Update : 2014-11-19 15:23:04


 
นางชลลดา กันคล้อย
Mrs.Chollada Kunkloy
ผู้อำนวยการ สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
Director Bureau of Inter-Parliamentary Organizations
Tel 0 2357 3175 Fax 0 2357 3154
chollada@parliament.go.th
Update : 2014-11-12 14:19:52


 

นางศมนฤทัย อักษรมัต
Mrs.Samonrutai Aksornmat
ผู้อำนวยการ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Director Bureau of The International Relations
Tel 0 2357 3100 ext.3139 Fax 0 2357 3100 ext.3139
s.aksornmat@gmail.com
Update : 2014-11-12 14:21:41


 
นางอรวรรณ พันธุ์เปรื่อง
Mrs.Orawan Punpruang
ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการ
Director Bureau of Academic Services
Tel 0 2244 2078 Fax 0 2244 2074
orawan-tom@hotmail.com
Update : 2015-01-08 10:42:21


 
นางสินีนาถ ดุลยสุข
Mrs.Sineenard Dulyasuk
ผู้อำนวยการ สำนักสารสนเทศ
Director Bureau of Information Technology
Tel 0 2244 2318 Fax 0 2244 2332
sineenard@parliament.go.th
Update : 2014-11-25 10:36:15


 

นางบุษกร อัมพรประภา
Mrs.Boosakorn Ampornprapha
ผู้อำนวยการ สำนักการประชุม
Director Bureau of Parliamentary Proceedings
Tel 0 2244 2541 Fax 0 2244 2526
boosakorn@parliament.go.th
Update : 2014-11-28 10:00:11


 
ว่าที่ ร.ต.ต.อาพัทธ์ สุขะนันท์
Sub lieutenat acting policeArpath Sukhanunth
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Bureau of Legal Affairs
Tel 0 2357 3171 Fax 0 2244 1474
gongarpath@hotmail.com
Update : 2015-01-08 10:46:56


 
นางวัชรีวรรณ ฝ่ายทอง
Mrs.Watchareewan Faythong
ผู้อำนวยการ สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
Director Bureau of Minutes and Stenography
Tel 0 2244 2049 ,50 Fax 0 2244 2379
watchareewan@parliament.go.th
Update : 2015-01-08 10:49:16


 

นางนงนุช เศรษฐบุตร
Mrs.Nongnuch Sresthaputra
ผู้อำนวยการ สำนักกรรมาธิการ 1
Director Bureau of Committee 1
Tel 0 2244 2686 Fax 0 2244 2691
nbangkok521@gmail.com
Update : 2014-11-26 16:44:24


 
นางนารีนารถ เหตานุรักษ์
Mrs.Nareenard Haetanurak
ผู้อำนวยการ สำนักกรรมาธิการ 2
Director Bureau of Committee 2
Tel 0 2244 2618 Fax 0 2244 2609

Update : 2015-01-08 10:53:44


 
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์
Mr.Satit Prasertsak
ผู้อำนวยการ สำนักกรรมาธิการ 3
Director Bureau of Committee 3
Tel 0 2244 2582 Fax 0 2244 2589
director.k03@gmail.com
Update : 2014-11-28 10:00:39


 

นางสาวศิรวศา เทศถมทรัพย์
Ms.Sirawasa Testhomsap
ผู้อำนวยการ สำนักภาษาต่างประเทศ
Director Bureau of Foreign Languages
Tel 0 2357 3187 Fax 0 2357 3156
yol_sirawasa@excite.com
Update : 2014-11-28 10:01:00


 
นางศรีเงิน สุขาภิรมย์
Mrs.Sringoen Sukapirom
ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน
Director Bureau of Policy and Planning
Tel 0 2244 2084 Fax 02244 2083
sring99@hotmail.com
Update : 2015-01-23 10:52:19


 
นายณัฎฐกฤษฎ์ วงศ์เจริญ
Mr.Nattakrit Vongjarean
ผู้อำนวยการ สำนักบริการทางการแพทย์
Director
Tel 0 2244 1108 Fax 0 2244 1108

Update : 2014-11-26 16:55:41


 ผู้อำนวยการ สำนักงบประมาณของรัฐสภา
Director Parliamentary Budget Officer
Tel 0 2244 2222 ,0 2244 2245 Fax 0 2244 2088

Update : 2015-01-23 15:29:11


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400