นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
National Intelligence Agency

321 ถนนราชดำเนินนอก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
321 Thanon Ratchadamnoen Nok
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2281 7035, 0 2281 7100, 0 2281 7399, 0 2281 7504, 0 2281 7715
Fax 0 2280 4970
E-mail : spokesman@nia.go.th www.nia.go.th
Update : 2014-09-15 13:44:12


 

นายชูเกียรติ มาลินีรัตน์
Mr.Chookiat Malineerat
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Director
Tel 0 2298 4920 Fax 0 2279 7017
chookiat.malineerat@gmail.com
Update : 2017-10-20 08:58:13


 
นายธวัชชัย ฤทธากรณ์
Mr.Thawatchai Rittagorn
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Deputy Director
Tel 0 2298 4923 Fax 0 2279 7025
thawatchai1957@hotmail.com
Update : 2019-04-17 09:14:35


 
นายธนากร บัวรัษฏ์
Mr.Thanakorn Buaras
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Deput Director
Tel 0 2298-4972 Fax 0 2279-7085
thanakorn9906@gmail.com
Update : 2019-04-17 09:14:39


 

นายเกียรติศักดิ์ วรจิตรานนท์
Mr.Kiatisak Vorachitranont
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Deputy Director
Tel 0 2298 4913 Fax 0 2279 7025
kiatisak.vo@nia.go.th
Update : 2019-04-17 09:14:47


 
นายอนุกูล เจิมมงคล
Mr.Anugoon Chermmongkol
รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Deputy Director
Tel 0 2298 4921 Fax 0 2279 7020
anugoon.ch@nia.go.th
Update : 2019-04-17 09:14:47


 
นายฤทธี ศรีสวัสดิ์
Mr.Rittee Srisawasdi
ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Senior Advisor
Tel 0 2298 4974 Fax 0 2279 7020
rit.srisawasdi@nia.go.th
Update : 2016-11-21 14:35:35


 

นายเศรษฐภักค์ ภู่พันธ์ศรี
Mr.Sethapak Phupansri
ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Senior Advisor
Tel 0 2298 4900 ext. 5595 Fax 0 2279 7025
sethapak.ph@nia.go.th
Update : 2018-10-17 10:58:38


 
นายออมสิน สิงหกลางพล
Mr.Omsin Singhaklangpol
ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Senior Advisor
Tel 0 2298 4900 Fax 0 2279 7020
omsin.si@nia.go.th
Update : 2019-04-17 09:13:51


 
นายทศนารถ นุตาคม
Mr.Tossanart Nutakom
ที่ปรึกษาสำนักข่าวกรองแห่งชาติ
Senior Advisor
Tel 0 2298 4900 Fax 0 2279 7020
tossanart.nu@nia.go.th
Update : 2019-04-17 09:14:01


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400