นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม
Office of the Judiciary

อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Criminal Court Building, 12 Floor Ratchadaphisek Road
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2541 2284-91
Fax 0 2541 2306, 0 2541 2258
E-mail : grad@coj.go.th www.coj.go.th
Update : 2014-12-18 11:55:13


 

นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง
Mr.Phattarasak Vannasaeng
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
Secretary -General of Office of the Judiciary
Tel 0 2541 2307 Fax 0 2541 2306
phattarasak.v@coj.go.th
Update : 2014-10-24 09:56:08


 
นายสราวุธ เบญจกุล
Mr.Sarawut Benjakul
รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
Deputy Secretary-General of Office of the Judiciary
Tel 0 2541 2315 Fax 0 2541 2317
srw_benjakul@hotmail.com
Update : 2012-03-13 15:44:42


 
น.ส.สุวรรณี หลิกาพันธ์
MissSuwannee Leekhaphan
ที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม
Advisor to the Administration of the Court Justice.
Tel 0 2513 4681 Fax 0 2541 2321
suwannee_1s@yahoo.com
Update : 2012-03-13 11:13:33


 

นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล
Mrs.Kamoltip Kornvijitkul
ที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม
Advisor to the Administration of the Court Justice.
Tel 0 2541 2026 Fax 0 2512 8094
Kamoltip.k@coj.go.th
Update : 2012-03-14 09:08:22


 
นางอรภิญญ์ ดีผดุง
Mrs.Orapin Deepadung
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors-General
Tel 02 541 2189 Fax 02 512 8094
it@coj.go.th
Update : 2014-10-24 09:58:21


 
น.ส.ณัชชา วรวัฒนเมธีกุล
MissNacha Worawattanamateekul
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors-General
Tel 02 512 8446 Fax 02 512 8094
ocioj@coj.go.th
Update : 2014-10-17 14:20:12


 

นายบรรเลง แก่นยะกูล
Mr.Bunleng Kanyakul
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors-General
Tel 02 512 8250 Fax 0 2512 8094
ocioj@coj.go.th
Update : 2014-10-16 08:53:48


 
นางนรนาถ เผื่อนโภคา
Mrs.Noranat Pheunphoka
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors-General
Tel 0 2541 2316 Fax 0 2512 8094
noranat.p@coj.go.th
Update : 2012-03-13 10:47:43


 
นายพรางเพชร สิทธิทูล
Mr.Prangpetch Sititool
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors-General
Tel 0 2513 0831 Fax 0 2512 8094
prangpetch@coj.go.th
Update : 2012-03-13 10:52:50


 

นางสุวรรณี ไชยาศิริศิลป์
Mrs.Suwannee Chaiyasirisilp
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประธานศาลฎีกา
Director Office of the President of the Supreme Court
Tel 02 142 4299 Fax 02 143 9318
opsc@coj.go.th
Update : 2014-10-16 08:56:37


 
น.ส.ณัฐนันท์ คุณเงิน
MissNattanan Kunngern
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Director Office of the Judicial Administration Commission
Tel 02 142 4239 Fax 02 143 9309
ojac@coj.go.th
Update : 2014-10-16 08:58:47


 
น.ส.ดวงพร ต่อพงศกร
MissDuangporn Thorpongsakorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Director Office of the Judicial Commission
Tel 0 2142 4347 Fax 0 2143 9323
ojdc@coj.go.th
Update : 2014-10-16 09:02:42


 

นายกอเดช เส็มหล่อ
Mr.Khodech Semlor
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
Director Office of the commission for Judicial Service
Tel 02 142 4253 Fax 02 143 9312
ocjs@coj.go.th
Update : 2014-10-17 14:38:28


 
นางสาวอนงค์กิตติ โอภาศชาติ
MissAnongkitti Obhasajati
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลางและสวัสดิการ
Director Office of the Central Administration and Welfare
Tel 02 541 2309 Fax 02 241 2258
grad@coj.go.th
Update : 2014-10-17 14:42:50


 
นางนงนุช ศิลปศาสตร์
MissNongnuch Sinrapasart
ผู้อำนวยการกอง กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
Director Welfare Division
Tel 02 541 2186 Fax 02 541 2785
wd@coj.go.th
Update : 2014-10-17 14:45:34


 

นายสวัสดิ์ จันทอง
Mr.Sawat Chantong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่
Director Office of Security
Tel 02 513 7964 Fax 02 541 2951
ojso@coj.go.th
Update : 2014-10-17 14:47:40


 
นางอรพันธุ์ เต็มตามกมล
Mrs.Oraphant Temtamkamol
ผู้อำนวยการกอง กองการต่างประเทศ
Director International Affairs Division
Tel 0 2513 9332 Fax 0 2512 8491
inad@coj.go.th
Update : 2012-03-14 10:28:43


 
นางดวงสมร เวชกิจ
Mrs.Duangsamorn Wechakit
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
Director Academic Resources Center
Tel 02 512 8254 Fax 02 512 8445
insd@coj.go.th
Update : 2014-10-24 10:00:20


 

นางสาวดวงดาว พิกุลเงิน
Miss Daungdao Pikulngearn
ผู้อำนวยการกอง กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Director Information and Public Relations Division
Tel 02 541 2185 Fax 02 513 4790
news@coj.go.th
Update : 2014-10-24 10:07:08


 
นายวิทยา เกื้อกูลเธนศ
Mr.Wittaya Keakultanes
ผู้อำนวยการกอง กองออกแบบและก่อสร้าง
Director Design and Construction Division
Tel 0 2541 2323 Fax 0 2541 2322
dacd@coj.go.th
Update : 2014-10-17 14:53:19


 
นายเศวต จันทวงศ์
Mr.Sawet Chantawong
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Director Judicial Training Institute
Tel 02 512 8023 Fax 02 512 8024
jdrt@coj.go.th
Update : 2014-10-17 14:55:25


 

น.ส.อุทุมพร เผ่าสุวรรณ
MissUtomporn Phaosuwan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการคลัง
Director Office of Finance
Tel 0 2541 2325 Fax 0 2541 2324
finance@coj.go.th
Update : 2012-03-15 10:07:03


 
นายณัฐกฤต สุคนธ์
Mr.Nuttagrit Sukon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Office of Information Technology
Tel 02 541 2335 Fax 02 512 8457
it@coj.go.th
Update : 2014-10-17 14:57:34


 
น.ส.วราภรณ์ ฮุ่นตระกูล
Mr.Varaphon Hoontrakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักระงับข้อพิพาท
Director Alternative Dispute Resolution Office
Tel 0 2512 8497 Fax 0 2512 8497
adro@coj.go.th
Update : 2014-10-17 15:00:03


 

น.ส.รุจิวรรณ ผลัญชัย
MissRujiwan Phalanchai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานและงบประมาณ
Director Office of Planning and Budget
Tel 0 2513 4681 Fax 0 2541 2321
opab@coj.go.th
Update : 2014-10-17 15:02:18


 
น.ส.มาดี ธรรมสัจจกูล
MissMadee Thammasatjakul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Director Office of the Judicial and Legal Affairs
Tel 0 2512 8485 Fax 0 2512 8468
ojta@coj.go.th
Update : 2014-10-17 15:04:09


 
น.ส.ศันสนีย์ แซ่ภู่
MissSunsanee Saephu
หัวหน้าหน่วย หน่วยตรวจสอบภายใน
Chief Internal Auditing Unit
Tel 0 2512 5441 Fax 0 2541 2326
iau@coj.go.th
Update : 2012-03-14 10:00:00


 

นางวัฒนพร คชภูมิ
Mrs.Wattanaporn Khotchpoom
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
Director Rabi Bhadanasak Research Institute
Tel 02 142 4431 Fax 02 143 7816
Rabiphat@coj.go.th
Update : 2014-10-17 15:14:27


 
นายประยูร สีสด
Mr.Prayoon Srisod
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารทรัพย์สิน
Director Office of Assets Administration
Tel 02 512 5821 Fax 0 2541 2924
kppn@coj.go.th
Update : 2014-10-17 15:17:18


 
นายกมล กระสานติ์กุล
Mr.Kamol Krasantikul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาระบบงาน
Director Office of System Development
Tel 02 512 8160 Fax 02 512 8165
jsrd@coj.go.th
Update : 2014-10-17 15:18:55


 

นายปิยะกุล มีลุน
Mr.Peyakul Meeloon
ผู้อำนวยการกอง กองกิจการคดี
Director Litigation Affairs Division
Tel 02 512 8138 Fax 02 512 8139
lad@coj.go.th
Update : 2014-10-24 10:08:13


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400