นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    ศาลอุทธรณ์
ศาลอุทธรณ์
The Court of Appeal

ถนนรัชดาภิเษก
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Thanon Ratchadaphisek
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2541 2436-50
Fax 0 2512 8305
www.coj.go.th/appealc
Update : 2014-12-18 12:01:23


 

นายเอกชัย ชินณพงศ์
Mr.Eakachai Chinnapongse
ประธานศาลอุทธรณ์
President of the Court of Appeal
Tel 0 2512 8277
Update : 2014-10-07 12:27:15


 
นายเอกชัย เหลี่ยมไพศาล
Mr.Ekkachai Liampisan
รองประธานศาลอุทธรณ์
Vice-President of the Court of Appeal
Tel 0 2541 2623
Update : 2014-10-07 12:28:22


 
นายเถกิงศักดิ์ คำสุระ
Mr.Thagerngsak Kumsura
รองประธานศาลอุทธรณ์
Vice-President of the Court of Appeal
Tel 0 2541 2792
Update : 2014-10-07 12:29:11


 

นายชูชัย วิริยะสุนทรวงศ์
Mr.Choochai Viriyasuntornwong
รองประธานศาลอุทธรณ์
Vice-President of the Court of Appeal
Tel 0 2541 2718
Update : 2014-10-07 12:30:48


 
นายรังสรรค์ วิจิตรไกรสร
Mr.Rangsan Wichitkraisorn
ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์
President of the Consumer Division of the Court of Appeal
Tel 0 2541 0163
Update : 2014-10-07 12:32:40


 
นายสันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์
Mr.Sunchai Lormaneenoparat
ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์
President of the Narcotics Division of the Court of Appeal
Tel 0 2512 8261
Update : 2014-10-07 12:34:53


 

นายสุทิน นาคพงศ์
Mr.Sutin Nakpong
ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์
President of the Environmental Division of the Court of Appeal
Tel 0 2541 2639
Update : 2014-10-07 12:35:47


 
นายสาคร ตั้งวรรณวิบูลย์
Mr.Sakhorn Thangvannaviboon
ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์
President of the Consumer Division of the Court of Appeal
Tel 0 2541 2563
Update : 2014-10-07 12:36:59


 
นายสันติ วงศ์รัตนานนท์
Mr.Santi Wongrattanon
ประธานแผนกคดียเลือกตั้งในศาลอุทธรณ์
President of the Narcotics Division of the Court of Appeal
Tel 0 2541 2755
Update : 2014-10-07 12:38:10


 

นายเกษม แทบทาม
Mr.Kasem Taabtarm
เลขานุการศาลอุทธรณ์
Secretary of the Court of Appeal
Tel 0 2541 2630
Update : 2014-10-07 12:39:00


 
นางประวัณยา บุนนาค
Mrs.Pravanya Boonnak
รองเลขานุการศาลอุทธรณ์
Deputy Secretary of the Court of Appeal
Tel 0 2541 2705
Update : 2014-10-07 12:39:55


 
นางสาวกมลลักษณ์ มณีเตชธรรมโชติ
MissKsmonluk Maneetachathumachot
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอุทธรณ์
Director of Administrative of the Court of Appeal
Tel 0 2512 8305
Update : 2014-10-07 12:41:29


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400