นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    ศาลแพ่ง
ศาลแพ่ง
Civil Court

ถนนรัชดาภิเษก
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Thanon Ratchadaphisek
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2541 2420-9
Fax 0 2541 2520, 0 2541 2522
civil.1@judiciary.go.th
Update : 2014-12-18 12:02:42


 

นายสุทธินันท์ เสียมสกุล
Mr.Suthinan Siamsakul
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
Chief Judge of the Civil Court
Tel 0 2541 2520-1 Fax 0 2541 2520

Update : 2014-11-05 11:29:16


 
นายสถาพร วงศ์ตระกูลรักษา
Mr.Sataporn Vongsetrakulraksa
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
Duputy Chief Judge of the Civil Court
Tel 0 2541 2526 Fax 0 2541 2526

Update : 2014-11-05 11:31:04


 
นางสุพิชญ์ กรอบคำ
Mrs.Supith Krobkhum
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
Duputy Chief Judge of the Civil Court
Tel 0 2541 2525 Fax 0 2541 2525

Update : 2014-11-05 11:34:20


 

นายสุชาติ ชาติปัญญาวุฒิ
Mr.Suchart Chartpanyawut
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง
Duputy Chief Judge of the Civil Court
Tel 0 2541 2524 Fax 0 2541 2524

Update : 2014-11-05 11:36:03


 
นายฉัตรชัย รุจิตานนท์
Mr.Chatchai Ruchitanon
เลขานุการศาลแพ่ง
Secretary of the Civil Court
Tel 0 2541 2523 Fax 0 2541 2522

Update : 2014-11-05 11:38:59


 
นางรัศม์คชา เทสะเวส
Mrs.Raskacha Desavesa
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง
Administrative Office of the Civil Court Registrar
Tel 0 2541 2383 Fax 0 2541 5383

Update : 2016-10-03 13:36:43


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400