นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Office of the Election Commisstion of Thailand

เลขที่ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
120 Moo 3 Ratthaprasasanabhakti Building The Goverment Complex Commemorating His Majesty, The king 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E 2550 (2007) ,Chaengwattana Rd.,
Laksi
Bangkok, Thailand 10210
Tel 0 2141 8888
Fax 0 2143 8688

Update : 2014-12-18 11:08:20


 

นายศุภชัย สมเจริญ
Mr.Supachai Somcharoen
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
Chairman of The Election Commission of Thailand
Tel 0 2141 8789
Update : 2014-10-16 13:12:35


 
นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์
Mr.Dhirawat Dhirarojvit
กรรมการการเลือกตั้ง
Election Commissionner
Tel 0 2141 8806
Update : 2014-10-16 13:14:05


 
นายบุญส่ง น้อยโสภณ
Mr.Boonsong Noisophon
กรรมการการเลือกตั้ง
Election Commissionner
Tel 0 2141 8826
Update : 2014-10-16 13:22:59


 

นายประวิช รัตนเพียร
Mr.Pravich Rattanapian
กรรมการการเลือกตั้ง
Election Commissionner
Tel 0 2141 8810
Update : 2014-10-16 13:24:06


 
นายสมชัย ศรีสุทธิยากร
Mr.Somchai Srisutthiyakorn
กรรมการการเลือกตั้ง
Election Commissionner

Update : 2014-10-16 13:33:10


 
นายภุชงค์ นุตราวงศ์
Mr.Puchong Nutrawong
เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Secretary-General, Election Commission of Thailand
Tel 0 2141 8566, 0 2141 8567
Update : 2012-02-21 15:10:16


 

-ว่าง-
- Vacant -
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารกลาง
Deputy Secretary-General General Administration Bureau
Tel 0 2141 8571
Update : 2014-11-25 11:09:25


 
นายสุเทพ พรหมวาศ
Mr.Suthep Promwas
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการการมีส่วนร่วม
Deputy Secretary-General Public Participation Bureau
Tel 0 2141 8497
Update : 2014-10-16 13:42:49


 
นายธนิศร์ ศรีประเทศ
Mr.Tanith Sriprateth
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ
Deputy Secretary-General Political Party Affairs and Referendum Bureau
Tel 0 2141 8423
Update : 2014-10-22 11:41:43


 

นายบุณยเกียรติ รักชาติเจริญ
Mr.Boonyakaiti Rakchartchroen
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง
Deputy Secretary-General Election Administration Bureau
Tel 0 2141 8255
Update : 2014-10-16 13:45:07


 
นายดุษฎี พรสุขสวัสดิ์
Mr.Dudsadee Pornsuksawat
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย
Deputy Secretary-General Investigation and Adjudication Bureau
Tel 0 2141 8101
Update : 2014-10-16 13:54:53


 
นายกฤช เอื้อวงศ์
Mr.Krit Urwongse
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
Executive Director and Electoral Development Institute Political and Electoral Development Institute
Tel 0 2141 8679 Fax 0 2143 8619

Update : 2014-10-22 10:56:54


 

นายสมศักดิ์ สุริยมงคล
Mr.Somsak Suriyamongkol
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานวิชาการ
Senior Expert Section of Academe
Tel 0 2141 8413
Update : 2014-10-21 09:45:47


 
พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา
Pol.col.Jarungvith Phumma
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานวิชาการ
Senior Expert Section of Academe
Tel 0 2141 8407
Update : 2014-10-22 11:24:13


 
นายภูมิพิทักษ์ กองแก้ว
Mr.Poompitak Gongkaew
ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มงานวิชาการ
Senior Expert Section of Academe
Tel 0 2141 8414
Update : 2014-10-21 10:01:13


 

นายธเนศ สังฆสุบรรณ์
Mr.Thanet Sangkasuban
หัวหน้าผู้ตรวจการ ผู้ตรวจการ
Chief of Inspector - General Division of Inspector - General
Tel 0 2141 8415 Fax 0 2 143 8572

Update : 2014-10-27 15:16:00


 
นายวิเชียร ปันวงศ์
Mr.Vichaian Panwong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารทั่วไป
Director-General Department of General Administration
Tel 0 2141 8575 Fax 0 2143 8603

Update : 2014-10-16 14:06:29


 
นายนพรัตน์ ชูไสว
Mr.Noparatana Chuesawai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการคลัง
Director-General Department of Finance
Tel 0 2141 8601 Fax 0 2141 8608

Update : 2014-10-21 09:33:31


 

นายสมยศ อักษร
Mr.Somyot Aksorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักนโยบายและแผน
Director-General Department of Policy and Planning
Tel 0 2141 8652 Fax 0 2143 8613

Update : 2012-02-28 11:36:56


 
พ.ต.อ.พันธ์ระวี วีระพันธุ์
Pol.col.Phanrawee Weeraphan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 1
Director-General Department of Investigation and Adjudication 1
Tel 0 2141 8110 Fax 0 2143 8537

Update : 2014-10-22 11:23:20


 
นายวิชัย เดชดี
Mr.Wichai Detdee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 2
Director-General Department of Investigation and Adjudication 2
Tel 0 2141 8135 Fax 0 2143 8541

Update : 2014-11-11 15:32:52


 

นายแสวง บุญมี
Mr.Sawaeng Boonmee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3
Director-General Department of Investigation and Adjudication 3
Tel 0 2141 8164 Fax 0 2143 8545

Update : 2014-10-22 11:26:46


 
นายศิรวุฒิ ลิมป์คุณพงษ์
Mr.Sirawut Limkunapong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 4
Director-General Department of Investigation and Adjudication 4
Tel 0 2141 7968 Fax 0 2143 8512

Update : 2014-10-22 11:28:13


 
นายณัฏฐ์ เหล่าสีห์สวกุล
Mr.Nath Laoseesawakool
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5
Director-General Department of Investigation and Adjudication 5
Tel 0 2141 8005 Fax 0 2143 8517

Update : 2014-10-22 11:29:40


 

นายเมธา ศิลาพันธ์
Mr.Matha Silapun
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการเลือกตั้ง
Director-General Department of Election Administration
Tel 0 2141 8257 Fax 0 2143 8557

Update : 2012-02-29 16:06:23


 
นายประจักษ์ อินทะกนก
Mr.Prajak Indakanaka
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสนับสนุนการเลือกตั้ง
Director-General Department of Election Support
Tel 0 2141 8319 Fax 0 2143 8566

Update : 2014-10-22 11:31:33


 
นายสโรชรัตน์ คีรีรัตน์
Mr.Srochrat Kiriratana
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาการเลือกตั้ง
Director-General Department of Electoral Research and Development
Tel 0 2141 8353 Fax 0 2143 8570

Update : 2014-10-22 11:36:59


 

พ.ท.สดุดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
Lt.col.Sadudee Pavaputanon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ
Director-General Department of Political Party Affairs and Referendum Bureau
Tel 0 2141 8451 Fax 0 2143 8581

Update : 2014-10-22 11:40:09


 
นายอนุชิต ประสาททอง
Mr.Anuchit Prasatthong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารการสนับสนุนโดยรัฐ
Director-General Department of State Assistance Administration
Tel 0 2141 8425 Fax 0 2143 8576

Update : 2014-10-22 11:42:32


 
นายชนาธิป บุณยเกตุ
Mr.
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักรณรงค์และเผยแพร่
Director-General Department of Electoral Campaign and Information Dissemination
Tel 0 2141 8500 Fax 0 2143 8589

Update : 2015-01-05 09:52:36


 

นายวิทยา จิตรมาศ
Mr.Wittaya Jitmat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง
Director-General Department of Public Participation in Election
Tel 0 2141 8534 Fax 0 2143 8594

Update : 2014-11-25 16:26:02


 
นายไพบูลย์ เหล็กพรหม
Mr.Paiboon Lekprom
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาบุคลากร
Director - General Department of Human Resources Development
Tel 0 2141 2607 Fax 0 2143 8620

Update : 2014-10-22 11:12:38


 
นางสายใจ หมั่นฝึกพันธ์
Mrs.Saija Manfuekphan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและวิชาการ
Director-General
Tel 0 2141 8911 Fax 0 2143 8654

Update : 2014-11-25 11:11:58


 

พ.ต.ปิยชาติ รุจิระชุณห์
Msj.Piyachart Rujirachun
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการประชุม
Director-General Department of Meeting Affairs
Tel 0 2141 8756 Fax 0 2143 8634

Update : 2014-10-22 11:49:26


 
พ.ท.จักรกริช บุบผะศิริ
Lt.col.Jakkrit Bubpasiri
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมายและคดี
Director-General Department of Legal Affairs
Tel 0 2141 8711 Fax 0 2143 8627

Update : 2014-10-22 13:50:25


 
นายสมพล พงษ์พิพัฒน์
Mr.Somphon Pongpipat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวินิจฉัยและคดี
Director-General Department of Adjudication and Lawsuits
Tel 0 2141 8202 Fax 0 2143 8551

Update : 2012-02-29 16:08:57


 

พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน
Pol.maj.Detchapon Korsanan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์
Director-General Department of Public Relations
Tel 0 2141 7908 Fax 0 2143 8503

Update : 2014-10-22 13:52:55


 
นายวิจิตร ธนัญชยะกุล
Mr.Vijit Thananchayakul
ผู้ตรวจสอบภายใน สำนักผู้ตรวจสอบภายใน
Internal Auditor Department of Internal Audits
Tel 0 2141 8698 Fax 0 2143 8623

Update : 2014-10-22 13:57:09


 
นางสาวสุรณี ผลทวี
Mrss.Suranee Pontawee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
Director-General Department of the Election Commission
Tel 0 2141 8777 Fax 0 2143 8637

Update : 2014-10-22 14:01:33


 

นายวีระ ยี่แพร
Mr.Veera Yeeprae
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
Director - General Provincial Election of Krung Thep Maha Nakhon
Tel 0 2141 8057 Fax 0 2143 8529

Update : 2014-10-22 15:48:49


 
นายกิตติ จาวรุ่งฤทธิ์
Mr.Kitti Jawrungrit
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.กาญจนบุรี
Director - General Provincial Election of Kanchanaburi
Tel 0 3451 6847 Fax 0 3451 7321

Update : 2014-10-22 16:36:01


 
นายสุรสิทธิ์ ถือสัตย์
Mr.Surasith Thuesat
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.จันทบุรี
Director Provincial Election of Chantaburi
Tel 0 3932 7787 Fax 0 3930 1184

Update : 2014-10-31 15:54:39


 

นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช
Mr.Kittivee Muttaharach
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ฉะเชิงเทรา
Director Provincial Election of Chachoengsao
Tel 0 3851 7111 Fax 0 3851 8621

Update : 2014-10-31 15:55:28


 
นายพงษ์เกตุ เติมกิจธนสาร
Mr.Ponget Termkittanasarn
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ชลบุรี
Director - General Provincial Election of Chon Buri
Tel 0 3846 7387 Fax 0 3846 7892

Update : 2014-10-27 16:14:31


 
พ.ต.ต.อุทัย บุญรอด
Msj.Uthai Boonroad
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ชัยนาท
Director Provincial Election of Chai Nat
Tel 0 5641 4727 Fax 0 564 14981

Update : 2014-10-31 15:55:50


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ตราด
Director Provincial Election of Trat

Update : 2014-11-25 11:12:59


 
นายประธาน มธุรพจน์

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.นครนายก
Director Provincial Election of Nakhon Nayok
Tel 0 3731 4528 Fax 0 3731 4528

Update : 2015-01-05 11:34:45


 
นายชาญณรงค์ เลิศบุญชู
Mr.Channarong Lertboonchoo
รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.นครปฐม
Deputy Director Provincial Election of Nakhon Pathom
Tel 0 3434 0071 Fax 0 3434 0221

Update : 2014-10-31 15:56:58


 

นายไวพจน์ ผลวัฒนะ
Mr.Waipoj Polwatana
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.นนทบุรี
Director Provincial Election of Nonthaburi
Tel 0 2591 1486 Fax 0 2591 3408

Update : 2014-10-31 15:58:35


 
พ.ต.ท.สุชาติ สุระสัจจะ
Pol.Lt.Col.Suchart Surasajj
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ปทุมธานี
Director Provincial Election of Pathum Thani
Tel 0 2593 3902 Fax 0 2593 3907

Update : 2014-10-31 15:58:56


 
นายชัด อเนกบุณย์
Mr.Chud Anekboon
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ปราจีนบุรี
Director Provincial Election of Prachin Buri
Tel 0 3721 8556 Fax 0 3721 8560

Update : 2014-10-31 15:59:12


 

นายสิริพงษ์ พงษ์พานิช
Mr.Siripong Pongpanich
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.พระนครศรีอยุธยา
Director - General Provincial Election of Phra Nakhon Si Ayutthaya
Tel 0 3534 5449 Fax 0 3534 5809

Update : 2014-10-31 09:17:03


 
นายชัยรักษ์ คุ้มโต
Mr.Chairak Kumto
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.เพชรบุรี
Director Provincial Election of Phetchaburi
Tel 0 3247 4810 Fax 0 3247 4810

Update : 2014-10-31 15:59:27


 
พ.ต.ท.สมหมาย ธัญญลักษณากุล
Pol.Lt.Sommai Tunyalugsanakul
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ระยอง
Director - General Provincial Election of Rayong
Tel 0 3861 8916 Fax 03861 8917

Update : 2014-10-31 09:21:43


 

นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์
Mr.Kittipong Boriboon
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ราชบุรี
Director Provincial Election of Ratchaburi
Tel 0 3232 7439 Fax 0 3232 7439

Update : 2014-10-31 15:59:47


 
นายพิรุณ เสลานนท์
Mr.Phirun Selananda
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ลพบุรี
Director Provincial Election of Lop Buri
Tel 0 3642 4400 Fax 0 3642 4401

Update : 2014-11-03 16:01:15


 
นายสุรพล ศรีสุบิน
Mr.Surapon Srisubin
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สมุทรปราการ
Director - General Provincial Election of Samutprakan
Tel 0 2183 4046 Fax 0 2183 1046

Update : 2014-10-31 14:12:32


 

นางสาวปิยนาฏ กลางพนม
Miss.Piyanart Klangpanom
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สมุทรสงคราม
Director Provincial Election of Samut Songkhram
Tel 0 3471 6598 Fax 0 3471 7471

Update : 2014-10-31 16:00:23


 
นายนพดล คงสมโอษฐ
Miss.Noppadol Kongsomoat
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สมุทรสาคร
Director Provincial Election of Sutmut Sakhon
Tel 0 3442 8824 Fax 0 3422 8824

Update : 2014-10-31 16:00:50


 
นายมนัส ไหวพริบ
Mr.Manas Whiprib
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สระแก้ว
Director Provincial Election of Sa Kaeo
Tel 0 3724 1662 Fax 0 3724 1662

Update : 2014-10-31 16:28:43


 

นายศิริชัย วิริยพงศ์
Mr.Sirichai Wiriyaphong
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สระบุรี
Director Provincial Election of Saraburi
Tel 0 3635 1812 Fax 0 3635 1815

Update : 2014-10-31 16:01:52


 
นายอรรถสิทธิ์ หล่อสุวรรณ
Mr.Athasit Lohsuwan
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สิงห์บุรี
Director Provincial Election of Sing Buri
Tel 0 3650 7242 Fax 0 3650 7243

Update : 2014-10-31 16:28:59


 
ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สุพรรณบุรี
Director - General Provincial Election of Suphan Buri
Tel 0 3552 5314 Fax 0 3552 3515

Update : 2015-01-05 11:36:49


 

นายสุชาติ ปานพรม
Mr.Suchart Panprom
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.อ่างทอง
Director Provincial Election of Ang Thong
Tel 0 3561 2888 Fax 3561 4582

Update : 2014-10-31 16:29:15


 
นายสุจินต์ ดาววีระกุล
Mr.Sujin Dowwerakul
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.อุทัยธานี
Director Provincial Election of Uthai Thani
Tel 0 5624 0150 Fax 0 5697 0006

Update : 2014-10-31 16:29:33


 
นายสมปอง ตั้งเริก
Mr.Sompong Tangroek
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.กระบี่
Director Provincial Election of Krabi
Tel 0 7561 1654 Fax 0 7561 1654

Update : 2014-10-31 16:29:47


 

นายทรงศักดิ์ ลิ่มศิลา
Mr.Songsak Limsila
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ชุมพร
Director Provincial Election of Chumphon
Tel 0 7750 6150 Fax 0 7750 6382

Update : 2014-10-31 16:30:02


 
นายเสน่ห์ รักรงค์
Mr.Sanay Rakrong
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ตรัง
Director Provincial Election of Trang
Tel 0 7521 6045 Fax 07521 5826

Update : 2014-10-31 15:50:50


 
นายสมบัติ จันทรา
Mr.Sombat Chantra
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.นครศรีธรรมราช
Director - General Provincial Election of Nakhon Si Thammarat
Tel 0 7543 2501 Fax 0 7543 2501

Update : 2014-10-31 15:19:09


 

นายสำราญ ตันพานิช
Mr.Samran Tanpanich
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.นราธิวาส
Director Provincial Election of Narathiwat
Tel 0 7351 6299 Fax 07351 6127

Update : 2014-10-31 16:30:25


 
นายประภาส ฉัตรมงคล
Mr.Prapas Chatmongkol
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ประจวบคีรีขันธ์
Director Provincial Election of Prachuap Khiri Khan
Tel 0 3260 3573 Fax 0 3260 3573

Update : 2014-10-31 16:30:39


 
นายประภาส ไชยนาพงษ์
Mr.Prapas Chainapong
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ปัตตานี
Director Provincial Election of Pattani
Tel 0 7333 6730 Fax 0 7333 7856

Update : 2014-10-31 16:30:51


 

นางวสี อุทัยมงคล
Mrs.Wasee Uthaimongkol
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.พังงา
Director Provincial Election of Phangnga
Tel 0 7641 3337 Fax 0 7641 3338

Update : 2014-10-31 16:31:03


 
นายบรรเทิง วัชรเสรีกุล
Mr.Banturng Watcharasareekul
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.พัทลุง
Director Provincial Election of Phatthalung
Tel 0 7461 6222 Fax 0 7461 6222

Update : 2014-11-25 11:53:01


 
นายกิติพงษ์ เที่ยงคุณากฤต
Mr.Kitipong Thiengkunakrit
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ภูเก็ต
Director Provincial Election of Phuket
Tel 0 7635 4692 Fax 0 7635 4693

Update : 2014-10-31 16:31:33


 

นางสุรีย์ ธรรมกุล
Mrs.Suree Thummakul
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ยะลา
Director Provincial Election of Yala
Tel 0 7322 2978 Fax 0 7322 2979

Update : 2014-10-31 16:31:46


 
นางสาวนุชนภางค์ ลิ่มดุลย์ไพบูลย์
MissNutnaphang Limdunphaiboon
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ระนอง
Director Provincial Election of Ranong
Tel 0 7780 0001 Fax 0 7780 0001

Update : 2014-10-31 16:32:11


 
นางพะเยีย เจริญเนตรกุล
Mrs.Payear Chalearnnatkul
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สงขลา
Director - General Provincial Election of Songkhla
Tel 0 7432 6014 Fax 07432 6814

Update : 2014-10-31 15:43:46


 

นายอรรถสิทธิ์ สุขบำรุง
Mr.Attasit Sookbamrung
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สตูล
Director Provincial Election of Satun
Tel 0 7472 3408 Fax 0 7472 3408

Update : 2014-10-31 15:47:32


 
นางสาวณากัญ กัณห์อุไร
MissNagun Gunurai
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สุราษฎร์ธานี
Director Provincial Election of Surat Thani
Tel 0 7728 1713 Fax 0 7728 1713

Update : 2015-01-05 11:39:27


 
นายธีรวัฒน์ สินธุบุญ
Mr.Teerawat Sintuboon
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.กำแพงเพชร
Director - General Provincial Election of Kamphaeng Phet
Tel 0 5571 6363 Fax 0 5571 6323

Update : 2014-11-03 10:32:57


 

นายเอกชัย เรือนคำ
Mr.Aekachai Ruarnkum
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.เชียงราย
Director - General Provincial Election of Chiang Rai
Tel 0 5317 7362 Fax 0 517 7362

Update : 2014-11-25 11:52:03


 
นายสุชาติ ใจภักดี
Mr.Suchart Jaipukdee
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.เชียงใหม่
Director - General Provincial Election of Chiang Mai
Tel 0 5311 2347 Fax 0 5311 2346

Update : 2014-11-03 10:56:02


 
นายเดชดนัย สนเพ็ง
Mr.Detdanai Sonpeng
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ตาก
Director Provincial Election of Tak
Tel 0 5551 5986 Fax 0 5551 5986

Update : 2014-11-03 10:57:54


 

นายสุรพงษ์ ธนสังข์นุชิต
Mr.Surapong Tanasungnuchit
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.นครสวรรค์
Director - General Provincial Election of Nakhon Sawan
Tel 0 5625 6014 Fax 0 5625 6017

Update : 2014-11-03 11:00:43


 
นายจรูญ จันทร์อินทร์
Mr.Charoon Janint
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.น่าน
Director Provincial Election of Nan
Tel 0 5460 0000 Fax 0 5460 0000

Update : 2014-11-03 11:05:41


 
นายประยูร จักรพัชกุล
Mr.Prayoon Jakkraphatcharakul
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.พิจิตร
Director Provincial Election of Phichit
Tel 0 5661 5121 Fax 0 5661 5121

Update : 2014-11-03 11:08:15


 

นายจุมพล คำศรี
Mr.Jumpol Komsri
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.พิษณุโลก
Director - General Provincial Election of Phitsanulok
Tel 0 5533 4235 Fax 0 5533 4239

Update : 2014-11-03 11:12:04


 
นายสุวิทย์ ศรีวงษา

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.เพชรบูรณ์
Director - General Provincial Election of Phetchabun
Tel 0 5671 2002 Fax 0 5672 5574

Update : 2015-01-05 11:41:02


 
นายวัฒนา ช่วยพยุง
Mr.Watana Chuaypayung
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.แพร่
Director Provincial Election of Phrae
Tel 0 5453 2492 Fax 0 5453 2709

Update : 2014-11-03 11:16:47


 

นางสาวพัชรินทร์ รัตนวิภา
MissPatcharin Rattanawipa
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.พะเยา
Director Provincial Election of Phayao
Tel 0 5444 9517 Fax 05444 9518

Update : 2014-11-03 11:18:26


 
นายพันธุ์รัตน์ แก้ววิเชียร
Mr.Panrat Kaewvichien
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.แม่ฮ่องสอน
Director Provincial Election of Mae Hong Son
Tel 0 5361 2878 Fax 0 5361 2878

Update : 2014-11-03 11:20:27


 
นายสุคนธ์ เรือนสอน
Mr.Sukhon Ruanson
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ลำปาง
Director - General Provincial Election of Lampang
Tel 0 5425 5091 Fax 0 5426 5117

Update : 2014-11-03 11:26:13


 

นางพิมประไพ ดิชวงศ์
Mrs.Pimprapai Dichawong
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ลำพูน
Director Provincial Election of Lamphun
Tel 0 5356 0607 Fax 0 5356 2227

Update : 2014-11-03 11:29:07


 
นายสุวัฒน์ สดใส
Mr.Suwat Sodsai
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สุโขทัย
Director Provincial Election of Sukhothai
Tel 0 5561 2434 Fax 0 5561 2434

Update : 2014-11-03 11:32:12


 
พ.ต.ท.วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์
Pol.Lt.Col.Watcharin Pimkapee
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.อุตรดิตถ์
Director Provincial Election of Uttaradit
Tel 0 5541 7746 Fax 0 5541 6670

Update : 2014-11-03 11:34:21


 

นายดัมพ์ สุริโย

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.กาฬสินธุ์
Director - General Provincial Election of Kalasin
Tel 0 4381 5351 Fax 0 5381 5395

Update : 2015-01-05 11:42:13


 
นายฐิติพล ทศรฐ
Mr.Thitipol Todsarod
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ขอนแก่น
Director - General Provincial Election of Khon Kaen
Tel 0 4323 4923 Fax 0 4323 4927

Update : 2014-11-25 11:50:50


 
นายอนุสรณ์ ทิมา
Mr.Anusorn Tima
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ชัยภูมิ
Director - General Provincial Election of Chaiyaphum
Tel 0 4481 6324 Fax 0 4481 6187

Update : 2014-11-03 11:40:04


 

ร.ท.สมควร มั่นคง
Lt.Somkoun Monkong
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.นครพนม
Director - General Provincial Election of Nakhon Phanom
Tel 0 4251 5790 Fax 02451 5791

Update : 2014-11-03 11:43:04


 
ว่าที่ ร.ต.สุทัศน์ คำเป๊ก
Sub l.t.Sutat Kumpek
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.นครราชสีมา
Director - General Provincial Election of Nakhon Ratchasima
Tel 0 4475 6730 Fax 0 4475 6734

Update : 2014-11-03 11:45:13


 
นายชัชวาล สุขหล้า
Mr.Chatchvan Sookla
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.บึงกาฬ
Director Provincial Election of Bueng Kan
Tel 0 4249 1932 Fax 0 4249 1532

Update : 2014-11-03 11:46:50


 

นายสัมภาษณ์ เชาวลิต
Mr.Sumpas Chaowalit
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.บุรีรัมย์
Director - General Provincial Election of Buri Ram
Tel 0 4460 4000 Fax 0 4460 4000

Update : 2014-11-03 11:50:57


 
นายสาโรช ไพเราะ
Mr.Sarote pairoa
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.มหาสารคาม
Director Provincial Election of Maha Sarakham
Tel 04377 7481 Fax 04377 7570

Update : 2014-11-03 11:52:19


 
นายสิทธิชัย ญาณสมบัติ

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.มุกดาหาร
Director Provincial Election of Mukdahan
Tel 0 4261 3680 Fax 0 4261 4442

Update : 2015-01-05 11:43:59


 

นายนเรศ สุวรรณกูฎ
Mr.Nares Suwannakoot
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ยโสธร
Director Provincial Election of Yasothon
Tel 0 4571 4177 Fax 0 4571 4899

Update : 2014-11-03 13:16:20


 
นายสุวิทย์ ญาตินิยม
Mr.Suwit Yatniyom
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ร้อยเอ็ด
Director - General Provincial Election of Roi Et
Tel 0 4352 2819 Fax 0 4351 8275

Update : 2014-11-03 13:23:41


 
นายพวัสส์ กุลนนท์เลิศสิน
Mr.Phawat Kunlanonloedsin
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.เลย
Director Provincial Election of Loei
Tel 0 4281 4732 Fax 0 4281 4734

Update : 2014-11-03 13:23:13


 

นายทรงเกียรติ เสนาพันธุ์
Mr.Songkiat Senapan
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.ศรีสะเกษ
Director - General Provincial Election of Si Sa Ket
Tel 0 4561 6205 Fax 04561 6206

Update : 2014-11-03 13:25:05


 
นายนรเชษฐ พิทักษ์สฤษดิ์
Mr.Norachet Pitaksarit
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สกลนคร
Director - General Provincial Election of Sakon Nakhon
Tel 0 4271 6597 Fax 0 4271 6597

Update : 2014-11-03 13:27:16


 
พ.ต.ท.อุกฤษฏ์ ภู่หริย์วงศ์สุข
Pol.Lt.Col.Ukrit Poohariwongsook
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.สุรินทร์
Director - General Provincial Election of Surin
Tel 0 4451 9041 Fax 0 4451 9041

Update : 2014-11-03 13:31:45


 

นายจีระพล แสวงเจริญ
Mr.Jerapol Sawangchareon
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.หนองคาย
Director Provincial Election of Nong Khai
Tel 0 4242 3075 Fax 0 4242 2675

Update : 2014-11-26 13:11:35


 
นายกังวาน จันทร์หนองสรวง
Mr.Kangwan Chanongsruang
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.หนองบัวลำภู
Director Provincial Election of Nong Bua Lam Phu
Tel 0 4231 6740 Fax 0 4231 6741

Update : 2014-11-03 13:33:57


 
นายปริญญา นากลาง
Mr.Prinya Naklank
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.อำนาจเจริญ
Director Provincial Election of Amnat Charoen
Tel 0 4552 3134 Fax 0 4552 3134

Update : 2014-11-03 13:37:22


 

นายเฉลิมพล ชัยกิตติภรณ์
Mr.Chalermpol Chaikitiphorn
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.อุดรธานี
Director - General Provincial Election of Udon Thani
Tel 0 4221 1116 Fax 0 4221 1116

Update : 2014-11-03 13:43:23


 
นายทรงศักดิ์ จันทรุกขา
Mr.Songsak Chantarukha
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ จ.อุบลราชธานี
Director - General Provincial Election of Ubon Ratchathani
Tel 0 4535 5366 Fax 04528 5862

Update : 2014-11-03 13:48:45


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400