นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Office of the National Human Rights Commission of Thailand

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Goverment Complex Commemorating His Majesty, The king 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E 2550 (2007) Ratthaprasasanabhakti Building Floor 6-7, 120 Chaeng Wattana Road,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 3800 ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน 0 2141 3978-81 โทรสายด่วน (เพื่อการร้องเรียน) 1377
Fax 0 2143 9563, 0 2143 9564
www.nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 16:33:20


 

นายวัส ติงสมิตร
Mr.What Tingsamitr
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Chairperson The National Human Rights Commission of Thailand
Tel 0 2141 3811, 0 2141 3812 Fax 0 2143 9551
what@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 14:47:39


 
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
Mrs.Chatsuda Chandeeying
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Commissioner
Tel 0 2141 3815, 0 2141 3825 Fax 0 2143 9555
chatsuda@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 16:44:23


 
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
Mrs.Prakairatana Thontiravong
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Commissioner
Tel 0 2141 3814, 0 2141 3824 Fax 0 2143 9554
prakairatana@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 14:57:20


 

นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
Mr.Surachet Satitniramai
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Commissioner
Tel 0 2141 3817, 0 2141 3827 Fax 0 2143 9557
surachet@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 15:01:40


 
นางอังคณา นีละไพจิตร
Mrs.Angkhana Neelapaijit
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Commissioner
Tel 0 2141 3812, 0 2141 3822 Fax 0 2143 9552
angkhana_n@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 15:04:17


 
นางเตือนใจ ดีเทศน์
Mrs.Tuenjai Deetes
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Commissioner
Tel 0 2141 3813, 0 2141 3823 Fax 0 2143 9553
tuenjai@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 15:07:02


 

นายชาติชาย สุทธิกลม
Mr.Chartchai Suthiklom
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Commissioner
Tel 0 2141 3816, 0 2141 3826 Fax 0 2143 9556
chatchai@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 15:21:00


 
นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
Mrs.Pirom Sriprasert
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Secretary-General
Tel 0 2141 3819, 0 2141 1950 Fax 0 2143 9542
pirom@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 15:23:32


 
นางสาววารุณี เจนาคม
Ms.Warunee Jenakorn
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2141 3902, 0 2141 1951 Fax 0 2143 9571
warunee@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 16:51:11


 

นายบุญเกื้อ สมนึก
Mr.Boongua Somnuk
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2141 3987 Fax 0 2143 8164
boongua@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 16:53:12


 
นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
Ms.Rataya Kobsirikarn
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2141 3820 Fax 0 2143 9559
rataya@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 16:56:16


 
นางหรรษา บุญรัตน์
Mrs.Hansa Boonyarat
ที่ปรึกษาสำนักงาน กสม.
Advisor Expert to the Office
Tel 0 2141 3907 Fax 0 2143 9567
hansa@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 17:25:36


 

นายโสพล จริงจิตร
Mr.Sopol Chingchit
ที่ปรึกษาสำนักงาน กสม.
Advisor Expert to the Office
Tel 0 2141 3904 Fax 0 2143 9579
sopol@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 15:32:24


 
นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
Ms.Atchara Shayakul
ที่ปรึกษาสำนักงาน กสม.
Advisor Expert to the Office
Tel 0 2141 3906 Fax 0 2143 9579
atchara@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 15:38:46


 
นางสาวนพวรรณ สุขเจริญ
Ms.Noppawan Sukcharoen
ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
Human Rights Inspectors
Tel 0 2141 3908 Fax 0 2143 9579
noppawan@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 15:42:13


 

นางสาวณิรมณ เชื้อไทย
Ms.Niramon Chuathai
ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
Human Rights Inspectors
Tel 0 2141 3910 Fax 0 2143 9579
niramon@nhrc.or.th
Update : 2016-08-22 09:02:21


 
นายคมสรรค์ เมธีกุล
Mr.Komsan Maetheekul
ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
Human Rights Inspectors
Tel 0 2141 3910 Fax 0 2143 9579
komsan@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 15:51:03


 
นายชนินทร์ เกตุปราชญ์
Mr.Chanintr Ketprach
ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
Human Rights Inspectors
Tel 0 2141 3910 Fax 0 2143 9579
chanintr@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 15:56:54


 

นายพราหมณ์ นิยะบุตร
Mr.Phrarm Niyabootra
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Central Administration Bureau
Tel 0 2141 3845 Fax 0 2143 9562
phrarm@nhrc.or.th
Update : 2016-08-22 09:04:29


 
นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน
Mr.Anyarat Engchuan
ผู้อำนวยการ สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
Director Human Rights Protection Bureau
Tel 0 2141 3935, 0 2141 3936 Fax 0 2143 3948
anyarat@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 17:19:30


 
นางสาวชุลีพร เดชขำ
Ms.Chuleepon Dechkum
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายและคดี
Director Legal Affairs and Litigation Bureau
Tel 0 2141 1932, 0 2141 3989 Fax 0 2143 8720
chuleepon@nhrc.or.th
Update : 2016-08-22 09:06:04


 

นางสาวอังคณา สังข์ทอง
Ms.Angkana Sangthong
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและวิชาการ
Director Research and Technical Bureau
Tel 0 2141 3831, 0 21413885 Fax 0 2143 9568
angkana@nhrc.or.th
Update : 2016-08-22 09:06:59


 
นางสาววัลลภา ศารทประภา
Ms.Vallabha Saradaprabha
ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
Director Human Rights Promotion and Network Coordination Bureau
Tel 0 2141 3914, 0 2141 3915 Fax 0 2143 9574, 0 2143 9576
vallabha@nhrc.or.th
Update : 2016-08-22 09:10:03


 
นายภูวดล วีรเวชพิสัย
Mr.Poowadol Weerawedphisai
ผู้อำนวยการ สำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
Director International Human Rights Affairs Bureau
Tel 0 2141 3832, 0 2141 3875 Fax 0 2143 9567
poowadol@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 17:24:41


 

นางจันทกานติ์ จตุรพาณิชย์ เกตุปราชญ์
Mrs.Chantakarn Chaturapanich Ketprach
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มงานอำนวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Director of Unit Coordination of The Commission’s Affairs Unit
Tel 0 2141 3837, 0 2141 3841 Fax 0 2143 9560
chantakarn@nhrc.or.th
Update : 2016-08-19 17:30:35


 
นางพรสุรีย์ พลสมบัติ
Mrs.Pornsuree Polsombat
หัวหน้าหน่วย หน่วยตรวจสอบภายใน
Director of Unit Internal Audit Unit
Tel 0 2141 3842 Fax 0 2143 9561
pornsuree@nhrc.or.th
Update : 2014-11-28 13:08:57


 
นายจุมพล ขุนอ่อน
Mr.Jumphol Khun-on
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มงานติดตามและสารบบสำนวน
Director of Unit Case Follow up and Filing System Unit
Tel 0 2141 3985, 0 2141 3988 Fax 0 2143 9572
jumphol@nhrc.or.th
Update : 2016-08-22 09:14:30


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400