นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
Office of Political Development Council

เลขที่ 120 หมู่ 3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ชั้น 4 ทิศเหนือ อาคารบี
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
The Government Complex CommemoratingHis Majesty the King´s 80th Birthday Anniversary 5th December, B.E. 2550 (2007) Building B 4th Floor,120 Moo 3 Chaengwattana Road, Thung Song Hong,
Chaengwattana Road, Laksi
Bangkok 10210
Tel 0 2141 9700
Fax 0 2143 8202
www.pdc.go.th
Update : 2014-12-18 12:12:19


 

ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
Prof.Thirapat Serirangsn, Ph.D.
ประธานสภาพัฒนาการเมือง
President
Tel 0 2141 9681 Fax 0 2143 8197
Thirapat@pdc.go.th
Update : 2015-01-28 14:19:19


 
-ว่าง-
-Vacant-
เลขาธิการ
Secretary General
Tel 0 2141 9688 Fax 0 2143 8199

Update : 2015-01-28 14:16:26


 
-ว่าง-
-Vacant-
รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
Deputy Secretary General
Tel 0 2141 9689 Fax 0 2143 8199

Update : 2015-01-28 14:14:05


 

-ว่าง-
-Vacant-
รองเลขาธิการ (ฝ่ายปฏิบัติการ)
Deputy Secretary General
Tel 0 2141 9697 Fax 0 2143 8200

Update : 2015-01-28 14:15:54


 
นายปุญญ วีระสืบพงศ์

ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมืองและรักษาการผู้อำนวยการสำนักคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมือง

Tel 0 2141 9686 punn@pdc.go.th
Update : 2015-01-28 13:05:56


 
นายพิสิษฐ์ ศิริสุวรรณ
Mr.Pisit Sirisuwan
ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง

Tel 0 2141 9684 pisit@pdc.go.th
Update : 2015-01-28 13:06:28


 

นายอมรศักดิ์ กิจพาณิชย์

ผู้อำนวยการ สำนักแผนพัฒนาการเมือง

Tel 0 2141 9746 Fax 0 2143 8205
amornsak@pdc.go.th
Update : 2015-01-28 13:06:46


 
นายณัฐพงศ์ รอดมี

รักษาการผู้อำนวยการ สำนักกิจการสภาและการประชุม
Meeting Administrative and Council Affairs Bureau
Tel 0 2141 9719 Fax 0 2143 8204
nuttapong@pdc.go.th
Update : 2015-01-28 11:24:23


 
นางสาวปทุมมาลย์ ไม้เรียง

ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ
Administration Officer
Tel 0 2141 9701 Fax 0 2143 8202
patomman@pdc.go.th
Update : 2015-01-28 11:12:43


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ สำนักคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
Director Political Development Fund for Civil Sector Commission Bereau
Tel 0 2141 9707
Update : 2015-01-28 14:18:26


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400