นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
The Office of the Securities and Exchange Commission, Thailand

333/3 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
333/3 Vibhavadi-Rangsit Road,
Chatuchak,
Bangkok, Thailand 10900
Tel 1207, 0 2033 9999
Fax 0 2033 9960
www.sec.or.th
Update : 2017-01-06 10:05:34


 

นายรพี สุจริตกุล
Mr.Rapee Sucharitakul
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2033 9611 Fax 0 2033 9611

Update : 2017-01-09 09:50:57


 
นางทิพยสุดา ถาวรามร
Mrs.Tipsuda Thavaramara
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2033 9978 Fax 0 2033 9978

Update : 2017-01-09 09:51:15


 
นายประกิด บุณยัษฐิติ
Mr.Prakid Punyashthiti
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2033 9623 Fax 0 2033 9623

Update : 2017-01-09 09:51:31


 

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์
Mrs.Waratchya Srimachand
ผู้ช่วยเลขาธิการอาวุโส
Senior Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 4608 Fax 0 2033 4608

Update : 2017-01-09 09:52:04


 
นางปะราลี สุคนธมาน
Mrs.Paralee Sukonthaman
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secertary-General
Tel 0 2033 9545 Fax 0 2033 9545

Update : 2017-01-09 09:52:27


 
นางดวงมน จึงเสถียรทรัพย์
Mrs.Duangmon Chuengsatiansup
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 9640 Fax 0 2033 9640

Update : 2017-01-09 09:53:31


 

นาย ศักรินทร์ ร่วมรังษี
Mr.Sakkarin Ruamrangsri
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 9523 Fax 0 2033 9523

Update : 2017-01-09 09:53:53


 
นางณัฐญา นิยมานุสร
Mrs.Nataya Niyamanusorn
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secertary-General
Tel 0 2033 4608 Fax 0 2033 4608

Update : 2017-01-09 09:55:09


 
นายสมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์
Mr.Somchai Pongpattanasin
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 9613 Fax 0 2033 9613

Update : 2017-01-09 09:54:48


 

นางจารุพรรณ อินทรรุ่ง
Mrs.Charuphan Intararoong
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2033 9645 Fax 0 2033 9645

Update : 2017-01-09 09:55:55


 
นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ
Mrs.Sirivipa Supantanet
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretay-General
Tel 0 2033 9645 Fax 0 2033 9645

Update : 2017-01-09 09:55:32


 
นายกำพล ศรธนะรัตน์
Mr.Kumpol Sontanarat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลองค์กร
Director, Organization Risk Management and Governance Development Department
Tel 0 2033 9678 Fax 0 2033 9678

Update : 2017-01-09 10:27:24


 

นางสาวสุภา ธรรมธิติวัฒน์
Ms.Supa Thamthitivat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายคดี
Director, Litigation Department
Tel 0 2033 9967 Fax 0 2033 9967

Update : 2017-01-09 10:03:47


 
นางพราวพร เสนาณรงค์
Mrs.Praoporn Senanarong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับตลาด
Director, Market Supervision Department
Tel 0 2033 9564 Fax 0 2033 9564

Update : 2017-01-09 10:00:35


 
นายธวัชชัย พิทยโสภณ
Mr.Thawatchai Pittayasophon
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาบริษัท
Director, Corporate Monitoring Department
Tel 0 2263 6171 Fax 0 2263 6171

Update : 2017-01-09 10:15:26


 

นายธวัชชัย เกียรติกวานกุล
Mr.Thawatchai Kiatkwankul
ผู้อำนวยการ ฝายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน และโครงสร้างพื้นฐาน
Director, Corporate Finance-Equity Department
Tel 0 2033 9589 Fax 0 2033 9589

Update : 2017-01-09 09:59:26


 
นางสุรีรัตน์ สุรเดชะ
Mrs.Sureerut Suradecha
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหารทั่วไป
Director, Finance and General Administration Department
Tel 0 2263 6194 Fax 0 2263 6194

Update : 2017-01-09 09:58:46


 
นางสุวรรณา เชื้อบุญชัย
Mrs.Suwanna Chuerboonchai
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและพัฒนา
Director, Legal Counsel and Development Department
Tel 0 2033 9525 Fax 0 2033 9525

Update : 2017-01-09 09:56:48


 

นางจันทิมา เพียรเวช
Mrs.Jantima Phienveja
ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากฎเกณฑ์ 1
Director, Securities Regulation Department 1
Tel 0 2033 9591 Fax 0 2033 9591

Update : 2017-01-09 10:10:58


 
นายเอกพล แสวงศรี
Mr.Ekapon Sawaengsri
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตราสารหนี้
Director, Bond Department
Tel 0 2033 9625 Fax 0 2033 9625

Update : 2017-01-09 10:12:32


 
นางสาวจอมขวัญ คงสกุล
Ms.Jomkwan Kongsakul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจจัดการลงทุน
Director, Investment Management Policy Department
Tel 0 2263 6044 Fax 0 2263 6044

Update : 2017-01-09 10:08:47


 

นายเอนก อยู่ยืน
Mr.Anek Yooyuen
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบตลาดทุน
Director, Enforcement Department
Tel 0 2263 6024 Fax 0 2263 6024

Update : 2017-01-09 10:09:31


 
นางพัฒนพร ไตรพิพัฒน์
Mrs.Pattanaporn Tripipat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจตัวกลาง
Director, Intermediaries Supervision Department
Tel 0 2033 9534 Fax 0 2033 9534

Update : 2017-01-09 10:01:21


 
นางอุษณา ชะนะมา
Mrs.Usana Chanama
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audit Department
Tel 0 2033 9634 Fax 0 2033 9634

Update : 2017-01-09 10:04:39


 

นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์
Ms.Nidaporn Assawateerakiat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน
Director, Accounting Supervision Department
Tel 0 2263 6082 Fax 0 2263 6082

Update : 2017-01-09 10:06:28


 
นางสาวเสาวนีย์ สุวรรณรงค์
Ms.Saovanee Suwannarong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับการขายผลิตภัณฑ์การลงทุน
Director, Sales Conduct Supervision Department
Tel 0 2033 9531 Fax 0 2033 9531

Update : 2017-01-09 10:02:53


 
นางสุมาลี บำรุงชาติอุดม
Mrs.Sumalee Bumrungchatudom
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์-ตราสารทุน
Director, Corporate Finance-Equity Department
Tel 0 2263 6119 Fax 0 2263 6119

Update : 2017-01-09 10:05:33


 

นางโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์
Mrs.Somsuda Tanchanpongs
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
Director, Corporate Governance Department
Tel 0 2263 6042 Fax 0 2263 6042

Update : 2017-01-09 10:13:13


 
นางสาวสาริกา อภิวรรธกกุล
Ms.Sarica Apiwatthakakul
ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายธุรกิจตัวกลาง
Director, Intermediaries Policy Department
Tel 0 2263 6063 Fax 0 2263 6063

Update : 2017-01-09 10:10:15


 
นายปริย เตชะมวลไววิทย์
Mr.Pariya Techamuanvivit
ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมความรู้ผู้ลงทุน
Director, Corporate Communication and Investor Education Department
Tel 0 2263 6004 Fax 0 2263 6004

Update : 2017-01-09 10:16:29


 

นางศิษฏศรี นาคะศิริ
Mrs.Sittasri Nakasiri
ผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน
Director, Strategy and Planning Department
Tel 0 2263 6211 Fax 0 2263 6211

Update : 2017-01-09 10:14:46


 
นางสาวอรทัย นิ่มถาวร
Ms.Oratai Nimtavorn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับธุรกิจจัดการลงทุน
Director, Investment Management Supervision Department
Tel 0 2263 6045 Fax 0 2263 6045

Update : 2017-01-09 10:02:10


 
นางน้ำทิพย์ สินสุขเพิ่มพูน
Mrs.Namtip Synsukpermpoon
ผู้อำนวยการ พัฒนากฎเกณฑ์ 2
Director, Securities Regulation Department 2
Tel 0 2033 9641 Fax 0 2033 9641

Update : 2017-01-09 10:11:45


 

นายอนุตร ภู่อารีย์
Mr.Anute Pooaree
ผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Director, Human Resources Department
Tel 0 2263 6178 Fax 0 2263 6178

Update : 2017-01-09 10:17:23


 
นายฉัตรชัย ทิศาดลดิลก
Mr.Chatchai Thisadoldilok
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัย
Director, Research Department
Tel 0 2263 6080 Fax 0 2263 6080

Update : 2017-01-09 10:18:06


 
นายศิวะกร กรรณสูต
Mr.Siwakorn Karnasuta
ผู้อำนวยการ ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายและคดีปกครอง
Director, Legal Counsel and Administrative Law Department
Tel 0 2033 9598 Fax 0 2033 9598

Update : 2017-01-09 10:14:00


 

นางสาวอาจารีย์ ศุภพิโรจน์
Ms.Archari Suppiroj
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมเทคโนโลยีทางการเงิน
Director, FinTech Department
Tel 0 2033 9567 Fax 0 2033 9567

Update : 2017-01-09 10:19:43


 
นายอภิสิทธิ์ สุขสาคร
Mr. Apisit Suksakorn
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director, Information and Communication Technology Department
Tel 0 2033 9678 Fax 0 2033 9678

Update : 2017-01-09 10:18:57


 
นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ
Mr.Kaipichit Ruengsrichaiya
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลตลาดทุน
Director, Data Management and Analytics Department
Tel 0 2263 6062 Fax 0 2263 6062

Update : 2017-01-09 10:20:28


 

นางสาวเนาวรัตน์ จันทวานิช
Ms.Naovarat Chantavanich
ผู้อำนวยการ ศูนย์กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Director, Provident Fund Center
Tel 0 2263 6155 Fax 0 2263 6155

Update : 2017-01-09 10:22:06


 
นางสาวจุฬวดี วรศักดิ์โยธิน
Ms.Julawadee Worasakyothin
ผู้อำนวยการ ศูนย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
Director, International Ralations Center
Tel 0 2263 6211 Fax 0 2263 6211

Update : 2017-01-09 10:29:16


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400