นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    ศาลปกครอง
ศาลปกครอง
The Administrative Courts

120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
120 Moo 3 Chaengwattana Road,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 1111 สายด่วน 1355
www.admincourt.go.th
Update : 2014-12-18 12:04:53


 

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
Mr.Hassavut Vititviriyakul
ประธานศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุด
President of The Supreme Administrative Court The Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10021 Fax 0 2143 9825

Update : 2015-01-27 14:48:47


 
นายเกษม คมสัตย์ธรรม
Mr.Kasem Comsatyadham
รองประธานศาลปกครองสูงสุด คนที่ 1
Vice President of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10020 Fax 0 2143 9826

Update : 2012-03-06 13:00:48


 
นายชาญชัย แสวงศักดิ์
Mr.Charnchai Sawangsagdi
รองประธานศาลปกครองสูงสุดคนที่ 2
Vice President of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10022, 10017 Fax 0 2143 9823

Update : 2014-11-17 14:20:26


 

นายไพบูลย์ เสียงก้อง
Prof.Precha Panitchwong
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10023 Fax 0 2143 9824

Update : 2014-11-17 14:21:40


 
นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
Mr.Vorapot Visrutpich
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10025 Fax 0 2143 9829

Update : 2014-11-17 14:45:32


 
นายวิษณุ วรัญญู
Mr.Vishnu Varunyou
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10025, 12502-3 Fax 0 2143 9828

Update : 2014-11-17 14:47:39


 

นายนพดล เฮงเจริญ
Mr.Nopadol Hengjareon
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10027 Fax 0 2143 9827

Update : 2014-11-17 14:49:05


 
นายวราวุธ ศิริยุทธิ์วัฒนา
Mr.Varavoot Siriyutwattana
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judge of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10031 Fax 0 2143 9829

Update : 2014-11-17 14:50:17


 
นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
Mr.Sumet Roygulchareon
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judge of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10012 Fax 0 2143 9824

Update : 2014-11-17 14:51:31


 

นายสมชาย งามวงศ์ชน
Mr.Somchai Ngamwongchon
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judge of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10996 Fax 0 2143 9829

Update : 2014-11-17 15:22:57


 
นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
Mr.Prasitsak Meelarp
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judge of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10018 Fax 0 2143 9828

Update : 2014-11-17 15:24:37


 
นายสุชาติ มงคลเลิศลพ
Mr.Suchat Mongkollertlop
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judge of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10016 Fax 0 2143 9824

Update : 2014-11-17 15:28:47


 

นายมนูญ ปุญญกริยากร
Mr.Manoon Punyakariyakorn
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judge of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10997 Fax 0 2143 9829

Update : 2014-11-17 15:29:49


 
นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ
Mr.Pornchai Manussiripen
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judge of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10998 Fax 0 2143 9824

Update : 2014-11-17 15:30:58


 
นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์
Mr.Smatachai Wisalaporn
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judge of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10026 Fax 0 2143 9827

Update : 2014-11-17 15:32:33


 

นางมณีวรรณ พรหมน้อย
Mrs.Maneewon Phromnoi
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judges of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 11052 Fax 0 2143 9824

Update : 2014-11-17 15:34:18


 
นายประวิตร บุญเทียม
Mr.Prawit Boontiam
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judges of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10030 Fax 0 2143 9827

Update : 2014-11-17 15:35:06


 
นายสมชาย เอมโอช
Mr.Somchai Aimotch
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judges of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 12503 Fax 0 2143 9828

Update : 2014-11-17 15:36:02


 

นายสมชัย วัฒนการุณ
Mr.Somchai Wattanagaroon
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judges of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 12500 Fax 0 2143 9827

Update : 2014-11-17 15:36:54


 
นายบรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
Mr.Bunjongsak Wongprachaya
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
Judge of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 12502 Fax 0 2143 9828

Update : 2014-11-17 15:37:35


 
นายปรีชา พานิชวงศ์
Mr.Precha Panichwong
ที่ปรึกษาในศาลปกครองสูงสุด
JSenior Advisor of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10013 Fax 0 2143 9852

Update : 2014-11-17 15:54:16


 

นายเฉลิมชัย วสีนนท์
Mr.Chalermchai Vasinondha
ที่ปรึกษาในศาลปกครองสูงสุด
Senior Advisor of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10013 Fax 0 2143 9852

Update : 2014-11-17 15:55:44


 
พลเอกนิยม ศันสนาคม
Gen.Niyom Sansanakom
ที่ปรึกษาในศาลปกครองสูงสุด
Senior Advisor of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10013 Fax 0 2143 9852

Update : 2014-11-17 15:56:55


 
นายอำพน สิงหโกวินท์
Mr.Ampol Singhakowin
ที่ปรึกษาในศาลปกครองสูงสุด
Senior Advisor of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10013 Fax 0 2143 9852

Update : 2014-11-17 15:58:31


 

นายธงชัย ลำดับวงศ์
Mr.Thongchai Lumdubwong
ที่ปรึกษาในศาลปกครองสูงสุด
Senior Advisor of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10013 Fax 0 2143 9852

Update : 2014-11-17 15:59:45


 
นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์
Mr.Thirayuth Lorlertratna
ที่ปรึกษาในศาลปกครองสูงสุด
Senior Advisor of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10029 Fax 0 2143 9804

Update : 2014-11-17 16:01:08


 
นายดำริ วัฒนสิงหะ
Mr.Damri Watanasingha
ที่ปรึกษาในศาลปกครองสูงสุด
Senior Advisor of the Supreme Administrative Court T
Tel 0 2141 1111 ext. 10029 Fax 0 2143 9804

Update : 2014-11-17 16:02:32


 

นายพีระพล เชาวน์ศิริ
Mr.Peerapol Chaovanasiri
ที่ปรึกษาในศาลปกครองสูงสุด
Senior Advisor of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10029 Fax 0 2143 9804

Update : 2014-11-17 16:05:26


 
นายอักขราทร จุฬารัตน
Mr.Ackaratorn Chularat
ที่ปรึกษาในศาลปกครองสูงสุด
Senior Advisor of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 11059
Update : 2014-11-17 16:06:38


 
นายจรัญ หัตถกรรม
Mr.Charan Hathagam
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคดีปกครอง
Senior Administrative Case Expert
Tel 0 2141 1111 ext. 11178 Fax 0 2143 9804

Update : 2014-11-17 16:07:36


 ศาลปกครองกลาง
The Central Administrative Court

Update : 2014-11-17 16:08:35


 
นายวุฒิ มีช่วย
Mr.Wuth Meechouay
อธิบดีศาลปกครองกลาง
President of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10159
Update : 2014-11-17 16:09:50


 
นายประสาน บางประสิทธิ์
Mr.Prasan Bangprasit
รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
Vice - President of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10160
Update : 2014-11-17 16:10:47


 

นายจักริน วงศ์กุลฤดี
Mr.Chakrin Wongkulluedee
รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
Vice - President of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10158 Fax 0 2143 9858

Update : 2014-11-17 16:12:12


 
นายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์
Mr.Prawit Uaniran
รองอธิบดีศาลปกครองกลาง
Vice - President of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10161
Update : 2014-11-17 16:13:28


 
นายเกียรติภูมิ แสงศศิธร
Mr.Keaitibhom Sangsasitorn
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of a Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10431-2
Update : 2014-11-17 16:14:43


 

นายกุศล รักษา
Mr.Kusol Raksa
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
Presidents of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10375
Update : 2014-11-17 16:15:26


 
นายประนัย วณิชชานนท์
Mr.Pranai Vanichchanon
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
Presidents of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10371-2
Update : 2014-11-17 16:16:16


 
นายเสถียร ทิวทอง
Mr.Sathiwen Thivthong
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
Presidents of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10445
Update : 2014-11-17 16:17:20


 

นายมานิตย์ วงศ์เสรี
Mr.Manit Wongsaree
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
Presidents of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10456
Update : 2014-11-17 16:18:11


 
นายสุรัตน์ พุ่มพวง
Mr.Surat Phoomphuang
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
Presidents of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10364
Update : 2014-11-17 16:18:49


 
นายศรศักดิ์ นิยมธรรม
Mr.Sornsak Niyomtham
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10339-40
Update : 2014-11-17 16:19:28


 

นายสุชาติ ศรีวรกร
Mr.Suchart Srivorakorn
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10417, 10419
Update : 2014-11-17 16:20:10


 
นายสะเทื้อน ชูสกุล
Mr.Sataun Choosakul
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10509
Update : 2014-11-17 16:20:57


 
นายสุรเดช พหลภาคย์
Mr.Suradet Paholpak
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10442-3
Update : 2014-11-17 16:21:46


 

นายวีระ แสงสมบูรณ์
Mr.Weera Saengsomboon
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10455
Update : 2014-11-17 16:22:24


 
นายเสน่ห์ บุญทมานพ
Mr.Sanae Boontamanope
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10426, 10428
Update : 2014-11-17 16:23:17


 
นายสมศักดิ์ ศุภะรัชฏะเดช
Mr.Somsak Suparahatadej
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10496, 10498
Update : 2014-11-17 16:24:09


 

นายกฤตยชญ์ ศิริเขต
Mr.Krittayod Sirikhet
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10347, 10349
Update : 2014-11-17 16:24:58


 
นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
Mr.Sumrit Ornkham
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10421, 10423
Update : 2014-11-17 16:25:55


 
นางสาวกนิษฐา เชี่ยววิทย์
MissKanita Chaiewwit
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10358
Update : 2014-11-17 16:26:53


 

นายชวลิต ลาภผล
Mr.Chawalit Larpphol
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10354-5
Update : 2014-11-17 16:27:39


 
นายสมเกียรติ ชุมวิสูตร
Mr.Somkiat Chumwisoot
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10454, 10257
Update : 2014-11-17 16:28:18


 
นายสถาพร สถิตย์ปิยะรัตน์
Mr.Staporn Stitpinyarat
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10379
Update : 2014-11-17 16:29:04


 

นายฉัตรชัย นิติภักดิ์
Mr.Chatchai Nitipakdi
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10435
Update : 2014-11-17 16:29:45


 
นายรังสิกร อุปพงศ์
Mr.Rangsikorn Upaphong
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10449, 10451
Update : 2014-11-17 16:30:40


 
นายประวัติ วิสัยกุล
Mr.Pravat Visaikul
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10366-8
Update : 2014-11-17 16:31:24


 

นายสมศักดิ์ ตัณฑเลขา
Mr.Somsak Tanthalakha
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองกลาง
President of Chamber of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10437
Update : 2014-11-17 16:32:07


 


ศาลปกครองเชียงใหม่ เลขที่ 333 (ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่) ถ.โชตนา ต. ช้างเผือก อ. เมืองเชียงใหม่ จ. เชียงใหม่ 50300
The Chiang Mai Administrative Court 333 Government Office Center Chotana Rd., Amphoe Muang , Chaing mai 50300
Tel 053 107999 Fax 053 107997

Update : 2014-11-17 16:34:25


 
นายฤทัย หงส์สิริ
Mr.Ruthai Hongsiri
อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
PPresident of the Chaing Mai Administrative Court
Tel 053 107999 ext.319
Update : 2014-11-17 16:35:37


 

นางสาวกรรณิการ์ สุริยา
MissKannikar Suriya
รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่
Vice - President of the Chaing Mai Administrative Court
Tel 053 107999 ext.326
Update : 2014-11-17 16:36:57


 
นายจีรพัฒน์ กล่อมสกุล
Mr.Chirapat Klomskul
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่
President of a Chamber of the Chaing Mai Administrative Court
Tel 0053 107999 ext.315
Update : 2014-11-17 16:38:18


 
นายสมภพ ผ่องสว่าง
Mr.Somphop Pongsawaung
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองเชียงใหม่
President of a Chamber of the Chaing Mai Administrative Court
Tel 053 107999 ext.305
Update : 2014-11-17 16:39:50


 

นายศรณรงค์ นิลสาริกา
Mr.Sornnarong Nilsarika
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่ สำนักงานศาลปกครองเชียงใหม่
Director of the Office of the Chaing Mai Administrative Court Office of the Chaing Mai Administrative Court
Tel 053 107999 ext.205 Fax 053 107997

Update : 2014-11-17 16:43:24


 


ศาลปกครองสงขลา 1111 หมู่ที่ 2 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90100
The Songkhla Administrative Court 1111 M.2 Tambon Pawong, Amphoe Mueang, Songkhla 90100
Tel 074 334945-8 Fax 074 334931

Update : 2014-11-18 13:20:44


 
นายอำพน เจริญชีวินทร์
Mr.Ampone Chareoncheewin
อธิบดีศาลปกครองสงขลา
President of the Songkhla Administrative Court
Tel 074 334945-8 ext.311
Update : 2014-11-18 13:22:02


 

นายถาวร เกียรติทับทิว
Mr.Taworn Kietthubthew
รองอธิบดีศาลปกครองสงขลา
Vice - President of the Songkhla Administrative Court
Tel 074 334945-8 ext.312
Update : 2014-11-18 13:23:32


 
นางชนิตา วรพงศ์
Mrs.Chanita Warapong
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสงขลา
President of a Chamber of the Songkhla Administrative Court
Tel 074 334945-8 ext.349
Update : 2014-11-18 13:24:53


 
นายอภิรัฐ ปานเทพอินทร์
Mr.Apirat Panthepin
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสงขลา
President of a Chamber of the Songkhla Administrative Court
Tel 074 334945-8 ext.318
Update : 2014-11-18 13:26:09


 

นางสาวสุธีรา สิทธิภิญโญ
MissSuteera Sittipinyo
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงขลา สำนักงานศาลปกครองสงขลา
Director of the Office of the Songkhla Administrative Court Office of the Songkhla Administrative Court
Tel 074 334945-8 ext.201 Fax 074 334930

Update : 2014-11-18 13:27:56


 


ศาลปกครองนครราชสีมา เลขที่ 345 หมู่ที่ 6 ถ.มิตรภาพ (เลี่ยงเมือง) ต.หนองกระทุ่ม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
The Nakhon Ratchasima Administrative Court 345 Moo 6 Mitraparp (Bypass) Road, Tambon Nongkrathum, Amphor Muang, Nakhon Ratchasima 30000
Tel 044 307300-2 Fax 044 307300-2 ext. 1122

Update : 2014-11-18 13:29:22


 
นางสายสุดา เศรษฐบุตร
Mrs.Saisuda Sreshthaputra
อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา
President of the Nakhon Ratchasima Administrative Court
Tel 044 307300-2 ext.3019
Update : 2014-11-18 13:30:46


 

นางศิริวรรณ จุลโพธิ์
Mrs.Siriwan Chullapo
รองอธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา
Vice - President of the Nakhon Ratchasima Administrative Court
Tel 044 307300-2 ext.3023-4
Update : 2014-11-18 13:32:09


 
นายสมยศ วัฒนภิรมย์
Mr.Somyot Vatanapirom
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา
President of a Chamber of the Nakhon Ratchasima Administrative Court
Tel 044 307300-2 ext.3017
Update : 2014-11-18 13:33:28


 
นายอนุสรณ์ ธีระภัทรานันท์
Mr.Anusorn Teeraputranan
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครราชสีมา
President of a Chamber of the Nakhon Ratchasima Administrative Court
Tel 044 307300-2 ext.3026, 3006
Update : 2014-11-18 13:34:50


 

นางอัจฉรา นิยติวัฒน์ชาญชัย
Mrs.Atchara Niyatiwatchanchai
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา
Director of the Office of the Nakhon Ratchasima Administrative Court
Tel 044 307300-2 ext.2003 Fax 044 307300-2

Update : 2014-11-18 13:36:30


 


ศาลปกครองขอนแก่น 333 หมู่ 2 ถ.เหล่านาดี ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
The Khon Kaen Administrative Court 333 Moo 2 Laonadee Road, Tambon Mueang Kao, Amphoe Mueang, Khon Kaen 40000
Tel 043 258681-2 Fax 043 258660

Update : 2014-11-18 13:38:23


 
นายกมล สกลเดชา
Mr.Kamol Sakoldacha
อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น
President of the Khon Kaen Administrative Court
Tel 043 258681-2 ext.3130
Update : 2014-11-18 13:42:13


 

นายโสภณ บุญกูล
Mr.Sopon Boonkul
รองอธิบดีศาลปกครองขอนแก่น
Vice - President of the Khon Kaen Administrative Court
Tel 043 258681-2 ext.3225
Update : 2014-11-18 13:48:50


 
นางสาวพยุง พันสุทธิรางกูร
MissPayoong Phansutthirangkura
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น
President of a Chamber of the Khon Kaen Administrative Court
Tel 043 258681-2 ext.3120
Update : 2014-11-18 13:50:26


 
นายชัยโรจน์ เกตุกำเนิด
Mr.Chairoj Katcomnerd
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองขอนแก่น
President of a Chamber of the Khon Kaen Administrative Court
Tel 043 258681-2 ext.3204
Update : 2014-11-18 13:52:03


 

นางมณีวรรณ กองบุญมา
Mrs.Maneewan Kongboonma
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
Director of the Office of the Khon Kaen Administrative Court Office of the Khon Kaen Administrative Court
Tel 043 258681-2 ext.2206 Fax 043 258660

Update : 2014-11-18 13:53:40


 


ศาลปกครองพิษณุโลก 723/13-17 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
The Phitsanulok Administrative Court 723/13-17 Phichaisongkham Road, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang, Phitsanulok 65000
Tel 055 266230-7 Fax 055 266224

Update : 2014-11-18 13:55:04


 
นางสุกัญญา นาชัยเวียง
MrsSukunya Nachaivieng
อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
President of the Phitsanulok Administrative Court
Tel 055 266230-7 ext.307
Update : 2014-11-18 13:56:33


 

นายอดุล จันทรศักดิ์
Mr.Adul Jantarasak
รองอธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
Vice - President of the Phitsanulok Administrative Court
Tel 055 266230-7 ext.306
Update : 2014-11-18 13:57:52


 
นายธีระเดช เดชะชาติ
Mr.Teeradesh Daychachart
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก
President of a Chamber of the Phitsanulok Administrative Court
Tel 055 266230-7 ext.409
Update : 2014-11-18 14:03:11


 
นายสมิง พรทวีศักดิ์อุดม
Mr.Sming Porntawesakudom
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก
President of a Chamber of the Phitsanulok Administrative Court
Tel 055 266230-7 ext.412
Update : 2014-11-18 14:17:12


 

นายชีพ จุฬาคำ
Mr.Cheep Chulakham
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก สำนักงานศาลปกครองพิษณุโลก
Director of the Office of the Phitsanulok Administrative Court Office of the Phitsanulok Administrative Court
Tel 055 266230-7 ext.122 Fax 055 266223

Update : 2014-11-18 14:39:43


 


ศาลปกครองระยอง 777 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
The Rayong Administrative Court 777 Sukhumvit Road, Tambon Noenphra, Amphoe Mueang, Rayong 21150
Tel 038 694513-30 Fax 038 694511

Update : 2014-11-18 15:05:46


 
นายประสาท พงษ์สุวรรณ
Mr.Prasat Pongsuwan
อธิบดีศาลปกครองระยอง
President of the Rayong Administrative Court
Tel 038 694513-30 ext.101
Update : 2014-11-18 15:07:28


 

นายธีรรัฐ อร่ามทวีทอง
Mr.Dhirarath Armthaweethong
รองอธิบดีศาลปกครองระยอง
Vice - President of the Rayong Administrative Court
Tel 038 694513-30 ext.102
Update : 2014-11-18 15:17:21


 
นายสุจินต์ จุฑาธิปไตย
Mr.Sujin Juthathipatai
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง
President of a Chamber of the Rayong Administrative Court
Tel 038 694513-30 ext.608
Update : 2014-11-18 15:16:25


 
นายชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว
Mr.Chachewat Srikaew
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองระยอง
President of a Chamber of the Rayong Administrative Court
Tel 038 694513-30 ext.106
Update : 2014-11-18 15:19:21


 

นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์
Mr.Jamnong Thavornvisith
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองระยอง สำนักงานศาลปกครองระยอง
Director of the Office of the Rayong Administrative Court Office of the Rayong Administrative Court
Tel 038 694513-30 ext.303 Fax 038 694511

Update : 2014-11-18 15:21:42


 


ศาลปกครองนครศรีธรรมราช 6/157-166 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000
The Nakhon Si Thammarat Administrative Court 6/157-166 Pattanakarn Kukhwang Road, Tambon Nai Mueang, Amphoe Mueang, Nakhon Si Thammarat 80000
Tel 075 325201-10 Fax 075 774644-5

Update : 2014-11-18 15:28:51


 
นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์
Mr.Boonanan Wannapanit
อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช
President of the Nakhon Si Thammarat Administrative Court
Tel 075 325201-10 ext.208
Update : 2014-11-18 15:31:15


 

นายประนัย วณิชชานนท์
Mr.Pranai Vanichchanon
รองอธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช
Vice - President of the Nakhon Si Thammarat Administrative Court
Tel 075 325201-10 ext.209
Update : 2014-11-18 15:32:54


 
นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ
Mr.Soommas Ratphitagsanti
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช
President of a Chamber of the Nakhon Si Thammarat Administrative Court
Tel 075 325201-10 ext.224
Update : 2014-11-18 15:34:27


 
นายธวัชไชย สนธิวนิช
Mr.Tawatchai Sontiwanit
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองนครศรีธรรมราช
President of a Chamber of the Nakhon Si Thammarat Administrative Court
Tel 075 325201-10 ext.224
Update : 2014-11-18 15:36:00


 

นายสัญญา ศิวิโรจน์
Mr.Sanya Siviroch
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช
Director of the Office of the Nakhon Si Thammarat Administrative Court Office of the Nakhon Si Thammarat Administrative Court
Tel 075 325201-10 ext.214 Fax 075 774645

Update : 2014-11-18 15:37:33


 


ศาลปกครองอุดรธานี เลขที่ 58/12-16 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
The Udon Thani Administrative Court 58/12-16 Pohnpisai Road, Tambon Maak Kaeng, Amphoe Mueang, Udonthani 41000
Tel 042 224106 Fax 042 224096

Update : 2014-11-18 15:39:40


 
นายไชยวัฒน์ ธำรงศรีสุข
Mr.Chaiwat Thamroungsrisook
อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี
President of the Udon Thani Administrative Court
Tel 042 224106 ext.116
Update : 2014-11-18 15:41:00


 

นายกุศล รักษา
Mr.Kusol Raksa
รองอธิบดีศาลปกครองอุดรธานี
Vice - President of the Udon Thani Administrative Court
Tel 042 224106 ext.116 Fax

Update : 2014-11-18 15:42:16


 
นายภิรัตน์ เจียรนัย
Mr.Pirat Chiaranai
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุดรธานี
President of a Chamber of the Udon Thani Administrative Court
Tel 042 224106 ext.116
Update : 2014-11-18 15:44:15


 
นายเมธี ชัยสิทธิ์
Mr.Methee Chaiyasith
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุดรธานี
President of a Chamber of the Udon Thani Administrative Court
Tel 042 224106 ext.114
Update : 2014-11-18 15:46:00


 

นางดอกแก้ว กลางกัลยา
Mrs.Dokkaew Klangkalya
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุดรธานี สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี
Director of the Office of the Udon Thani Administrative Court Office of the Udonthani Administrative Court
Tel 042 224106 ext.105 Fax 042 224096

Update : 2014-11-18 15:47:39


 


ศาลปกครองอุบลราชธานี เลขที่ 444 หมู่ที่ 3 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ. เมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 34000
The Ubonratchathani Administrative Court 444 Moo 3 Jangsanit Road, Tambon Jarramae, Amphoe Mueang, Ubonratchathani 34000
Tel 045 319600-4 Fax 045 319600-4 ext.119

Update : 2014-11-18 15:49:11


 
นายพัลลภ รัตนจันทรา
Mr.Panlop Ratanachantra
อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี
President of the Ubon Ratchathani Administrative Court
Tel 045 319600-4 ext.322
Update : 2014-11-18 15:51:05


 

นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์
Mrs.Sirikarn Phanphitak
รองอธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี
Vice - President of the Ubon Ratchathani Administrative Court
Tel 045 319600-4 ext.316
Update : 2014-11-18 15:52:38


 
นางดุษณีย์ ตยางคานนท์
Mrs.Dousanie Tayangkanonda
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี
President of a Chamber of the Ubon Ratchathani Administrative Court
Tel 045 319600-4 ext.341
Update : 2014-11-18 15:54:45


 
นางสาวสายทิพย์ สุคติพันธ์
MissSaitip Sukatipan
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองอุบลราชธานี
President of a Chamber of the Ubon Ratchathani Administrative Court
Tel 045 319600-4 ext.327
Update : 2014-11-18 15:56:34


 

นางเสาวลักษณ์ อังคะวานิช
Mrs.Sauwaluck Aungkavanich
ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี
Director of the Office of the Ubon Ratchathani Administrative Court Office of the Ubonratchathani Administrative Court
Tel 045 319600-4 ext.210 Fax 045 319600-4 ext.209

Update : 2014-11-18 15:58:51


 
นายกิตดนัย ธรมธัช
Mr.Kitdanai Dharamadhat
อธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10258
Update : 2014-11-18 16:10:02


 
นายจิรศักดิ์ จิรวดี
Mr.Jirasak Jiravadee
รองอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
Vice - President of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10491
Update : 2014-11-18 16:12:48


 

นายภานุพันธ์ ชัยรัต
Mr.Panuphan Chairat
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10490
Update : 2014-11-18 16:14:41


 
นายอาจินต์ ฟักทองพรรณ
Mr.Arjin Fagthongpun
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10504-6
Update : 2014-11-18 16:16:33


 
นายไพศาล บุญเกิด
Mr.Paisarn Boonkirt
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10504-6
Update : 2014-11-18 16:18:10


 

นายณัฐ รัฐอมฤต
Mr.Nath Rathamarit
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10501-3
Update : 2014-11-18 16:19:29


 
พันเอกวรศักดิ์ อารีเปี่ยม
Col.Vorasak Areepiam
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10501-3
Update : 2014-11-18 16:21:11


 
นายอนนท์ อดิเรกสมบัติ
Mr.Anont Adireksombat
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10488, 10499-50
Update : 2014-11-19 09:35:04


 

นางสุมาลี ลิมปโอวาท
Mrs.Sumalee Limpaovart
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10512-3
Update : 2014-11-19 09:37:03


 
นายวิบูลย์ กัมมาระบุตร
Mr.Vibul Kammarabuth
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10510-1
Update : 2014-11-19 09:38:47


 
นายไชยเดช ตันติเวสส
Mr.Chaiyadej Tantivess
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10482
Update : 2014-11-19 09:40:30


 

นายอนุพงศ์ สุขเกษม
Mr.Anupong Sukasame
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10271, 10481
Update : 2014-11-19 09:42:17


 
นายสุเมธ เดียวอิศเรศ
Mr.Sumeth Deuisres
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10493
Update : 2014-11-19 09:43:46


 
นางเสริมดรุณี ตันติเวสส
Mrs.Sermdarunee Thantivess
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10485-7
Update : 2014-11-19 09:45:10


 

นายพงษ์ศักดิ์ กัมพูสิริ
Mr.Pongsak Kumpoosiri
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10514
Update : 2014-11-19 09:46:28


 
นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง
Mr.Anuwat Taraswang
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.11062
Update : 2014-11-19 09:47:45


 
นายไพโรจน์ มินเด็น
Mr.Pairoj Minden
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10063
Update : 2014-11-19 09:49:33


 

นางรดาวรรณ วานิช
Mrs.Radawan Wanich
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10059, 10093
Update : 2014-11-19 09:50:53


 
นายพินิจ มั่นสัมฤทธิ์
Mr.Pinit Mansamrith
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10237
Update : 2014-11-19 09:52:15


 
นางนฤมล ธรรมครองอาตม์
Mrs.Naruemol Thamkrongart
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10466
Update : 2014-11-19 09:54:05


 

นายวิชัย พจนโพธา
Mr.Wichai Pojanapotha
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด
President of a Chamber of the Administrative Court of First Instance, attached to the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext. 10242
Update : 2014-11-19 09:56:10


 
นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
Mr.Derekrid Janekrongtham
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
Secretary General of the Office of the Administrative Courts The Office of the Administrative Courts
Tel 0 2141 1111 ext.10937, 10959 Fax 0 2143 9811

Update : 2014-11-19 10:01:59


 
นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
Mrs.Kanchanaratt Leevirojana
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง (พนักงานคดีปกครองทรงคุณวุฒิ) สำนักงานศาลปกครอง
Advisor of the Office of the Administrative Courts (Administrative Case Official, Advisory Level) The Office of the Administrative Courts
Tel 0 2141 1111 ext.10958 Fax 0 2143 9809

Update : 2014-11-19 10:03:56


 

นายไกรรัช เงยวิจิตร
Mr.Krairach Ngoeyvijit
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
Deputy Secretary General of the Office of the Administrative Courts The Office of the Administrative Courts
Tel 0 2141 1111 ext.10928 Fax 0 2143 9812

Update : 2014-11-19 10:06:01


 
นายสุรพันธ์ บุรานนท์
Mr.Surapan Purananda
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
Deputy Secretary General of the Office of the Administrative Courts The Office of the Administrative Courts
Tel 0 2141 1111 ext.10927, 11098 Fax 0 2143 9855

Update : 2014-11-19 10:12:06


 
นายอติโชค ผลดี
Mr.Atichoke Pholdee
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
Deputy Secretary General of the Office of the Administrative Courts The Office of the Administrative Courts
Tel 0 2141 1111 ext.10957
Update : 2014-11-19 10:14:45


 

นางสมฤดี ธัญญสิริ
Mrs.Somridee Thanyasiri
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
Advisor of the Office of the Administrative Courts The Office of the Administrative Courts
Tel 0 2141 1111 ext.11021 Fax 0 2143 9808

Update : 2014-11-19 10:16:23


 
นายบรรยาย นาคยศ
Mr.Bunyai Nakyod
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
Advisor of the Office of the Administrative Courts The Office of the Administrative Courts
Tel 0 2141 1111 ext.11039 Fax 0 2143 9808

Update : 2014-11-19 10:18:27


 
นางอัมพวัน ยุวกาญจน์
Mrs.Ampawan Yuwakarn
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
Advisor of the Office of the Administrative Courts The Office of the Administrative Courts
Tel 0 2141 1111 ext.10956
Update : 2014-11-19 10:20:45


 

นางวิภา ชัยนาภาพงษ์
Mrs.Vipa Chainapapong
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
Advisor of the Office of the Administrative Courts The Office of the Administrative Courts
Tel 0 2141 1111 ext.11022
Update : 2014-11-19 10:22:49


 
นางปิยดา จิตต์จำนงค์
Mrs.Piyada Chitchumnong
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง
Advisor of the Office of the Administrative Courts The Office of the Administrative Courts
Tel 0 2141 1111 ext.10823 Fax 0 2143 9837

Update : 2014-11-19 10:24:48


 
นางอัสณี เรียงเครือ
Mrs.Asanee Reangkruar
หัวหน้ากลุ่มช่วยอำนวยการเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง
Chief Secretary to Director The Office of the Administrative Courts
Tel 0 2141 1111 ext.10949 Fax 0 2143 9810

Update : 2014-11-19 10:26:58


 

นายภัคพล โลหะกุลวิช
Mr.Pakkapol Lohakulwich
ผู้อำนวยการ สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด
Director Bureau of the President of the Supreme Administrative
Tel 0 2141 1111 ext.11166 Fax 0 2143 9825

Update : 2014-11-19 10:40:29


 
นายชัชวาลย์ ชาญชัย
Mr.Chatchavan Chanchai
ผู้อำนวยการ สำนักงานศาลปกครองสูงสุด
Director Office of the Supreme Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10123 Fax 0 2143 9836

Update : 2014-11-19 10:40:56


 
นายนรินทร์ฤทธิ์ กลิ่นพิบูลย์
Mr.Narinrit Klinpibool
ผู้อำนวยการ สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
Director Bureau of the President of the Central Admistrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10170 Fax 0 2143 9833

Update : 2014-11-19 10:39:54


 

นางสาวธรรมรังสี วรรณโก
MissThammarangsi Wannako
ผู้อำนวยการ สำนักงานศาลปกครองกลาง
Director Office of the Central Administrative Court
Tel 0 2141 1111 ext.10272 Fax 0 2143 9848

Update : 2014-11-19 10:46:39


 
นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์
Mrs.Jitpong Apaisantipong
ผู้อำนวยการ สำนักบังคับคดีปกครอง
Director Bureau of Decisions Execution
Tel 0 2141 1111 ext.10555 Fax 0 2143 9838

Update : 2014-11-19 10:51:22


 
นายยงยุทธ อนุกูล
Mr.Yongyuth Anukul
ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและวิชาการ
Director Bureau of Research and Legal Studies
Tel 0 2141 1111 ext.10616 Fax 0 2143 9845

Update : 2014-11-19 10:53:44


 

นางประภาวรรณ สุพัฒนานนท์
Mrs.Prapawan Supattananon
ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน
Director Bureau of Public Law Library
Tel 0 2141 1111 ext.10666 Fax 0 2143 9842

Update : 2014-11-19 10:58:03


 
นางธมน แสงสำราญ
Mrs.Thamon Sangsumran
ผู้อำนวยการ สำนักประชาสัมพันธ์
Director Bureau of Public Relations
Tel 0 2141 1111 ext.11157 Fax 0 2143 9806

Update : 2014-11-19 11:00:44


 
นายก้องภพ สุขกิจบำรุง
Mr.Kongphop Sukijbumrung
ผู้อำนวยการ สำนักการต่างประเทศ
Director Bureau of Foreign Affiairs
Tel 0 2141 1111 ext.10616 Fax 0 2143 9822

Update : 2014-11-19 11:03:52


 

นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน
MissSurangkana Hirunwattanasin
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
Director Bureau of Strategic Management
Tel 0 2141 1111 ext.10733 Fax 0 2143 9815

Update : 2014-11-19 11:06:04


 
นายยุทธนา ศรีตระกูล
Mr.Yuttana Sritakul
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์
Director Bureau of Human Resources Management
Tel 0 2141 1111 ext.10777 Fax 0 2143 9816

Update : 2014-11-19 11:08:53


 
นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา
MissKlinkaew Nopawong na ayudhya
ผู้อำนวยการ สำนักวิทยาการสารสนเทศ
Director Bureau of Information Technology
Tel 0 2141 1111 ext.10823 Fax 0 2143 9837

Update : 2014-11-19 11:10:57


 

นางสาวเตือนใจ นิมะกุล
MissTeaunjai Nimakul
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารการเงินและต้นทุน
Director Bureau of Finance and Cost Administration
Tel 0 2141 1111 ext.10855 Fax 0 2143 9814

Update : 2014-11-19 11:13:30


 
นางอภิญญา นิติอาภรณ์
Mrs.Apinya Nitiarporn
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพย์สิน
Director Bureau of Asset Administration
Tel 0 2141 1111 ext.10888 Fax 0 2143 9817

Update : 2014-11-19 11:16:41


 
นายจักรินทร์ นุชถนอม
Mr.Jakrarin Nuchtanorm
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of Central Administration
Tel 0 2141 1111 ext.10909 Fax 0 2143 9818

Update : 2014-11-19 11:19:27


 

นางกฤชญา ทิพย์ธรรมธารา
Mrs.Kritchaya Thipthamthara
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน
Director Bureau of Internal Audit
Tel 0 2141 1111 ext.10950 Fax 0 2143 9843

Update : 2014-11-19 11:21:24


 
นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์
Mr.Prapat Tansuwannont
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมาย
Director Bureau of Legal Affairs
Tel 0 2141 1111 ext.12566 Fax 0 2143 9839

Update : 2014-11-19 11:24:33


 
นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
Mr.Chamnan Tippayachanawong
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
Director Administrative Judge and Official Training Institute
Tel 0 2141 1111 ext.10930 Fax 0 2143 9840

Update : 2014-11-19 11:26:46


 

นายอำนวย อุบลรัตน์
Mr.Amnuay Ubonrat
ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง
Director Administrative Justice Institute
Tel 0 2141 1111 ext.10714 Fax 0 2143 9800

Update : 2014-11-19 11:30:36


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400