นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักงานศาลยุติธรรม
Office of the Judiciary

อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Criminal Court Building, 12 Floor Ratchadaphisek Road
Chatuchak
Bangkok, Thailand 10900
Tel 0 2541 2284-91
Fax 0 2541 2306, 0 2541 2258
E-mail : grad@coj.go.th www.coj.go.th
Update : 2012-03-13 09:58:20


 

นายวิรัช ชินวินิจกุล
Mr.Wirat Chinwinigkul
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
Secretary -General of Office of the Judiciary
Tel 0 2541 2307 Fax 0 2541 2306
wirat.c@coj.go.th
Update : 2012-03-13 15:42:52


 
นายสราวุธ เบญจกุล
Mr.Sarawut Benjakul
รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
Deputy Secretary-General of Office of the Judiciary
Tel 0 2541 2315 Fax 0 2541 2317
srw_benjakul@hotmail.com
Update : 2012-03-13 15:44:42


 
นางศิริพร เครือภู่
Mrs.Siriporn Kruapu
รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
Deputy Secretary-General of Office of the Judiciary
Tel 0 2513 9164 Fax 0 2541 2044
siripornkruapu@yahoo.com
Update : 2012-03-13 15:45:03


 

นายบรรหาญ จงเจริญประเสริฐ
Mr.Banharn Chongcharoenprasert
รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
Deputy Secretary-General of Office of the Judiciary
Tel 0 2512 8250 Fax 0 2512 8094
bwc31@hotmail.com
Update : 2012-03-13 15:46:05


 
นางกมลทิพย์ กรวิจิตรกุล
Mrs.Kamoltip Kornvijitkul
ที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม
Advisor to the Administration of the Court Justice.
Tel 0 2541 2026 Fax 0 2512 8094
Kamoltip.k@coj.go.th
Update : 2012-03-14 09:08:22


 
น.ส.สุวรรณี หลิกาพันธ์
MissSuwannee Leekhaphan
ที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม
Advisor to the Administration of the Court Justice.
Tel 0 2513 4681 Fax 0 2541 2321
suwannee_1s@yahoo.com
Update : 2012-03-13 11:13:33


 

นายวิทยา ทิพย์เนตร
Mr.Wittaya Tipanetr
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors-General
Tel 0 2512 8250 Fax 0 2512 8094

Update : 2012-03-14 13:30:27


 
นางนรนาถ เผื่อนโภคา
Mrs.Noranat Pheunphoka
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors-General
Tel 0 2541 2316 Fax 0 2512 8094
noranat.p@coj.go.th
Update : 2012-03-13 10:47:43


 
นายพรางเพชร สิทธิทูล
Mr.Prangpetch Sititool
ผู้ตรวจราชการ
Inspectors-General
Tel 0 2513 0831 Fax 0 2512 8094
prangpetch@coj.go.th
Update : 2012-03-13 10:52:50


 

นางวิรวรรณ เหรียญนาค
Mrs.Wirawan Rainnak
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประธานศาลฎีกา
Director Office of the President of the Supreme Court
Tel 0 2222 2090 Fax 0 2224 1615
opsc@coj.go.th
Update : 2012-03-14 09:48:44


 
น.ส.ณัฐนันท์ คุณเงิน
MissNattanan Kunngern
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
Director Office of the Judicial Administration Commission
Tel 0 2221 4878 Fax 0 2221 4878
ojac@coj.go.th
Update : 2012-03-15 10:06:32


 
น.ส.ดวงพร ต่อพงศกร
MissDuangporn Thorpongsakorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
Director Office of the Judicial Commission
Tel 0 2541 0201 Fax 0 2541 2294
duangporn@coj.go.th
Update : 2012-03-13 11:14:28


 

น.ส.ณัชชา วรวัฒนเมธีกุล
MissNacha Worawattanamateekul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
Director Office of the commission for Judicial Service
Tel 0 2512 2934 Fax 0 2512 8463
ocjs@coj.go.th
Update : 2012-03-14 10:05:07


 
นายเศวต จันทวงศ์
Mr.Sawet Chantawong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลางและสวัสดิการ
Director Office of the Central Administration and Welfare
Tel 0 2541 2309 Fax 0 2541 2256
grad@coj.go.th
Update : 2012-03-13 11:22:37


 
คุณหญิงบังอร เขมะจารุ
KhunyingBangorn Kemacharu
ผู้อำนวยการกอง กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
Director Welfare Division
Tel 0 2541 2785 Fax 0 2512 8511
wd@coj.go.th
Update : 2012-03-14 11:09:46


 

นายสมจิตร พรหมเพศ
Mr.Somchit Prompes
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักรักษาความปลอดภัยและสถานที่
Director Office of Security
Tel 0 2513 7964 Fax 0 2541 2951
ojso@coj.go.th
Update : 2012-03-15 10:05:28


 
นางอรพันธุ์ เต็มตามกมล
Mrs.Oraphant Temtamkamol
ผู้อำนวยการกอง กองการต่างประเทศ
Director International Affairs Division
Tel 0 2513 9332 Fax 0 2512 8491
inad@coj.go.th
Update : 2012-03-14 10:28:43


 
น.ส.กิตติมา พฤฒิวนาสัณฑ์
MissKittima Pruthivanason
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
Director Academic Resources Center
Tel 0 2512 8254 Fax 0 2512 8445
insd@coj.go.th
Update : 2012-03-13 13:29:22


 

นางกุลภัสสรณ์ รัตอาภา
Mrs.Kulpassorn Ratapa
ผู้อำนวยการกอง กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์
Director Information and Public Relations Division
Tel 0 2541 2185 Fax 0 2543 4790
news@coj.go.th
Update : 2012-03-14 10:35:29


 
นายวิทยา เกื้อกูลเธนศ
Mr.Wittaya Keakultanes
ผู้อำนวยการกอง กองออกแบบและก่อสร้าง
Director Design and Construction Division
Tel 0 2541 2030 Fax 0 2541 2322
dacd@coj.go.th
Update : 2012-03-13 13:59:37


 
นางกรชศา เจริญเลิศ
Mrs.Kornchasa Charoenlert
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
Director Judicial Training Institute
Tel 0 2512 8023 Fax 0 2512 8024
jdrt@coj.go.th
Update : 2012-03-13 14:06:02


 

น.ส.อุทุมพร เผ่าสุวรรณ
MissUtomporn Phaosuwan
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการคลัง
Director Office of Finance
Tel 0 2541 2325 Fax 0 2541 2324
finance@coj.go.th
Update : 2012-03-15 10:07:03


 
นางอรภิญญ์ ดีผดุง
Mrs.Orapin Deepadung
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Office of Information Technology
Tel 0 2512 8254 Fax 0 2512 8445
it@coj.go.th
Update : 2012-03-13 14:35:27


 
น.ส.นนธนวนันพ์ ตั้งตรงจิตต์
MissNontanawanan Tangtrongjit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักระงับข้อพิพาท
Director Alternative Dispute Resolution Office
Tel 0 2512 8436 Fax 0 2512 8436
adro@coj.go.th
Update : 2012-03-15 10:07:27


 

น.ส.พวงชมพู โชตินุชิต
MissPuangshompoo Chotinuchit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานและงบประมาณ
Director Office of Planning and Budget
Tel 0 2513 4681 Fax 0 2512 8450
opab@coj.go.th
Update : 2012-03-14 10:58:53


 
นางกรองแก้ว โมกขมรรคกุล
Mrs.Krongkaeo Mokkamakkul
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
Director Office of the Judicial and Legal Affairs
Tel 0 2512 8485 Fax 0 2512 8468
ojta@coj.go.th
Update : 2012-03-15 10:08:51


 
น.ส.ศันสนีย์ แซ่ภู่
MissSunsanee Saephu
หัวหน้าหน่วย หน่วยตรวจสอบภายใน
Chief Internal Auditing Unit
Tel 0 2512 5441 Fax 0 2541 2326
iau@coj.go.th
Update : 2012-03-14 10:00:00


 

น.ส.มาดี ธรรมสัจจกูล
MissMadee Thammasatjakul
ผู้อำนวยการสถาบัน สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์
Director Rabi Bhadanasak Research Institute
Tel 0 2512 8063 Fax 0 2512 8065
rabiphat@coj.go.th
Update : 2012-03-13 16:14:01


 
นายพิษณุวัตร สวนรัตน์
Mr.Phisanuwat Suarat
ผู้อำนวยการกอง กองบริหารทรัพย์สิน
Director Assets Adminstration Division
Tel 0 2512 5821 Fax 0 2541 2924
kppn@coj.go.th
Update : 2012-03-13 16:17:55


 
น.ส.ศิริกัญญา ศรีเสาวลักษณ์
MissSirikanya Srisoawaluk
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาระบบงาน
Director Office of System Development
Tel 0 2512 8446 Fax 0 2541 2879
jsrd@coj.go.th
Update : 2012-03-15 13:56:18


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ : 0-2618-2323 ต่อ 1604 1606 1607