นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า
King Prajadhipok's Institute (KPI)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสอง
หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex Commemorating His Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) Southern Zone Ratthaprasasanabhakti Building 120 Moo 3 Chaengwattana Road, Thung Song Hong,
Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 9600
www.kpi.ac.th
Update : 2014-12-18 12:14:28


 

รศ.วุฒิสาร ตันไชย
Assoc.Prof. Woothisarn Tanchai
เลขาธิการ
Secretary General
Tel 0 2141 9501
Update : 2015-01-28 14:51:35


 
นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ
Mr.Vitavas Chaipakpoom
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2141 9600
Update : 2014-11-28 12:17:38


 
ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล
Asst.Prof.Dr.Orathai Kokpol
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2141 9600
Update : 2015-01-28 14:53:39


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400