นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
The Office of the Agricultural Futures Trading Commission

ชั้น 15 อาคาร ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Level 15, CRC Tower, All Seasons Place 87/2 Wireless Road, Lumpini
Patumwan
Bangkok 10330
Tel 0 2685 3250
Fax 0 2685 3259
aftc@aftc.or.th www.aftc.or.th
Update : 2014-12-18 15:01:25


 

-ว่าง-
-Vacant-
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2685 3250 Fax 0 2685 3259

Update : 2014-11-26 14:21:52


 
นายประยุทธ ศิริสวัสดิ์พิพัฒน์
Mr.Prayoot Sirisawatpipat
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2685 3250 ext. 103 Fax 0 2685 3259
prayoot@aftc.or.th
Update : 2014-09-25 14:51:43


 
นายบุญนำ กุลรกัมพุสิริ
Mr.Boonnam Kulrakampusiri
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2685 3250 ext. 102 Fax 0 2685 3259
boonnam@aftc.or.th
Update : 2014-09-25 14:58:34


 

นายวิรชาติ อินทร์กง
Mr.Virachart Intrakong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย
Director Legal Department
Tel 0 2685 3250 ext. 500 Fax 0 2685 3259
virachart@aftc.or.th
Update : 2012-03-12 09:52:19


 
น.ส.จิราพร วิริยะชัยกิจ
MissJiraporn Viriyachaikit
ผู้จัดการส่วน ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายใน
Manager Internal Audit Department
Tel 0 2685 3250 ext. 406 Fax 0 2685 3259
jiraporn@aftc.or.th
Update : 2012-03-12 09:53:06


 
น.ส.วิชชุลดา สำลีรัตน์
MissWitchulada Samleerat
ผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับและพัฒนาธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า
Director Futures Business Supervision and Development Department
Tel 0 2685 3250 ext. 600 Fax 0 2685 3259
witchulada@aftc.or.th
Update : 2012-03-12 09:54:04


 

นายฐิติ จิระสานต์
Mr.Thiti Chirasanta
ผู้อำนวยการ ฝ่ายยุทธศาสตร์ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
Director Agricultural Futures Market Strategy Department
Tel 0 2685 3250 ext. 601 Fax 0 2685 3259
thiti@aftc.or.th
Update : 2012-03-12 09:56:55


 
นางสาวนภาพร จิระพันธุ์ทอง
MissNapaporn Girapunthong
ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบและคดี
Director Enforcement Department
Tel 0 2685 3250 ext. 303 Fax 0 2685 3259
napaporn@aftc.or.th
Update : 2012-03-12 09:58:16


 
นางสาวอุษา ภุมมะกาญจนะ
MissUsa Pummakanchana
ผจก.ส่วน รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์สารสนเทศและเสริมสร้างความรู้
Manager,Acting Director Information and Training Center
Tel 0 2685 3250 ext. 300 Fax 0 2685 3259
usa@aftc.or.th
Update : 2014-09-25 15:05:47


 

น.ส.วันทนีย์ เทพเสรี
MissWantanee Thepseree
ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไปและการพนักงาน
Director Administration and Human Resources Department
Tel 0 2685 3250 ext. 400 Fax 0 2685 3259
wantanee@aftc.or.th
Update : 2012-03-12 10:03:39


 
นางนิรมล ทวี
Mrs.Niramol Tawee
ผู้อำนวยการ ฝ่ายนโยบายและงานเลขาธิการ
Director Policy and Corporate Affairs Department
Tel 0 2685 3250 ext. 200 Fax 0 2685 3259
niramol@aftc.or.th
Update : 2014-09-25 15:05:12


 





Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400