นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Office of the Permanent Secretary, Prime Minister Office

ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Government House, 1 Pissanulok Road
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2283 4000
Fax 0 2283 4249
www.opm.go.th
Update : 2017-02-01 17:06:54


 

นายจิระชัย มูลทองโร่ย
Mr. Jirachai Moontongroy
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Permanent Secretary
Tel 0 2283 4001 Fax 0 2283 4011
jirachai.m@opm.go.th
Update : 2017-02-01 15:34:58


 
นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
Mrs.Patcharaporn Intreyonk
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Deputy Permanent Secretaries to the Office of the Prime Minister
Tel 0 2283 4111 Fax 0 2283 4030
patcharaporn.i@opm.go.th
Update : 2017-02-01 15:37:06


 
นายสมพาศ นิลพันธ์
Mr.Sompas Nilapund
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Deputy Permanent Secretaries to the Office of the Prime Minister
Tel 0 2283 4021 Fax 0 2283 4032
sompas.n@opm.go.th
Update : 2017-02-01 15:53:02


 

นางสาวอรนุช ศรีนนท์
MsOranuch Srinon
ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Assistant Permanent Secretaries
Tel 0 2283 4028 Fax 0 2283 4033
oranuch.s@opm.go.th
Update : 2017-02-01 17:05:00


 
นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต
Ms. Papussamon Ummaralikhit
ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
Assistant Permanent Secretaries
Tel 0 2283 4222 Fax 0 2283 4029
papussamon.u@opm.go.th
Update : 2017-02-01 17:05:13


 
นายจิรายุ นันท์ธราธร
Mr.Jirayu Nantaratorn
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Chief of Inspector General
Tel 0 2283 4061 Fax 02283 4122
jirayu.n@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:03:48


 

นางประภาศรี บุญวิเศษ
Mrs.Prapasri Boonwises
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General
Tel 0 2283 4054 Fax 0 2283 4128
prapasri.b@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:07:26


 
พันตำรวจโทเธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
Pol.Lt.Col. Thienrath Vichiensan
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General
Tel 0 2583 3137 Fax 0 2283 4125
varath.v@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:11:38


 
นายไพโรจน์ อาจรักษา
Mr.Pairot Agrusa
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General
Tel 0 2283 4055 Fax 0 2283 4134
pairot.a@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:13:32


 

นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์
Mr.Vorapan Yensab
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General
Tel 0 2283 4064 Fax 0 2283 4126
vorapan.y@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:15:25


 
นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ
MrSurasak Riangkrul
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General
Tel 0 2283 4060 Fax 0 2283 4129
surasak.r@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:18:18


 
นายอิสระ ศิริวรภา
Mr.Isra Sirivarapa
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General
Tel 0 2283 4061 Fax 0 2283 4127
isra.s@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:24:13


 

นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์
Mrs. Ajima Chansuwanit
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General
Tel 0 2283 4012 Fax 0 2283 4125
ajima.c@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:27:02


 
นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์
Mrs. Patharaporn Thitiyaporn
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
Inspector-General
patharaporn.t@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:28:33


 
นางกอบเพชร หาญพัฒนพานิชย์
Mrs. Kobpetch Harnpattanapanich
ผู้อำนวยการ กองกลาง
Director General Affairs Division
Tel 0 2283 4220 Fax 0 2283 4248
kobpetch.h@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:30:37


 

นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง
Mrs. Rungratana Boon-long
ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 02 283 4253 Fax 0 2283 4292
rungratana.r@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:32:52


 
นางชื่นชีวัน ลิมป์ธีระกุล
Mrs. Chuencheewan Limteerakul
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2283 4297 chuencheewan.l@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:35:02


 
นางสาวพิไล หิรัญวาทิต
Ms. Pilai Hiranvatit
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2283 4372 Fax 0 2283 4390
pilai.h@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:36:51


 

นายพีระ ทองโพธิ์
Mr. Peera Tongpo
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการประชาชน
Director Public Service Center
Tel 0 2283 4394 Fax 0 2283 4524
peera.t@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:38:52


 
นายวิริยะ รามสมภพ
Mr. Viriya Ramsomphob
ผู้อำนวยการ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง
Director The Bureau of Legal Affairs and General Regulations
Tel 0 2283 4539 Fax 0 2283 4587
viriya.r@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:47:24


 
นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย
Mr. Narong Chueaboonchuay
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Director Office of the Decentralization to Local Government
Tel 0 2283 4595 Fax 0 2283 4560
narong.c@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:43:56


 

นายณวัฒน์ มหาขันธ์
Mr. Nawat Mahakhan
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
Director Office of the Official Information Comission
Tel 0 2503 1423 Fax 0 2283 4698
manawat.m@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:47:58


 
นางสาวพรทิพย์ อุดมเวทยนันท์
Ms. Porntip Udomvettayanant
ผู้อำนวยการ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
Director The National Identity Office
Tel 0 2283 4704 Fax 0 2283 4751
porntip.u@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:49:46


 
นางสุมิตรา อติศัพท์
Mrs. Sumitra Atisapth
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจราชการ
Director Official Inspection Bureau
Tel 0 2283 4155 Fax 0 2281 7221
sumitra.a@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:51:41


 

นายเจริญ ชื้อตระกูล
Mr. Charoen Choutragool
ผู้อำนวยการ สำนักแผนงานและกิจการพิเศษ
Director The Bureau of Planning and Special Affairs
Tel 0 2283 4772 Fax 0 2283 4808
charoen.c@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:53:25


 
นางสุจิตร โชติพณิช
Mrs.Suchit Chodpanich
ผู้อำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Unit
Tel 0 2283 4832 Fax 0 2283 4839
suchit.k@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:55:18


 
นางเพลินพิศ โพธิสัตย์
Mrs. Ploenpit Potisat
ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2283 4841 Fax 0 2283 4846
ploenpit.p@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:56:23


 

นายอนุ แย้มแสง
Mr. Anu Yaemsaeng
ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
Director Regional Supervision Office
Tel 0 2283 4815 Fax 0 2283 4828
anu.y@opm.go.th
Update : 2017-02-01 16:58:28


 
นางมณีรัตน์ นิลพันธ์
Mrs.Maneerat Nilapund
ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
Director Sufficiency Economy for Community Development Scheme
Tel 0 2283 4848 Fax 0 2283 4896
maneerat.n@opm.go.th
Update : 2017-02-01 17:00:04


 
นายอภัย เจริญมิตร
Mr.Aphai Charoenmitr
ผู้อำนวยการ สำนักงานโฉนดชุมชน
Director Office of Community Land Title
Tel 0 2283 4903 Fax 0 2283 4920
chaiya.c@opm.go.th
Update : 2017-02-01 17:01:45


 

นายอภัย เจริญมิตร
Mr.Aphai Charoenmitr
ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Director Anti-Corruption Operation Center
Tel 0 2283 4903 Fax 0 2283 4929
chaiya.c@opm.go.th
Update : 2017-02-01 17:11:15


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400