นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Office of the Energy Regulatory Commission

319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
319 19th Floor Chamchuri Square, Phayathai Rd.,
Pathumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2207 3599
Fax 0 2207 3502 , 0 2207 3508 ,0 2207 3506
www.erc.or.th
Update : 2020-01-13 10:59:25


 

นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ
Mr.Samerjai Suksumek
ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
ERC Chairman
Tel 02 207 3599 Ext 543 Fax 02 207 3506
samerjai.s@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:48:33


 
นายสุธรรม อยู่ในธรรม
Mr.Sudharma Yoonaidharma
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Commissioner
Tel 02 207 3599 Ext 546 Fax 02 207 3506
sudharma.y@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:49:02


 
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
Mr.Chanvit Amatamatucharti
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Commissioner
Tel 02 207 3599 Ext 601 Fax 02 207 3506
chanvit.a@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:49:34


 

นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน
Mr.Peerapong Acharlycheevin
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Commissioner
Tel 02 207 3599 Ext 549 Fax 02 207 3506
peerapong.a@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:50:02


 
นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
Mr.Buntoon Srethasirote
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Commissioner
Tel 02 207 3599 Ext 553 Fax 02 207 3506
buntoon.s@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:50:33


 
นายสหัส ประทักษ์นุกูล
Mr.Sahust Pratuknukul
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Commissioner
Tel 02 207 3599 Ext 551 Fax 02 2073 506
sahust.p@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:51:05


 

นางอรรชกา สีบุญเรือง
Mrs.Atchaka Sibunruang
กรรมการกำกับกิจการพลังงาน
Commissioner
Tel 02 207 3599 Ext 548 Fax 02 207 3506
atchaka.s@erc.or.th
Update : 2018-09-27 08:51:51


 
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์
Mr.Khomgrich Tantravanich
เลขาธิการ
Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext 557 Fax 02 207 3506
Khomgrich@erc.or.th
Update : 2020-01-13 10:58:40


 
นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล
Mr.Kittipong Pinyotrakool
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext 511 Fax 02 207 3502
kittipong@erc.or.th
Update : 2016-11-02 16:26:41


 

นายวีระศักดิ์ วีระธรรมโม
Mr.Werasak Werathammo
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext 846 Fax 02 207 3506
werasak@erc.or.th
Update : 2020-03-26 11:51:16


 
นายประเทศ ศรีชมภู
Mr.Prated Srichomphu
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext 555 Fax 02 207 3506
prated@erc.or.th
Update : 2020-03-26 11:46:30


 
นางฤดี ภริงคาร
Mrs.Ruedee Paringkan
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary General for Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext 653 Fax 02 207 3502
ruedee@erc.or.th
Update : 2017-01-05 18:21:08


 

นายประสิทธิ์ สิริทิพย์รัศมี
Mr.Prasit Siritiprussamee
ผู้ช่วยเลขาธิการ ฝ่ายแผนและกำกับการจัดหาพลังงาน
Assistant Secretary General for Secretary General Energy Plan and Procurement Regulation Department
Tel 02 207 3599 Ext 516 Fax 02 207 3506
prasit@erc.or.th
Update : 2020-01-13 11:21:33


 
ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary General for Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext Fax 02 207 3506

Update : 2020-03-26 11:47:17


 
ตำแหน่งว่าง

ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary General for Secretary General
Tel 02 207 3599 Ext Fax 02 207 3506

Update : 2020-03-26 11:49:43


 

นายมนยศ วรรธนะภูติ
Mr.Manayos Vardhanabhuti
ผู้อำนวยการ ฝ่ายอัตราค่าบริการพลังงาน
Director Energy Tariff Department
Tel 02 207 3599 Ext 518 Fax 02 207 3506
Manayos@erc.or.th
Update : 2020-01-13 11:24:25


 
นายกัลย์ แสงเรือง
Mr.Gunn SaengRuang
ผู้อำนวยการ ฝ่ายอนุญาตกิจการพลังงาน
Director Energy Industry Licensing Department
Tel 02 207 3599 Ext 581 Fax 02 207 3502
gunn@erc.or.th
Update : 2020-01-13 11:27:47


 
นายภูวนารถ ชุณหปราณ
Mr.PrasitPhuwanart Choonhapran
ผู้อำนวยการ ฝ่ายวิศวกรรมและส่งเสริมการแข่งขัน
Director Engineering and Regulatory R&D Department
Tel 02 207 3599 Ext 815 Fax 02 207 3506
Phuwanart@erc.or.th
Update : 2020-01-13 11:33:29


 

นางสาวหทัยรัตน์ แสงสุริยะ
MissHatairat Sangsuriya
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมายและอุทธรณ์
Director Legal and Appeal Department
Tel 02 207 3599 Ext 816 Fax 02 207 3506
Hatairat@erc.or.th
Update : 2020-01-13 11:35:21


 
นายยงยุทธ มหาเวชาศิริ
Mr.Yongyut Maharvechasiri
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายและคดี
Director Legal Enforcement and Lawsuit Department
Tel 02 207 3599 Ext 816 Fax 02 207 3502
Yongyut@erc.or.th
Update : 2020-01-13 11:36:52


 
นายสุรักษ์ ชุณหโสภาค
Mr.Surak Junhasobhaga
ผู้อำนวยการ ฝ่ายจัดการที่ดินและทรัพย์สิน
Director Land and Property Management Department
Tel 02 207 3599 Ext 690 Fax 02 207 3506
Surak @erc.or.th
Update : 2020-01-13 11:38:53


 

นางปิยวรรณ สุขใส
Mrs.Piyawan Sooksai
ผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
Director Power Development Fund Strategy and Planning Department
Tel 02 207 3599 Ext 300 Fax 02 207 3502
piyawan@erc.or.th
Update : 2020-01-13 11:44:16


 
นางสุชาดา วงศ์จำปา
Mrs. Suchada Wongjumpa
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Department
Tel 02 207 3599 Ext 612 Fax 02 207 3506
Suchada@erc.or.th
Update : 2020-01-13 11:45:52


 
นายพรเทพ โชตินุชิต
Mr.Pornthep Chotinuchit
ผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมและคุ้มครองสิทธิประโยชน์
Director Participation Enhancement and Rights Protection Department
Tel 02 207 3599 Ext 517 Fax 02 207 3506
pornthepc@erc.or.th
Update : 2020-01-13 11:48:09


 

นางจิตมณี ทัพภะสุต
Mrs. Jitmanee Dabbhasuta
ผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
Director Corporate Strategy and Communications Department
Tel 02 207 3599 Ext 515 Fax 02 207 3502
Jitmanee@erc.or.th
Update : 2020-01-13 11:56:49


 
นายนิเวศน์ จรัสดำรง
Mr.Niwet Jaratdamrong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Department
Tel 02 207 3599 Ext 512 Fax 02 207 3506
niwet@erc.or.th
Update : 2020-01-13 11:58:09


 
นางสาวกณิศ ศรีจันทร์
MissKanit Srichan
ผู้อำนวยการ ฝ่ายอำนวยการคณะกรรมการ
Director Commissioner Affairs Department
Tel 02 207 3599 Ext 540 Fax 02 2073506
kanit@erc.or.th
Update : 2017-01-05 18:48:09


 

นางสาวจีรวรรณ โรจน์เจริญชัย
MissCheerawan Rojcharoenchai
ผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนและจัดหาพลังงาน
Director Energy Plan and Procurement Department
Tel Tel 02 207 3599 Ext 510 Fax Fax 02 207 3506
cheerawan@erc.or.th
Update : 2020-01-13 12:04:56


 
นางสาวธิดารัตน์ สุวรรณชัยโฆษิต
Miss Tidarat Suwannachaikosit
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบกิจการพลังงาน
Director Energy Industry Inspection Department
Tel Tel 02 207 3599 Ext 727 Fax Fax 02 207 3506
Tidarat @erc.or.th
Update : 2020-01-13 12:07:54


 
นายนฤมิตร สว่างผล
Mr.Narumitr Sawangphol
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารจัดการและติดตามประเมินผลกองทุนพัฒนาไฟฟ้า
Director Power Development Fund Administration and Evaluation Department
Tel Tel 02 207 3599 Ext 320 Fax Fax 02 207 3506
Narumitr @erc.or.th
Update : 2020-01-13 13:18:58


 

นางณัฐนันท์ มากพานิช
Mrs.Nuttanun Makpanich
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์บริหารทรัพยากรมนุษย์
Director Human Resource Department
Tel Tel 02 207 3599 Ext 732 Fax Fax 02 207 3506
Nuttanun @erc.or.th
Update : 2020-01-13 13:21:30


 
นางปนัดดา ดาราฉาย
Mrs. Panadda Darachai
ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหารงานทั่วไป
Director Finance and General Administration Department
Tel Tel 02 207 3599 Ext 509 Fax Fax 02 207 3506
Panadda @erc.or.th
Update : 2020-01-13 13:26:24


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400