นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Office of the Energy Regulatory Commission

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
319 19th Floor Chamchuri Square, Phayathai Rd.,
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2207 3599
Fax 0 2207 3502 , 0 2207 3508
www.erc.or.th
Update : 2016-11-02 15:57:17


 

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
Mr.Samerjai Suksumek
ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ERC Chairman
Tel 02 207 3599 Ext 543 Fax 02 207 3506
samerjai.s@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:48:33


 
นายสุธรรม อยู่ในธรรม
Mr.Sudharma Yoonaidharma
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Commissioner
Tel 02 207 3599 Ext 546 Fax 02 207 3506
sudharma.y@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:49:02


 
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
Mr.Chanvit Amatamatucharti
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Commissioner
Tel 02 207 3599 Ext 601 Fax 02 207 3506
chanvit.a@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:49:34


 

นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน
Mr.Peerapong Acharlycheevin
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Commissioner
Tel 02 207 3599 Ext 549 Fax 02 207 3506
peerapong.a@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:50:02


 
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
Mr.Buntoon Srethasirote
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Commissioner
Tel 02 207 3599 Ext 553 Fax 02 207 3506
buntoon.s@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:50:33


 
นายสหัส ประทักษ์นุกูล
Mr.Sahust Pratuknukul
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Commissioner
Tel 02 207 3599 Ext 551 Fax 02 2073 506
sahust.p@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:51:05


 

นางอรรชกา สีบุญเรือง
Mrs.Atchaka Sibunruang
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Commissioner
Tel 02 207 3599 Ext 548 Fax 02 207 3506
atchaka.s@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:51:51


 
นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต
MissNarupat Amornkosit
เลขาธิการ
Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext 557 Fax 02 207 3506
Narupat@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:41:19


 
นายอติลักษณ์ อรรถาพิช
Mr.Atiluck Attapich
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext 558 Fax 02 207 3506
atiluck@erc.or.th
Update : 2018-09-18 15:04:04


 

นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล
Mr.Kittipong Pinyotrakool
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext 511 Fax 02 207 3502
kittipong@erc.or.th
Update : 2016-11-02 16:26:41


 
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์
Mr.Khomgrich Tantravanich
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext 841 Fax 02 207 3504
khomgrich@erc.or.th
Update : 2017-08-22 16:57:05


 
นายประเทศ สีชมภู
Mr.Prated Srichomphu
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary General for Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext 528 Fax 02 207 3506
prated@erc.or.th
Update : 2016-11-02 16:29:24


 

นางฤดี ภริงคาร
Mrs.Ruedee Paringkan
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary General for Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext 653 Fax 02 207 3502
ruedee@erc.or.th
Update : 2017-01-05 18:21:08


 
นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม
Mr.Werasak Werathammo
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary General for Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext 846 Fax 02 207 3506
werasak@erc.or.th
Update : 2018-09-18 15:09:56


 
นางนรินพร มาลาศรี
Mrs.Narinporn Malasri
ผู้ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนและกำกับการจัดหาพลังงาน
Senior Professional Acting Director Energy Plan and Procurement Regulation Department
Tel 02 207 3599 Ext 824 Fax 02 207 3506
Narinporn@erc.or.th
Update : 2018-10-22 14:55:43


 

นายมนยศ วรรธนะภูติ
Mr.Manayos Vardhanabhuti
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับอัตราค่าบริการพลังงาน
Director Energy Plan and Procurement Acting Director Regulation Department Energy Tariff Department
Tel 02 207 3599 Ext 518 Fax 02 207 3506
rangsima@erc.or.th
Update : 2018-03-13 14:48:17


 
นายกัลย์ แสงเรือง
Mr.Gunn SaengRuang
ผู้อำนวยการ ฝ่ายใบอนุญาต
Director Licensing Department
Tel 02 207 3599 Ext 514 Fax 02 207 3502
gunn@erc.or.th
Update : 2016-11-02 16:45:25


 
นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี
Mr.Prasit Siritiprussamee,Ph.D
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและวิชาการ
Director Engineering and Regulatory R&D Department
Tel 02 207 3599 Ext 815 Fax 02 207 3506
prasit@erc.or.th
Update : 2016-11-02 16:47:53


 

นางสาวหทัยรัตน์ แสงสุริยะ
MissHatairat Sangsuriya
ผู้ชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและอุทธรณ์
Senior Professional Acting Director Legal and Appeal Department
Tel 02 207 3599 Ext 804 Fax 02 207 3502
Hatairat@erc.or.th
Update : 2018-03-13 14:55:22


 
นายยงยุทธ มหาเวชาศิริ
Mr.Yongyut
ผู้ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผู้อำนวยการ ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและคดี
Senior Professional Acting Director Legal Enforcement and Lawsuit Department
Tel 02 207 3599 Ext 817 Fax 02 207 3502
Yongyut@erc.or.th
Update : 2018-10-22 14:53:58


 
นายสุรักษ์ ชุณหโสภาค
Mr.Surak Junhasobhaga
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
Director Land and Property Management Department
Tel 02 207 3599 Ext 541 Fax 02 207 3502
Surak @erc.or.th
Update : 2018-03-13 14:49:58


 

นางปิยวรรณ สุขใส
Mrs.Piyawan Sooksai
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
Director Power Development Fund Management Department
Tel 02 207 3599 Ext 561 Fax 02 207 3502
piyawan@erc.or.th
Update : 2016-11-02 17:22:53


 
นางสุชาดา วงศ์จำปา
Mrs. Suchada Wongjumpa
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Department
Tel 02 207 3599 Ext 589 Fax 02 207 3506
Suchada@erc.or.th
Update : 2018-03-13 14:56:02


 
นายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์
Mr.Akprapan Aksornpan
ผู้อำนวยการ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
Director Rights Protection Department
Tel 02 207 3599 Ext 517 Fax 02 207 3506
Akprapan @erc.or.th
Update : 2018-03-13 14:51:21


 

นายพรเทพ โชตินุชิต
Mr.Pornthep Chotinuchit
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์และสื่อสารองค์กร
Director Corporate Strategy and Communications Department
Tel 02 207 3599 Ext 515 Fax 02 207 3502
pornthepc@erc.or.th
Update : 2016-11-02 17:12:49


 
นายนิเวศน์ จรัสดำรง
Mr.Niwet Jaratdamrong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Department
Tel 02 207 3599 Ext 512 Fax 02 207 3506
niwet@erc.or.th
Update : 2012-03-27 12:16:22


 
นางสาวกณิศ ศรีจันทร์
MissKanit Srichan
ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการ
Director Commissioner Affairs Department
Tel 02 207 3599 Ext 540 Fax 02 2073506
kanit@erc.or.th
Update : 2017-01-05 18:48:09


 

นางจิตมณี ทัพภะสุต
Mrs. Jitmanee Dabbhasuta
ผู้ชำนาญการพิเศษรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานองค์กร
Senior Professional Acting Director Corporate Administration Department
Tel 02 207 3599 Ext 732 Fax 02 207 3506
Jitmanee @erc.or.th
Update : 2018-03-13 14:54:45


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400