นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
The Secretariat of the Cabinet

ทำเนียบรัฐบาล
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Royal Thai Government House
Dusit
Bangkok 10300
Tel 0 2280 9000, 0 2280 9090
Fax 0 2280 9046
www.cabinet.thaigov.go.th
Update :


 

นายอำพน กิตติอำพน
Mr.Ampon Kittiampon
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Secretary-General to the Cabinet
Tel 0 2282 8152, 0 2281 0420, 0 2280 9000 ext. 207, 209, 211, 218 Fax 0 2280 9051
ampon.k@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 11:18:00


 
นายสมชาย พฤฒิกัลป์
Mr.Somchai Prudthikan
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Deputy Secretaries-General to the Cabinet
Tel 0 2280 9000 ext. 412 Fax 0 2281 9006
somchai.p@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 11:26:04


 
นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ์
MissSibpun Wanawisut
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Deputy Secretaries-General to the Cabinet
Tel 0 2280 9000 ext. 408 Fax 0 2280 0881
sibpun.w@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 11:28:48


 

นางสาวรุจิรา ริมผดี
MissRuchira Rimphadi
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Deputy Secretaries-General to the Cabinet
Tel 0 2280 9000 ext. 220, 221 Fax 0 2280 9050
ruchira.r@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 11:22:08


 
นายสุพศิน สุเมธิวิทย์
Mr.Supasin Sumaytivit
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Deputy Secretaries-General to the Cabinet
Tel 0 2280 9000 ext.551 supasin.s@soc.mail.go.th
Update : 2014-11-14 15:26:19


 
นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ
MissWannapid Jarusombat
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Advisor of the Secretariat of the Cabinet
Tel 0 2356 5469 Fax 0 2280 0731
wannapid.j@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 11:28:36


 

นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส
Mr.Teerapong Wongsiwawilas
ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Advisor of the Secretariat of the Cabinet
teerapong.w@soc.mail.go.th
Update : 2014-11-14 15:42:06


 
นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
Mr.Rapibhat Chandarasrivongs
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
Assistant Secretary of the Cabinet
Tel 0 2280 9000 ext. 553 Fax 0 2282 0147
rapibhat.c@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 11:32:30


 
นางอุดมพร เอกเอี่ยม
Mrs.Udomporn Aek-iam
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง สำนักบริหารกลาง
Director of Bureau of Central Administration Bureau of Central Administration
Tel 0 2280 9000 ext. 101 Fax 0 2280 9014
udomporn.a@soc.mail.go.th
Update : 2014-11-18 09:32:29


 

นายสุุชาติ วิภาสธวัช
Mr.Suchart Vipasthawaeh
ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
Director of Division of Cabinet Meeting Logistic Division of Cabinet Meeting Logistic
Tel 0 2280 9000 ext. 545 Fax 0 2280 9091
suchart.v@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 14:41:29


 
นางสาวชนิตา อึ๊งผาสุข
MissChanita Oungpasuk
ผู้อำนวยการสำนักนิติธรรม สำนักนิติธรรม
Director of Bureau of Legal Affairs The Bureau of Legal Affairs
Tel 0 2280 9000 ext. 301 Fax 0 2280 9058
chanita.o@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 11:39:16


 
นางสมสมร มังคลพันธุ์
Mrs.Somsmorn Mangklapan
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสารสนเทศ สำนักบริหารงานสารสนเทศ
Director of Bureau of Information Administration The Bureau of Information Administration
Tel 0 2280 9000 ext. 431 Fax 0 2280 9076
somsmorn.m@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 11:41:04


 

นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว
Mr.Panyapon Srisangkaew
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
Director of Bureau of Strategic Development and Special Policy Monitoring The Bureau of Strategic Development and Special Policy Monitoring
Tel 0 2280 9075 Fax 0 2282 8165
panyapon.s@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 11:47:02


 
นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ
Ms.Onfa Vejjajiva
ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
Director of Bureau of Cabinet Submission Analysis The Bureau of Cabinet Submission Analysis
Tel 0 2282 99610 , 2280 9000 ต่อ 314 Fax 0 2280 9059
onfa.v@soc.mail.go.th
Update : 2014-11-14 15:36:48


 
นางสมศรี นาคจำรัสศรี
Mrs.Somsri Nakchamrassri
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
Director of Bureau of Cabinet Affairs The Bureau of Cabinet Affairs
Tel 0 2280 9000 ext .446, 0 2282 8650 Fax 0 2280 1900 ,0 2280 1901
somsri.n@soc.mail.go.th
Update : 2014-11-18 09:32:14


 

นายสมโภชน์ ราชแพทยาคม
Mr.Sompoch Rajbhat-yakom
ผู้อำนวยการสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์
Director of Bureau of Royal Scribe and Royal Decorations The Bureau of Royal Scribe and Royal Decorations
Tel 0 2280 9070 ,0 2280 9000 ext. 415 Fax 0 2280 9070
sompoch.r@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 11:55:46


 
นางสาวนางสาวยุภา ทองถม
MissYupa Thongtom
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director of Internal Audit Group Internal Audit Group
Tel 0 2280 9000 ext 458 Fax 0 2280 9043
yupa.t@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 12:01:18


 
นายนรุตม์ ธัญวงษ์
Mr.Narut Thunyawong
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Administration Development Group Administration Development Group
Tel 0 2280 9000 ext 111 Fax 0 2280 9044
narut.t@soc.mail.go.th
Update : 2014-09-30 11:59:12


 

นายสมชัย หิรัญญะวณิชย์
Mr.Somchai Hirunyawanit
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
Director of Cabinet and Royal Gazette Publishing House Cabinet and Royal Gazette Publishing House
Tel 0 2244 8103 Fax 0 2243 0616
cgpo@live.com
Update : 2014-11-14 15:30:43


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400