นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      หน่วยราชการอิสระ    สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
Office of Insurance Commission

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
22/79 Ratchadaphisek Road, Jankasame,
Jatujak
Bangkok 10900
Tel 0 2515 3999
Fax 0 2515 3970 สายด่วน 1186
www.oic.or.th
Update : 2016-04-01 09:07:52


 

นายสุทธิพล ทวีชัยการ
Mr.Suthiphon Thaveechaiyagarn
เลขาธิการ
Secretary General
Tel 0 2515 3999 ต่อ 8000 Fax 0 2515 3970
suthiphont@oic.or.th
Update : 2015-11-05 10:22:39


 
นายชูฉัตร ประมูลผล
Mr.Chuchatr Pramoolpol
รองเลขาธิการ ด้านตรวจสอบ
Deputy Secretary General Examination
Tel 0 2515 3999 Fax 0 2515 3970
chuchatrp@oic.or.th
Update : 2016-09-01 13:58:11


 
น.ส.วราวรรณ เวชชสัสถ์
MissVarawan Vechasut
รองเลขาธิการ ด้านกำกับ
Deputy Secretary General Supervision
Tel 0 2515 3999 ต่อ 8010 Fax 0 2515 3970
varawanv@oic.or.th
Update : 2014-11-05 10:44:59


 

นายตนุภัทร รัตนพูลชัย
Mr.Tanupata Ratanapoonchai
รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครอง
Deputy Secretary General Legal Litigation and Policyholder Protection
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7001 Fax 0 2515 3970
tanupatar@oic.or.th
Update : 2016-04-01 09:05:48


 
นายสุรินทร์ ตนะศุภผล
Mr.Surin Tanasupapol
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกลยุทธ์องค์กร
Assistant Secretary General Organization Strategic
Tel 0 2515 3999 ต่อ 8700 Fax 0 2515 3970
Surint@oic.or.th
Update : 2014-11-14 16:22:09


 
นายจรัญ สอนสวัสดิ์
Mr.Jarun Sornsawat
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายส่งเสริม
Assistant Secretary General Insurance Promotion
Tel 0 2515 3999 ต่อ 3001 Fax 0 2515 3970
jaruns@oic.or.th
Update : 2014-11-14 16:22:50


 

นายอรรถพล พิบูลธนพัฒนา
Mr.Atthaphon Phibunthanaphatthana
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนา
Assistant Secretary General Development
Tel 0 2515 3999 ต่อ 5365, 5366 Fax 0 2515 3970
atthaphonp@oic.or.th
Update : 2014-11-14 16:28:26


 
นายสมชาย ปัญญาภรณ์
Mr.Somchai Punyaporn
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายประกันภัยภูมิภาค
Assistant Secretary General Regional Insurance
Tel 0 2515 3999 ต่อ 3002 Fax 0 2515 3970
somchaip@oic.or.th
Update : 2014-11-14 16:23:21


 


ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary General
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6001 Fax 0 2515 3970

Update : 2017-07-06 17:24:53


 

น.ส.วสุมดี วสีนนท์
MissVasumadi Vasinondha
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ
Assistant Secretary General Supervisory Standard Development
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4001 Fax 0 2515 3970
vasumadiv@oic.or.th
Update : 2014-11-14 16:23:58


 
นางคนึงนิจ สุจิตจร
Mrs.Kanungnij Sujitjorn
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายผลิตภัณฑ์ประกันภัย
Assistant Secretary General Insurance Products Supervision
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4200 Fax 0 2515 3970
kanungnijs@oic.or.th
Update : 2014-11-14 16:24:33


 
นายสมประโชค ปิยะตานนท์
Mr.Somprachoke Piyatanon
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายกฎหมาย
Assistant Secretary General Legal
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7700 Fax 0 2515 3970
somprachokep@oic.or.th
Update : 2014-11-14 16:24:57


 

นายบันเทิง เพ็ชรไชย
Mr.Banterng Phetchai
ผู้ช่วยเลขาธิการ สายคดี
Assistant Secretary General Litigation
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7002 Fax 0 2515 3970
banterngp@oic.or.th
Update : 2014-11-14 16:25:35


 
นางสาวชัชวริน โชติชูตระกูล
MissChachawarin Choatchutrakul
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์และบริหารยุทธศาสตร์
Senior Director Strategic Development and Management Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 8202 Fax 0 2515 3970
chachawarinc@oic.or.th
Update : 2014-11-05 10:53:10


 
นางสาวรัชนีวิภา ปุ้ยพันธวงศ์
MissRatchaneevipa Puipunthavong
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Senior Director Corporate Communication Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 8300 Fax 0 2515 3970
ratchaneevipap@oic.or.th
Update : 2014-11-05 10:52:48


 

นางสาวกมลวรรณ วัดขนาด
Mrs.Kamolwan Watkanard
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ
Senior Director Operation Department
Tel 02-515-3999 ต่อ 5555 Fax 0 2515 3970
kamolwanw@oic.or.th
Update : 2014-11-14 16:28:49


 
นางสาวปราณี เอกสุภักดิ์
MissPranee Eksuphak
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนงานและการลงทุน
Director Planning and Investment Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 5002 Fax 0 2515 3970
praneee@oic.or.th
Update : 2014-11-14 16:29:09


 
นางศรีอัมพร พวงรอด
Mrs.Sriumphorn Puangrord
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายระบบข้อสนเทศ
Senior Director Information System Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 5005 Fax 0 2515 3970
sriumphornp@oic.or.th
Update : 2014-11-07 10:17:33


 

นายศุภกิจ รัตถิวัลย์
Mr.Supakit Ruttiwul
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายระบบข้อสนเทศ
Senior Director Information System Department
Tel 0 2515 3999 Fax 0 2515 3970 ต่อ 7629
supakitr@oic.or.th
Update : 2014-11-14 09:58:12


 
นางชื่นทิพย์ พีธาพันธุ์ไพบูลย์
Mrs.Chuentip Petapanpiboon
ผู้อำนวยการฝ่าย ศูนย์บริการข้อมูลด้านประกันภัย
Director Insurance Information Service Center
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7207 Fax 0 2515 3970
chuentipp@oic.or.th
Update : 2014-11-07 10:18:55


 
นายนิรัตน์ ทรัพย์ทวีธรรม
Mr.Nirat Supthaweethum
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิจัยและวางแผน
Director Planning and Research Department
Tel 0 2515 3995 9 Fax 0 2515 5235
nirats@oic.or.th
Update : 2014-11-14 16:29:35


 

นางสาวเพียงเพ็ญ แก้วบัวดี
MissPensri Krawburdee
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาบุคลากรประกันภัย 1
Director Intermediaries Development Department 1
Tel 02-5153999 ต่อ 7621 Fax 0 2515 5235
pensrik@oic.or.th
Update : 2014-11-07 11:24:15


 
นางสาวอรพรรณี โพธิ์แสง
MissOrapunnee Phosaeng
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาบุคลากรประกันภัย 2
Director Intermediaries Development Department 2
Tel 02-5153999 ต่อ 3315 Fax 0 2515 5235
orapunneep@oic.or.th
Update : 2014-11-07 11:24:44


 
นางสาวจุฑาทิพ ช่างประดับ
MissJuthathip Changpradab
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาบุคลากรประกันภัย 3
Director Intermediaries Development Department 3
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7617 Fax 0 2515 5235
juthathipc@oic.or.th
Update : 2014-11-07 11:25:15


 

นางณปภัช เดชธัญญนนท์
Mrs.Naprapat Dechthayanon
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิศวกรรมประกันภัย
Senior Director Insurance Engineering Department
Tel 0 2515 3999 Fax 0 2515 3970
joyw@oic.or.th
Update : 2015-11-05 10:49:54


 
นางมยุรินทร์ สุทธิรัตนพันธ์
Mrs.Mayurin Suttirattanapan
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ช่วยปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Human Resource Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 5006 Fax 0 2515 3970
mayurins@oic.or.th
Update : 2017-07-06 17:29:06


 
นางจินดามณี ตั้งคุณสมบัติ
Mrs.Jindamanee Tangkoonsombati
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนการส่งเสริมการประกันภัย
Director Insurance Promotion Planning Department
Tel 0 2515 5201 ต่อ 3701 Fax 0 2515 3970
jindamaneet@oic.or.th
Update : 2014-11-07 11:46:17


 

นางสาวสุมาลี รัตนเรืองประทีป
misssumalee rattanarongprateep
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมประกันภัย 1
Insurance Activities Department 1
Tel 0 2515 3999 ต่อ 3300 Fax 0 2515 3970
sumaleer@oic.or.th
Update : 2014-11-07 11:45:41


 
นางสาวปรีดาวรรณ สังกระหวัด
MissPreedawan Sangkavad
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมประกันภัย 2
Director Insurance Activities Department 2
Tel 02-5153999 ต่อ 3310 Fax 0 2515 3970
preedawans@oic.or.th
Update : 2014-11-07 11:44:07


 
นายชัชวาลย์ วยัมหสุวรรณ
MissChatchawal Vayumhasuwan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารกลยุทธ์ช่องทางการจำหน่าย
Director Channel Management Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4300 Fax 0 2515 3970
chatchawalv@oic.or.th
Update : 2014-11-07 13:47:44


 

นายสมควร วัฒนพิทยกุล
Mr.Somkuan Wattanapitayakul
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตลาดประกันภัย
Director Insurance Market Development Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4306 Fax 0 2515 3970
somkuanw@oic.or.th
Update : 2014-11-07 13:46:18


 
นางศิริวรรณ คำสมาน
Mrs.Siriwan Kamsmarn
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบใบอนุญาต
Director Licensing Development Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 1007 Fax 0 2515 3970
siriwank@oic.or.th
Update : 2014-11-07 13:47:14


 
นายสยาม พรพงศ์
Mr.Siam Pornpong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาค
Director Regional Strategy Planning Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 3702 Fax 0 2515 3970
siamp@oic.or.th
Update : 2014-11-07 13:49:46


 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารและประเมินผล 1
Senior Director Management and Evaluation Department 1
Tel 0 2515 3999 ต่อ 3200 Fax 0 2515 3970

Update : 2017-07-06 17:30:00


 
นายศิริ ภู่ศิริ
Mr.Siri Poosiri
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.เขตท่าพระ
Specialist Office of Insurance Commission (Tha Phra)
Tel 0 2476 9940-3 Fax 0 2476 9938
bangkok02@oic.or.th
Update : 2014-11-07 13:53:22


 
นายสมเกียรติ วัชรกาฬ
Mr.Somkiat Watcharakal
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.เขตบางนา
Specialist Office of Insurance Commission (Bang Na)
Tel 0 2361 3769 Fax 0 2361 3770
bangkok03@oic.or.th
Update : 2014-11-07 13:53:43


 

นางวงเดือน อัตโสภณวัฒนา
Mrs.Wongduen Auttasophonwattana
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและประเมินผล 2
Director Management and Evaluation Department 2
Tel 0 2515 3999 ต่อ 3706 Fax 0 2361 3770
wongduenc@oic.or.th
Update : 2014-11-07 13:50:41


 
นางจตุรัตน์ มณีวรรณ์
Mrs.Jaturat Maneewan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและประเมินผล 3
Director Management and Evaluation Department 3
Tel 0 2515 3999 ต่อ 3200 Fax 0 2361 3770
jaturatm@oic.or.th
Update : 2014-11-07 14:06:45


 
นางณัฐธวรรณ มัจฉา
Mrs.Nattawan Matcha
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและประเมินผล 4
Director Management and Evaluation Department 4
Tel 0 2515 3999 ต่อ 3704 Fax 0 2361 3770
nattawanm@oic.or.th
Update : 2014-11-07 14:12:36


 

นางยุพาพร โชติวานิช
Mrs.Yupaporn Chotiwanich
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารและประเมินผล 5
Director Management and Evaluation Department 5
Tel 0 2515 3999 ต่อ 3200 Fax 0 2515 3970
yupapornc@oic.or.th
Update : 2014-11-07 10:21:48


 
นายพัฒนศักดิ์ มงคลปัญญา
Mr.Patthasak Mongkhonpanya
ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 1 เชียงใหม่
Senior Regional Director Regional Office of Insurance Commission 1 (Chiang Mai)
Tel 0 5311 2731 Fax 0 5311 2730
region001@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:31:37


 
นางสายขวัญ เกตุดำ
Mrs.Saikhuan Katdum
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเชียงใหม่
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Chiang Mai)
Tel 0 5311 2730-2 Fax 0 5311 2730
chiangmai@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:35:55


 

นางจันทิมา มีโส
Mrs.Janthima Meeso
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงราย
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Chiang Rai)
Tel 0 5371 7719 Fax 0 5371 7195
chiangrai@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:36:45


 
นางนาถญา ศิริสายัณห์
Mrs.Nataya Sirisayunha
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงาน คปภ.จังหวัดลำปาง
Senior Director Provincial Office of Insurance Commission (Lampang)
Tel 0 5426 5064 5 Fax 0 5426 5065
lampang@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:42:51


 
นายวุฒิชัย ด่านเดิม
Mr.Wootichai Danduem
ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ.ภาค 2 (พิษณุโลก)
Regional Director Regional Office of Insurance Commission 2 (Phitsanulok)
Tel 0 5528 2385 6 Fax 0 5528 2385
region002@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:39:55


 

นายชาตรี เขมะชาติ
Mr.Chatree Khemachat
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพิษณุโลก
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Phitsanulok)
Tel 0-5528-2385-6 Fax 0 5528 2385
phitsanulok@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:40:45


 
นางพรทิพย์ อินทวงศ์
Mrs.Porntip Intawong
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดตาก
Director Provincial Office of Insurance Commission (Tak)
Tel 0 5551 4648 Fax 0 5554 0896
tak@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:43:08


 
นางโสภา ไชยเพียร
Mrs.Sopa Chaipien
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.จังหวัดน่าน
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Nan)
Tel 0 5477 1692 Fax 0 5471 1158
nan@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:43:23


 

นางสมกมล แย้มศรี
Mrs.Somkamol Yamsri
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.จังหวัดแพร่
Specialist phrae@oic.or.th
Tel 0 5452 2698 Fax 0 5452 2076
phrae@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:43:36


 
นายศิลปศักย์ ไชยเพียร
Mr.Silsak Chaipien
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดสุโขทัย
Director Provincial Office of Insurance Commission (Sukhothai)
Tel 0 5561 3511 Fax 0 5561 0214
sukhothai@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:43:55


 
นางสาววรรณภา ฤกษนันทน์
MissWannapa Rerksanandana
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุตรดิตถ์
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Uttaradit)
Tel 0 5581 7748 Fax 0 5544 2918
uttaradit@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:44:10


 

นางสิภัทภรณ์ พุทธวงษ์
Mrs.Sipatporn Putthawongsa
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครสวรรค์
Director Provincial Office of Insurance Commission (Nakhon Sawan)
Tel 0 5622 6862 3 Fax 0 5622 6862
nakhonsawan@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:44:58


 
นางลัดดา โพธิตุ้ย
Mrs.Ladda Photituy
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดกำแพงเพชร
Director Provincial Office of Insurance Commission (Kamphaeng Phet)
Tel 0 5570 5051 2 Fax 0 5570 5051
kamphaengphet@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:45:14


 
นางสาววราภรณ์ แกล้วเกษตรกรณ์
MissWaraporn Kaewkasetkorn
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดชัยนาท
Director Provincial Office of Insurance Commission (Chai Nat)
Tel 0 5622 6862 3 Fax 0 5622 6862
chainat@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:45:47


 

นางสาววราภรณ์ พันธนะ
MissWaraporn Punthana
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพิจิตร
Director Provincial Office of Insurance Commission (Phichit)
Tel 0 5661 6446 Fax 0 5661 6446
phichit@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:46:01


 
นายยศพร เอี่ยมมี
Mr.Yotsaporn Eiammee
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดเพชรบูรณ์
Director Provincial Office of Insurance Commission (Phetchabun)
Tel 0 5673 7052 4 Fax 0 5673 7052
phetchabun@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:46:13


 
นายณรงค์ศักดิ์ วุฒิสุทธิ์
Mr.Prateep Boonchuay
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดอุทัยธานี
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Uthai Thani)
Tel 0 5622 6863 Fax 0 5622 6862
uthaithani@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:46:34


 

นายประเสริฐ ทัศนาวิวัฒน์
Mr.Prasert Tasnawiwat
ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 4 (อุดรธานี)
Senior Regional Director Regional Office of Insurance Commission 4 (udonthani)
Tel 0 4224 3891 Fax 0 4224 4635
region004@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:46:50


 
นายรัชโยธิน มีพันลม
Mr.Rajayothin Mepanlom
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงาน คปภ.จังหวัดอุดรธานี
Senior Director Provincial Office of Insurance Commission (Udon Thani)
Tel 0 4224 3891 Fax 0 4224 4635
udonthani@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:47:05


 
นายสุรศักดิ์ นุตโร
Mr.Surasak Nutaro
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดกาฬสินธุ์
Director Provincial Office of Insurance Commission (Kalasin)
Tel 0 4382 1260 Fax 0 4381 3257
kalasin@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:47:19


 

นางสมบัติ ศิลาคุปต์
Mrs.Sombat Silakoop
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดขอนแก่น
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Khon Kaen)
Tel 0 4324 4281 Fax 0 4324 4280
khonkaen@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:47:37


 
นางวิไลลักษณ์ หลอดคำ
Mrs.Wilailak Lordkum
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเลย
Director Provincial Office of Insurance Commission (Loei)
Tel 0 4281 2953 Fax 0 4283 5050
Loei@oicor.th
Update : 2014-11-14 10:48:45


 
นางนวลจันทร์ พัดทอง
Mrs.Nuanchan Padthong
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสกลนคร
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Sakon Nakhon)
Tel 0-4273-0469 Fax 0 4271 4838
sakonnakhon@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:49:04


 

นายทรงฤทธิ์ กุลนาฝาย
Mr.Thongrit kunnasay
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดหนองบัวลำภู
Director Provincial Office of Insurance Commission (Nong Bua Lam Phu)
Tel 0 4231 2145 Fax 0 4231 2015
nongbualamphu@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:49:17


 
นายประพันธ์ ทองคำ
Mr.Prapon Thongkham
ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี)
Regional Director Regional Office of Insurance Commission 5 (Ubonratchadthani)
Tel 0 4524 3462 Fax 0 4524 5901
region005@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:49:32


 
นางศุภวัลย์ นันตาวัง
Mrs.Supawan Nantawang
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดอุบลราชธานี
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Ubonratchadthani)
Tel 0 4524 3462 Fax 0 4524 5901
ubonratchathani@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:49:45


 

นายพรโรจน์ ยลพล
Mr.Pornrote Yolpol
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดมุกดาหาร
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Mukdahan)
Tel 0 4263 3212 Fax 0 426 11713
mukdahan@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:49:59


 
นางลฎาภา นีระมนต์
Mrs.Ladapar Neeramon
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดศรีษะเกษ
Director Provincial Office of Insurance Commission (Si Sa Ket)
Tel 0 4562 2558 Fax 0 4561 2404
sisaket@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:50:31


 
นายศักรินทร์ กุลดิลก
Mr.Sakarin Kuldilok
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดอำนาจเจริญ
Director Provincial Office of Insurance Commission (Amnat Charoen)
Tel 0 4552 3059 Fax 0 4552 3060
amnatcharoen@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:51:31


 

นายสมยศ พุทธิโชติ
Mr.Somyos Phuttichot
ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 6 (นครราชสีมา)
Senior Regional Director Regional Office of Insurance Commission 6 (Nakhonratchasima)
Tel 0 4425 7203 4 Fax 0 4425 7203-4
region006@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:51:52


 
นางพรพยงค์ บัวศรี
Mrs.Pornpayong Buasri
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.จังหวัดนครราชสีมา
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Nakhon Ratchasima)
Tel 0 4425 7203 4 Fax 0 4425 7203 4
nakhonratchasima@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:52:02


 
นางพรรณพิมล รอดอารี
Mrs.Panpimol Rodaree
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุรินทร์
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Surin)
Tel 0 4451 6019 Fax 0 4453 0670
surin@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:53:02


 

นายศิริพงษ์ สมทรัพย์
Mr.Siripong Somsap
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดบุรีรัมย์
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Buri Ram)
Tel 0 4462 1181 Fax 0 4461 4962
buriram@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:53:27


 
นางพานทิพย์ บุญศรี
Mrs.Panthip Boonsir
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดร้อยเอ็ด
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Roi Et)
Tel 0 4351 4440 Fax 0 4352 7235
roiet@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:53:45


 
น.ส.ปรียดา พ่อค้าช้าง
MissPreeyada Pokachang
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสระบุรี
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Saraburi)
Tel 0 3622 2705-6 Fax 0 3622 2705
saraburi@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:54:24


 

นายรชฎ เกตุบรรจง
Mr.Rachot Ketbunjong
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครนายก
Director Provincial Office of Insurance Commission (Nakhon Nayok)
Tel 0 3731 3527 Fax 0 3731 3611
nakhonnayok@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:54:37


 
นายสมเกียรติ สาลีผล
Mr.Somkiat Saleephol
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดลพบุรี
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Loppburi)
Tel 0 3642 1770 Fax 0 3642 1633
lopburi@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:54:58


 
นางสาวรัตติยา ฤกษ์จำนงค์
MissRattiya Luakchamnong
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสิงห์บุรี
Director Provincial Office of Insurance Commission (Sing Buri)
Tel 0 3650 7197 Fax 0 3653 9165
singburi@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:55:12


 

น.ส.มณี ไวยภาษ
MissManee Waiyapas
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดอ่างทอง
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Ang Thong)
Tel 0 3561 3422 Fax 0 3561 3031
angthong@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:55:25


 
นายเผด็จ บุญรอด
Mr.Phadech Boonrawd
ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ.ภาค 8 (ปทุมธานี)
Regional Director Regional Office of Insurance Commission 8 (Pathum Thani)
Tel 0 2567 0352 Fax 0 2567 4792
pathumthani@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:55:41


 
นางพัชรา สีขำ
Mrs.Patchara Seekhum
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดปทุมธานี
Director Provincial Office of Insurance Commission (Pathum Thani)
Tel 0 2567 0352 Fax 0 2567 4792
pathumthani@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:55:56


 

นายคณานุสรณ์ เที่ยงตระกูล
Mr.Kananusorn Theingthrakool
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงาน คปภ. จังหวัดนนทบุรี
Senior Director Provincial Office of Insurance Commission (Nonthaburi)
Tel 0 2515 3999 Fax 0 2515 3970
nonthaburi@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:57:41


 
นางสาวอิสรี เกตุกล่ำ
MissIsaree Ketklam
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Director Provincial Office of Insurance Commission (Phra Nakhon Si Ayutthaya)
Tel 0 3533 6529 Fax 0 3533 6529
ayutthaya@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:59:08


 
นายประศาสน์ รัตนนิตย์
Mr.Prasart Rattananit
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรปราการ
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Samutprakan)
Tel 0 2388 0113 Fax 0 2387 0054
samutprakan@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:01:09


 

นายมนตรี สุดจิตร์
Mr.Montri Sudjitr
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสุพรรณบุรี
Director Provincial Office of Insurance Commission (Suphan Buri)
Tel 0 3555 5251 Fax 0 3555 5252
suphanburi@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:01:46


 
นางสุรีย์ภรณ์ วีรบวรกุล
Mrs.Sureeporn Veerabovornkul
ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ.ภาค 9 (ชลบุรี)
Regional Director Regional Office of Insurance Commission 9 (Chon Buri)
Tel 0 3827 6498 9 Fax 0 3827 6498
region009@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:02:00


 
นางศศิธร ยาทิพย์
Mrs.Sasidhorn Yathip
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดฉะเชิงเทรา
Specialist Provincial Officeof Insurance Commission (Chachoengsao)
Tel 0 3881 4278 Fax 0 3851 4525
chachoengsao@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:03:13


 

นางวลัยทิพย์ อนุวงศ์วรเวทย์
Mrs.Walaithip Anuvongvorawet
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดตราด
Director Provincial Office of Insurance Commission (Trat)
Tel 0 3953 2532 Fax 0 3952 0734
trat@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:03:30


 
นางสาวพนอจิต คลอวุฒิเสถียร
MissPanorchit Clovuttisthin
ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงาน คปภ. จังหวัดระยอง
Senior Director Provincial Office of Insurance Commission (Rayong)
Tel 0 3869 4051 2 Fax 0 3869 4052
rayong@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:03:47


 
นางพร้อมพรรณ ดีเลิศ
Mrs.prompran deeleot
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสระแก้ว
Director Provincial Office of Insurance Commission (Sa Kaeo)
Tel 0 3742 5014 Fax 0 3742 5015
sakaeo@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:04:04


 

นายประพันธ์ โอฬารสกุล
Mr.Prapunt Olarnsakul
ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ.ภาค 10 (นครปฐม)
Regional Director Regional Office of Insurance Commission 10 (Nakhon Pathom)
Tel 0 3434 0060 2 Fax 0 3434 0063
region006.@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:04:23


 
น.ส.วราภรณ์ ยี่รงค์
MissWaraporn Yeerong
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดนครปฐม
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Nakhon Pathom)
Tel 0 3434 0060-2 Fax 0 3434 0063
nakhonpathom@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:04:35


 
นางรัตนา ร่มเพชร
Mrs.Ratana Romphet
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดกาญจนบุรี
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Kanchanaburi)
Tel 0 3456 4298-9 Fax 0 3456 4298
kanchanaburi@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:04:49


 

นายจรูญ แก้วขาว
Mr.Charoon Kaewkhao
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดเพชรบุรี
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Phetchaburi)
Tel 0 3241 3076 Fax 0 3242 4230
phetchaburi@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:06:26


 
นายศภากร ประทุมรัตน์
Mr.Sapagon Pratoomrut
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดราชบุรี
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Ratchaburi)
Tel 0 3232 3269 Fax 0 3232 3268
ratchaburi@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:06:38


 
นางปรีดาพร วงศ์ยิ้มย่อง
Mrs.Preedaporn Wongyimyong
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสมุทรสาคร
Director Provincial Office of Insurance Commission (Samut Sakhon)
Tel 0 3482 0088 Fax 0 3441 2354
samutsakhon@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:07:06


 

นางมารศรี สิทธิพราหมณ์
Mrs.Marasri Sittepharm
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการภาค สำนักงาน คปภ.ภาค 11 (สุราษฎร์ธานี)
Specialist For Regional Director Regional Office of Insurance Commission 11 (Surat Thani)
Tel 0 7728 1528 Fax 0 7728 7120
suratthani@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:16:59


 
นางมารศรี สิทธิพราหมณ์
Mrs.Marasri Sittepharm
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Surat Thani)
Tel 0 7728 1528 Fax 0 7728 7120
suratthani@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:19:03


 
นางสาวสิริกร อรุณพันธ์
MissSirikokn Arunphan
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.จังหวัดกระบี่
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Krabi)
Tel 0 7566 3589-91 Fax 0 7566 3590
krabi@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:19:48


 

นายอานนท์ ชาญพานิชย์
Mr.Arnont Chanpanich
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.จังหวัดชุมพร
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Chumphon)
Tel 0 7750 4829 Fax 0 7750 4079
chumphon@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:20:04


 
นายธนาศักดิ์ จันทร์ตระกูล
Mr.Thanasak Juntrakul
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพังงา
Director Provincial Office of Insurance Commission (Phangnga)
Tel 0 7644 0422 Fax 0 7641 1949
phangnga@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:21:44


 
นางสาวสุวิมล แซ่ลิ้ม
MissSuwimon Sae-lim
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.จังหวัดภูเก็ต
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Phuket)
Tel 0 7621 9296 Fax 0 7621 5335
phuket@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:21:55


 

นางศรีรัตน์ วงศ์พุทธ์
Mrs.Sreerat Wongput
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดระนอง
Director Provincial Office of Insurance Commission (Ranong)
Tel 0 7782 3878 Fax 0 7781 2224
ranong@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:22:30


 
นางวิภา บุญพนมชัย
Mrs.Wipa Boonpanomchai
ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ. ภาค 12 (สงขลา)
Senior Regional Director Regional Office of Insurance Commission 12 (Songkhla)
Tel 0 7425 5054 Fax 0 7425 2137
region012@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:23:45


 
นางพรวดี โต๊ะเอียด
Mrs.Pornvadee Thoead
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ. จังหวัดสงขลา
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Songkhla)
Tel 0 7425 5054 Fax 0 7425 2137
songkhla@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:24:10


 

นายสนอง แสงสิริกาญจนกุล
Mr.Snong Sangsirikanjanakul
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.จังหวัดตรัง
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Trang)
Tel 0 7522 2613 Fax 0 7521 4012
trang@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:24:25


 
นายธีระศักดิ์ แมซา
Mr.Teerasak Maesa
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดนราธิวาส
Director Provincial Office of Insurance Commission (Narathiwas)
Tel 0 7351 4605 Fax 0 7351 4229
narathiwat@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:24:37


 
นายอดุล ศาสนมิตร
Mr.Adul Sasnamitra
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดปัตตานี
Director Provincial Office of Insurance Commission (Pattani)
Tel 0 7333 6213 Fax 0 7333 6212
pattani@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:24:51


 

นางจุฑารัตน์ กองสินพิพัฒน์
Mrs.Jutarat Khongsinpiphat
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.จังหวัดพัทลุง
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Phatthaluang)
Tel 0 7461 4145 Fax 0 7461 4205
phatthalung@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:25:18


 
นายชนม์ชนันท์ โต๊ะเจ๊ะ
Mr.Chonchanan Tohjaeh
ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดยะลา
Director Provincial Office of Insurance Commission (Yala)
Tel 0 7321 3755 Fax 0 7321 3755
yala@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:26:15


 
นายสมพงษ์ ปิ่นภักดี
Mr.Sompong Pinpakdee
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงาน คปภ.จังหวัดสตูล
Specialist Provincial Office of Insurance Commission (Satun)
Tel 0 7472 2511 Fax 0 7472 2511
satun@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:26:27


 

นางสาวนภา ลิขิตไพบูลย์
MissNapa Likitpaiboon
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการตรวจสอบ 1
Director Examination Planning and Development Department 1
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6004 Fax 0 2515 3970
napal@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:07:25


 
นางสาวจอมขวัญ จันทร์ผา
MissJomkwan Janpha
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการตรวจสอบ 2
Director Examination Planning and Development Department 2
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6707 Fax 0 2515 3970
jomkhunj@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:07:41


 
นายสุหะไท ตั้งตรงจิตร
Mr.Suhatai Tangtrongchitr
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและสถิติ
Director Market Analysis and Statistic Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6100 Fax 0 2515 3970
suhatait@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:11:02


 

นางสาวชญานิน เกิดผลงาม
MissChayanin Kerdpholngarm
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยง
Director Risk Analysis Development Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6708 Fax 0 2515 3970
chayanink@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:08:17


 
นางสาวจองใจ ธนกาญจน์
MissJongjai Thanakan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์ 1
Director Off- Site Analysis Department 1
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6702 Fax 0 2515 3970
jongjait@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:08:32


 
นางพรรณี จันทรธานีวัฒน์
Mrs.Pannee Chantaneewat
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์ 2
Director Off-Site Analysis Department 2
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6701 Fax 0 2515 3970
panneec@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:08:47


 

นางเยาวภา ศรีวัฒนศักดิ์
Mrs.Yaowapa Sriwattanasakdi
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์ 3
Director Off-Site Analysis Department 3
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6703 Fax 0 2515 3970
yaowapas@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:09:02


 
นายบรรเจิด โอภาสนิพัทธ์
Mr.Banjerd Opasnipath
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์ 4
Director Off-Site Analysis Department 4
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6213 Fax 0 2515 3970
banjerdo@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:09:18


 
นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม
Mrs.Varaporn Wongpinivarodom
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ 1
Director On-Site Examination Department 1
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6704 Fax 0 2515 3970
varapornw@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:11:23


 

นายสิทธิชัย ฤกษ์วลีกุล
Mr.Sittichai Lerkvaleekul
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ 2
Director On-Site Examination Department 2
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6301 Fax 0 2515 3970
sittichail@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:12:02


 
นางมณี ภาคภูมิ
Mrs.Manee Phakpoom
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายตรวจสอบ 3
Director On-Site Examination Department 3
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6705 Fax 0 2515 3970
maneep@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:12:17


 
นางนุชนิจ สุริยจันทราทอง
Mrs.Nuchanij Suriyajantratong
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 4
Senior Director On-Site Examination Department 4
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6400 Fax 0 2515 3970
nuchanijs@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:05:03


 

นางสาวจารุณีย์ สุขสมสังข์
MissCharunee Suksomsang
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ 5
Senior Director On-Site Examination Department 5
Tel 0 2515 3999 ต่อ 6300 Fax 0 2515 3970
charunees@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:05:34


 
นางสาวพรทิพย์ หวังศิริสุข
MissPhonthip Wangsirisuk
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายตรวจสอบ 6
Specialist On-Site Examination Department 6
Tel 0 2515 3995-9 ต่อ 6410 Fax 0 2515 3970
phonthipw@oic.or.th
Update : 2014-11-14 11:33:05


 
นายศุภกิจ สัตยารัฐ
Mr.Suppakit Sattayarath
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาการกำกับ
Director Supervisory Development Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4704 Fax 0 2515 3970
suppakits@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:12:36


 

นางสาววิชสุดา กาญจนบุตร
MissVichsuda Kanjanabutara
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายความเสี่ยงบริษัท
Director Prudential Policy Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4407 Fax 0 2515 3970
vichsudak@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:12:52


 
นางสาวธนิตา อนุสนธิ์อดิสัย
MissThanita Anusonadisai
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายมาตรฐานเงินกองทุน
Director Capital Standard Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4702 Fax 0 2515 3970
thanitaa@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:13:09


 
นางสาวดนยรัตน์ แสงสว่าง
MissDonyarat Saengswang
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาตัวแบบเงินกองทุน
Director Capital Model Development Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4404 Fax 0 2515 3970
donyarats@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:13:23


 

นางสาวสมนา ทัฬหเมธา
MissSommana Thanhameta
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัย
Director Actuarial Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4703 Fax 0 2515 3970
sommanat@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:13:38


 
นางสาวพุทธภรณ์ วงค์รอด
MissPuthaporn Wongrod
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายประกันภัยต่อ
Director Reinsurance Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4413 Fax 0 2515 3970
puthapornw@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:13:51


 
นางปิยนุช รังษีสว่าง
Mrs.Piyanuch Rangsisawang
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันชีวิต 2
Director Life Insurance Business and Investment Supervision Department 2
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4507 Fax 0 2515 3970
piyanuchr@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:15:27


 

นางสาวประภาภัสร์ กุลปวโรภาส
MissPrapapas Kulpawaropas
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับธุรกิจและการลงทุนบริษัทประกันวินาศภัย 1
Director Non-Life Insurance Business and Investment Supervision Department 1
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4700 Fax 0 2515 3970
prapapask@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:15:40


 
นางพรเพ็ญ รัศมีโกเมน
Mrs.Pornpen Rasmekomen
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับทะเบียนธุรกิจและสาขา
Director Business Registration and Subsidiaries Supervision Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4004 Fax 0 2515 3970
pornpenr@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:15:52


 
นางประภาวดี อารยนันทพงศ์
Mrs.Paparvadee Arayanantapong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับสินทรัพย์และเงินสำรอง
Director Assets and Deposit Supervision Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4400 Fax 0 2515 3970
paparvadeea@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:16:04


 

นางสาววีนัส ทองลมุล
MissVenus Tonglarmul
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 1
Director Non-Life Insurance Products Supervision Department 1
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4201 Fax 0 2515 3970
venust@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:16:19


 
นางดาเนตร วันทนีย์
Mrs.Danaed Wantanee
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 3
Director Non-Life Insurance Products Supervision Department 3
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4204 Fax 0 2515 3970
danaedw@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:16:35


 
นางสาวเพลิน อังวัฒนกุล
MissPloen Angwatanakul
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย 4
Director Non-Life Insurance Products Supervision Department 4
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4207 Fax 0 2515 3970
ploena@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:16:46


 

นางอธิกา ไกรอมร
Mrs.Atika Kriamorn
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 2
Director Life Insurance Products Supervision Department 2
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4110 Fax 0 2515 3970
atikak@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:16:58


 
นายไพบูลย์ เปี่ยมเมตตา
Mr.Paiboon Peammaetta
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 3
Director Life Insurance Products Supervision Department 3
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4101 Fax 0 2515 3970
paiboonp@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:17:15


 
นางชุลีพร ปัทมาลัย
Mrs.Chuleeporn Pattamalai
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 4
Director Life Insurance Products Supervision Department 4
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4104 Fax 0 2515 3970
chuleepornph@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:17:32


 

นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต
MissSiripak Suwannadath
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 5
Director Life Insurance Products Supervision Department 5
Tel 0 2515 3999 ต่อ 4504 Fax 0 2515 3970
siripaks@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:17:48


 
นางนภาพร แดดภู่
Mrs.Napaporn Dadphu
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย 1
Director Legal Planning and Development Department 1
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7100 Fax 0 2515 3970
napapornd@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:18:09


 
นายจอม จีระแพทย์
Mr.Jom Jirapaet
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและพัฒนากฎหมาย 2
Director Legal Planning and Development Department 2
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7304 Fax 0 2515 3970
jomj@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:18:23


 

นางสาวอายุศรี คำบรรลือ
MissAryusri Kumbunlue
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายด้านความมั่นคงทางการเงิน
Director Prudential Law Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7300 Fax 0 2515 3970
aryusrik@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:18:38


 
นายอดิศร พิพัฒน์วรพงศ์
Mr.Adisorn Pipatworapong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายด้านพฤติกรรมทางการตลาด
Director Market Conduct Law Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7400 Fax 0 2515 3970
adisornp@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:18:56


 
นางสาวราตรี เนตรพระฤทธิ์
MissRatree Netprarit
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผนและพัฒนาการคุ้มครองสิทธิ
Director Policyholder Protection planning and Development Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7701 Fax 0 2515 3970
ratreene@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:19:12


 

นายนุกูล สวนขวัญ
Mr.Nukool Suankwan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 1
Director Policyholder Protection Department 1
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7703 Fax 0 2515 3970
nukools@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:19:25


 
นายพรชัย สุคันธวิภัติ
Mr.Pornchai Sukantavipat
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 2
Director Policyholder Protection Department 2
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7702 Fax 0 2515 3970
pornchais@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:19:54


 
นายชัยยุทธ มังศรี
Mr.Chaiyuth Mungsri
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ 3
Director Policyholder Protection Department 3
Tel 02 515 3999 Fax 02 515 3985
chaiyuthm@oic.or.th
Update : 2016-07-06 15:45:51


 

นายอาภากร ปานเลิศ
Mr.Apakorn Panlerd
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
Director Motor Vehicle Accident Victims Protection Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 3301 Fax 0 2515 3970

Update : 2014-11-14 11:46:29


 
นายชนะพล มหาวงษ์
Mr.Chanapon Mahavong
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
Senior Director Dispute Settlement and Arbitration Department
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7600 Fax 0 2515 3970
chanaponm@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:06:15


 
นายสมเกียรติ ปัญหา
Mr.Somkiet Panha
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคดี 1
Senior Director Litigation Department 1
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7500 Fax 0 2515 3970
somkietp@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:06:31


 

นายพยง โชคชัยเสรี
Mr.Payong Chokchaiseri
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายคดี 2
Senior Director Litigation Department 2
Tel 0 2515 3999 ต่อ 7805 Fax 0 2515 3970
payongc@oic.or.th
Update : 2014-11-14 10:06:48


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400