นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary, Prime Minister Office

ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Government House, 1 Pissanulok Road
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2283 4000
Fax 0 2283 4249
www.opm.go.th
Update : 2017-02-01 17:06:54


 

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
Mrs. Patcharaporn Intreyonk
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Permanent Secretary
Tel 0 2283 4001 Fax 0 2283 4011
patcharaporn.i@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:07:20


 
นายสมพาศ นิลพันธ์
Mr.Sompas Nilapund
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Deputy Permanent Secretaries to the Office of the Prime Minister
Tel 0 2283 4058 sompas.n@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:10:58


 
นางประภาศรี บุญวิเศษ
Mrs.Prapasri Boonwises
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Deputy Permanent Secretaries to the Office of the Prime Minister
Tel 0 2283 4024 prapasri.b@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:11:23


 

นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย
Mr.Narong Chueaboonchuay
ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Assistant Permanent Secretaries
Tel 0 2283 4028 Fax 0 2283 4033
narong.c@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:12:57


 
นายพีระ ทองโพธิ์
Mr. Peera Tongpo
ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Assistant Permanent Secretaries
Tel 0 2283 4222 Fax 0 2283 4029
peera.t@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:14:28


 
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
Mr.Surasak Riangkrul
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Chief of Inspector General
Tel 0 2283 4060 Fax 0 2283 4129
surasak.r@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:22:05


 

นายจิรายุ นันท์ธราธร
Mr.Jirayu Nantaratorn
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector General
Tel 0 2283 4061 Fax 02283 4122
jirayu.n@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:22:38


 
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
Ms.Papussamon Ummaralikhit
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General
Tel 0 2283 4222 Fax 0 2283 4128
papussamon.u@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:23:31


 
พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General
Tel 0 2583 4539 Fax 0 2283 4125
varath.v@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:25:36


 

นางสาวอรนุช ศรีนนท์
Ms.Oranuch Srinon
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General
Tel 0 2283 4028 Fax 0 2283 4134
oranuch.s@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:26:36


 
นายศักดิ์ สมบุญโต
Mr.Sak Somboonto
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General

Update : 2018-02-14 10:27:56


 
นายโชคชัย เดชอมรธัญ
Mr.Chockchai Deiamornthan
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General

Update : 2018-02-14 10:28:36


 

นายพศิน โกมลวิชญ์
Mr.Pasin Komolvitch
ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General

Update : 2018-02-14 10:31:11


 
นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์
Mrs. Kobpetch Harnpattanapanich
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 2283 4220 Fax 0 2283 4248
kobpetch.h@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:30:37


 
นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
Mrs. Rungratana Boon-long
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 02 283 4253 Fax 0 2283 4292
rungratana.r@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:32:52


 

นางสุรีย์พร รามสมภพ
Mrs. Sureeporn Ramsomphob
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2283 4297 sureeporn.r@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:32:29


 
นางสาวพิไล หิรัญวาทิต
Ms. Pilai Hiranvatit
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2283 4372 Fax 0 2283 4390
pilai.h@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:36:51


 
นายอิทธิพล ช่างกลึงดี
Mr.Ittipol Changkuingdee
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการประชาชน
Director Public Service Center
Tel 0 2283 4395 Fax 0 2283 4524
ittipol.c@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:37:36


 

นายวิริยะ รามสมภพ
Mr. Viriya Ramsomphob
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
Director The Bureau of Legal Affairs and General Regulations
Tel 0 2283 4539 Fax 0 2283 4587
viriya.r@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:47:24


 
นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
Mrs. Chuencheewan Limteerakul
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Director Office of the Decentralization to Local Government
Tel 0 2283 4597 Fax 0 2283 4560
chuencheewan.l@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:40:05


 
นายณวัฒน์ มหาขันธ์
Mr. Nawat Mahakhan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
Director Office of the Official Information Comission
Tel 0 2503 1423 Fax 0 2283 4698
manawat.m@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:47:58


 

นายนพพร บุญแก้ว
Mr. Nopporn Boonkaew
ผู้อำนวยการ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Director The National Identity Office
Tel 0 2283 4704 Fax 0 2283 4751
nopporn.b@opm.go.th
Update : 2018-02-14 10:41:01


 
นางสุมิตรา อติศัพท์
Mrs. Sumitra Atisapth
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจราชการ
Director Official Inspection Bureau
Tel 0 2283 4155 Fax 0 2281 7221
sumitra.a@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:51:41


 
นายเจริญ ชื้อตระกูล
Mr. Charoen Choutragool
ผู้อำนวยการ สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
Director The Bureau of Planning and Special Affairs
Tel 0 2283 4772 Fax 0 2283 4808
charoen.c@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:53:25


 

นางสุจิตร โชติพณิช
Mrs.Suchit Chodpanich
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Unit
Tel 0 2283 4832 Fax 0 2283 4839
suchit.k@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:55:18


 
นางเพลินพิศ โพธิสัตย์
Mrs. Ploenpit Potisat
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2283 4841 Fax 0 2283 4846
ploenpit.p@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:56:23


 
นายอนุ แย้มแสง
Mr. Anu Yaemsaeng
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
Director Regional Supervision Office
Tel 0 2283 4815 Fax 0 2283 4828
anu.y@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:58:28


 

นางมณีรัตน์ นิลพันธ์
Mrs.Maneerat Nilapund
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
Director Sufficiency Economy for Community Development Scheme
Tel 0 2283 4848 Fax 0 2283 4896
maneerat.n@opm.go.th
Update : 2017-02-01 17:00:04


 
นายอภัย เจริญมิตร
Mr.Aphai Charoenmitr
ผู้อำนวยการ สำนักงานโฉนดชุมชน
Director Office of Community Land Title
Tel 0 2283 4903 Fax 0 2283 4920
chaiya.c@opm.go.th
Update : 2017-02-01 17:01:45


 
นายอภัย เจริญมิตร
Mr.Aphai Charoenmitr
ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Director Anti-Corruption Operation Center
Tel 0 2283 4903 Fax 0 2283 4929
chaiya.c@opm.go.th
Update : 2017-02-01 17:11:15


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400