นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
The Secretariat of the Prime Minister

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ
Government House, Thanon Pissanulok
Dusit
Bangkok
Tel 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th
Update : 2014-10-06 14:08:28


 

นางสาวดวงสุดา ศรียงค์
Ms.Duangsuda Sriyong
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Tel 0 2288 4351
Update : 2019-05-15 13:58:44


 
พลเอกวิลาศ อรุณศรี
GeneralWilas Aroonsri
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Secretary-General to the Prime Minister
Tel 0 2288 4181 Fax 0 2288 4262

Update : 2014-10-30 09:10:01


 
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
MissRenu Tunkachivangoon
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Political Affairs
Tel 0 2288 4045 Fax 0 2288 4267
renu.tkg@thaigov.go.th
Update : 2014-11-07 09:57:32


 

นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ
Mr.Anuson Chinvanno
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Political Affairs
Tel 0 2288 4051 Fax 0 2288 4298

Update : 2014-10-30 10:10:21


 
นายปสันน์ เทพรักษ์
Mr.Pasan Teparak
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 0 2288 4000 #6526
Update : 2016-02-09 11:43:38


 
นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ
MissPranee Sriprasert
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 0 2288 4428 Fax 0 2288 4314
pranee.sps@thaigov.go.th
Update : 2016-02-10 10:22:44


 

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
Mrs.Nicha Hiranburana Thuvatham
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 0 2288 4463 Fax 0 2288 4465
nicha.hrn@thaigov.mail.go.th
Update : 2016-08-18 10:47:17


 
นางวิสุนี บุนนาค
Mrs.Visunee Bunnag
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 0 2288 4466 Fax 0 2288 4468
visunee.bng@thaigov.go.th
Update : 2019-05-15 09:38:21


 
นางนันทวรรณ ชื่นศิริ
Mrs.Nantawan Chuinsiri
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์
Advisor to the Prime Minister on Strategies
Tel 0-2288-4300 Fax 0-2288-4494
nantawanmost@gmail.com
Update : 2017-05-17 15:16:09


 

นายสุรพล สันตยานนท์
Mr.Surapon Santayanon
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 6533 surapon.stn@thaigov.go.th
Update : 2017-10-09 14:39:49


 
นายสุจินต์ เพชรเนียน
Mr.Suchinta Petnian
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4318 Fax 0 2288 4000 # 4807

Update : 2016-02-10 10:27:17


 
นางสาวมาลินี แซ่เอา

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานเลขาธิการ
Director office of the Secretariat
Tel 0 2288 4321 Fax 0 2288 4294

Update : 2019-05-15 10:09:30


 

นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา

ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กองการต่างประเทศ
Director International Affairs Division
Tel 0 2288 4377 Fax 0 2288 4380
breeyawan@hotmail.com
Update : 2017-06-28 09:56:41


 
นางสาวภัคนันท์ ศิลาอาสน์

ผู้อำนวยการกองงานนายกรัฐมนตรี กองงานนายกรัฐมนตรี
Director Secretary and Domestic Affairs Division
Tel 0 2288 4342 Fax 0 2288 4443

Update : 2019-05-15 10:07:54


 


ผู้อำนวยการกองประสานงานการเมือง กองประสานงานการเมือง
Director Political Coordination Division
Tel 0 2288 4399 Fax 0 2288 4399

Update : 2019-05-15 10:08:33


 

นางนงนุช ธนเศรษฐ
Mrs.Nongnuch Thanasate
ผู้อำนวยการกองประสานงานการเมือง(รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง) กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
Director Policy and Strategy Coodination Division
Tel 0 2288 4440 Fax 0 2288 4447
nongnuch@thaigov.go.th
Update : 2017-05-17 14:36:44


 
นายยงยุทธ สุทธิชื่น

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม (รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองพิธีการ) กองพิธีการ
Advisor to the Prime Minister on Social Protocal Division
Tel 0 2288 4347 Fax 0 2288 4347
yuth9669@gmail.com
Update : 2017-05-17 11:36:03


 
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
Mr.Teerawut Klanliang
ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย
Director Household, Vehicles and Security Division
Tel 0 2288 4422 Fax 0 2288 4305
teerawut.kll@thaigov.go.th
Update : 2017-05-17 11:11:02


 

นางสาวเอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ
MissEamon Potongsangarun
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2288 4369 Fax 0 2288 4376
eamon.ptr@thaigov.mail.go.th
Update : 2017-05-17 11:37:16


 
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
MissNatthrilya Thaweevong
ผู้อำนวยการสำนักโฆษก สำนักโฆษก
Director Government Spokesman Bureau
Tel 0 2288 4387 Fax 0 2288 4390
natthriya.tww@thaigov.go.th
Update : 2017-10-09 14:40:29


 
นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Expert on Information and Technology
Tel 0 2288 4371 prakit.thb@thaigov.go.th
Update : 2017-10-09 14:47:50


 

นางสาวนิภาพร ประเสริฐศรี
MissNipaporn prasertsri
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และระบบการบริหาร
Expert on Strategies and Management System
Tel 0 2288 4406 nipaporn_pss@thaigov.go.th
Update : 2017-05-17 10:44:15


 
นางชนิดา เกษมศุข
Mrs.chanida Kasemsook
ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนพิธีการ กองพิธีการ
Expert on Formality and Protocol
Tel 0 2288 4000 *4577 noinha71@gmail.com
Update : 2017-10-09 14:47:21


 
นางสาวมาลินี แซ่เอา
MissMalinee Saeoa
ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการ
Human Resourse Managment Specialist office of the Secretariat
Tel 0-2288-4324 malinee121@yahoo.com
Update : 2017-10-12 09:47:03


 

นางสาวชัชพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
MissChatchaporn Sanitwong na Ayuthaya
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Section
Tel 0 2288 4417 Fax 0 2288 417
Chutporn.snw@thaigov.mail.go.th
Update : 2017-05-17 11:40:54


 
นางสาวขวัญรักษ์ สุขสมหทัย
MissKhwanrak Suksomhatai
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนระบบบริหาร
Director Public Sector Development Section
Tel 0 2288 4416 Fax 0 2288 4430
khwanrak.sst@thaigov.go.th
Update : 2017-05-17 11:40:18


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400