นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

273 ถนนสามเสน
บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200
273 Samsen Road
Bangkhunprom
Bangkok 10200
Tel 0 2283 5353
Fax 0 2280 0449, 0 2280 0626

Update : 2019-07-17 10:15:56


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สายออกบัตรธนาคาร 18 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแก้ว
นครชัยศรี นครปฐม 73120
Banknote Management Group 18 Moo 2 Boromarajajonani Road
Nakhon Chai Si
Nakhon Pathom 73120
Tel 0 2356 8100
Fax 0 2356 8111

Update : 2019-07-17 10:15:38


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ก

Bank of Thailand New York Representative Office 1270 Avenue of the Americas, 27th Floor
New York NY 10020
U.S.A.
Tel . (212) 218 7950-56
Fax (212) 218 7945
FOGNewYorkRepOffice@bot.or.th
Update : 2019-05-13 14:44:57


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครลอนดอน

Bank of Thailand London Representative Office, 8th Floor, Angel Court Tower, 1 Angel Court
London EC2R 7 HJUnited Kingdom

Tel 44 207 600 0041
Fax 44 207 606 2506
FOGLondonRepOffice@bot.or.th
Update : 2019-05-13 14:42:47


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สำนักงานภาคเหนือ 68/3 ถนนโชตนา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Northern Region Office 68/3 Chotana Road
Muang Chiang Mai
Chieng Mai 50300
Tel 0 5393 1000
Fax 0 5322 4171

Update :


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 393 ถนนศรีจันทร์
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
Northeastern Region Office, 393 Srichan Road
Maung Khon Kaen
Khon Kaen 40000
Tel 0 4333 3000
Fax 0 4324 1554

Update :


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สำนักงานภาคใต้ 472 ถนนเพชรเกษม
หาดใหญ่ สงขลา 90110
Southern Region Office, 472 Phetkasem Road
Hat Yai
Songkhla 90110
Tel 0 7423 6200
Fax 0 7423 6205

Update :


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครปักกิ่ง

No.118 Jian Guo Lu Yi, Beijing 100022 PRC


Tel +86-106-5669-705
Fax +86 106-5671-738
BOTBeijingRep@bot.or.th
Update : 2019-05-13 14:45:23


 

นายวิรไท สันติประภพ
Mr.Veerathai Santiprabhob
ผู้ว่าการ
Governor

Update : 2019-07-17 10:18:06


 
นายเมธี สุภาพงษ์
Mr.Mathee Supapongse
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
Deputy Governor Monetary Stability

Update : 2019-07-17 10:18:28


 
นางสาววชิรา อารมย์ดี
MissVachira Arromdee
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
Assistant Governor Financial Markets Operations Group

Update : 2019-07-17 10:18:49


 

นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส
Mr.Titanun Mallikamas
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน
Assistant Governor Monetary Policy Group

Update : 2019-07-17 10:19:11


 
นายรณดล นุ่มนนท์
Mr.Ronadol Numnonda
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
Deputy Governor Financial Institutions Stability

Update : 2019-07-17 10:19:43


 
นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร
Mrs.Wajeetip Pongpech
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
Assistant Governor Financial Institutions Policy Group

Update : 2019-07-17 10:20:20


 

นายจาตุรงค์ จันทรังษ์
Mr.Jaturong Jantarangs
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน
Assistant Governor Supervision Group

Update : 2019-07-17 10:20:57


 
นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา
MissSiritida Panomwon Na Ayudhya
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน
Assistant Governor Payment Systems Policy and Financial Technology Group

Update : 2019-07-17 10:21:18


 
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน
Mr. Paiboon Kittisrikangwan
รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร
Deputy Governor Corporate Support Services and Banknote Management

Update : 2019-07-17 10:22:00


 

นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
Mr.Woraporn Tangsaghasaksri
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
Assistant Governor Human Resources and Organization Development Group

Update : 2019-07-17 10:22:33


 
นายเดช ฐิติวณิช
Mr.Dej Titivanich
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ
Assistant Governor Information Technology Group

Update : 2019-07-17 10:22:50


 
นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม
Mr.Somboon Chitphentom
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร
Assistant Governor Banknote Management Group

Update : 2019-07-17 10:23:06


 

นางสาวนวพร มหารักขกะ
MissNawaporn Maharagkaga
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ
Assistant Governor Planning and Budgeting Group

Update : 2019-07-17 10:23:31


 
นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์
Mr.Pruettipong Srimachand
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร
Assistant Governor Management Assistance Group

Update : 2019-07-17 10:23:51


 
นายณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
Mr.Nutavoot Pongsiri
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
Assistant Governor (Senior Advisor)

Update : 2019-07-17 10:24:22


 

นายอัมพร แสงมณี
Mr.Amporn Sangmanee
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบกิจการภายใน
Assistant Governor Internal Audit Group

Update : 2019-07-17 10:24:36


 
นางจันทวรรณ สุจริตกุล
Mrs.Chantavarn Sucharitakul
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายยุทธศาสตร์และความสัมพันธ์องค์กร
Assistant Governor Corporate Strategy and Relations Group

Update : 2019-07-17 10:24:51


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400