นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Office of the Ombudsman

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5,9 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) Ratthaprasasanabhakti 5th and 9th Floor, 120 Chaengwattana Road
Laksi District,
Bangkok 10210
Tel 0 2141 9100 หรือ 1676
Fax 0 2143 8341
www.ombudsman.go.th
Update : 2014-11-26 15:20:22


 

ศ.ศรีราชา วงศารยางกูร
Prof.Siracha Vongsarayankura
ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Chief Ombudsman
Tel 0 2141 9108 Fax 0 2143 8345
siracha@ombudsman.go.th
Update : 2016-01-21 10:39:03


 
พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์
GeneralViddhavat Rajatanun
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
Ombudsman
Tel 0 2141 9206 Fax 0 2143 8343
viddhavat@ombudsman.go.th
Update : 2016-01-21 10:41:35


 
นาย บูรณ์ ฐาปนดุลย์
Mr.Boon Tapanadul
ผู้ตรวจการแผ่นดิน
Ombudsman
Tel 0 2141 9106 Fax 0 2143 8344
boon@ombudsman.go.th
Update : 2016-01-21 10:43:58


 

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย
Mr.Raksagecha Chaechai
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2141 9112 Fax 0 2143 8347
gecha@ombudsman.go.th
Update : 2016-01-21 10:46:02


 
นายสงัด ปัถวี
Mr.Sa-ngad Pattawee
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2141 9248 Fax 0 2143 9759
sa-ngad@ombudsman.go.th
Update : 2016-01-21 10:48:34


 
นายธาวิน อินทร์จำนงค์
Mr.Tavin Inchamnong
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2141 9134 Fax 0 2143 9759
tavin@ombudsman.go.th
Update : 2016-01-21 10:50:35


 

นางสาวจงดี หมายดี
Ms.Jongdee Maidee
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2141 9114 Fax 0 2143 8373
jongdee@ombudsman.go.th
Update : 2016-01-21 10:55:19


 
นายอัครวิทย์ สุมาวงศ์
Mr.Akarawit Sumawong
ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Advisor to Chief Ombudsman
Tel 0 2141 9108 Fax 0 2143 8345
akarawit@ombudsman.go.th
Update : 2016-01-23 10:26:35


 
- ว่าง -
-Vacant-
เลขานุการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน
Secretary to Chief Ombudsman
Tel 0 2141 9119 Fax 0 2143 8345

Update : 2016-01-21 13:04:25


 

- ว่าง -
- Vacant-
ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
Advisor to Ombudsman

Update : 2016-01-21 16:48:45


 
-ว่าง-
-Vacant-
เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน
Secretary to Chief Ombudsman
Fax 0 2143 8345

Update : 2016-01-21 16:49:52


 
นายแพทย์เรวัติ วิศรุตเวช
Dr.Rewat Wisarutwet
ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน
Advisor to Ombudsman
Tel 0 2141 9329 Fax 0 2143 8344
rewat@ombudsman.go.th
Update : 2016-01-28 09:11:25


 

นางพาณี รัตนสัมพันธ์
Mrs.Panee Ratanasampan
เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน
Secretary to Ombudsman
Tel 0 2141 9370 Fax 0 2143 8344
panee@ombudsman.go.th
Update : 2016-01-28 09:12:43


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน
Director of Policy and Planning Bureau
Tel 0 2141 9149 Fax 0 2143 8362

Update : 2016-01-21 16:51:02


 
น.ส.ปรีดาวรรณ ทนยิ้ม
Ms.Predawan Thonyim
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ
Director of General Administration Bureau
Tel 0 2141 9129 Fax 0 2143 8359
predawan@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 15:33:17


 

น.ส.ทิพวรรณ กิจสมุทร
Ms.Thippawan Kijsamut
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลัง
Director of Finance and Treasury Bureau
Tel 0 2141 9138 Fax 0 2143 8360
thippawan@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 15:33:25


 
ว่าที่ร้อยโทเจษฎา เทพสงเคราะห์
Acting Lt.Jessada Tepsongkhor
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
Director of Human Resources Bureau
Tel 0 2141 9144 Fax 0 2143 8361
jessada@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 15:32:00


 
น.ส.รอยพิมพ์ ถีระวงษ์
Ms.Roypim Therawong
ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา
Director of Institute of Ombudsman Studies
Tel 0 2141 9239 Fax 0 2143 8375
roypim@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 13:14:23


 

น.ส.คมขวัญ กาญจนกุญชร
Ms.Komkwan Kanchanakunjara
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director of Information Communication Technology Bureau
Tel 0 2141 9156 Fax 0 2143 8363
komkwan@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 13:16:18


 
นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา
Mr.Kanching Isarankura
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์
Director of Corporate Communication and Public Relations Bureau
Tel 0 2141 9162 Fax 0 2143 8364
kanching@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 13:18:12


 
นายวทัญญู ทิพยมณฑา
Mr.Watanyoo Thipayamonta
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1
Director of Investigation Bureau 1
Tel 0 2141 9202 Fax 0 2143 8369
watanyoo@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 13:24:07


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2
Director of Investigation Bureau 2
Tel 0 2141 9193 Fax 0 2143 8369

Update : 2016-01-23 10:23:42


 
นายปรีดา เวทยาวงศ์
Mr.Preeda Wattayawoung
ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3
Director of Investigation Bureau 3
Tel 0 2141 9218 Fax 0 2143 8369
preeda@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 13:26:31


 
นายสถาพร วัชรพาณิชย์
Mr.Staporn Wacharapanich
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
Director of Legal Bureau
Tel 0 2141 9167 Fax 0 2143 8365
staporn@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 13:28:09


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนักติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
Director of Constitutional Compliance and Evaluation Bureau
Tel 0 2141 9234 Fax 0 2143 8374

Update : 2014-11-27 13:31:43


 
นายกมลธรรม วาสบุญมา
Mr.Kamoltham Wasboonma
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
Director of Ethical Standard Promotion Bureau
Tel 0 2141 9230 Fax 0 2143 8373
kamoltham@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 15:32:46


 
นายกีรป กฤตธีรานนท์
Mr.Keirov Krittateeranon
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบจริยธรรมและกิจการพิเศษ (รักษาการ)
Director of Ethical and Special Investigation Bureau (Acting)
Tel 0 2141 9225 Fax 0 2143 8372
keirov@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 13:38:49


 

นายดนัย จันทิม
Mr.Danai Juntim
ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
Director of Intake and Early Resolutions Bureau
Tel 0 2141 9184 Fax 0 2143 8367
danai@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 13:41:44


 
นางกนกพร ศรีวารีรัตน์
Mrs.Kanokporn Sriwareeratana
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
Chief of Internal Audit Unit
Tel 0 2141 9126 Fax 0 2141 8358
kanokporn@ombudsman.go.th
Update : 2014-11-27 13:51:45


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400