นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    ศาลอาญา
ศาลอาญา
Criminal Court

ถนนรัชดาภิเษก
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Thanon Ratchadaphisek
Chatuchak
Chatuchak 10900
Tel 0 2541 2284-90
Fax 0 2541 2273, 0 2541 2042
E-mail : crimc@coj.go.th
Update : 2012-02-27 08:45:48


 

นายนายสุภัทร์ สุทธิมนัส
Mr.
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
Chief Judge of the Criminal Court
Tel 0 2541 0191 Fax 0 2541 2141

Update : 2016-10-21 10:33:28


 
นายวิทยา บุญชัยวัฒนา
Mr.
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
Deputy Chief Judge of the Criminal Court
Tel 0 2541 2146 Fax 0 2541 2145

Update : 2016-10-21 10:34:27


 
นางสาวจิตฤดี วีระเวสส์
Miss.Chitruedee Weerawess
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
Deputy Chief Judge of the Criminal Court
Tel 0 2541 2148 Fax 0 2541 2147

Update : 2015-10-07 09:25:44


 

นายเจริญวิทย์ เกื้อทิพย์
Mr.Charoenwit Keuathipaya
รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา
Deputy Chief Judge of the Criminal Court
Tel 0 2541 2150 Fax 0 2541 2149

Update : 2015-10-07 09:29:08


 
นายมนตรี รัตนทวีโสภณ
Mr.
เลขานุการศาลอาญา
Secretary of the Criminal Court
Tel 0 2541 2274 Fax 0 2541 2273

Update : 2016-10-21 10:35:21


 
นายเจตสิริ อังศุพาณิชย์
MrJadsiri Aungsupanitch
ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา
Administrative Office of the Criminal Court
Tel 0 2541 2275 Fax 0 2541 2042

Update : 2017-04-04 10:47:31


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400