นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    ศาลแพ่ง
ศาลแพ่ง
Civil Court

ถนนรัชดาภิเษก
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Thanon Ratchadaphisek
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2541 2420-9
Fax 0 2541 2520, 0 2541 2522
civil.1@judiciary.go.th
Update : 2014-12-18 12:02:42


 

นายจรูญ ชีวิตโสภณ
Mr.Charoon Chevitsophon
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
Chief Judge of the Civil Court
Tel 0 2541 2520-1 Fax 0 2541 2520

Update : 2017-10-04 15:20:24


 
นายนุกูลกิจ ้เศรษฐกิจนุกูล
Mr.Nukulkij Settakijnukul
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
Duputy Chief Judge of the Civil Court
Tel 0 2541 2526 Fax 0 2541 2526

Update : 2017-10-04 10:24:14


 
นายอุทิศ สุภาพ
Mr.Utid Suparp
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
Duputy Chief Judge of the Civil Court
Tel 0 2541 2525 Fax 0 2541 2525

Update : 2017-10-04 09:07:04


 

นางสุวิมล ทัสสโร
Mrs.Suvimon Tussaro
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
Duputy Chief Judge of the Civil Court
Tel 0 2541 2524 Fax 0 2541 2524

Update : 2017-10-04 09:04:22


 
นายเดชา อุบลพงษ์
Mr.Decha Ubolpong
เลขานุการศาลแพ่ง
Secretary of the Civil Court
Tel 0 2541 2523 Fax 0 2541 2522

Update : 2017-10-03 14:45:41


 
นางฎารณีย์ มาตย์ชาวนา
Mrs.Daranee Matchaona
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง
Administrative Office of the Civil Court Registrar
Tel 0 2541 2383 Fax 0 2541 5383

Update : 2018-10-03 16:59:26


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400