นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์
The Government Public Relations Department

9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 แขวง/เขต พญาไท
พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
9 Soi Aree Samphan, Thanon Rama VI
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2618 2323-40
Fax 0 2618 2364, 0 2618 2399
AnonCoders Update : 2020-02-13 13:08:02


 

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด
Lt.Gen.Sansern Kaewkumnerd
อธิบดี
Director
Tel 0 2618 2345, 0 2618 2323 ext. 1124-5,1153 Fax 0 2618 2346

Update : 2020-02-12 13:47:09


 
นางพิชญา เมืองเนาว์
Mrs.Pichaya Muangnao
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2618 1141, 0 2618 2323 ext. 1137-38, 3000 Fax 0 2618 2348

Update : 2020-02-12 13:13:10


 
นางทัศนีย์ ผลชานิโก
Mrs.Tassanee Pholchaniko
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2618 2344,0 2618 2323 ext. 1134-35,1154, 3001 Fax 0 2618 2343

Update : 2020-02-12 13:13:19


 

-ว่าง-
-Vacant-
รองอธิบดี
Deputy Director-General
Tel 0 2618 2355, 0 2618 2323 ext. 1149, 1151,3003, 09 2246 8599 Fax 0 2618 2348

Update : 2020-02-12 15:19:15


 
นายเสมอ นิ่มเงิน
Mr.Samoer Nimngern
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาการประชาสัมพันธ์
Senior Specialist (Public Relations)
Tel 0 2618 2323 ext. 1146, 09 2246 8300 Fax 0 2618 2362

Update : 2017-07-24 15:51:06


 
นางสุมลพันธ์ โกศลสิริเศรษฐ์
Mrs.Sumonpan Kosonsiriset
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างประเทศ
Senior Specialist (International Public Relations)
Tel 0 2618 2323 ext. 1146 , 09 2246 8303 Fax 0 2618 2362

Update : 2020-02-13 12:56:50


 

นายสัญญา ลักษณะ
Mr.Sunya Luksana
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการประชาสัมพันธ์
Acting Senior Specialist ( Public Relations Technology)
Tel 0 2618 2323 ext. 1146,09 2246 8304 Fax 0 2618 2362

Update : 2020-02-13 12:44:50


 
นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์
Mr.Theeraphong Petcharat
นักประชาสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญ

Tel 092-2740731
Update : 2020-02-13 12:51:27


 
นายพรพิทักษ์ แม้นศรี
Mr.Phonphithak Maensiri
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการประชาสัมพันธ์

Tel 0 2618 2323 ext. 1146,09 2246 8302
Update : 2020-02-13 12:45:04


 

นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล
Mr.Wiraphong Waithayawongsakun
รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
Acting Senior Specialist (Public Relations Network Development)
Tel 0 2618 2323 ext.1146, 09 2246 8301 Fax 0 2618 2362

Update : 2020-02-13 12:51:56


 


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด
PRD Savings Cooperatives Ltd.
Tel 0 2618 2323 ext. 1016-19, 0 2618 7055 Fax 0 2618 7055

Update : 2012-03-05 15:19:10


 
นางเสาวรีย์ อัมภสุวรรณ์

ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2618 2323 ext. 1716, 1717, 1722, 09 2246 8508 Fax 0 2618 2396

Update : 2018-03-23 14:53:33


 

นางวีระนุช สาริกบุตร
Mrs.Weranooch Sarikaburt
ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1001-1003, 1020, 09 2246 8441 Fax 0 2618 2374
Weranooch_s@prd.go.th
Update : 2018-03-23 14:51:04


 
นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม
Mr.Keereewat Onprom
เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม
Secretary Office of The Secretary
Tel 0 2618 2365 ,09 2246 8320 Fax 0 2618 2349
krwok@hotmail.com
Update : 2018-05-30 16:30:40


 
นางจิระนันท์ สุทธรัตน์
Mrs.Jiranan Suttarat
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
Chief Assistant and Coordinate Section
Tel 0 2618 2323 ext. 1809, 09 2246 8410 Fax 0 2618 2375
Jiranun_s@prd.go.th
Update : 2014-12-09 14:20:37


 หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายสารบรรณ
Chief Correspondence Section
Tel 0 2618 2323 ext. 1817, 09 2246 8412 Fax 0 2618 2349

Update : 2020-02-12 13:47:57


 
นางสาวสมปอง กลิ่นเชย
Ms.Sompong Klincheoi
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ
Chief Public Relation and Welfare Section
Tel 0 2618 7445,0 2618 2323 ext. 1801, 09 2246 8411 Fax 0 2618 7445
sompong_k@prd.go.th
Update : 2017-07-24 17:06:21


 
(ว่าง)

หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายสาธารณูปโภคอาคารและสถานที่
Chief Public Utility Building and Premises
Tel 0 2618 2323 ext.1118, 09 2246 8459 Fax 0 2618 2323

Update : 2018-05-28 16:06:37


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ กองคลัง
Director Finance Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1413, 0 2618 2351 ,09 2246 8322 Fax 0 2618 2366

Update : 2020-02-12 15:19:45


 
นางสาวสุภาวดี สุนทรอาคเนย์
MissSupawadee Sunthornakhane
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ
Chief Budget
Tel 0 2618 232 ext.1416 Fax 0 2618 2366
supawadee_s@prd.go.th
Update : 2015-02-03 15:54:09


 
นางสาวกัณหา แดงอาจ
MissKunha Daengat
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายพัสดุ
Chief The Parcel
Tel 0 2618 2323 ext. 1409, 09 2246 8436 Fax 0 2618 2366
Kunha_d@prd.go.th
Update : 2015-02-03 15:42:48


 

นางอภิญญา แก้วเพ็ชร
Mrs.Apinya Kaewpech
หัวหน้างานจัดหา ฝ่ายพัสดุ
Chief The Parcel
Tel 0 2618 2323 ext. 1406 Fax 0 2618 2366
Apinya_k@prd.go.th
Update : 2014-12-17 13:38:14


 
นางสาวนิรมล จิรรุ่งเรืองชัย
MissNiramon Jirarunguangchai
หัวหน้างานคลังพัสดุ ฝ่ายพัสดุ
Chief The Parcel
Tel 0 2618 2323 ext.1408 Fax 0 2618 2366
Niramon_j@prd.go.th
Update : 2014-12-17 13:38:36


 


หัวหน้างานตรวจสอบใบสำคัญ ฝ่ายบัญชี
Chief Accounts
Tel 0 2 618 2323 ext.1401 Fax 0 2618 2366

Update : 2016-10-12 10:09:43


 

นางสาวสุดาภรณ์ เชื้อเอี่ยม
MissSudaphorn Cheuaaim
หัวหน้างานบัญชีเงินนอกงบประมาณ ฝ่ายบัญชี
Chief Accounts
Tel 0 2618 2323 ext. 1426, 09 2246 8432 Fax 0 2618 2366
sudaphorn_c@prd.go.th
Update : 2014-12-17 13:39:28


 
นางลินดา วามานนท์
Mrs.Linda Wamanon
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบัญชี
Chief Accounts
Tel 0 2618 2323 ext. 1425 , 09 2246 8431 Fax 0 2618 2366
Linda_w@prd.go.th
Update : 2015-02-03 15:42:31


 
นางบุญเตือน ประเสริฐสกุล
Mrs.Boonteun Prasertsakul
หัวหน้างานการเงินนอกงบประมาณ ฝ่ายการเงิน
Chief Finance Departmemt
Tel 0 2618 2323 ext. 1404 Fax 0 2618 2366
-
Update : 2014-12-17 13:40:15


 

นางธารทิพย์ จงจิตต์
Mrs.Thantip Chongchit
หัวหน้างานการเงินงบประมาณ ฝ่ายการเงิน
Chief Finance Departmemt
Tel 0 2618 2323 ext.1427, 09 2246 8434 Fax 0 2618 2366
thantip_c@prd.go.th
Update : 2014-12-17 13:40:45


 
นางสาวนันธิยา สินเรือง
MissNuntiya Sinrung
หัวหน้างานเงินเดือนและสวัสดิการ ฝ่ายการเงิน
Chief Finance Departmemt
Tel 0 2618 2323 ext. 1403 Fax 0 2618 2366
-
Update : 2014-12-17 13:41:05


 


หัวหน้าหมวดยานพาหนะ ฝ่ายพัสดุ
Chief The Parcel
Tel 0 2618 2323 ext.1122,1123 0 92246 8437 Fax -
-
Update : 2020-02-12 13:16:52


 

นางสาวประกายวรรณ อัศวสกุล
MissPrakaiwan Asavasakul
หัวหน้าฝ่ายการเงิน ฝ่ายการเงิน
Chief Finance Departmemt
Tel 0 2618 2323 ext. 1402, 09 2246 8433 Fax 0 2618 2366
prakaiwan_@prd.go.th
Update : 2014-12-17 13:41:55


 
นางสาวสุขนิษา สุขราชกิจ
MissSuknisa Sukrachakit
หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ ฝ่ายงบประมาณ
Chief Budget
Tel 0 2618 2323 ext.1415,1416 Fax 0 2618 2366
Suknisa_s@prd.go.th
Update : 2014-12-17 13:42:15


 


หัวหน้าฝ่าย ฝ่่ายงบประมาณ
Chief Budget
Tel 0 2618 2323 ext.1428 , 09 2246 8430 Fax 0 2618 2366

Update : 2018-02-22 16:16:40


 

นางจรรยา อัมหิรัญ

ผู้อำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1315, 09 2246 8321 Fax 0 2618 2376

Update : 2017-04-26 11:08:54


 
นางสาววิไล ถนอมจิตวิสุทธิ
MissVilai Thanomjitvisutti
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
Head General Administration
Tel 026182323 ext. 1319 Fax 026182376
vilai_t@prd.go.th
Update : 2014-11-17 10:37:29


 
นางวนิดา ชัยประภา
Mrs.Wanida Chaiprapha
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มพัฒนาบุคคล
Chief Human Resources Development Sub-Division
Tel 0 2618 2323 ext.1323 Fax 0 2618 2376
Wanida_c@prd.go.th
Update : 2014-09-05 14:16:01


 รองหัวหน้ากลุ่ม กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
Deputy Chief The Moral System Promation Group
Tel 0 2618 2323 ext. 1309 Fax 0 2618 2376

Update : 2016-10-12 10:10:56


 


หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายสรรหาและประเมินประสบการณ์
Head Human experience and evaluate
Tel 026182323 ext. 1313 Fax 026182376

Update : 2020-02-12 13:48:48


 


หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและพิทักษ์คุณธรรม
Chief Group,build discipline and moral guardian
Tel 026182323 ext.1303 Fax 026182376

Update : 2016-10-12 10:11:39


 หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน
Chief Manpower Management System Development Unit
Tel 0 2618 2323 ext. 1307 ,09 2246 8500 Fax 0 2618 2376

Update : 2018-02-22 16:17:23


 
นางสาวกันยรัตน์ เที่ยงน้อย
MissKanyarat Thiangnoi
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายสรรหาบรรจุแต่งตั้งและทะเบียนประวัติ
Head Recruitment and Records Sub-Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1306, 1308, 09 2246 8498 Fax 0 2618 2376
Kanyaratt_t@prd.go.th
Update : 2014-12-09 14:28:44


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการกอง กองกฎหมายและระเบียบ
Director Legal and Regulations Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1024, 1025, 1028, 09 2246 8806 Fax 0 2618 2360

Update : 2020-02-12 15:20:31


 

นางสุพิชญ์ฌา โรจนหทัยพงศ์
Mrs.Supitcha Rojanahataipong
หัวหน้างานธุรการ กองกฎหมายและระเบียบ
Chief Legal and Regulations Division
Tel 0 2618 2323 ext.1025 Fax 0 2618 2360
Supitcha_r@prd.go.th
Update : 2014-12-17 13:44:34


 
นายนพพิชญ์ธารณ์ พรายมณี
Mr.Noppittran Primanee
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มกฎหมายและระเบียบ
Chief Legal and regulations
Tel 0 2618 2323 ext. 1024 , 09 2246 8805 Fax 0 2618 2360
Noppittran_p@prd.go.th
Update : 2014-12-17 13:45:14


 
-ว่าง-
-Vacant-
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มคดีและนิติกรรมสัญญา
Chief Litigation and contract
Tel 0 2618 2323 ext. 1027 ,09 2246 8804 Fax 0 2618 2360

Update : 2015-02-18 15:22:15


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
Executive Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2618 2323 ext. 1011, 09 2246 8309 Fax 0 2618 2400

Update : 2020-02-12 15:21:00


 
นางณัฐกาญจน์ ตันเจริญสุข
Mrs.Natakarn Tanjaroensuk
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหาร
Chief General Services Sub Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1005 Fax 0 2618 2400

Update : 2020-02-12 13:19:48


 


หัวหน้า กลุ่มพัฒนาสารสนเทศการบริหาร
Chief Administration´s Information Development Section
Tel 0 2618 2404 ext. 1015 Fax 0 2618 2400

Update : 2020-02-12 13:19:32


 

นายอนุสรณ์ อัครนิติ
Mr.Anusorn Akavaniti
หัวหน้า กลุ่มพัฒนาเทคนิคและเชื่อมโยงเครือข่าย
Chief Administration´s Network and Technical Development Section
Tel 0 2618 2408 ext. 1015, 09 2246 8440 Fax 0 2618 2400
anusorn_a@prd.go.th
Update : 2014-12-09 14:31:46


 
นายพลี อุดมพรมนตรี
Mr.Plee Udompornmontri
หัวหน้า กลุ่มพัฒนาสารสนเทศการประชาสัมพันธ์
chief Administration´s Network and Public Relations Section
Tel 0 2618 2323 ext.1013 Fax 0 2618 2400
phlii@hotmail.com
Update : 2014-10-08 15:59:59


 
นางวันเพ็ญ อัพตัน
Mrs.Wanpen Upton
ผู้อำนวยการ สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
Executive Director Foreign Office
Tel 0 2618 2323 ext 1705 09 2246 8307 Fax 0 2618 2358

Update : 2020-02-12 15:06:10


 

นางสาววรรณิกา มงคลหว้า
MissWannika Mongkolwah
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief General Services Sub-Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1706, 1702, 1703, 09 2246 8514 Fax 0 2618 2358
wannika_6191@hotmail.com
Update : 2014-12-09 14:34:14


 


ผู้อำนวยการ ส่วนการประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
Director International Public Relations Planning Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1704 1708-9, 09 2246 8513 Fax 0 2618 2358

Update : 2017-04-26 11:13:31


 


ผู้อำนวยการ ส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
Director International Cooperation Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1701,1710-11, 09 2246 8511 Fax 0 2618 2377

Update : 2020-02-12 13:21:31


 ผู้อำนวยการ ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
Director Media and Information Management Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1707, 09 2246 8515 Fax 0 2618 2358

Update : 2020-02-12 14:14:25


 
นางณัฐนันท์ รจนกร
Mrs.Nutthanun Rajanakorn
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนอาเซียน
Director Asan Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1714, 1723 , 09 2246 8509 Fax 0 2618 2372

Update : 2020-02-12 15:07:36


 
นางสาวอรัญญา เกตุแก้ว
MissArunya Ketkaw
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์
Executive Director PR Technical Development Office
Tel 0 2618 2323 ext. 1619 ,09 2246 8308 Fax 0 2618 2356

Update : 2017-04-26 11:16:19


 

นางพรกมล ภมรานนท์
Mrs.Pornkamon Pamaranon
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief General Administration Sub-division
Tel 0 2618 2323 ext 1621, 09 2246 8488 Fax 0 2618 2356
pornkamon_p@prd.go.th
Update : 2014-12-09 14:39:33


 
นางสาวชลรส บัญชาชาญชัย
MissChonlaros ฺฺBanchachanchai
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนการประชาสัมพันธ์
Director Public Relations Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1626, 09 2246 8487 Fax 0 2618 2368

Update : 2020-02-12 13:24:34


 
นางวรรรี วงศ์รักไทย
Mrs.Wanree Wongrakthai
รักษาการผู้อำนวยการส่วน ส่วนประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
Acting Director Special Public Relations Campaign Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1612-14, 09 2246 8486 Fax 0 2618 2363

Update : 2020-02-13 13:09:25


 

นายชัยยันต์ แย้มศรี
Mr.Chaiyun Yamsri
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์
Director Media Management Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1603, 09 2246 8491 Fax 2618 2356

Update : 2018-03-23 14:45:16


 
นางวรรรี วงศ์รักไทย
Mrs.Wanree Wongrakthai
รักษาการผู้อำนวยการส่วน ส่วนเครือข่ายการประชาสัมพันธ์
Acting Director Public Relations Network Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1623 Fax 0 2 618 2356

Update : 2020-02-13 13:11:41


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
Director Museum and Archive SPRD
Tel 0 2618 2323 ext. 2212, 2214 ,09 2246 8485 Fax 0 2618 2323 ext. 2213

Update : 2020-02-12 15:21:37


 

นางดลภัทร การธราชว์
Mrs.Dollapat Kantharat
หัวหน้า กลุ่มผลิตเอกสารและเผยแพร่
Chief Publication for Government Publicity Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1600
Update : 2018-03-23 15:00:05


 
นางจริยา ประสพทรัพย์
Mrs.Jariya Prasobsub
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์
Executive Director National Policy and Planning Development Office
Tel 0 2618 2323 ext. 1515,0 2618 2353 ,09 2246 8305 Fax 0 2618 2370
Jariya@prd.go.th
Update : 2017-04-26 11:20:21


 
นางจิราพร เตโพธิ์
Mrs.Jiraporn Tapo
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief Generral Asministration Sub-Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1516, 09 2246 8505 Fax 026182370
Jiraporn@prd.go.th
Update : 2014-12-09 14:56:13


 

นางวาสนา เชิญขวัญ

ผู้อำนวยการส่วน ส่วนนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
Director National Public Relations Policy and Planning Division
Tel 0 2618 2395, 09 2246 8503 Fax 0 2618 2323 ext.1509 1506 1523

Update : 2015-02-18 15:38:03


 
นางเรือนเพ็ชร แหลมทองมงคล

ผู้อำนวยการส่วน ส่วนประเมินผล
Director Evaluation Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1502, 0 2618 3610, 09 2246 8502 Fax 0 2618 3610

Update : 2020-02-12 14:50:53


 
นางพิชญา นิลมณี

ผู้อำนวยการ ส่วนแผนงานโครงการและงบประมาณ
Director Planning Project and Budget Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1514, 09 2246 8504 Fax 0 2618 2350

Update : 2020-02-12 14:51:47


 ผู้อำนวยการ ส่่วนวิจัยและพัฒนา
Director Research and Development Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1511, 09 2246 8507 Fax 0 2618 3630

Update : 2016-10-12 10:17:05


 
นายชัยวัฒน์ บุญชวลิต

ผู้อำนวยการ สถาบันการประชาสัมพันธ์
Director Institute of Public Relations
Tel 0 2298 5773 ,09 2246 8494 Fax 0 2298 5779

Update : 2018-02-22 16:29:08


 
นายคเชนทร์ กรรณิกา

ผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค
Executive Director Engineering Support and Development
Tel 0 2618 2352, 0 2618 2323 ext. 1922, 09 2246 8699 Fax 0 2618 2399

Update : 2016-01-18 14:11:30


 

นายสมรัตน์ บวชเหตุ
Mr.Somrat Buadhet
ผู้อำนวยการ ส่วนสำรวจและวางแผน
Director Survey and Planning Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1920, 09 2246 8452 Fax 0 2618 2364, 0 2618 2399

Update : 2014-12-09 15:14:43


 
นายธัญพิสิษฐ์ อุดมเวศย์
Mr.Tanpisit Udomwet
ผู้อำนวยการ ส่วนวิชาการวิศวกรรม
Director Engineering Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1904 , 09 2246 8443 Fax 0 2618 2364
Tanpisit@hotmail.com
Update : 2014-12-17 14:07:23


 
นายศรีเมือง จันตะศรี
Mr.Srimuang juntasri
ผู้อำนวยการ ส่วนปฏิบัติการเทคนิค
Director Technical Operation Division
Tel 0 2618 2378, 0 2618 2323 ext. 1009 ,09 2246 8445 Fax 0 2618 2364, 0 2618 2399
Srimuang_j@prd.go.th
Update : 2014-12-09 15:15:15


 

นายสาโรช บัวแดง

ผู้อำนวยการ ส่วนบำรุงรักษาและพัสดุกลาง
Director Central Property Maintenance Division
Tel 0 2618 2323 ext. 1911, 09 2246 8451 Fax 0 2618 2364, 0 2618 2399

Update : 2015-02-18 15:41:28


 
นางสุดฤทัย เลิศเกษม

ผู้อำนวยการ สำนักข่าว
Executive Director National News Bureau of Thailand
Tel 0 2248 8601, 09 2246 8306 Fax 0 2369 2579

Update : 2020-02-12 13:31:56


 
นางอัญชลี เบญญาอภิกุล
Mrs.Anchalee Benya-a-pikul
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief General Administration Subdivision
Tel 0 2248 8603, 09 2246 8703 Fax 0 2369 2579

Update : 2015-01-29 09:54:08


 ผู้อำนวยการส่วน ส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสาร
Director Information Operation and Management Division
Tel 0 2248 8609, 09 2246 8705 Fax 0 2369 2578

Update : 2016-10-12 11:17:43


 


ผู้อำนวยการส่วน ส่วนเทคโนโลยี
Director Broadcast Technology Division
Tel 0 2248 8630, 09 2246 8694 Fax 0 2369 2582

Update : 2020-02-12 14:35:23


 


ผู้อำนวยการส่วน ส่วนเผยแพร่ข้อมูลและบริหารฐานข้อมูล
Director Information Dissemination and Database Management Division
Tel 0 2248 8607 ,09 2246 8695 Fax 0 2369 2579

Update : 2016-10-12 10:19:01


 ผู้อำนวยการส่วน ส่วนผลิตข่าวและรายการ
Director News and Programme Production Division
Tel 0 2248 8613 , 09 2246 8709 Fax 0 2369 2577

Update : 2018-02-22 16:30:26


 
นายดุสิต สิงห์คิรี

ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
Executive Director National Broadcasting Services of Thailand
Tel 0 2275 6408, 09 2246 8311 Fax 0 2275 6400

Update : 2020-02-12 13:32:34


 


หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief General Administration Sub-Division
Tel 0 2275 6533, 09 2246 8716 Fax 0 2275 6400

Update : 2020-02-12 13:34:10


 ผู้อำนวยการส่วน ส่วนผลิตรายการ
Director Production
Tel 0 2275 6848,09 2246 8734 Fax 0 2275 6848

Update : 2016-10-12 10:20:23


 

Mrs.
ผู้อำนวยการส่วนจัดและควบคุมรายการ ส่วนจัดและควบคุมรายการ
Director of Programming Division Programming Division
Tel 0 2275 661, 09 2246 8727 Fax 0 2275 6676

Update : 2020-02-12 13:35:23


 
นางสาว
Miss
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว
Director News
Tel 0 2275 4926-7, 08 1836 8765, 09 2246 8745 Fax 0 2275 5292

Update : 2020-02-12 13:36:49


 ผู้อำนวยการส่วน ส่วนเทคโนโลยี
Director Broadcast Technology
Tel 0 2275 6093, 09 2246 8718 Fax 0 2276 1812

Update : 2020-02-12 14:55:49


 


หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์
Chief Public Relations and Customer Relations Sub-Division
Tel 0 2275 2053 ext. 6036 Fax 0 2275 6398

Update : 2020-02-12 14:56:48


 
นางสาวนภรัชต์ พิมพ์พันธุ์
MissNaparat Pimpun
รักษาการหัวหน้าฝ่าย ฝ่ายแผนงานและประสานงาน
Acting Chief Planning Sub-Division
Tel 0 2275 6410 Fax 0 2275 6410
plan08tv11@gmail.com
Update : 2015-01-29 11:32:36


 

นายทองทศ มหามนตรี
Mr.Thongtot Mahamontree
ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
Executive Director RadioThailand
Tel 0 2277 0122 ext. 1001, 09 2246 8310 Fax 0 2277 0122
Mtongos@hotmail.com
Update : 2020-02-12 14:12:43


 
นางพิศมัย ศิวายพราหมณ์
Mrs.Pidsamai Sivayapram
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief Administration Sub-division
Tel 0 2277 8837 ext. 2307, 09 2246 8237 Fax 0 2277 7095
pidsamai.siva@hotmail.com
Update : 2014-12-09 15:35:22


 


ผู้อำนวยการส่วน ส่วนกระจายเสียงในประเทศ
Director Home Service Division
Tel 0 2290 0477 , 09 2246 8248 Fax 0 2290 0477

Update : 2016-10-12 10:21:04


 ผู้อำนวยการส่วน ส่วนผลิตรายการ
Director Programme Production Division
Tel 0 2277 3238 ext. 1302, 0 2277 3241, 09 2246 8249 Fax 0 2277 3157

Update : 2016-10-12 10:21:30


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนบริหารการดนตรี
Director Music Division
Tel 0 2277 1134, 09 2246 8255 Fax 0 2277 5976

Update : 2015-01-29 10:13:08


 
นางสาววลีรัตน์ สาครพันธ์
MissValeerat Sakornpant
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ
Director World Coordination
Tel 0 2277 1814 ,09 2246 8245 Fax 0 2277 6139

Update : 2020-02-12 14:16:39


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนเทคนิค
Director Technique Division
Tel 0 2277 1670 ext. 1309, 09 2246 8258 Fax 0 2277 3662

Update : 2020-02-12 13:38:33


 


ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
Director
Tel 0 2277 0943, 0 2276 2571 ext. 2113, 09 2246 8254 Fax 0 2277 0943

Update : 2016-10-12 10:22:15


 


ผู้อำนวยการส่วน ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว
Director
Tel 0 2275 4580 ,09 2246 8290 Fax 0 2277 8182

Update : 2015-02-18 15:48:44


 

นายณัฐกร ผโลประการ
Mr.Natakorn Paloprakan
ผู้อำนวยการ สถานีเครื่องส่งฯ 1000 กิโลวัตต์ จังหวัดสระบุรี
Director Radio Transmitter 1000 Kilowatt
Tel 0 3638 3228 ,09 2246 8258 Fax 0 3638 3229

Update : 2014-12-09 15:43:51


 


ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาซอยอารีย์สัมพันธ์
Director National Educational Radio Network
Tel 0 2271 3448 ext. 1106, 09 2246 8243 Fax 0 2279 3821

Update : 2020-02-12 13:41:03


 


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 จังหวัดขอนแก่น
Public Relation Office, Region 1 Khon Kaen
Tel 0 4322 7400-8 09 2246 8312 Fax 0 4322 7404

Update : 2018-03-23 15:01:49


 

นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย
Mrs.Preekamol Thanomsakchai
ผู้อำนวยการสำนัก
Executive Director
Tel 0 4322 7400, 09 2246 8312 Fax 0 4322 7404

Update : 2020-02-12 15:04:18


 
นางอุไรจิตร์ คันธะพฤกษ์
Mrs.Uraichit Khanthaphruk
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief General Administration Sub-Division
Tel 0 4322 7404, 09 2246 8516 Fax 0 4322 7402
uraichit_2500@hotmail.com
Update : 2015-01-29 10:18:04


 
นางเพชรรัตน์ ไชยกาล

ผู้อำนวยการส่วน ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
Director Provincial News and Programme Division
Tel 0 4322 7406, 09 2246 8533 Fax 0 4322 7406

Update : 2015-03-09 15:19:04


 

- ว่าง -
-Vacant-
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนเทคนิค
Director Engineering Services Division
Tel 0 4322 7408, 09 2246 8534 Fax 0 4322 7408

Update : 2014-12-09 15:59:00


 
นางสรวงสุดา คงพล
Mrs.Suangsuda Khongpole
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
Director Planning and Public Relations Technical Development Division
Tel 0 4322 7407, 09 2246 8532 Fax 0 4322 4707
khunsuang59@gmail.com
Update : 2014-12-09 16:01:13


 
นายสมโภชน์ สุทธาธิวงษ์
Mr.Sompoch Suthatevong
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
Director Television of Thailand Channel 11, Khon Kaen
Tel 0 4346 5775 ,09 2246 8517 Fax 0 4322 7404
suthatevong_s@hotmail.com
Update : 2015-01-29 10:20:29


 

นายสุเทพ ทวะลี
Mr.Suthep Tawalee
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น
Director Radio Thailand, Khon Kaen
Tel 0 4323 5204, 09 2246 8518 Fax 0 4324 3954
t_suthep1962@yahoo.com
Update : 2014-12-09 16:02:24


 
นายเอกชัย บูรณกิจ
Mr.Akachai Buranakit
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา
Director Radio Thailand, Nakhon Ratchasima
Tel 0 4446 5400 ,09 2246 8519 Fax 0 4446 5399
akachai_1906@hotmail.com
Update : 2015-01-29 10:21:36


 
นายชาติชาย ชาธรรมา
Mr.chartchai charthamma
ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองบัวลำภู
Director Radio Thailand, Nong Bua Lamphu
Tel 0 4231 2658 ,09 2246 8527 Fax 0 4231 2658
chartc01@hotmail.com
Update : 2014-12-09 16:04:09


 

นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
Mr.Buddhasith Chantratem
ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเลย
Director Radio Thailand, Loei
Tel 0 4281 3218, 0 4281 1131, 09 2246 8523 Fax 0 4281 3218

Update : 2015-02-18 16:00:48


 
นางไคริกา ศิรประภาเดโช
Mrs.khairika sirapraphadecho
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยภูมิ
Director Radio Thailand, Chaiyaphum
Tel 0 4482 2380, 09 2246 8526 Fax 0 4482 2480
ovaltine111@hotmail.com
Update : 2014-12-09 16:05:28


 
นายอภิชาญ ปานปรีชา

ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
Director Radio Thailand, Amphoe Dan-sai, Loei
Tel 0 4289 1238, 09 2246 8529 Fax 0 4289 1238

Update : 2015-02-18 16:01:45


 

นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย
Mr.Kriangsak Thawaichai
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย
Director Radio Thailand, Nong Khai
Tel 0 4241 1609, 09 2246 8525 Fax 0 4241 2350
kokchumseang_18@hotmail.com
Update : 2014-12-09 16:06:54


 
- ว่าง -
-Vacant-
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบึงกาฬ
Director Radio Thailand Bung Karn
Tel 0 4249 1402, 09 2246 8520 Fax 0 4249 1402
raiobuengkan@gmail.com
Update : 2014-12-09 16:09:11


 
นายอำนวย ระดาบุตร
Mr.Umnuoy Radabud
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม
Director Radio Thailand, Maha Sarakham
Tel 0 4372 2418 ,09 2246 8530 Fax 0 4372 2418
umnuoy03@hotmail.com
Update : 2014-12-09 16:10:37


 

- ว่าง -
-Vacant-
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์
Director Radio Thailand, Kalasin
Tel 0 4381 3548, 09 2246 8522 Fax 0 4381 2584

Update : 2014-12-09 16:11:09


 
นายปฐม ศรีมุกดา
Mr.Patom Srimukda
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
Director Radio Thailand, Amphoe Chumpae, Khon Kaen
Tel 0 4331 1011, 09 2246 8528 Fax 0 4331 1011
patom2500@hotmail.com
Update : 2014-12-09 16:12:13


 
- ว่าง -
- Vacant -
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสกลนคร
Director Radio Thailand, Sakon Nakhon
Tel 0 4271 2816 ,09 2246 8524 Fax 0 4271 2816

Update : 2015-02-05 14:22:22


 

นางทรงศิริ แก้วคำ
Mrs.Songsiri Kaewkham
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น เอฟ.เอ็ม. 98.5 มฮ.
Director Radio Thailand, Khon Kaen FM 98.50 MHz.
Tel 0 4336 4125, 09 2246 8544 Fax 0 4336 4125
songsiri_2510@hotmail.com
Update : 2015-02-05 14:23:04


 
- ว่าง -
-Vacant-
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดขอนแก่น
Director National Educational Radio Network, Khon Kaen
Tel 0 4328 3543, 04321 0315, 09 2246 8531 Fax 0 4321 0315

Update : 2015-02-05 14:23:25


 
นายวุฒิไกร พุฒธรรม
Mr.Wutthikai Boottham
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี
Director Radio Thailand, Udon Thani
Tel 0 4220 7797, 09 2246 8521 Fax 0 4220 7796

Update : 2014-12-09 16:16:06


 ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Khon Kaen
Tel 0 4324 6853, 0 4324 6649 ,09 2246 8324 Fax 0 4323 5974

Update : 2017-04-26 11:25:15


 
นายพิชัย คชพิมพ์
Mr.pichai Kodchapim
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดมหาสารคาม
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Maha Sarakham
Tel 0 4377 7231, 09 2246 8329 Fax 0 4377 7651
toypichai@gmail.com
Update : 2014-12-09 16:17:43


 
นายฉัตรเฉลิม หัตถกรรม
Mr.Chatchalerm Hattakam
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดเลย
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Loei
Tel 0 4281 1258 ,09 2246 8330 Fax 0 4281 1258
chatthakami@yahool.com
Update : 2014-12-17 14:30:34


 

นายพัฒนเดช ยศกรกุล
Mr.Pattanadet Yosakonkun
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสกลนคร
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Sakon Nakhon
Tel 0 4273 3770, 09 2246 8331 Fax 0 4271 1789
prdsakon@gmail.com
Update : 2015-02-18 16:10:31


 
นายสาโรจน์ เราวิลัย
Mr.Saroj Raowilai
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดหนองคาย
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Nong Khai
Tel 0 4242 3311, 09 2246 8332 Fax 0 4241 2110
saroj_ampai@hotmail.com ; vanisa_prd@hotmail.com
Update : 2014-12-09 16:19:15


 
นางนิสากร ศักดิ์สง่าวงษ์
Mrs.Nisakorn Saksangawong
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดอุดรธานี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Udon Thani
Tel 0 4222 3708, 09 2246 8335 Fax 0 4222 3708

Update : 2015-02-18 16:11:35


 

นายสุวิทย์ สงคราม
Mr.Suvit Songkram
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Nong Bua Lamphu
Tel 0 4236 0841, 04231 2043, 09 2246 8334 Fax 0 4231 2043

Update : 2014-12-10 15:16:48


 
นางสาววิภาดา รัตนโรจนา
MissVipada Rattanarodjana
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Kalasin
Tel 0 4381 2184 ,09 2246 8325 Fax 0 4381 2964
vipada7227@hotmail.com
Update : 2015-01-29 11:30:28


 
นายอาทร จันทร์พิลา
Mr.Arton Junpila
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครราชสีมา
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Nakhon Ratchasima
Tel 0 4425 4927 ,0 4425 1818 ,09 2246 8327 Fax 0 4425 4928

Update : 2015-02-05 14:20:40


 

นางธัญญรัตน์ โรจนหัสดิน
Mrs.Thanyarat Rochanahasatin
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดชัยภูมิ
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Chaiyaphum
Tel 0 4482 2502, 09 2246 8326 Fax 0 4482 2502
pew102502@gmail.com
Update : 2014-12-10 15:18:45


 
- ว่าง -
- Vacant -
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬ
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Bung Karn
Tel 0 4249 1402,09 2246 8328 Fax 0 4249 1402

Update : 2014-12-10 15:20:04


 


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
Public Relations Office, Region 2 Ubon Ratchathani
Tel 0 4528 1880 www.region2.prd.go.th
Update : 2014-10-21 14:21:28


 

นายแสงทอง อนันตภักดิ์
Mr.Sangthong A-nontaphak
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
Executive Director Public Relations Office Region2
Tel 0 4531 4707 ,09 2246 8313 Fax 0 4528 1880

Update : 2020-02-12 14:05:44


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
Director Planning and Public Relations Technical Development Division
Tel 0 4528 1881, 09 2246 8547 Fax 0 4528 1881

Update : 2014-12-10 15:22:33


 
นางมยุรี สงวนนาม
Mrs.
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
Director Provincial News and Programme Division
Tel 0 4531 1193 ,09 2246 8548 Fax 0 4531 1193

Update : 2015-02-18 16:19:52


 

นายทินกร จางวาง
Mr.Tinnagon Jangvang
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนเทคนิค
Director Engineering Services Division
Tel 0 4528 1880 ,09 2246 8546 Fax 0 4528 1880
tinakon.pong@hotmail.com
Update : 2014-12-10 15:26:17


 
นาย คำยืน วงศ์ชาลี
Mr. Khamyuen Wongchalee
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
Director Television of Thailand Ubon Ratchathani
Tel 0 4531 7854, 09 2246 8563 Fax 0 4531 1696
Wongchalee04@gmail.
Update : 2015-02-18 16:15:26


 
นาง สายเพชร เภสัชชา
Mrs Saipetch Phesatcha
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี
Director Radio Thailand, Ubon Ratchathani
Tel 0 4531 1668, 09 2246 8552 Fax 0 4531 1699
saipegch.2509@gmail.com
Update : 2015-02-18 16:18:32


 

นางสาวมธุริน ศิริทัพ
MissMaturin Siritap
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์
Director Radio Thailand, Surin
Tel 0 4451 1720, 09 2246 8554 Fax 0 44451 1720
dunfteerin@hotmail.com
Update : 2015-02-18 16:26:32


 
นางผุสดี เสริมใหม่
Mrs.Pussadee Searmmai
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์
Director Radio Thailand, Buri Ram
Tel 0 4461 1747, 09 2246 8553 Fax 0 4461 1747

Update : 2015-02-18 16:23:50


 


ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ
Director Radio Thailand, Si Sa Ket
Tel 0 4561 1989, 09 2246 8556 Fax 0 4561 2358

Update : 2016-10-12 10:24:57


 

นายสุพิชัย หล่าสกุล
Mr.Suphichai Lasakun
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยโสธร
Director Radio Thailand, Yasothon
Tel 0 4571 2154, 09 2246 8559 Fax 0 4571 1 631

Update : 2014-12-11 07:19:36


 


ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด
Director Radio Thailand, Roi Et
Tel 0 4351 1769, 09 2246 8557 Fax 0 4351 1769

Update : 2015-02-18 16:27:15


 


ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมุกดาหาร
Director Radio Thailand, Mukdahan
Tel 0 4261 2147 , 09 2246 8560 Fax 0 4261 2147

Update : 2018-03-23 15:03:04


 

นายกิติพัฒน์ อภัยโส
Mr.Kipipat Apaiso
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม
Director Radio Thailand, Nakhon Phanom
Tel 0 4250 3569, 09 2246 8561 Fax 0 4250 3569
Kipipat.a@gmail.com
Update : 2014-12-11 07:21:01


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี
Director Nationnal Educational Radio Network, Uboon Ratchathanee
Tel 0 4542 2129, 09 2246 8569 Fax 0 4542 2 014

Update : 2014-12-11 07:21:23


 
นายภานุมาส ปัญญามงคล
Mr.Panumas Panyamongkol
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ
Director Radio Thailand, Amnat Charoen
Tel 0 4552 3129 , 09 2246 8550 Fax 0 4552 3129
Panumee@hotmail.com
Update : 2015-01-29 10:29:40


 

-ว่าง-
-Vacant-
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์บุรีรัมย์
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Buri Ram
Tel 0 4466 6531, 09 2246 8344 Fax 0 4466 6531

Update : 2014-12-11 08:34:30


 
นายแสงทอง อนันตภักดิ์
Mr.Sangthong A-nantaphak
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Mukdahan
Tel 0 4263 2379,0 4261 2297 มหาดไทย 49161 ,09 2246 8341 Fax 0 4261 2297
pr_muk@hotmail.com, prmukdahan@prd.go.th
Update : 2014-12-11 08:35:06


 
นายไพชยนต์ ชนะกาญจน์
Mr.Phaichayon Chanagan
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Yasothon
Tel 0 4571 1093, 09 2246 8345 Fax 0 4571 1093

Update : 2014-12-11 08:35:33


 

นางกมลพร คำนึง
Mrs.Ramonpron Khumnung
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Roi Et
Tel 0 4352 7117, 09 2246 8339 Fax 0 4371 5374
prub pom@yahoo.co.th
Update : 2014-12-11 08:35:55


 
นายพินิจ วงษ์โสภา
Mr.Pinit Wongsopa
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Si Sa Ket
Tel 0 4562 2052, 38361 (มหาดไทย), 09 2246 8340 Fax 0 4561 2545

Update : 2014-12-11 08:36:29


 
นางกัญญรัตน์ เกียรติสุภา
Mrs.Kanyarat Kiatisupa
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Surin
Tel 0 4452 0185, 37761 (มหาดไทย) , 09 2246 8343 Fax 0 4451 4605
Teaw2K@gmail.com
Update : 2014-12-11 08:36:59


 

นายสุรพล บุตรวงศ์
Mr.Surapon Butwong
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Amnat Charoen
Tel 0 4552 3127, 44161 (มหาดไทย) , 09 2246 8337 Fax 0 4552 3127
prd_amnat@yahoo.co.th
Update : 2014-12-11 08:37:24


 


ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Ubon Ratchathani
Tel 0 4534 4583, 09 2246 8336 Fax 0 4534 4583

Update : 2016-10-12 10:42:54


 
นายพงษ์ศักดิ์ อินทรทัต
Mr.Pongsak Indradat
ประชาสัมพันธ์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office,
Tel 0 4251 1730, 09 2246 8342 Fax 0 4251 1730
Pon02@hotmail.com
Update : 2014-12-11 08:38:14


 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
Public Relations Office, Region 3 Northern Region, Chiang Mai
Tel 0 5328 3734 Fax 0 5328 3738
manage_prd03@prd.go.th
Update : 2014-09-19 10:06:26


 
นางระพีพร มีสอาด

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
Executive Director Public Relations Office, Region 3 Northern Region, Chiang Mai
Tel 0 5328 3734 . 1133, 0 5328 3737, 09 2246 8314 Fax 0 5328 3738

Update : 2020-02-12 13:57:42


 
นางศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
Mrs.Sriurai Nukoolkitbamrung
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief General Affairs Section
Tel 0 5328 3734 ext. 1101, 0 5328 3735, 09 246 8570 Fax 0 5328 3738
Sriurai_n@prd.go.th
Update : 2014-12-11 08:39:10


 

นายพยนต์ ยศสุพรหม
Mr.Payon Yodsuprom
ผู้อำนวยการ ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
Director Provincial News and Programme Division
Tel 0 5328 3740, 09 2246 8572 Fax 0 5328 3740
yodsup@gmail.com
Update : 2015-02-23 14:38:56


 
นางศศิธร สุดเจริญ
Mrs.Sasithorn Sudcharoen
ผู้อำนวยการ ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
Director Planning and Public Relations Technical Division
Tel 0 5328 3748, 09 2246 8571 Fax 0 5328 3748
Sasithorn.ta@gmail.com
Update : 2015-02-23 14:39:41


 
นายเอนก แนมทอง
Mr.Anek Namthong
ผู้อำนวยการ ส่วนเทคนิค
Director Engineering Services Division
Tel 0 5328 3747, 09 2246 8573 Fax 0 5328 3738
anek.na@gmail.com
Update : 2014-12-11 08:40:25


 

นายพรชัย ศรีกะพา
Mr.Suphachai Kanlapasuntie
หัวหน้าศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Chief Information and Communication Technology
Tel 0 5328 3736 Fax 0 5328 3738
pornchaisri@gmail.com
Update : 2014-12-17 14:47:14


 
นางสาวชนิสา ชมศิลป์
MissChanisa Chomsilp
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
Director Radio Thailand, Chiang Mai
Tel 0 5381 9105 ext. 111, 0 5381 8055, 09 2246 8579 Fax 0 5327 5294
mameaw026@hotmail.com
Update : 2014-12-11 08:41:17


 


ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
Director Radio Thailand, Chiang Rai
Tel 0 5371 1601, 09 2246 8581 Fax 0 5370 2642

Update : 2017-04-26 11:51:16


 ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน
Director Radio Thailand, Lamphun
Tel 0 5352 5565, 09 2246 8584 Fax 0 5352 5519

Update : 2020-02-12 14:52:24


 
นายถิรไชย แจ้งไพร
Mr.Thirachai Jangprai
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
Director Radio Thailand, Lampang
Tel 0 5422 4561, 09 2246 8583 Fax 0 5422 4561
J_thirachai@hotmail.com
Update : 2014-12-11 08:42:10


 
นายอุดม สีใส
Mr.Udom Seesai
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่
Director Radio Thailand, Prae
Tel 0 5452 3515-6, 09 2246 8588 Fax 0 5452 3515
Padom@hotmail.co.th
Update : 2014-12-11 08:42:28


 ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director Radio Thailand, Mae Hong Son
Tel 0 5361 2157, 09 2246 8590 Fax 0 5361 2157

Update : 2015-03-09 09:55:44


 
นางรติพร บุญคง
Mrs.Ratiporn Boonkong
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
Director Radio Thailand, Nan
Tel 0 5477 1025 ext. 14, 09 2246 8587 Fax 0 5477 1025 ext. 18
rtpnan@gmail.com
Update : 2014-12-11 08:43:09


 
นายบุญวาทย์ สมศักดิ์
Mr.Boonyawat Somsak
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา
Director Radio Thailand, Phayao
Tel 0 5488 7145, 09 2246 8586 Fax 0 5488 7146
boonyawat.s@gmail.com
Update : 2014-12-11 08:43:33


 

นางสาวธิติมา พันรอด
MissThitima Panrod
รักษาการผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
Director (Acting) Radio Thailand, Amphoe Fang, Chiang Mai
Tel 0 5338 2539, 0 5345 1632, 09 2246 8591 Fax 0 5345 1632
kungnang.th@gmail.com
Update : 2014-12-11 14:31:16


 
นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
MissChansuay Boonnumma
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director Radio Thailand, Amphoe Mae Sariang, Mae Hong Son
Tel 0 5368 1899, 09 2246 8589 Fax 0 5368 1899
CHANSUAY15@gmail.com
Update : 2014-12-11 14:28:41


 
นายอิสระ อินทร์พรม
Mr.Issara Inphrom
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Director National Educational Radio Network, Mae Hong Son
Tel 0 5361 2011, 09 2246 8592 Fax 0 5361 2011
istoy19638@gmail.com
Update : 2014-12-11 14:33:55


 

นายพิทยา แสงรัตนา
Mr.Pittaya Sangrattana
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาจังหวัดลำปาง
Director National Educational Radio Network, Lampang
Tel 0 5435 6675, 09 2246 8593 Fax 0 5435 6675
psangrattana@hotmail.com
Update : 2014-12-11 14:34:13


 


ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Chiang Mai
Tel 0 5311 2740, 09 2246 8346 Fax 0 5311 2741

Update : 2016-01-18 14:25:13


 
นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย
Mr.Panuchatra Sawasdichaiya
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Chiang Rai
Tel 0 5315 0163 , 09 2246 8347 Fax 0 5317 0163

Update : 2015-01-29 11:21:04


 

นายดนัย ชนกล้าหาญ
Mr.Danai Chonkrahan
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Lam Phun
Tel 0 5351 1555 0 5353 0683 ,09 2246 8353 Fax 0 5353 0683
chonkrahan@hotmail.com
Update : 2014-12-11 14:47:54


 
นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา
Mr.Chanerin Samintharapunya
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Lampang
Tel 0 5426 5061, 0 5426 5077, 09 2246 8352 Fax 0 5426 5061 , 0 5426 5077
chanerin9@yahoo.co.th
Update : 2015-02-23 14:44:04


 
นายเกรียงศักดิ์ เจดีย์แปง
Mr.Kriangsak Jadipang
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Nan
Tel 0 5477 3047, 0 5475 1029, 09 2246 8348 Fax 0 5477 3047
Kriangsak_j@prd.go.th
Update : 2014-12-11 14:48:40


 

นางบุษรา สุขวิบูลย์

ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Phayao
Tel 0 5444 9704 ,09 2246 8349 Fax 0 5444 9704

Update : 2015-03-09 09:43:06


 
นางสาววาสนา ไข่แก้ว
MissWasana Khaikaow
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Mae Hong Son
Tel 0 5361 1808, 09 2246 8351 Fax 0 5361 1808

Update : 2015-03-09 09:56:54


 
นายฤทธิเดช โคตรสาร
Mr.Ridtidech Kodsan
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Phrae
Tel 0 5451 1566, 09 2246 8350 Fax 0 5462 1116

Update : 2015-03-09 15:28:24


 

นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา

ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
Director Television of Thailand, Chiang Mai
Tel 0 5328 3741, 09 2246 8575 Fax 0 5328 3743

Update : 2015-03-09 15:16:57


 
นางนันทนา อินหลี
Mrs.Nantana Inlee
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายรายการโทรทัศน์
Chief TV Programme Division
Tel 0 5328 3743 ext. 2301, 0 5328 3742 , 09 2246 8576 Fax 0 5328 3742, 0 5328 3743
tv11cm@prd.go.th
Update : 2014-12-11 14:52:17


 
นายชีวิน ศรัทธา
Mr.Cheewin Sattha
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายข่าวโทรทัศน์
Chief New Production Division
Tel 0 5328 3743 ext. 2201-3, 0 5381 8061, 09 2246 8577 Fax 0 5328 3743
csattha@gmail.com
Update : 2014-12-11 14:52:58


 

นายอนุ คงกระพันธ์
Mr.Anu Kongapun
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายช่างเทคนิค
Chief Engineering Services Division
Tel 0 5328 3743 ext. 2401 ,0 5328 3744, 09 2246 8578 Fax 0 5328 3743
technictv11@prd.go.th
Update : 2014-12-11 15:10:18


 


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก
Public Relations Office, Region 4, Northern Region, Phitsanulok
Tel 0 5532 2694 Fax 0 5528 0797

Update : 2014-10-20 16:02:14


 
นางสาวพรรณี สัสดีแพง

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก
Executive Director Public Relations Office, Region 4, Northern Region, Phitsanulok
Tel 0 5532 2694, 09 2246 8315 Fax 0 5528 0797

Update : 2020-02-12 14:07:06


 

-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
Director Planning and Public Relations Technical Development Division
Tel 0 5532 2692, 09 2246 8596 Fax 0 5532 2692
jankapor99@gmail.com
Update : 2014-12-11 15:11:39


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
Director Provincial News and Programme Division
Tel 0 5532 2704, 09 2246 8597 Fax 0 5532 2704

Update : 2015-01-29 14:32:57


 
นายสุเทพ ปรีดีกุล
Mr.Sutap Predekun
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนเทคนิค
Director Engineering Services Division
Tel 0 5532 2690, 09 2246 8598 Fax 0 5528 0797
sudtap@gmail.com
Update : 2014-12-11 15:12:38


 

นางทิพย์สุคนธ์ สุดเกตุ แสนจิตร
Mrs.Tipsukon Sudgate Sanjit
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
Director Television of Thailand, Phitsanulok
Tel 0 5532 2696 , 09 2246 8595 Fax 0 5532 2717

Update : 2014-12-11 15:13:02


 
นายนุกูล นาคคชฤทธิ์
Mr.Nukul
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก
Director Radio Thailand, Phitsanulok
Tel 0 5526 7049,09 2246 8603 Fax 0 5526 7049
prd_r4pl@hotmail.com, nbtpl@hotmail.com, nbtpl@yahoo.com
Update : 2014-12-11 15:13:31


 
นายสุธี นาคเมธี
Mr.Suthee Nakmethee
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก
Director Radio Thailand, Tak
Tel 0 5589 0627-8 , 09 2246 8606 Fax 0 5589 0627
sut2497@hotmail.com
Update : 2014-12-11 15:15:03


 

นายสุทัศน์ บุตรสุวรรณ

ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Director Radio Thailand, Mae Sot, Tak
Tel 0 5553 3790 , 09 2246 8610 Fax 0 5553 3790
radiomaesod@gmail.com
Update : 2015-03-09 10:01:31


 
นายสุภาพ พวงสมบัติ
Mr.Suparp Puangsombat
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
Director Radio Thailand, Sukhothai
Tel 0 5561 1412-3, 09 2246 8609 Fax 0 5561 1413
radio_st@hotmail.com, prd_r4_11@hotmail.com
Update : 2014-12-11 15:17:13


 
นางอัชณัฐ อู่ดี
Mrs.Atchanut U-Dee
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกำแพงเพชร
Director Radio Thailand, Kamphaeng Phet
Tel 0 5571 5944 , 09 2246 8607 Fax 0 5571 5944
jankapor99@gmail.com
Update : 2014-12-11 15:17:42


 

นายวิเชียร เหล่าเขตกิจ

ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครสวรรค์
Director Radio Thailand, Nakhon Sawan
Tel 0 5622 8731-2 , 09 2246 8608 Fax 0 5622 8732

Update : 2015-03-09 09:48:40


 
นางวชิราภรณ์ น้อยยม
Mrs.Wachiraporn Noiyom
ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบูรณ์
Director Radio Thailand, Phetchabun
Tel 0 5673 7039, 09 2246 8604 Fax 0 5673 7039
prd_r4_9@hotmail.com
Update : 2014-12-11 15:18:49


 
นายมังกร จีนด้วง
Mr.Mangkorn Jeenduang
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์
Director Radio Thailand, Uttaradit
Tel 0 5581 7716-7, 09 2246 8605 Fax 0 5581 7716-7

Update : 2014-12-11 15:19:25


 

นายชวลิต ศรีราษฎร์
Mr.Chavalit Srirath
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Uthai Thani
Tel 0 5651 1915, 09 2246 8362 Fax 0 5651 1915
prduthaithani@prd.go.th
Update : 2014-12-11 15:19:54


 
นายระวีโรจน์ ส่องศรี
Mr.Raveeroj Songsri
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Kamphaeng Phet
Tel 0 5570 5070, 09 2246 8355 Fax 0 5570 5011
prd_kp@hottmail.com, http://province.prd.go.th/kamphaengphet
Update : 2014-12-11 15:37:16


 
นางสาวพิจิตรา ทรงฤกษ์
MissPichitra Songroeg
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Phetchabun
Tel 0 5672 1733, 09 2246 8359 Fax 0 5674 8980

Update : 2015-03-09 09:52:47


 

นายสาโรจน์ เพ็งชะอุ่ม
Mr.Sarojana Pengcha-Oom
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครสวรรค์
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Nakhon Sawan
Tel 0 5680 3554, 09 2246 8356 Fax 0 5680 3554
prd_r4_06@hotmail.com
Update : 2014-12-11 15:38:12


 
นางระพีพร มีสอาด
Mrs.Rapeeporn Meesaad
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดตาก
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Tak
Tel 0 5551 3584, 0 5554 1987, 09 2246 8357 Fax 0 5551 3584
dangrapee@gmail.com
Update : 2014-12-11 15:38:42


 
นางสาวพรรณี สัสดีแพง
Miss.Pannee Susadeepang
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Phitsanulok
Tel 0 5525 1394, 09 2246 8354 Fax 0 5525 1394
prd_r4_03@hotmail.com
Update : 2014-12-11 15:39:07


 

นางสุดา มากทอง
Mrs.Suda Makthong
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Phichit
Tel 0 5661 5595, 0 5661 5669 , 09 2246 8358 Fax 0 5661 1611

Update : 2014-12-11 15:43:31


 
นายรังสรรค์ ขำแจง
Mr.Rangsun Chamchaeng
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Sukhothai
Tel 0 5561 2286, 09 2246 8360 Fax 0 5561 2286
rangsun5445@gmail.com
Update : 2014-12-11 15:44:01


 
นายภวัต ศรีสมบูรณ์
Mr.Phawat Srisomboon
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Uttaradit
Tel 0 5541 7672, 09 2246 8361 Fax 0 5541 2729

Update : 2014-12-11 15:44:34


 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
Public Relations Office, Region 5, Suratthani
Tel 0 7727 2038 Fax 0 7727 2699
www.region5.prd.go.th
Update : 2012-03-12 14:07:51


 
นางสาวเจริญศรี หงษ์ประสงค์
MissSharemsri Hongprasang
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี
Executive Director Public Relations Office, Region 5, Suratthani
Tel 0 7727 2038 ext. 101 , 09 2246 8316
Update : 2020-02-12 14:08:37


 


ผู้อำนวยการส่วน ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
Director Provincial News and Programme Division
Tel 0 7727 2359 , 09 2246 8630 Fax 0 7727 2359

Update : 2018-03-23 08:08:47


 

นางดวงจันทร์ ทรงเจริญ

ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
Director Public Relations Planning and Development Division
Tel 0 7728 4224, 09 2246 8629 Fax 0 7728 4224

Update : 2015-03-09 15:20:57


 
นายบัณทิต นพรัตน์มาโนชญ์
Mr.Bundit Noparatmanote
รักษาการผู้อำนวยการส่วน ส่วนเทคนิค
Director
Tel 0 7728 4077 , 09 2246 8631 Fax 0 7728 4077

Update : 2014-12-11 15:55:55


 
นายศุภพงษ์ เชาวน์แล่น
Mr.Sooppapong Chaolaen
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director Television of Thailand, Surat Thani
Tel 0 7735 5536, 0 7735 5530 , 09 2246 8613 Fax 0 7735 5536

Update : 2014-12-11 15:56:35


 

นายวิรัตน์ นิ่มวิจิตร
Mr.Wirat Nimwijit
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
Director Television of Thailand, Nakhon Si Thammarat
Tel 0 7544 6168, 0 7544 6270 , 09 2246 8617 Fax 0 7544 6168
virat.nim@gmail.com
Update : 2014-12-11 15:57:36


 
นางไอศยา สินบุษกร

ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
Director Television of Thailand, Phuket
Tel 0 7621 1555, 09 2246 8618 Fax 0 7621 1556

Update : 2015-03-09 15:27:29


 
นายสิรยศ อาจหาญ
Mr.Sirayoth Art-han
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director Radio Thailand, Surat Thani
Tel 0 7735 5120, 09 2246 8619 Fax 0 7735 5048

Update : 2014-12-11 16:06:16


 

นายชัยณรงค์ กาพย์เกิด

ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร
Director Radio Thailand, Chumphon
Tel 0 7751 1600 , 09 2246 8620 Fax 0 7751 1453

Update : 2015-03-09 10:06:59


 
นางนันทิชา วีระวานิช
Mrs.Nanticha Weravanich
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช
Director Radio Thailand, Nakhon Si Thammarat
Tel 0 7544 6234 ext. 18, 09 2246 8626 Fax 0 7544 6234 ext. 12

Update : 2014-12-11 16:11:41


 
นายสุริน รักษาแก้ว
Mr.Surin Raksakaew
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่
Director Radio Thailand, Krabi
Tel 0 7561 1033 , 09 2246 8624 Fax 0 7561 1033
nbtkb@hotmail.com
Update : 2014-12-11 16:12:16


 

นางจิรดา ดีชัยยะ
Mrs.Jirada Deechaiya
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง
Director Radio Thailand, Ranong
Tel 0 7786 2024-5 , 09 2246 8621 Fax 0 7786 2025
jirada11@gmail.com
Update : 2014-12-11 16:12:47


 
นายธานินทร์ ทองขโชค
Mr.Tanini Tongkachoke
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
Director Radio Thailand, Phuket
Tel 0 7651 0303, 09 2246 8625 Fax 0 7651 0304
Radiothailandphuket@hotmail.com
Update : 2014-12-11 16:13:13


 
นางไอศยา สินบุษกร
Mrs.Isaya Sinbusakorn
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตะกั่วป่า
Director Radio Thailand, Takuapa
Tel 0 7642 1055 , 09 2246 8622 Fax 0 7642 1055

Update : 2014-12-11 16:13:46


 

นายพงษ์นารถ ทิพย์อักษร
Mr.Pongnart Thipaksorn
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพังงา
Director Radio Thailand, Phung-nga
Tel 0 7646 0660 , 09 2246 8623 Fax 0 7646 0661
pong_nart@hotmail.com
Update : 2014-12-11 16:14:28


 
นางธีรานุช จิตนุงพงศ์
Mrs.Teeranueh Jitnupong
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุ่งสง
Director Radio Thailand, Tung Song
Tel 0 7530 2024, 09 2246 8627 Fax 0 7530 2024
nbttss@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:45:19


 
นายศักดิ์สิทธิ์ ประทีป
Mr.Saksit Prateep
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย
Director Radio Thailand, Samui
Tel 0 7741 8552 , 09 2246 8628 Fax 0 7741 8555

Update : 2014-12-12 10:45:43


 

นางยุพินทร์ สุทธิโสภณ
Mrs.Yupintr Suttisopon
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Surat Thani
Tel 0 7728 3970 , 09 2246 8363 Fax 0 7728 3970
prsurat@yahoo.co.th
Update : 2014-12-12 10:46:14


 
นางชุติมา มณีโชติ
Mrs.Chutima Manechot
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร
Public Relation Office Provincial Public Relations Office, Chumphon
Tel 0 7765 8077, 09 2246 8367 Fax 0 7765 8077
pr.chumphon@hotmail.com
Update : 2014-12-12 10:48:36


 
นายณรงค์ หลักกำจร
Mr.Narong Lakkamjohn
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Ranong
Tel 0 7780 0123-5 , 09 2246 8368 Fax 0 7780 0123

Update : 2014-12-12 10:49:03


 

นางเสาวลักษณ์ แหละบัง
Mrs.Saowalak Laebang
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Nakhon Sri Thammarat
Tel 0 7534 1204 , 09 2246 8365 Fax 0 7534 1204

Update : 2014-12-12 10:49:34


 


ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Phang-nga
Tel 0 7641 1388, 09 2246 8369 Fax 0 7441 1388

Update : 2016-10-12 10:45:16


 
นายวีระพงษ์ ไวทยวงศ์สกุล
Mr.Wiraphong Waithayawongsakun
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Krabi
Tel 0 7561 2611 , 09 2246 8364 Fax 0 7563 2625
gokiew@gmail.com
Update : 2014-12-12 13:36:53


 

นางบุษยา ใจเปี่ยม
Mrs.Busaya Jaipeam
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Phuket
Tel 0 7621 6118, 0 7624 0496 , 09 2246 8366 Fax 0 7624 0729
Publicrelationsphuket@yahoo.com, www.Province.prd.go.th/ Phuket
Update : 2014-12-12 13:37:27


 
นายพันธยุทธ จิตสงค์
Mr.Phanthayut Chitsong
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Director National Educational Radio Network, Surat Thani
Tel 0 7720 0921 Fax 0 7720 0921

Update : 2014-10-08 16:07:46


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดกระบี่
Director National Educational Radio Network, Krabi
Tel 0 7561 8052 Fax 0 7561 8052

Update : 2014-11-10 11:33:11


 

นายวีรพงศ์ แซ่ลิ่ม
Mr.Weerapong Saelim
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา จังหวัดระนอง
Director National Educational Radio Network, Ranong
Tel 0 7781 1733 Fax 0 7781 1733

Update : 2014-09-20 11:18:11


 
นายกิตติพงษ์ พนมสวรรค์
Mr.Kittipong Panomsawan
หัวหน้าสถานี สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์จังหวัดชุมพร
Chief Television Transmitter Chumporn
Tel 0 7765 8228 Fax 0 7750 1006
kittipong56@hotmail.com
Update : 2014-10-08 16:08:29


 
นายวิญญา เรืองทอง
Mr.Winya Ruangthong
หัวหน้าสถานี สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์จังหวัดระนอง
Chief Television Transmitter Ranong
Tel 0 7781 2334 Fax 0 7781 2335
Txtv11ranong@hotmail.com
Update : 2012-03-14 14:58:18


 สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 6
Public Relations Office, Region 6, Songkhla
Tel 0 7423 1332 Fax 0 7423 1840
region6.prd.go.th
Update : 2014-10-29 11:48:38


 
นายสัมพันธ์ มูซอดี
Mr.Samphan Musordee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 สงขลา
Executive Director Public Relations Office, Region 6 Songkhla
Tel 0 7423 1668 , 09 2246 8317, 0819695035 Fax 0 7423 1840
musordee@gmail.com
Update : 2018-03-16 09:17:34


 
นางหนูเพียร เหมือนจันทร์
Mrs.Nupean Muanchan
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief General Affairs Section
Tel 0 7423 1332 , 09 2246 8633 Fax 0 7423 1840
Nupean102507@gmail.com
Update : 2018-02-28 13:36:41


 

นายจรัส บำรุงเสนา
Mr.Charat Bumroongsana
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
Director Provincial News and Programme Division
Tel 0 7424 3613, 09 2246 8637 Fax 0 7424 3613
Bu.charat@hotmail.com
Update : 2017-06-21 14:15:43


 
นายกิตติศักดิ์ คชรัตน์
Mr.Kittisak Kotcharat
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
Director Public Relations Planning and Development Division
Tel 0 7424 3730 , 09 2246 8636 Fax 0 7424 3730

Update : 2015-03-16 14:39:20


 
นายสมพร พรหมมาดา
Mr.Somporn Prommada
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนเทคนิค
Director Technical Division
Tel 0 7423 1332, 09 2246 8638 Fax 0 7423 1840
somporn_p@prd.go.th
Update : 2017-06-21 15:04:36


 

นางสุพัตรา บุญชีพ
Mrs.Supattra Booncheep
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา
Director Radio Thailand, Songkhla
Tel 0 7433 0333 , 09 2246 8639 Fax 0 7433 0333
Radiosongkhla@hotmail.co.th
Update : 2017-06-21 14:21:19


 
นางสาวธัญพร น้อยเสงี่ยม
Miss.Thanyaporn Noisangiam
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี
Director Radio Thailand, Pattani
Tel 0 7346 0064, 09 2246 8643 Fax 0 7346 0181

Update : 2017-06-21 16:07:23


 


ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส
Director Radio Thailand, Narathiwat
Tel 0 7353 2147-8, 09 2246 8643 Fax 0 7353 2147-8
Radio_narathiwat@hotmail.com , jakwora@gmail.com
Update : 2018-02-28 13:37:31


 

นางสาวระวีวรรณ แสงโชติ
Miss.Raweewan Saengchote
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
Director Radio Thailand, Yala
Tel 0 7320 3584, 09 2246 8644 Fax 0 7320 3584
raweewan2503@gmail.com
Update : 2017-06-21 16:08:24


 
นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์
Mr.Theeraphong Petcharat
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา
Director Television of Thailand, Songkhla
Tel 0 7423 6548 , 09 2246 8634 Fax 0 7423 6548
theekhun@gmail.com
Update : 2017-06-21 14:46:25


 
นางสาววาสนา วิโนทัย
Miss.Wassana Winothai
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง
Director Radio Thailand, Trang
Tel 0 7557 0536 , 09 2246 8648 Fax 0 7557 0534
radiotrang@hotmail.com
Update : 2017-06-21 16:07:47


 

นางสาวเหมวดี เกตตะพันธุ์
Miss.Hemwadi Kettaphan
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพัทลุง
Director Radio Thailand, Phatthalung
Tel 0 7463 5521, 0 7463 5525, 09 2246 8641 Fax 0 7463 5521
nunui29@yahoo.com , SWT_Radio@hotmail.com
Update : 2017-06-21 16:09:18


 
นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น
LCDR.Nosma Leesen
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล
Director Radio Thailand, Satun
Tel 0 7471 1689 , 09 2246 8640 Fax 0 7472 1535
nosma_pr@hotmail.com
Update : 2017-06-21 16:08:45


 
นายสุทธิพงศ์ สาครินทร์
Mr.Suttipong Sakarin
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเบตง จังหวัดยะลา
Director Radio Thailand, Betong, Yala
Tel 0 7323 1364, 09 2246 8647 Fax 0 7323 0909
Betong_93@hotmail.co.th
Update : 2014-12-12 13:45:57


 

นายนริศ แก้วนพรัตน์
MR.NARIT KAEWNOPPHARAT
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส
Director Radio Thailand, Su-ngai Kolok, Narathiwat
Tel 0 7362 1866, 09 2246 8646 Fax 0 7362 1867
Radio_golok@hotmail.com ,Jaowrit@hmail.com
Update : 2015-12-05 09:32:44


 
นางสาวพิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต
Miss.Phimsiphat Banthito
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
Director Television of Thailand, Yala
Tel 0 7320 3585, 09 2246 8635 Fax 0 7320 3585

Update : 2017-06-21 16:09:44


 
นางสาวอุทัยวรรณ เดชสิงห์โสภา
MISS.Uthaiwan Dessinsopha
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง
Director Television of Thailand, Trang
Tel 0 7528 4161, 09 2246 8649 Fax 0 7528 4181

Update : 2017-06-21 16:10:09


 

นางสาวสุภา ด้วงนุ้ย
MISS.SUPA DOANGNUY
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จังหวัดสงขลา
Director National Educational Radio Network,Songkhla
Tel 0 7433 3590, 09 2246 8650 Fax 0 7444 7022
Mituna17@hotmail.com
Update : 2015-12-05 09:29:22


 
นางมุจรินทร์ ทองนวล
Mrs.Mujrin Tongnuan
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Songkhla
Tel 0 7432 1105, 09 2246 8370 Fax 0 7431 2851
prsongkhla@hotmail.com, moomaw2@gmail.com
Update : 2017-06-21 14:33:14


 
นายบัญชา กันหาสินธุ์
Mr.Bancha Kanhasin
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Narathiwat
Tel 0 7364 2626 , 09 2246 8371 Fax 0 7364 2627
kbancha@hotmail.com, Bancha_k@prd.go.th
Update : 2017-06-21 14:38:04


 

นายวิชิต เพชรยอด
Mr.Wichit Phetyod
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Pattani
Tel 0 7334 8435 , 0 7332 3401, 09 2246 8372 Fax 0 7334 8435 0 7332 3401
prpattani@hotmail.com
Update : 2014-12-12 13:50:28


 
นางสาวดวงใจ มาตยานุมัติ
Miss.Duangiai Matayanumat
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Satun
Tel 0 7472 1375, 09 2246 8373 Fax 0 7472 1375
Jai.mataya1313@hotmail.co.th, prsatun@hotmail.com
Update : 2017-06-21 16:10:40


 
นายดนัย บาเหมสะอิ
Mr.Danai Bahemsa-i
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, yala
Tel 0 7321 3006, 09 2246 8374 Fax 0 7321 3006
pryala@yahoo.co.th
Update : 2014-12-12 13:51:30


 

นายธานินทร์ ทองขโชค
Mr.Tanin Tongkachoke
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Trang
Tel 0 7521 1819, 09 2246 8375 Fax 0 7521 1819
prdrang@gmail.com
Update : 2018-02-09 14:08:46


 


ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Phatthalung
Tel 0 7461 4070, 0 7462 1892, 09 2246 8376 Fax 0 7461 2401
prphatthalung@hotmail.com
Update : 2018-02-28 13:38:58


 


สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
Public Relations Office, Region 7, Chanthaburi
Tel 0 3947 1086 Fax 0 3947 1086
www.region7.prd.go.th
Update : 2014-10-21 13:44:24


 

นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
Mr.
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี
Executive Director Public Relations Office, Region 7 Chanthaburi
Tel 0 3947 1086, 09 2246 8318 Fax 0 3947 1086

Update : 2020-02-12 14:10:15


 


ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
Director Planning and Public Relations Technical Development Division
Tel 0 3947 1084 , 09 2246 8656 Fax 0 3947 1084

Update : 2015-03-09 14:41:36


 


ผู้อำนวยการส่วน ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
Director Provincial News and Programme Division
Tel 0 3947 1087 , 09 2246 8657 Fax 0 3947 1087

Update : 2015-03-09 14:42:03


 ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
Director Television of Thailand, Chanthaburi
Tel 0 3947 1753 ,09 2246 8658 Fax 0 3947 1088

Update : 2017-04-26 11:36:59


 
นางฐานิยา นิยมญาติ
Mrs.Thaniya Niyomyad
ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี
Director Radio Thailand, Chanthaburi
Tel 0 3932 5986, 09 2246 8663 Fax 0 3931 1410
aoyniyomyat@gmail.com
Update : 2015-03-09 14:45:13


 


ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตราด
Director Radio Thailand, Trat
Tel 0 3951 1732, 09 2246 8671 Fax 0 3951 2836

Update : 2016-10-12 10:46:57


 

นางสาวปริยา เธียรประดิษฐ์
MissPariya Tienpradit
ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี
Director Radio Thailand, Chonburi
Tel 0 3811 33714 , 09 2246 8665 Fax 0 3811 3372

Update : 2016-10-12 10:48:27


 
นายสิงห์สมุท ผิวเหลือง
Mr.Singsamut Phiwlueng
ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง
Director Radio Thailand, Rayong
Tel 0 3887 45945, 09 2246 8669 Fax 0 3887 4594
singphiw@hotmail.com
Update : 2014-12-17 13:30:38


 
นางอิสรีย์ พงศ์กมลานนท์
Mrs.Iszaree Pongkamalanon
รักษาการผู้อำนวยการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว
Director Radio Thailand, Sakaeo
Tel 0 3724 1806 , 09 2246 8674 Fax 0 3724 1806
-
Update : 2014-12-17 15:13:22


 

นางสาริกา วรรณรัตน์
Mrs.Sarika Wanarat
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Trat
Tel 0 3951 1998, 09 2246 8378 Fax 0 3951 1998

Update : 2014-12-09 13:51:07


 
นายธเนศ เธียรนันทน์
Mr.Thanet thearranun
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Chantaburi
Tel 0 3933 0103 , 09 2246 8377 Fax 0 3933 0180
Thanet_t@prd.go.th
Update : 2014-12-17 15:14:40


 
นายมาโนช โอสถเจริญ
Mr.Manoch Osodcharoen
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Rayong
Tel 0 3869 4101-2, 09 2246 8380 Fax 0 3869 4103
manoch_o@gmail.com
Update : 2014-12-09 16:21:49


 

นายภานุมาส ปัญญามงคล
Mrpanumas panyamongkon
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office of Chonburi
Tel 0 3827 9448 , 09 2246 8379 Fax 0 3827 9448
prchonburi@prd.go.th
Update : 2019-04-29 10:36:40


 
นางสาวสมพร มโนรัตน์
Ms.Somporn Manorat
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Sakaeo
Tel 0 3742 5067, 09 2246 8381 Fax 0 3742 5066

Update : 2014-12-12 14:01:43


 
นางกฤติยา ทรัพยะโตษก
Mrs.Krittiya Sapayatosok
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Prachinburi
Tel 0 3745 4058, 09 2246 8382 Fax 0 3745 4058
e-mail : prprachin@hotmail.comhttp://province.prd.go.th/prachinburi
Update : 2014-12-09 13:54:33


 

นายไชยยันต์ พงศะบุตร
Mr.Chaiyan Phongsabut
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Nakhonnayok
Tel 0 3731 3615 , 09 2246 8385 Fax 0 3731 3615

Update : 2016-10-12 10:50:49


 
นายอภิชัย บุญประถัมภ์
Mr.Aphichai Boonpratump
รักษาการประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Samutprakan
Tel 0 2389 0856, 09 2246 8386 Fax 0 2702 5373

Update : 2014-12-09 13:56:42


 


ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Chachoengsao
Tel 0 3851 4794, 09 2920 8384 Fax 0 3881 4383

Update : 2016-10-12 10:51:53


 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
Public Relations Office, Region 8, Kanchanaburi
Tel 0 3460 0149 Fax 0 3460 0148
www.region8.prd.go.th
Update : 2014-10-21 13:54:39


 
นายอนุสรณ์ ปานะศุทธะ

ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 กาญจนบุรี
Executive Director Public Relations Office, Region 8 Kanchanaburi
Tel 0 3460 0149, 09 2246 8319 Fax 0 3460 0148

Update : 2020-02-12 14:11:00


 
นางสาวอรอนงค์ บัวแก้ว
MissOnanong Buakaeo
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารทั่วไป
Chief General Administration Sub-Division
Tel 0 3460 0164, 09 2246 8675 Fax 0 3460 0148

Update : 2014-12-12 14:10:08


 ผู้อำนวยการส่วน ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์
Director Planning and Public Relations Technical Development Division
Tel 0 3460 0162, 09 2246 8679 Fax 0 3460 0150

Update : 2015-03-09 10:10:47


 


ผู้อำนวยการส่วน ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
Director Provincial News and Programme Division
Tel 0 3460 0160, 09 2246 8677 Fax 0 3460 0161

Update : 2015-03-09 10:20:21


 
นายธนาพร สุ่มแก้ว
Mr.Thanaporn Sumkaew
หัวหน้างาน ส่วนเทคนิค
Chief Engineering Services Division
Tel 0 3460 0166 , 09 2246 8681 Fax 0 3460 0166
t_Sumkaew2547@hotmail.com
Update : 2014-12-12 14:11:20


 

นายอนุสรณ์ ปานะศุทธะ
Mr.Anuson Panasuttha
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
Director Television of Thailand, Kanchanaburi
Tel 0 3450 0155, 09 2246 8691 Fax 0 3450 0155
Nokhookoz1@hotmail.com
Update : 2014-12-12 14:11:41


 
นายอนุ ทองดี
Mr.Anu Thongdee
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี
Director Radio Thailand,Kanchanaburi
Tel 0 3452 0502 , 09 2246 8684 Fax 0 3452 0502

Update : 2014-12-12 14:12:07


 
- ว่าง -
-Vacant-
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Director Radio Thailand, Sangklaburi, Kanchanaburi
Tel 0 3459 5406, 09 2246 8685 Fax 0 3459 5488

Update : 2014-12-12 14:19:53


 

นายชาติชาย รำพึง
Mr.chatchai Ramphueng
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดราชบุรี
Director Radio Thailand, Ratchaburi
Tel 0 3232 0611-2 , 09 2246 8690 Fax 0 3232 0612

Update : 2014-12-15 09:23:52


 
นางจำนงค์ ศรัณยพิพัฒน์
Mrs.Chamnong Saranyaphiphat
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุพรรณบุรี
Director Radio Thailand, Supnan Buri
Tel 0 3541 2328, 09 2246 8688 Fax 0 3541 2329
chamnong11@yahoo.com
Update : 2014-12-15 09:24:22


 
นางณิชารี ภควัตชัย
Mrs.Nichari Phakhawatchai
ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเพชรบุรี
Director Radio Thailand, Phetchaburi
Tel 0 3241 9435, 09 2246 8683 Fax 0 3241 9435

Update : 2015-03-09 10:19:53


 ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชัยนาท
Director Radio Thailand, Chainat
Tel 0 5647 6714 , 09 2246 8687 Fax 0 5647 6521

Update : 2016-10-12 10:52:35


 


ผู้อำนวยการสถานี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Director Radio Thailand, Prachaupkhirikhan
Tel 0 3260 3275, 09 2246 8689 Fax 0 3260 3276

Update : 2016-10-12 10:54:17


 
นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ์
MissArunee Kanchansalak
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Kanchanaburi
Tel 0 3451 4756, 09 2246 8387 Fax 0 3451 2410

Update : 2016-10-12 11:00:28


 

นายมรกต คงทน
Mr.Morakot Kongthon
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Ratchaburi
Tel 0 3232 6016, 0 3232 6087, 09 2246 8395 Fax 0 3235 0041

Update : 2014-12-15 09:26:23


 


ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Chainat
Tel 0 5641 6377 , 09 2246 8396 Fax 0 5641 1919

Update : 2016-10-12 10:53:04


 
นางสาวทิพย์วรรณ เทศบุตร
MissThipwan Thetbut
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Angthong
Tel 0 3562 0071, 09 2246 8390 Fax 0 3561 3003

Update : 2014-12-15 09:27:06


 

นายอนันต์ศักดิ์ บุญเครือพันธุ์
Mr.Anantasak Bunkhrueaphan
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Singburi
Tel 0 3650 7135 , 09 2246 8403 Fax 0 3650 7136

Update : 2014-12-15 09:27:27


 


ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Phetchaburi
Tel 0 3241 0535, 09 2246 8400 Fax 0 3242 8047

Update : 2016-10-12 10:53:57


 
นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์
MissChirarat Sunthonakhane
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Samutsongkram
Tel 0 3472 0963, 09 2246 8391 Fax 0 3471 4881

Update : 2014-12-15 09:28:20


 

นางพรฤดี สวัสดิ์นพรัตน์
Mrs.Phonruedi Sawatnoppharat
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Suphanburi
Tel 0 3553 5423, 09 2246 8397 Fax 0 3540 8220

Update : 2014-12-15 09:28:46


 


ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Prachuapkhirikhan
Tel 0 3255 0149, 09 2246 8392 Fax 0 3260 2019

Update : 2017-04-26 12:28:59


 


ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Lopburi
Tel 0 3677 0211, 09 2246 8401 Fax 0 3677 0222

Update : 2016-10-12 10:50:08


 ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Nonthaburi
Tel 0 2589 7615, 09 2246 8394 Fax 0 2589 7615

Update : 2016-10-12 10:58:42


 
นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์
Mrs.Nittaya Hiranpradith
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Phranakhon Si Ayutthaya
Tel 0 3533 6550, 09 2246 8389 Fax 0 3534 6848
nittaya_hir@hotmail.com
Update : 2014-12-15 09:35:03


 
นายวิรัช โต๊ะถม
Mr.Virach Toathom
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Saraburi
Tel 0 3622 3508 , 09 2246 8388 Fax 0 3631 3433
wirach8479@gmail.com
Update : 2015-03-09 14:52:14


 ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Nakhonpathom
Tel 0 3434 0011, 09 2246 8393 Fax 0 3434 0011

Update : 2017-04-26 11:42:48


 
นางยุวพร นวชาติกุล
Mrs.Yuwaporn Navachatkul
ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office, Samutsakhon
Tel 0 3441 2992, 09 2246 8398 Fax 0 3442 7432
navachatkul@yahoo.com
Update : 2015-03-09 14:54:06


 


ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี
Public Relations Officer Provincial Public Relations Office,pathumthani
Tel 0 2581 2121 , 09 2246 8402 Fax 0 2581 2121

Update : 2016-10-12 10:55:13


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400