นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
The Secretariat of the Senate acting as the Secretariat of the National Legislative Assembly

เลขที่ 4 ถนนอู่ทองใน
ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
4 Thanon U-Thong Nai
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2244 1777-8
Fax 0 2244 1779
www.senate.go.th
Update : 2019-03-26 09:22:06


 

นายนัฑ ผาสุข
Mr.Nut Parsuk
เลขาธิการวุฒิสภา
Secretary - General of the Senate
Tel 0 2244 1512-3 Fax 0 2244 1513

Update : 2018-06-04 11:14:00


 
นายนัฑ ผาสุข
Mr. Nut Phasuk
รองเลขาธิการวุฒิสภา
Deputy Secretary-General of the Senate
Tel 0 2831 9333-4 Fax 0 2831 9335

Update : 2017-03-28 11:03:09


 
นายพงศ์กิตติ อรุณภักดีสกุล
Mr. Pongkit Aroonpukdeesakul
รองเลขาธิการวุฒิสภา
Deputy Secretary General of the Senate
Tel 02-831 9234-5 Fax 02-831 9236

Update : 2017-03-28 11:03:34


 

นาง ละออ ภูธรใจ
Mrs La-or Putornjai
รองเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
Deputy Secretary General of the Senate
Tel 0 2831 9300-1 Fax 0 2831 9301
-
Update : 2017-03-28 11:03:55


 
นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
Ms.Napaporn Jaisujja
รองเลขาธิการวุฒิสภา -
Deputy Secretary-General of the Senate
Tel 02 831 9393 Fax 02 831 9394

Update : 2016-05-25 10:25:33


 
นายสุรัตน์ หวังต่อลาภ
Mr. Surt Wangtorlap
รองเลขาธิการวุฒิสภา
Deputy Secretary-General of the senate
Tel 02-831 9222 Fax 02-831 9223
-
Update : 2017-06-19 14:29:17


 

นางสาวสุภางจิตต ไตรเพทพิสัย
Ms.Supangjit Tiphatpisai
รองเลขาธิการวุฒิสภา
Deputy Secretary-General of the Senate
Tel 0 2831 9191-2 Fax 0 2831 9193

Update : 2017-06-19 14:33:33


 
นางนิภาพร ศรีสุวรรณ
Mrs.Nipaporn Srisuwan
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
Advisors on Legislative Procedur
Tel 02 831 9222 Fax 02 831 9223

Update : 2017-03-28 11:04:36


 
นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดิ์
Miss Waraporn Meepaempree
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
Advisors on Legislateve Procedure
Tel 0 2831 9434-6 Fax 0 2831 9435

Update : 2017-03-28 10:23:47


 

นางสาวมาลี พิลาหอม
Mrs.Malee Pilahorm
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
Advisor on Legal Affairs
Tel 02 831 9191-2 /02 831 9434 Fax 0 2831 9193

Update : 2017-06-19 14:35:32


 
-ว่าง -

ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
Advisors on Legislative Procedure
Tel 0 2831 9200 Fax 0 2831 9201

Update : 2019-03-27 00:58:22


 
ว่าง
Ms.
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
Advisors on Legislative Procedure
Tel 0 2831 9293 Fax 0 2831 9294
-
Update : 2017-06-19 14:37:05


 

นายพีระพจน์ รัตนมาลี
Mr.Peerapod Rattanamalee
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
Advisors on Legislative Procedur
Tel 02 831 5838 Fax 02 831 9839

Update : 2017-03-28 11:06:37


 
นางวัชรี สินธวานุวัฒน์
Mrs.Watcharee Sintawanuwat
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
Advisors on Legislative Procedur
Tel 02 831 9221 Fax 02 831 9233

Update : 2017-03-28 11:08:05


 
นางภานุมาศ วราหะไพฑูรย์
Mrs.Panumart Warahapaitoal
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ
Advisors on Legislative Procedur
Tel 02 831 9434 Fax 02 831 9435

Update : 2017-03-28 11:08:55


 

นางปัณณิตา สท้านไตรภพ
Mrs. Punnita Satarnthiporp
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารงานกลาง
Director Bureau of Central Administration
Tel 0 2831 9355 Fax 0 2831 9356

Update : 2017-06-19 14:46:17


 
นางนวนันทน์ เนติธนากูล
Msr.N Naungniyoun
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานประธานวุฒิสภา
Director Bureau of the President of the Senate
Tel 0 2244 1782, 0 2244 1509 Fax 0 2244 1625, 0 2244 1508

Update : 2016-05-25 11:14:15


 
นายคณวัฒน์ วงศ์แก้ว
Mr. Kanawat Wongkaew
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์
Director Bureau of Public Relations
Tel 02 244 1574,02 831 9340 Fax 02 831 9343

Update : 2017-06-19 14:48:44


 

นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข
Ms.Nipawan Siriburmrungsuk
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการคลังและงบประมาณ
Director Bureau of Finance and Budget
Tel 0 2831 9244 Fax 0 2831 9245

Update : 2016-05-25 10:58:13


 
นางสาวแก้วเกศ์ร ถาวรพันธ์

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการต่างประเทศ
Director Bureau of Foreign Affairs
Tel 0 2831 9380 Fax 0 2831 9378

Update : 2016-05-25 11:28:10


 
นางสาวชลธิชา มีแสง
Ms.Chonticha Meesang
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิชาการ
Director Bureau of Parliamentary Studies
Tel 0 2831 9305 Fax 0 2831 9306

Update : 2016-05-25 11:25:22


 

รตอ.หญิงวิรัญญา ประสพสุข
Pol.Capt. Wirunya Phasupsuk
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการประชุม
Director Bureau of Parliamentary Proceedings
Tel 0 2831 9440, 0 2831 9442 Fax 0 2831 9441

Update : 2017-06-19 14:50:10


 
ว่าง

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกำกับและตรวจสอบ
Director Bureau of Supervision and Inspection
Tel 0 2831 9322 Fax 0 2831 9326

Update : 2017-06-19 14:51:03


 
นายกิตติ เจริญยงค์
-- -
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกรรมาธิการ 1
Director Bureau of Committee 1
Tel 0 2831 9141 Fax 0 2831 9140

Update : 2016-05-25 11:22:47


 

--ว่าง-

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกรรมาธิการ 2
Director Bureau of Committee 2
Tel 0 2831 9169 Fax 0 2831 9168

Update : 2016-05-25 11:24:01


 
นายทศพร แย้มวงษ์
Mr.Tordsaporn Yamwong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย
Director Bureau of Legal Affairs
Tel 0 2831 9281-2 Fax 0 2831 9284

Update : 2016-05-25 11:25:04


 
นางสาววันทนีย์ สายพิมพิน
Ms.Wantenee Yamwong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักภาษาต่างประเทศ
Director Bureau of Foreign Languages
Tel 0 2831 9401 Fax 0 2831 9400

Update : 2016-05-25 11:27:23


 

นายสมใบ มูลจันที
Mr. Sombai Moonjuntee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
Director Bureau of Human Resources Development
Tel 0 2831 9103 Fax 0 2831 9106

Update : 2017-06-19 14:52:42


 
ว่าง

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Bureau of Information Technology and Communication
Tel 0 2831 9379 Fax 0 2831 9268

Update : 2017-03-28 10:52:19


 
นายชาติชาย เนืองนิยม
Mr.Chatchai Naungniyom
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักรายงานการประชุมและชวเลข
Director Bureau of Minutes and Stenography
Tel 0 2831 9120 Fax 0 2831 9121

Update : 2017-03-28 10:57:36


 

ว่าง

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกรรมาธิการ 3
Director Bureau of Committee 3
Tel 0 2831 9204 Fax 0 2831 9203

Update : 2017-06-19 14:53:35


 
ว่าง

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายและแผน
Director Bureau of Publishing
Tel 0 2831 9367 Fax 0 2831 9368

Update : 2017-06-19 14:54:15


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ สำนักการพิมพ์
Director Bureau of
Tel 0 2831 9414 Fax 0 2831 9480

Update : 2017-06-19 14:57:45


 

นายกล้านรงค์ จันทิก
Mr.Klanarong Chanthick
ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Political Affairs The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 0 2831 9184 - 5 Fax -
-
Update : 2014-11-05 11:18:40


 
พลเอกบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
GenBoonsrang Niumpradit
ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Administration of State Affairs The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9180 - 1
Update : 2014-11-05 11:23:55


 
พลเรือเอกศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ
ADMSithawat Wongsuwan
ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Laws, Justice Procedure and Police Affairs The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9186-7 Fax 02 831 9173

Update : 2014-11-05 11:27:54


 

พลโทชาญชัย ภู่ทอง
Lt.Gen.Chanchai Puthong
ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Local Administration The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9188 - 9
Update : 2014-11-05 11:31:16


 
นายตวง อันทะไชย
Mr.Tuang Untachai
ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Education and Sports The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9217-8
Update : 2014-11-05 11:33:48


 
พลอากาศเอกชนะ อยู่สถาพร
ACMChana U-sathaporn
ประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Economics, Monetary Affairs and Finance The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9154-5
Update : 2014-11-05 11:37:20


 

พลเอกสกนธ์ สัจจานิตย์
GenSakol Sajjanit
ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Energy The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9156 - 7
Update : 2014-11-05 11:39:56


 
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
Mr.Jetn Sirathranont
ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Public Health The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9219 - 10
Update : 2014-11-05 11:43:23


 
พลอากาศเอกชาลี จันทร์เรือง
ACMCharlie Chandruang
ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Mass Communication, Science, Technology and Information The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9158 - 9
Update : 2014-11-05 11:46:56


 

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
Mr.Wallop Tangkananurak
ประธานกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Social, Children, Youth, Women, the Elderly, the Disabled and the Underprivileged Affairs The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9225-6
Update : 2014-11-05 11:51:56


 
พลเอกดนัย มีชูเวท
Gen.Danai Meechuvat
ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Agriculture and Cooperatives The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9150-1
Update : 2015-09-02 10:10:15


 
พลโทจเรศักดิ์ อาณุภาพ
Lt.Gen.Jaraesuk Arnuparb
ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Transportation The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9152-3
Update : 2016-05-25 11:44:22


 

นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
Mrs.Bilaibhan Sampatisiri
ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Foreign Affairs The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9176-7
Update : 2014-11-05 12:02:10


 
พลโทชัยยุทธ พร้อมสุข
Lt.Gen.Chaiyut Pormsuk
ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Natural Resources and Environment The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9162-3
Update : 2016-05-25 11:46:03


 
พลเอกสิงห์ศึก สิงห์ไพร
GEN.Singsuk Singpai
ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน คณะกรรมาธิการวิสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Commerce, Industry and Labour The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9160-1
Update : 2014-11-05 12:08:08


 

พลตำรวจเอกพิชิต ควรเตชะคุปต์
POL.GEN.Pichit Kuandachakupt
ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
President of the Committee on Religions, Arts. Culture and Tourism The Standing committees of the National Legislative Assembly
Tel 02 831 9227 -8
Update : 2014-11-05 12:11:42


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400