นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

273 ถนนสามเสน
บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200
273 Samsen Road
Bangkhunprom
Bangkok 10200
Tel 0 2283 5353
Fax 0 2280 0449, 0 2280 0626

Update :


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สายออกบัตรธนาคาร 18 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแก้ว
นครชัยศรี นครปฐม 73120
Banknote Management Group 18 Moo 2 Boromarajajonani Road
Nakhon Chai Si
Nakhon Pathom 73120
Tel 0 2356 8100
Fax 0 2356 8111

Update :


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ก

Bank of Thailand New York Representative Office 1270 Avenue of the Americas, 27th Floor
New York NY 10020
U.S.A.
Tel . (212) 218 7950-56
Fax (212) 218 7945
FOGNewYorkRepOffice@bot.or.th
Update :


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครลอนดอน

Bank of Thailand London Representative Office, 8th Floor, Angel Court Tower, 1 Angel Court
London EC2R 7 HJUnited Kingdom

Tel 44 207 600 0041
Fax 44 207 606 2506
FOGLondonRepOffice@bot.or.th
Update :


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สำนักงานภาคเหนือ 68/3 ถนนโชตนา
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
Northern Region Office 68/3 Chotana Road
Muang Chiang Mai
Chieng Mai 50300
Tel 0 5393 1000
Fax 0 5322 4171

Update :


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 393 ถนนศรีจันทร์
เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
Northeastern Region Office, 393 Srichan Road
Maung Khon Kaen
Khon Kaen 40000
Tel 0 4333 3000
Fax 0 4324 1554

Update :


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สำนักงานภาคใต้ 472 ถนนเพชรเกษม
หาดใหญ่ สงขลา 90110
Southern Region Office, 472 Phetkasem Road
Hat Yai
Songkhla 90110
Tel 0 7423 6200
Fax 0 7423 6205

Update :


ธนาคารแห่งประเทศไทย
Bank of Thailand

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครปักกิ่ง

No.118 Jian Guo Lu Yi, Beijing 100022 PRC


Tel +86-106-5669-705
Fax +86 106-5671-738
BOTBeijingRep@bot.or.th
Update : 2012-04-23 15:19:38


 

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
Mr.Prasarn Trairatvorakul
ผู้ว่าการ
Governor
Tel 0 2283 5010 PrasarnT@bot.or.th
Update : 2014-10-10 09:33:46


 
นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ
Mrs.Pongpen Ruengvirayudh
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน
Deputy Governor Monetary Stability
Tel 0 2283 5003 PongpenR@bot.or.th
Update : 2014-10-08 15:00:51


 
นายเมธี สุภาพงษ์
Mr.Mathee Supapongse
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน
Assistant Governor Monetary Policy Group
Tel 0 2283 5100 MatheeS@bot.or.th
Update : 2014-10-09 09:57:01


 

นายทรงธรรม ปิ่นโต
Mr.Songtum Pinto
ผู้อำนวยการอาวุโส (ที่ปรึกษาฯ)
Senior Director (Advisor)
Tel 0 2283 5620 SongtumP@bot.or.th
Update : 2014-11-26 13:47:11


 
นางรุ่ง มัลลิกะมาส
Mrs.Roong Mallikamas
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายเศรษฐกิจการเงิน
Senior Director Macroeconomic and Monetary Policy Department
Tel 0 2283 5601 roongp@bot.or.th
Update : 2014-11-26 13:47:31


 
นางอลิศรา มหาสันทนะ
Mrs.Alisara Mahasandana
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Senior Director International Department
Tel 0 2283 6330 alisaras@bot.or.th
Update : 2014-11-26 13:47:46


 

นายปิติ ดิษยทัต
Mr.Piti Disyatat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจ
Director Economic Research Department
Tel 0 2283 6964 PitiD@bot.or.th
Update : 2014-11-26 13:48:03


 
นางจันทวรรณ สุจริตกุล
Mrs.Chantavarn Sucharitakul
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
Assistant Governor Financial Markets Operations Group
Tel 0 2283 5004 ChantavS@bot.or.th
Update : 2014-11-26 13:48:19


 
นางสาววชิรา อารมย์ดี
MissVachira Arromdee
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตลาดการเงิน
Senior Director Financial Markets Department
Tel 0 2283 5401 VachiraA@bot.or.th
Update : 2014-11-26 13:48:35


 

นายอัมพร แสงมณี
Mr.Amporn Sangmanee
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงินสำรอง
Senior Director Reserve Management Department
Tel 0 2283 5488 AmporS@bot.or.th
Update : 2014-11-26 13:48:50


 
นายณัฏฐ์ ลุมพิกานนท์
Mr.Nutt Lumbikananda
ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน
Director Foreign Exchange Administration and Policy Department
Tel 0 2283 6706 NuttL@bot.or.th
Update : 2014-11-26 13:49:04


 
นางทองอุไร ลิ้มปิติ
Mrs.Tongurai Limpiti
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
Deputy Governor Financial Institutions Stability
Tel 0 2283 5008 TonguraL@bot.or.th
Update : 2014-11-26 13:49:21


 

นางฤชุกร สิริโยธิน
Mrs.Ruchukorn Siriyodhin
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
Assistant Governor Financial Institutions Policy Group
Tel 0 2283 5005 RuchukoS@bot.or.th
Update : 2014-11-26 13:49:37


 
นายจาตุรงค์ จันทรังษ์
Mr.Jaturong Jantarangs
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
Senior Director Financial Institutions Strategy Department
Tel 0 2283 5807 JaturonJ@bot.or.th
Update : 2014-11-26 13:49:53


 
นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม
Mr.Somboon Chitphentom
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายการกำกับสถาบันการเงิน
Senior Director Regulatory Policy Department
Tel 0 2283 5932 SomboonC@bot.or.th
Update : 2014-10-09 10:01:06


 

นางนิศารัตน์ ไตรรัตน์วรกุล
Mrs.Nisarat Trairatvorakul
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน
Senior Director Payment Systems Policy Department
Tel 0 2356 7190 NisaratT@bot.or.th
Update : 2014-11-26 13:50:09


 
นายรณดล นุ่มนนท์
Mr.Ronadol Numnonda
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน
Assistant Governor Supervision Group
Tel 0-2283-5006 RonadolN@bot.or.th
Update : 2014-10-09 10:06:29


 
นายอานุภาพ คูวินิชกุล
Mr. Anupap Kuvinichkul
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 1
Senior Director Onsite Examination Department 1
Tel 0-2283-5801 AnupapK@bot.or.th
Update : 2014-10-09 10:08:59


 

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา
MissSiritida Panomwon Na Ayudhya
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 2
Senior Director Onsite Examination Department 2
Tel 0-2283-5930 SiritidP@bot.or.th
Update : 2014-10-09 10:10:25


 
นางนวอร เดชสุวรรณ์
Mrs.Nawaron Dejsuvan
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์และติดตามฐานะ
Senior Director Financial Institutions Monitoring and Analysis Department
Tel 0-2283-5820 NawaronD@bot.or.th
Update : 2014-10-09 10:11:55


 
นางบุษกร ธีระปัญญาชัย
Mrs.Budsakorn Teerapunyachai
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Risk Management and Information System Examination Department
Tel 0-2283-6951 BudsakoT@bot.or.th
Update : 2014-10-09 10:14:32


 

นายบุญทอง พฤกษมหาศาล
Mr.Boonthong Pruksamahasal
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจและ Non-bank
Director Specialized Financial Institutions and Non-bank Examination Department
Tel 0 2283 6940 BoonthoP@bot.or.th
Update : 2014-10-09 10:19:20


 
นางวิเรขา สันตะพันธุ์
Mrs. Vireka Suntapuntu
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับสถาบันการเงิน
Director Financial Institution Applications Department
Tel 0-2283-5951 VirekaS@bot.or.th
Update : 2014-10-09 10:30:24


 
(ว่าง)
(Vacant)
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา
Director Planning and Development Department
Tel 0 2283 5922
Update : 2014-10-10 10:30:21


 

นางสาวปรียานุช จึงประเสริฐ
Miss Preyanuch Chuengprasert
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายจัดการกองทุน
Senior Director FIDF Management Department
Tel 0-2356-7110 PreyanuC@bot.or.th
Update : 2014-10-09 10:39:25


 
นาย ไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน
Mr. Paiboon Kittisrikangwan
รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร
Deputy Governor Corporate Support Services and Banknote Management
Tel 0-2283-6996 paiboonk@bot.or.th
Update : 2014-10-09 10:44:43


 
นายเพิ่มสุข สุทธินุ่น
Mr.Permsuk Sutthinoon
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายระบบข้อสนเทศ
Assistant Governor Information Technology Group
Tel 0-2283-5002 PermsukS@bot.or.th
Update : 2014-10-09 10:47:01


 

นางภรวดี ตาปสนันทน์
Mrs.Pornvadee Tapasanan
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการชำระเงินและพันธบัตร
Senior Director Payment and Bond Department
Tel 0-2283-5440 PornvadT@bot.or.th
Update : 2014-10-09 10:52:39


 
นางผุสดี การเจริญดี
Mrs.Pusadee Ganjarerndee
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
Senior Director Statistic and Information Systems Department
Tel 0 2283 5630 PusadeeG@bot.or.th
Update : 2012-02-29 13:41:41


 
นายพิชิต ภัทรวิมลพร
Mr. Pichit Patrawimolpon
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสถิติและข้อสนเทศ
Senior Director Statistic and Information Systems Department
PichitP@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:04:01


 

นางผุสดี หมู่พยัคฆ์
Mrs.Bhusadi Muhpayak
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Senior Director Information Technology Department
Tel 0-2283-6005 BhusadiM@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:05:28


 
นายสาทร โตโพธิ์ไทย
Mr.Satorn Topothai
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร
Assistant Governor Management Assistance Group
Tel 0 2283 5101 SatornT@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:07:42


 
นายวีระชาติ ศรีบุญมา
Mr.Weerachat Sribunma
ผู้อำนวยการอาวุโส (ที่ปรึกษา)
Senior Director (Advisor)
Tel 0 2356 7225 WeerachS@bot.or.th
Update : 2012-02-29 13:52:47


 

นายจิรเทพ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
Mr.Chirathep Senivongs Na Ayudhya
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารการสื่อสารองค์กร
Senior Director Corporate Communications Department
Tel 0 2283 5419 ChirathS@bot.or.th
Update : 2012-02-29 13:56:17


 
นายพฤทธิพงศ์ ศรีมาจันทร์
Mr.Pruettipong Srimachand
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมายและคดี
Senior Director Legal and Litigation Department
Tel 0-2283-5706 PruettiS@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:11:34


 
นางสุรีย์ จิรรัตนโสภา
Mrs.Suree Jeraratanasopa
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร
Senior Director Corporate Services Department
Tel 0-2283-6300 SureeJ@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:14:36


 

นายเฉลิมพล กิ๊มประพันธ์
Mr.Chalermpol Kimprapan
ผู้อำนวยการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
Director Security Department
Tel 0-2356-7966 ChalermK@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:18:57


 
นายณัฐวุฒิ พงศ์สิริ
Mr.Nutavoot Pongsiri
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
Assistant Governor Human Resources and Organization Development Group
Tel 0 2356 7334 Nutavoot@bot.or.th
Update : 2012-03-01 09:50:19


 
นางธัญญนิตย์ นิยมการ
Mrs.Thanyanit Niyomkarn
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Senior Director Human Resources Department
Tel 0-2283-5501 ThanyanN@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:24:08


 

นางพัชญา ศรีปลั่ง
Mrs.Pachaya Sriplung
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาองค์กร
Director Organization Development Department
Tel 0 2283 6974 PachayaS@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:26:15


 
นางสาวมัทนา ไวทยะโกมล
MissMatana Waitayakomol
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากร
Director Learning and Development Institute
Tel 0 2283 6600 MatanaW@bot.or.th
Update : 2012-03-01 09:59:32


 
นางสุภาวดี ปุณศรี
Mrs.Supawadee Punsri
3.4 ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ
Assistant Governor Planning and Budgeting Group
Tel 0-2283-6901 SupawadP@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:28:23


 

นางสาววงษ์วธู โพธิรัชต์
MissWongwatoo Potirat
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการเงินและการบัญชี
Senior Director Finance and Accounting Department
Tel 0 2283 6339 WongwatP@bot.or.th
Update : 2012-03-01 10:09:58


 
นายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์
Mr. Tharith Panpiemraas
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผน
Director Strategic Services Department
Tel 0-2283-6900 TharithP@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:31:20


 
นางสาวประภากร วรรณกนก
MissMiss Prapakorn Wannakanok
ผู้อำนวยการ หอสมุด จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์
Director Library Archives and Museum
Tel 0 2283 5690 PrapakoW@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:33:23


 

นางชนาธิป จริยาวิโรจน์
Mrs.Chanatip Jariyawiroj
ผู้อำนวยการ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
Director Financial Consumer Protection Center
Tel 0 2283 6160 ChanatiJ@bot.or.th
Update : 2012-03-01 10:22:46


 
นายสิงห์ชัย บุณยโยธิน
Mr. Singhachai Boonyayotin
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคเหนือ
Senior Director Northern Region Office
Tel 0-5393-1001 ext 1001 SinghacB@bot.or.th
Update : 2014-10-10 11:07:32


 
นายชาญชัย บุรถาวร
Mr.Chanchai Buratavorn
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Senior Director Northeastern Region Office
Tel 0 4333 3000 ext 3100 ChanchaB@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:38:07


 

นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร
Mrs.Wajeetip Pongpech
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานภาคใต้
Senior Director Southern Region Office
Tel 0-7427-2000 ext 4300 WajeetiP@bot.or.th
Update : 2014-10-09 11:40:34


 
นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
Mr.Woraporn Tangsaghasaksri
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร
Assistant Governor Banknote Management Group
Tel 0-2356-8101 WoraporT@bot.or.th
Update : 2014-10-09 13:14:53


 
นางวาสนา นิมิตยงสกุล
Mrs. Wasna Nimityongskul
ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพิมพ์ธนบัตร
Senior Director Banknote Operation Department
Tel 0-2356-8701 WasnaN@bot.or.th
Update : 2014-10-09 13:17:31


 

นายวิรัตน์ กิติพิพัฒน์
Mr. Wirat Kitipipat
ผู้อำนวยการอาวุโส โรงพิมพ์ธนบัตร
Senior Director Note Printing Works
Tel 0-2356-8201 WiratK@bot.or.th
Update : 2014-10-09 13:22:33


 
นายศรัณย์ ธำรงรัตน์
Mr.Sarun Thamrongrat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน
Director Banknote Strategic Planning Department
Tel 0 2356 8102 SarunT@bot.or.th
Update : 2014-10-09 13:25:30


 
นางศรัณยา วจนานวัช
Mrs.Saranya Wajananawat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ
Director Accounting and Supply Department
Tel 0 2356 8601 SaranyaW@bot.or.th
Update : 2014-10-09 13:28:05


 

นายนิรุท ลิ้มมณี
Mr.Nirut Limmanee
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล
Director Human Resource Management and Development Department
Tel 0 2356 8501 NirutL@bot.or.th
Update : 2014-10-09 13:30:24


 
นางสาวโสภี สงวนดีกุล
MissSopee Sa-Nguandekul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยออกบัตรธนาคาร
Director Banknote Research Department
Tel 0-2356-8301 SopeeS@bot.or.th
Update : 2014-10-09 13:34:30


 
นายปฤษันต์ จันทน์หอม
Mr.Parisun Chantanahom
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร
Senior Director Enterprise Risk Management Department
Tel 0 2356 7919 ParisunC@bot.or.th
Update : 2014-10-09 13:36:25


 

นางสาวนวพร มหารักขกะ
MissNawaporn Maharagkaga
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตรวจสอบกิจการภายใน
Assistant Governor Internal Audit Group
Tel 0-2283-6200 NawaporM@bot.or.th
Update : 2014-10-09 13:38:11


 
นางนิรมล อัศวมณี
Mrs.Niramon Asavamanee
ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในและติดตามการปฏิบัติงาน
Senior Director Internal Audit and Compliance Department
Tel 0 2283 5702 NiramonA@bot.or.th
Update : 2014-10-09 13:40:32


 
นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส
Mr.Titanun Mallikamas
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร
Senior Director Office of Corporate Strategy
Tel 0 2356 7759 TitanunM@bot.or.th
Update : 2012-03-01 10:58:04


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400