นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
National Intelligence Agency

321 ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
321 Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2281 7035, 0 2281 7100, 0 2281 7399, 0 2281 7504, 0 2281 7715
Fax 0 2280 4970
E-mail : spokesman@nia.go.th www.nia.go.th
Update : 2014-09-15 13:44:12


 

นายรวี ประจวบเหมาะ
Mr.Ravee Prachuabmoh
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Director
Tel 0 2298 4920 Fax 0 2279 7017
ravee@nia.mail.go.th
Update : 2016-11-21 14:39:23


 
นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์
Mr.Chookiat Malineerat
รองผูู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Deputy Director
Fax 0 2279 7025

Update : 2016-11-21 14:26:05


 
นายธวัชชัย ฤทธากรณ์
Mr.Thawatchai Rittagorn
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Deputy Director
Tel 0 2298 4922 Fax 0 2279 7025
thawatchai1957@hotmail.com
Update : 2016-11-21 14:26:24


 

นายวิม ยาหิรัญ
Mr.Wim Yahiran
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Deputy Director
Tel 0 2298 4978 Fax 0 2279 7020
wimyah@nia.go.th
Update : 2016-11-21 14:42:50


 
นายธนากร บัวรัษฏ์
Mr.Thanakorn Buaras
รรก.รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Acting Deput Director of NIA (Administration)
Tel 0 2298-4972 Fax 0 2279-7085
thanakorn9906@gmail.com
Update : 2016-11-21 14:27:08


 
นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์
Mr.Kiatisak Vorachitranont
ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Senior Advisor
Tel 089 206 2352 Fax 0 2279 7020
Chalee.Kit@gmail.com
Update : 2016-11-21 14:45:55


 

นายฤทธี ศรีสวัสดิ์
Mr.Rittee Srisawasdi
ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Senior Advisor
Tel 0 2298 4974 Fax 0 2279 7020
rit.srisawasdi@nia.go.th
Update : 2016-11-21 14:35:35


 
นายอนุกูล เจิมมงคล
Mr.Anugoon Chermmongkol
ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Senior Advisor
Tel 0 2298 4921 Fax 0 2279 7020
anugoon.ch@nia.go.th
Update : 2016-11-21 14:33:20


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400