นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    ศาลฎีกา
ศาลฎีกา
The Supreme Court

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Goverment Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary,5th December, B.E. 2550 (2007)
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2142 4710
Fax 0 2143 9298
E-mail : supreme.2@judiciary.or.th, www.supremecourt.or.th
Update : 2014-12-18 11:59:52


 

นาย ดิเรก อิงคนินันท์
Mr.Direk Ingkaninanda
ประธานศาลฎีกา
President of the Supreme Court
Tel 0 2142 4300 Fax 0 2143 9299

Update : 2014-11-26 14:10:39


 
นางสาวเพลินจิต ตั้งพูลสกุล
Ms.Ploenchit Tungpulsakul
รองประธานศาลฎีกา
Vice-Presidents of the Supreme Court
Tel 0 2142 4702 Fax 0 2143 9299

Update : 2014-11-26 14:11:05


 
นายประเสริฐ โอนพรัตน์วิบูล
Mr.Prasert Onoparatvibul
รองประธานศาลฎีกา
Vice-Presidents of the Supreme Court
Tel 0 2142 4015 Fax 0 2143 9296

Update : 2014-11-05 15:16:12


 

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ
Mr.Veerapol Tuhnsuwan
รองประธานศาลฎีกา
Vice-Presidents of the Supreme Court
Tel 0 2142 4010 Fax 0 2143 9296

Update : 2015-01-27 13:40:53


 
นายศิริชัย วัฒนโยธิน
Mr.Sirichai Wattanayothin
รองประธานศาลฎีกา
Vice-Presidents of the Supreme Court
Tel 0 2142 4703 Fax 0 2143 7849

Update : 2014-11-05 15:20:45


 
นายชีพ จุลมนต์
Mr.Cheep Jullamon
รองประธานศาลฎีกา
Vice-Presidents of the Supreme Court
Tel 0 2142 4091 Fax 0 2143 9297

Update : 2014-11-05 15:22:15


 

นายวิรัช ชินวินิจกุล
Mr.Wirat Chinwinigkul
รองประธานศาลฎีกา
Vice-Presidents of the Supreme Court
Tel 0 2142 4648 Fax 0 2143 7846

Update : 2014-11-05 15:25:52


 
นายชาติชาย อัครวิบูลย์
Mr.Chartchai Akkaravibul
ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลฎีกา
President of the Consumer Division of the Supreme Court
Tel 0 2142 4026 Fax 0 2143 9304

Update : 2014-11-05 15:34:19


 
นางพฤษภา พนมยันตร์
Mrs.Pussapa Panomyunt
ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา
President of the Juvenile and Family Division of the Supreme Court
Tel 0 2142 4153 Fax 0 2143 9304

Update : 2014-11-05 15:49:29


 

นายธนฤกษ์ นิติเศรณี
Mr.Thanarerk Nitisenee
ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
President of the Criminal Division for Holders of Political Positions of the Supreme Court
Tel 0 2142 4006 Fax 0 2143 9304

Update : 2014-11-07 14:26:20


 
นายนิยุต สุภัทรพาหิรผล
Mr.Niyut Supatpahirapol
ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา
President of the Labour Division of the Supreme Court
Tel 0 2142 4174 Fax 0 2143 9304

Update : 2014-11-05 15:30:54


 
นายวิรุฬห์ แสงเทียน
Mr.Wiroon Sangtian
ประธานแผนกคดีพาณิชย์และเศรษฐกิจในศาลฎีกา
President of the Commercial and Economic Division of the Supreme Court
Tel 0 2142 4176 Fax 0 2143 7897

Update : 2014-11-05 15:37:55


 

นางทัศนีย์ จั่นสัญจัย ธรรมเกณฑ์
Mrs.Tassanee Junsunjai Thammagane
ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา
President of the Bankruptcy Division of the Supreme Court
Tel 0 2142 4183
Update : 2014-11-05 15:57:36


 
นางอุบลรัตน์ ลุยวิกกัย
Mrs.Ubonrath Luivikkai
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา
President of the Environment Division of the Supreme Court
Tel 0 2142 4212 Fax 0 2143 9034

Update : 2014-11-07 10:13:48


 
นายธนสิทธิ์ นิลกำแหง
Mr.Thanasit Nilkhamhaeng
ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา
President of the Election Cases Division of the Supreme Court
Tel 0 2142 4205
Update : 2014-11-05 16:01:54


 

นางนวลน้อย ผลทวี
Mrs.Nualnoi Pholthavee
ประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา
President of the Intellectual Property and International Trade Division of the Supreme Court
Tel 0 2142 4234 Fax 0 2143 9304

Update : 2014-11-05 16:05:24


 
นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์
Mr.Slaikate Wattanapan
ประธานแผนกคดีภาษีอากรในศาลฎีกา
President of the Tax Division of the Supreme Court
Tel 0 2142 4198 Fax 0 2143 7897

Update : 2014-11-07 10:23:12


 
นายอำพันธ์ สมบัติสถาพรกุล
Mr.Ampan Sombatstapornkul
เลขานุการศาลฎีกา
Secretary of the Supreme Court
Tel 0 2142 4103 Fax 0 2143 9297

Update : 2014-11-05 16:13:02


 

นางพรพิมล จิรศิริเลิศ
Ms.Pornpimol Jirasirilert
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา
Registrar Administrative Office of the Supreme Court
Tel 0 2142 4096
Update : 2014-11-05 16:14:29


 
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพล เศรษฐบุตร
Associate Professor Dr. Surapol Sreshthabutra
รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา คณะเกษตรศาสตร์
ASSOCIATE DEAN FOR ADMINISTRATIVE AND DEVELOPMENT AFFAIRS FACULTY OF AGRICULTURE
Tel 0 5394 4001 Fax 0 5394 4666
ag.admin@chiangmai.ac.th, sreshtha@chiangmai.ac.th
Update : 2012-03-06 15:29:16


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400