นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
The Constitutional Court of the Kingdom of Thailand

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Goverment Complex Commemorating His Majesty The king´s 80th Birthday Anniversary, 5th December, B.E.2550 (2007) Rajaburidirekriddhi Building, 120 Chaengwattana Road,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 7777
Fax 0 2143 9522
www.constitutionalcourt.or.th
Update : 2014-12-18 11:52:24


 

นายนุรักษ์ มาประณีต
Mr.Nurak Marpraneet
ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
President of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7632 Fax 0 2143 9530

Update : 2014-09-16 10:20:37


 
นายจรัญ ภักดีธนากุล
Mr.Jaran Pakditanakul
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
Justice of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7644 Fax 0 2143 9501

Update : 2015-03-20 15:54:17


 
นายชัช ชลวร
Mr.Chut Chonlavorn
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
Justice of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7553 Fax 0 2143 9509

Update : 2015-03-20 15:55:11


 

นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ
Mr.Twekiat Menakanist
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
Justice of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7631 Fax 0 2143 9512

Update : 2015-02-05 16:50:27


 
นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์
Mr.Nakharin Mektrairat
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
Justice of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7606 Fax 0 2143 9503

Update : 2016-01-18 14:08:27


 
นายบุญส่ง กุลบุปผา
Mr.Boonsong Kulbupar
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
Justice of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7590 Fax 0 2143 9504

Update : 2015-02-05 16:51:08


 

นายปัญญา อุดชาชน
Mr.Punya Udchachon
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
Justice of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7658 Fax 0 2143 9507

Update : 2016-01-14 10:56:56


 
นายวรวิทย์ กังศศิเทียม
Mr.Worawit Kangsasitiam
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
Justice of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7570 Fax 0 2143 9502

Update : 2015-02-05 16:50:50


 
นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี
Mr.Udomsak Nitimontree
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
Justice of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7620 Fax 0 2143 9505

Update : 2015-02-05 16:51:47


 

นายเชาวนะ ไตรมาศ
Mr.Chaowana Traimas
รักษาราชการแทน เลขาธิการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Secretary-General of Office the Constitutional Court The Office of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7691 Fax 0 2143 9520

Update : 2017-09-07 09:50:45


 
-ว่าง-

ที่ปรึกษาด้านวิชาการ
Advisor on Academic

Update : 2017-09-07 09:51:27


 
พันโทภาคภูมิ ศิลารัตน์
Lt Col.Phakphoom Silarat
รองเลขาธิการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Deputy Secretary-General The Office of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7679 Fax 0 2143 9514

Update : 2016-09-14 08:41:27


 

นางพรทิภา ไสวสุวรรณวงศ์
Mrs.Porntipa Sawaisuwangnawong
รองเลขาธิการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
Deputy Secretary-General The Office of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7682 Fax 0 2143 9514

Update : 2016-09-14 08:42:17


 
นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
Mr.Somrit Chaiwong
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert on Legal Cases Division of Experts
Tel 0 2141 7554 Fax 0 2143 9508

Update : 2016-09-14 08:36:36


 
นายสิทธิพร เศาภายน
Mr.Sithiporn Saubhyana
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert on Legal Cases Division of Experts
Tel 0 2141 7629 Fax 0 2143 9514

Update : 2015-11-16 09:06:05


 

นายมนตรี กนกวารี
Mr.Montree Kanokwaree
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert on Legal Cases Division of Experts
Tel 0 2141 7605 Fax 0 2143 9521

Update : 2015-11-16 09:07:46


 
-ว่าง-

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert on Legal Cases Division of Experts
Tel 0 2141 7789 Fax 0 2143 9514

Update : 2018-02-05 13:37:15


 
นายกมล โสตถิโภคา
Mr.Kamol Sotthipoka
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดี กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert on Legal Cases Division of Experts
Tel 0 2141 7616 Fax 02143 9514

Update : 2015-11-16 09:09:33


 

นายสุทธิรักษ์ ทรงศิวิไล
Mr.Suttirak Songsivilai
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert on Administration Division of Experts
Tel 0 2141 7689 Fax 0 2143 9529

Update : 2017-09-07 09:14:14


 
นายบุญเสริม นาคสาร
Mr.Boonserm Narksarn
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Senior Expert on Administration Division of Experts
Tel 0 2141 7704 Fax 0 2143 9514

Update : 2017-09-07 09:16:50


 
นางวิภาวรรณ หะวานนท์
Mrs.Wipawan Havanond
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Expert on Administration Division of Experts
Tel 0 2141 7550 Fax 0 2143 9529

Update : 2015-11-16 09:10:51


 

นายสำราญ นาบุตร
Mr.Somran Nabutra
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Expert on Legal Cases Division of Experts
Tel 0 2141 7563 Fax 0 2143 9521

Update : 2015-11-16 09:11:24


 
นายกาญจน์ วรกุล
Mr.Kran Worakul
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Expert on Legal Cases Division of Experts
Tel 0 2141 7652 Fax 0 2143 9514

Update : 2015-11-16 09:12:27


 
นายชวลิต ศรีโฉมงาม
Mr.Chaowarit Srichomngam
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Expert on Legal Cases Division of Experts
Tel 0 2141 7756 Fax 0 2143 9528

Update : 2018-02-05 11:46:14


 

นายนนท์นิพัทธ์ โพธิ์เดชธำรง
Mr.Nonniphat Phodejthamrong
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Expert on Administration Division of Experts
Tel 0 2141 7753 Fax 0 2143 9514

Update : 2015-11-16 09:12:56


 
นางฉัตรแก้ว เลิศไพฑูรย์
Mrs.Chatkaew Lertpaithoon
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Expert on Administration Division of Experts
Tel 0 2141 7714 Fax 0 2143 9514

Update : 2015-11-16 09:14:29


 
นางสาววนิดา ไชยชเนตรตี
MissWanida Chaichanetrtee
ผู้เชี่ยวชาญด้านคดี กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Expert on Legal Cases Division of Experts
Tel 0 2141 7637 Fax 0 2143 9510

Update : 2017-09-07 09:26:33


 

นางพรพิไล เดี่ยววาณิชย์
Mrs.Pornpilai Diewwanich
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน
Director Division of Internal Audit
Tel 0 2141 7727 Fax 0 2143 9517

Update : 2015-11-13 15:22:47


 
นางสาววรรัตน์ ศรีสิยวรรณ
MissWorarat Srisiyawan
ผู้อำนวยการ สำนักประธานศาลรัฐธรรมนูญ
Director Bureau of the President of the Constitutional Court
Tel 0 2141 7729 Fax 0 2143 9530

Update : 2018-02-05 11:20:15


 
นางพรพิมล นิลทจันทร์
Mrs.Pornpimol Niltachan
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of General Administration
Tel 0 2141 7692 Fax 0 2143 9527

Update : 2015-09-03 12:46:56


 

นายธนวินท์ ณ เชียงใหม่
Mr.Tanawin Na Chiengmai
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาระบบบริหาร
Director Bureau of Administrative System Development
Tel 0 2141 7701 Fax 0 2143 9500

Update : 2015-11-13 15:26:44


 
นางนันท์นภัส ปัญญวานันท์
Mrs.Nunnapat Panyawanan
ผู้อำนวยการ สำนักคดี 1
Director Bureau of Legal Cases 1
Tel 0 2141 7597 Fax 0 2143 9510

Update : 2014-09-17 10:24:38


 
นายบท นามบุตร
Mr.Bot Nambutra
ผู้อำนวยการ สำนักคดี 2
Director Bureau of Legal Cases 2
Tel 0 2141 7650 Fax 0 2143 9528

Update : 2014-09-17 10:38:41


 

นางสาวร่มปรางค์ สวมประคำ
MissRomprang Suamprakham
ผู้อำนวยการ สำนักคดี 3
Director Bureau of Legal Cases 3
Tel 0 2141 7720 Fax 0 2143 9510

Update : 2017-09-07 09:30:27


 
ว่าที่เรือตรีดิเรก สุขสว่าง
Act.Scb.lt.Direk Suksawang
ผู้อำนวยการ สำนักคดี 4
Director Bureau of Legal Cases 4
Tel 0 2141 7568 Fax 0 2143 9510

Update : 2014-09-17 10:26:50


 
นางสาวสุวัชรี เทพหัสดิน ณ อยุธยา
MissSuwacharee Thephasadin Na Ayutthaya
ผู้อำนวยการ สำนักคดี 5
Director Bureau of Legal Cases 5
Tel 0 2141 7614 Fax 0 2143 9528

Update : 2015-11-13 15:35:06


 

นางอัจฉรียา อนันตพงศ์
Mrs.Autchariya Anantapong
ผู้อำนวยการ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
Director Institute of Constitutional Studies
Tel 0 2141 7750 Fax 0 2143 9515

Update : 2014-09-17 10:21:54


 
นางสาวสาวิตรี อมรตานนท์
Mrs.Savitee Amoltanon
ผู้อำนวยการ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
Director Bureau of Information Technology and Public Relations
Tel 0 2141 7559 Fax 0 2143 9513

Update : 2014-09-17 10:16:05


 
นายเฉลิมวุฒิ รัตนารังสรรค์
Mr.Chalurmwout Retanarungsan
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์
Director Division of Policy and Strategic Plan
Tel 0 2141 7731 Fax 0 2143 9513

Update : 2014-09-17 10:52:46


 

นางสาวทักษณภร ลิกขะไชย
MissThaksanaporn Likkachai
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
Director Division of Human Resources Management
Tel 0 2141 7761 Fax 0 2143 9500

Update : 2018-02-05 16:06:21


 
นายคันธนิตย์ กาญจนารักษ์
Mr.Kantanit Karnjanarak
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
Director Division of General Administration
Tel 0 2141 7558 Fax 0 2143 9527

Update : 2015-11-13 15:37:45


 
นางสาวสิริยา หอมสุวรรณ
MissSiriya Homsuwan
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคลังและพัสดุ
Director Division of Finance and Procurement
Tel 0 2141 7771 Fax 0 2143 9527

Update : 2015-11-13 15:48:21


 

นายวัชรพงษ์ ใจสุทธิ์
Mr.Wacharapong Jaisuthi
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
Director Division of Security
Tel 0 2141 7702 Fax 0 2143 9526

Update : 2015-11-13 15:52:09


 
นายอดิศักดิ์ ธรรมการุณย์
Mr.Adisak Thammakaroon
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Division of Information Technology
Tel 0 2141 7773 Fax 0 2143 9513

Update : 2014-10-09 16:01:00


 
นางสาวอัจฉราพร พรมุกดา
MissAcharaporn Pornmookda
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนารัฐธรรมนูญ
Director Division of Constitutional Research and Development
Tel 0 2141 7739 Fax 0 2143 9515

Update : 2015-02-05 17:36:05


 

นางพจนพร ทวนทอง
Mrs.Potjanaporn Thornthong
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานสัมมนาและเผยแพร่กฎหมายรัฐธรรมนูญ
Director Division of Constitutional Seminar and Dissemination
Tel 0 2141 7713 Fax 0 2143 9515

Update : 2018-02-05 15:57:16


 
นางดวงชีวัน กาญจนารักษ์
Mrs.Douengcheewan Kanjanarak
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานหอสมุดกฎหมายรัฐธรรมนูญ
Director Division of Library
Tel 0 2141 7763 Fax 0 2143 9513

Update : 2018-02-05 11:24:50


 
นางพจีกานต์ สวัตติวงศ์
Mrs.Pajeekarn Sawattiwong
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิทยาลัยรัฐธรรมนูญ
Director Division of Constitutional College
Tel 0 2141 7760 Fax 0 2143 9515

Update : 2016-09-14 08:54:48


 

นายพาณินทร์ วัชราภัย
Mr.Panin Watcharapai
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
Director Divison of Public Relations
Tel 0 2141 7745 Fax 0 2143 9525

Update : 2016-06-09 16:18:40


 
นางสุพิชฌาย์ จุฬจัมบก
Mrs.
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ
Director Division of Experts
Tel 0 2141 7714 Fax 0 2143 9514

Update : 2017-09-07 09:35:54


 
นายสมพงษ์ กลีบสวัสดิ์
Mr.
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานประสานและพิธีการ
Director Division of Coordination and Ceremonial
Tel 0 2141 7560 Fax 0 2143 9530

Update : 2018-02-05 11:27:03


 

นางสาวมาลินี ธีระวรกุล
MissMalinee Theeravorakul
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานสนับสนุนคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
Director Division of Constitutional Justices Support
Tel 0 2141 7786 Fax 0 2143 9530

Update : 2018-02-05 11:44:41


 
น.ส.สุมาภรณ์ ศรีม่วง
MissSumaporn Srimoung
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
Division of Foreign Relations
Tel 0 2141 7747 Fax 0 2143 9515

Update : 2015-02-06 15:34:30


 
ส.ต.ท.มนตรี แดงศรี
Pol.Cpl.Montri Dangsri
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานนิติการ
Director Division of Legal Affairs
Tel 0 2141 7599 Fax 0 2143 9522

Update : 2018-02-05 13:25:16


 

นางสาวไปรยา ทัศนสกุล
MissPraiya Tasanasakul
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคดี 1
Director Division of Legal Cases 1
Tel 0 2141 7643 Fax 0 2143 9510

Update : 2015-07-23 16:07:17


 
นางสาวปิยดา บุญเรืองขาว
MissPiyada Boonruangkhao
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคดี 2
Director Division of Legal Cases 2
Tel 0 2141 7595 Fax 0 2143 9510

Update : 2015-02-06 15:40:50


 
นายอดิเทพ อุยยะพัฒน์
Mr.Adithep Auiyaput
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคดี 3
Director Division of Legal Cases 3
Tel 0 2141 7651 Fax 0 2143 9528

Update : 2018-02-05 11:34:20


 

นางสาวพรพินี ปลูกเจริญ
MissPornpinee Plukcharoen
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคดี 4
Director Division of Legal Cases 4
Tel 0 2141 7639 Fax 0 2143 9528

Update : 2018-02-05 11:43:23


 
นายภาสพงษ์ เรณุมาศ
Mr.Passapong Ranumas
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคดี 5
Director Division of Legal Cases 5
Tel 0 2141 7668 Fax 0 2143 9528

Update : 2015-02-06 15:39:19


 
นางศรัณยา วีระกรพานิช
Mrs.Saranya Weerakornpanish
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคดี 6
Director Division of Legal Cases 6
Tel 0 2141 7784 Fax 0 2143 9528

Update : 2015-02-06 15:38:50


 

นงสาวธาริณี มณีรอด
MissTarinee Maneerod
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคดี 7
Director Division of Legal Cases 7
Tel 0 2141 7662 Fax 0 2143 9510

Update : 2015-02-06 15:38:15


 
นางสาวณิชาภา ภูมินายก
MissNichapa Puamminayok
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานคดี 8
Director Division of Legal Cases 8
Tel 0 2141 7625 Fax 0 2143 9528

Update : 2015-02-06 15:37:40


 
-ว่าง-

ผู้อำนวยการ กลุ่มงานมาตรฐานคดี 1
Director Division of Constitutional Case Studies 1

Update : 2018-02-05 13:38:16


 

นางสาวศิวาภรณ์ เฉลิมวงศ์
MissSiwaporn Chalermwong
ผู้อำนวยการ กลุ่มงานมาตรฐานงานคดี 2
Director Division of Constitutional case Studies 2
Tel 0 2141 7747 Fax 0 2143 9515

Update : 2015-07-27 12:00:59


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400