นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
The Office of the Securities and Exchange Commission

333/3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road,
Chatuchak,
Bangkok, Thailand 10900
Tel 1207, 0 2033 9999
Fax 0 2033 9660
www.sec.or.th
Update : 2018-03-16 08:56:20


 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
Ms.Ruenvadee Suwanmongkol
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2263 6225 Fax 0 2263 6225

Update : 2019-05-02 09:26:32


 
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
Ms.Sirivipa Supantanet
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2263 6211 Fax 0 2263 6211

Update : 2019-04-23 11:50:57


 
นางวรัชญา ศรีมาจันทร์
Ms.Waratchya Srimachand
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2033 4608 Fax 0 2033 4608

Update : 2019-06-10 11:26:19


 

นางปะราลี สุคนธมาน
Ms.Paralee Sukonthaman
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2033 9545 Fax 0 2033 9545

Update : 2019-06-10 11:25:35


 
นาย ศักรินทร์ ร่วมรังษี
Mr.Sakkarin Ruamrangsri
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 9523 Fax 0 2033 9523

Update : 2017-01-09 09:53:53


 
นางณัฐญา นิยมานุสร
Ms.Nataya Niyamanusorn
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secertary-General
Tel 0 2033 9640 Fax 0 2033 9640

Update : 2018-10-02 09:19:23


 

นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง
Ms.Charuphan Intararoong
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 9613 Fax 0 2033 9613

Update : 2018-10-02 09:20:14


 
นางพราวพร เสนาณรงค์
Ms.Praoporn Senanarong
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 9978 Fax 0 2033 9978

Update : 2018-10-02 09:39:01


 
นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล
Mr.Thawatchai Kiatkwankul
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretay-General
Tel 0 2033 4608 Fax 0 2033 4608

Update : 2019-04-23 16:26:06


 

นายกำพล ศรธนะรัตน์
Mr.Kumpol Sontanarat
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2263 6281 Fax 0 2263 6281

Update : 2019-06-10 11:33:50


 
นายธวัชชัย พิทยโสภณ
Mr.Thawatchai Pittayasophon
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2263 6171 Fax 0 2263 6171

Update : 2019-06-10 11:37:51


 
นางสาวจอมขวัญ คงสกุล
Ms.Jomkwan Kongsakul
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2263 6044 Fax 0 2263 6044

Update : 2019-06-10 11:36:44


 

นางสาวสุภา ธรรมธิติวัฒน์
Ms.Supa Thamthitivat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาด
Director, Market Supervision Department
Tel 0 2033 9564 Fax 0 2033 9564

Update : 2018-10-02 09:30:32


 
นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย
Ms.Suwanna Chuerboonchai
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
Director, Legal Counsel and Development Department
Tel 0 2033 9525 Fax 0 2033 9525

Update : 2018-08-24 11:00:28


 
นายเอนก อยู่ยืน
Mr.Anek Yooyuen
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 1
Director, Enforcement Department 1
Tel 0 2263 6024 Fax 0 2263 6024

Update : 2018-10-02 10:31:06


 

นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์
Ms.Saovanee Suwannarong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
Director, Sales Conduct Supervision Department
Tel 0 2033 9531 Fax 0 2033 9531

Update : 2017-01-09 10:02:53


 
นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ
Ms.Sureerut Suradecha
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
Director, Finance and General Administration Department
Tel 0 2263 6194 Fax 0 2263 6194

Update : 2018-08-24 11:00:43


 
นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์
Ms.Pattanaporn Tripipat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
Director, Intermediaries Supervision Department
Tel 0 2033 9534 Fax 0 2033 9534

Update : 2018-08-24 11:00:58


 

นายเอกพล แสวงศรี
Mr.Ekapon Sawaengsri
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย
Director, Research Department
Tel 0 2263 6080 Fax 0 2263 6080

Update : 2018-10-02 14:09:32


 
นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์
Ms.Nidaporn Assawateerakiat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audit Department
Tel 0 2263 6082 Fax 0 2263 6082

Update : 2019-04-30 22:59:47


 
นางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์
Ms.Somsuda Tanchanpongs
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
Director, Environmental Social and Governance Department
Tel 0 2033 9582 Fax 0 2033 9582

Update : 2019-07-02 11:55:13


 

นางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล
Ms.Sarica Apiwatthakakul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมความรู้ตลาดทุนและศูนย์ประสานงานต่างจังหวัด
Director, Capital Market Education and Provincial Network Department
Tel 0 2033 9803 Fax 0 2033 9803

Update : 2019-07-02 11:50:21


 
นายปริย เตชะมวลไววิทย์
Mr.Pariya Techamuanvivit
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารและบริการผู้ลงทุน
Director, Corporate Communications and Investor Services Department
Tel 0 2263 6004 Fax 0 2263 6004

Update : 2019-07-02 11:46:52


 
นางศิษฏศรี นาคะศิริ
Ms.Sittasri Nakasiri
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้
Director, Bond Department
Tel 0 2263 6207 Fax 0 2263 6207

Update : 2018-10-02 10:15:19


 

นางน้ำทิพย์ สินสุขเพิ่มพูน
Ms.Namtip Synsukpermpoon
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 2
Director, Securities Regulation Department 2
Tel 0 2033 9641 Fax 0 2033 9641

Update : 2018-08-24 11:02:06


 
นางสาวอรทัย นิ่มถาวร
Ms.Oratai Nimtavorn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
Director, Investment Management Supervision Department
Tel 0 2263 6045 Fax 0 2263 6045

Update : 2017-01-09 10:02:10


 
นายอนุตร ภู่อารีย์
Mr.Anute Pooaree
ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director, Human Resources Department
Tel 0 2263 6178 Fax 0 2263 6178

Update : 2017-01-09 10:17:23


 

นายฉัตรชัย ทิศาดลดิลก
Mr.Chatchai Thisadoldilok
ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
Director, Investment Management Policy Department
Tel 0 2263 6044 Fax 0 2263 6044

Update : 2019-06-13 12:50:43


 
นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร
Mr. Apisit Suksakorn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director, Information and Communication Technology Department
Tel 0 2033 9678 Fax 0 2033 9678

Update : 2017-01-09 10:18:57


 
นางสาวอาจารีย์ ศุภพิโรจน์
Ms.Archari Suppiroj
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
Director, FinTech Department
Tel 0 2033 9567 Fax 0 2033 9567

Update : 2017-01-09 10:19:43


 

นายศิวะกร กรรณสูต
Mr.Siwakorn Karnasuta
ผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง
Director, Legal Counsel and Administrative Law Department
Tel 0 2033 9598 Fax 0 2033 9598

Update : 2017-01-09 10:14:00


 
นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ
Mr.Kaipichit Ruengsrichaiya
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
Director, Data Management and Analytics Department
Tel 0 2263 6080 Fax 0 2263 6080

Update : 2018-10-02 14:59:18


 
นายกิติขจร วัฒนศิริธรรม
Mr.Kitikhachorn Wattanasiritham
ผู้อำนวยการ ฝ่ายคดี
Director, Litigation Department
Tel 0 2033 9967 Fax 0 2033 9967

Update : 2018-08-24 10:46:11


 

นางสาวสุชา บุณยเนตร
Ms.Sucha Boonyanate
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1
Director, Securities Regulation Department 1
Tel 0 2033 9591 Fax 0 2033 9591

Update : 2018-03-16 08:34:28


 
นางมาดาสิรี สุนทรโยธิน
Ms.Madasiree Sunthornyotin
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 3
Director, Corporate Finance Department 3
Tel 0 2263 6119 Fax 0 2263 6119

Update : 2019-07-02 11:43:24


 
นางสาวอาชินี ปัทมะสุคนธ์
Ms.Archinee Pattamasukhon
ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
Director, Intermediaries Policy Department
Tel 0 2263 6063 Fax 0 2263 6063

Update : 2018-10-02 14:44:04


 

นางสาวจุฬวดี วรศักดิ์โยธิน
Ms.Julawadee Worasakyothin
ผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ และการต่างประเทศ
Director, Strategy and International Department
Tel 0 2033 4618 Fax 0 2033 4618

Update : 2018-10-02 09:56:40


 
นางวิไลลักษณ์ เจนอนันต์พร
Ms.Wilailak Chenananporn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน 2
Director, Enforcement Department 2
Tel 0 2033 9659 Fax 0 2033 9659

Update : 2019-04-30 23:03:26


 
นางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช
Ms.Naovarat Chantavanich
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Director, Portfolio Advice and Provident Fund Supervision Department
Tel 0 2263 6155 Fax 0 2263 6155

Update : 2019-06-10 11:46:10


 

นางสาวเกษราภรณ์ กิจบรรณเดช
Ms.Ketsaraporn Kitbunnadaj
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์ 1
Director, Corporate Finance Department 1
Tel 0 2263 6120 Fax 0 2263 6120

Update : 2019-07-02 11:41:58


 
นางสาวอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์
Ms.Areewan Aimdilokwong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับรายงานทางการเงิน
Directoe, Financial Reporting Oversight Department
Tel 0 2263 6019 Fax 0 2263 6019

Update : 2019-06-13 13:18:24


 
นางอภิชยา ฟอลเล็ต
Mrs.Apichaya Follett
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการสอบบัญชี
Derictor, Audit Oversight Department
Tel 0 2263 6218 Fax 0 2263 6218

Update : 2019-08-01 10:16:26


 

นางวจี จิระธนชิต
Mrs.Wajee Jiratanachit
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร
Director, Organization Risk Management and Governance Development Department
Tel 0 2263 6281 Fax 0 2263 6281

Update : 2019-08-01 10:33:08


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400