นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Office of the Ombudsman

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5,9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) Ratthaprasasanabhakti 5th and 9th Floor, 120 Chaengwattana Road
Laksi District,
Bangkok 10210
Tel 0 2141 9100 หรือ 1676
Fax 0 2143 8341
www.ombudsman.go.th
Update : 2014-11-26 15:20:22


 

พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์
GeneralViddhavat Rajatanun
ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Tel 0 2141 9371 Fax 021438343
viddhavat@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:22:43


 
นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์
Mr.Boon Tapanadul
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
Ombudsman
Tel 0 2141 9106 Fax 0 2143 8344
boon@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:23:19


 
ว่าง

ผู้ตรวจการแผ่นดิน
Ombudsman
Tel 0 2141 9108 @ombudsman.go.th
Update : 2018-02-16 15:21:02


 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย
Mr.Raksagecha Chaechai
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2141 9290 Fax 0 2143 8347
gecha@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:25:13


 
นายสงัด ปัถวี
Mr.Sa-ngad Pattawee
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2141 9248 Fax 0 2143 9759
sa-ngad@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:25:30


 
นางจงดี หมายดี
Ms.Jongdee Maidee
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2141 9114 Fax 0 2143 8362
Jongdee@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:25:43


 

นายปรีดา เวทยาวงศ์
Mr.Preeda Wattayawoung
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2141 9134 Fax 0 2143 8373
Preeda@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:26:01


 
ว่าง

ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Advisor to Chief Ombudsman
Tel 0 2141 9368 Fax 0 2143 8343
@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-16 15:59:34


 
- ว่าง -
-Vacant-
เลขานุการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Secretary to Chief Ombudsman
Fax 0 2143 8343

Update : 2018-02-16 16:01:49


 

นายวีรวิทย์ จันทร์จำเริญ

ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน(นายบูรณ)
Advisor to Ombudsman
Tel 0 2141 9119 Fax 0 2143 8344

Update : 2018-02-19 13:26:32


 
นางศรีสุดา รักษ์เผ่า

เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน(นายบูรณ์)
Secretary to Chief Ombudsman
Tel 0 2141 9109 Fax 0 2143 8344

Update : 2018-02-19 13:27:01


 
ว่าง

ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
Advisor to Ombudsman
@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-16 16:06:22


 

ว่าง

เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน
Secretary to Ombudsman
@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-16 16:07:10


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
Director of Policy and Planning Bureau
Tel 0 2141 9166 Fax 0 2143 8362

Update : 2018-02-16 15:29:29


 
ว่าง
Vacant
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
Director of Central Administration Bureau
Tel 0 2141 9126 Fax 0 2143 8359
@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-16 15:30:35


 

น.ส.ทิพวรรณ กิจสมุทร
Ms.Thippawan Kijsamut
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง
Director of Finance and Treasury Bureau
Tel 0 2141 9138 Fax 0 2143 8360
thippawan@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:27:33


 
ว่าง
Vacant
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
Director of Human Resources Bureau
Tel 0 2141 9156 Fax 0 2143 8361
@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-16 15:32:02


 
น.ส.รอยพิมพ์ ถีระวงษ์
Ms.Roypim Therawong
ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
Director of Institute of Ombudsman Studies
Tel 0 2141 9239 Fax 0 2143 8375
roypim@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:28:26


 

น.ส.คมขวัญ กาญจนกุญชร
Ms.Komkwan Kanchanakunjara
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information Communication Technology Bureau
Tel 0 2141 9156 Fax 0 2143 8372
komkwan@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:29:40


 
นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr.Kanching Isarankura
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
Director of Corporate Communication and Public Relations Bureau
Tel 0 2141 9162 Fax 0 2143 8364
kanching@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:30:13


 
นายวทัญญู ทิพยมณฑา
Mr.Watanyoo Thipayamonta
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1
Director of Investigation Bureau 1
Tel 0 2141 9202 Fax 0 2143 8366
watanyoo@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:30:42


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2
Director of Investigation Bureau 2
Tel 0 2141 9253 Fax 0 2143 8368

Update : 2018-02-16 15:37:10


 
ว่าง
Vacant
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3
Director of Investigation Bureau 3
Tel 0 2141 9276 Fax 0 2143 8369
@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-16 15:37:59


 
ว่าง
Vacant
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี
Director of Legal Affairs and Litigation Bureau
Tel 0 2141 9202 Fax 0 2143 8366
@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-16 15:40:38


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ
Director of the State Inspection Bureau
Tel 0 2141 9313 Fax 0 2143 8374

Update : 2018-02-16 15:44:29


 
นายกมลธรรม วาสบุญมา
Mr.Kamoltham Wasboonma
ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
Director of Networks and Public Participation Bureau
Tel 0 2141 9230 Fax 0 2143 8373
kamoltham@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:31:22


 
นายกีรป กฤตธีรานนท์
Mr.Keirov Krittateeranon
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 4
Director of Investigation Bureau 4
Tel 0 2141 9225 Fax 0 2143 8371
keirov@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:32:56


 

นายดนัย จันทิม
Mr.Danai Juntim
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
Director of Intake and Early Resolutions Bureau
Tel 0 2141 9184 Fax 0 2143 8370
danai@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:33:39


 
นางกนกพร ศรีวารีรัตน์
Mrs.Kanokporn Sriwareeratana
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
Chief of Internal Audit Unit
Tel 0 2141 9126 Fax 0 2141 8358
kanokporn@ombudsman.go.th
Update : 2018-02-19 13:34:57


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400