นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
The Secretariat of the Prime Minister

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ
Government House, Thanon Pissanulok

Bangkok
Tel 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th

 

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ
Mr.Suranand Vejjajiva
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Secretary-General to the Prime Minister(Acting)
Tel 0 2288 4013 Fax 0 2288 4256


 
พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง
Pol.Maj.Gen.Thawat Boonfueng
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Political Affairs
Tel 0 2288 4051 Fax 0 2288 4053


 
นายอรพงศ์ เทียนเงิน
Mr.Orapong Thien-Ngern
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Political Affairs
Tel 0 2288 4045 Fax 0 2288 4047


 

นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์
Mr.Suporn Atthawong
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ยการเมือง
Deputy Secretary General to the Prime Minister for Political Affairs
Tel 0 2288 4048 Fax 0 2288 4246


 
นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก
Mr.jaturong Panyadilok
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 0 2288 4166 Fax 0 2288 4167


 
นายถวิล เปลี่ยนศรี
Mr.Thavin Painsri
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 0 2288 4122 Fax 0 2288 4132


 

นายสมเกียรติ บุญชู
Mr.SomKiat Bonchoo
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 0 2288 4439


 
นายธีระพงษ์ โสดาศรี
Mr.Teerapong Sodasri
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 08 1702 4751 Teerapong_Sodasri@hotmail.com


 
นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์
Mr.Rapeepan Sariwat
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 081-9173393 rapeepan_s@opm.go.th


 

นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
MissRenu Tunkachivangoon
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 0 2288 4315 Fax 0 2288 4317
renu.tkg@thaigov.go.th


 
นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
Mrs.Tapanee Ajarawong
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 0 2288 4309 Fax 0 2288 4432
tapanee.ajw@thaigov.go.th


 
นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ
Mr. Kallayana vipattipumiprates
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 08 9927 9217


 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ
Advisor to the Prime Minister on Domestic Affairs


 


ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านประสานกิจการต่างประเทศ
Advisor to the Prime Minister on Foreign Relations


 
นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ
MissPranee Sriprasert
ที่ปรีกษานายกรัฐมนตรี่ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน
Advisor to the Prime Minister on Stralogy and Planning
Tel 0 2288 4449 Fax 0 2288 4000 ext.4993
pranee.sps@thaigov.go.th


 

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
Mrs.Nicha Hiranburana Thuvatham
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4463 Fax 0 2288 4465
nicha.hrn@thaigov.go.th


 
นายพิไชย โอบายะวาทย์
Mr.Pichai Obayawat
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4350 Fax 0 2288 4837
pichai.obw@thaigov.go.th


 
นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์
Mrs.Patharaporn Thitiyaporn
ที่ปรีกษานายกรัฐมนตรี่ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม
Director
Tel 0 2288 4455 Fax 0 2288 4128
patharaporn.ttp@thaigov.go.th


 

นางวิสุนี บุนนาค
Mrs.Visunee Bunnag
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4466 Fax 0 2288 4468
visunee.bng@thaigov.go.th


 
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
Mr.Pongsak Siriwong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of central Administration
Tel 0 2288 4321 Fax 0 2288 4323
pongsak.srw@thaigov.go.th


 
นายสุจินต์ เพชรเนียน
Mr.Suchinta Petnian
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการต่างประเทศ
Director International Affairs Bureau
Tel 0 2288 4377 Fax 0 2288 4380


 

นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี
Mrs.Nanthigarn Swatdipakdi
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักโฆษก
Director Government Spokesman Bureau
Tel 0 2288 4387 Fax 0 2288 4390
prathana.sut@thaigov.go.th


 
นายอิสระ ศิริวรภา
Mr.Isra Sirivarapa
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประสานงานการเมือง
Director Bureau of Politics Coordination
Tel 0 2288 4399 Fax 0 2288 4323
isra.srp@thaigov.go.th


 
นายนริสชัย ป้อมเสือ
Mr.Narischai Pomsua
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพิธีการและเลขานุการ
Director Protocol and Secretariat Affairs Bureau
Tel 0 2288 4342 Fax 0 2288 4349
narischai.psu@thaigov.go.th


 

นางชนิดา เกษมศุข
Mrs. Chanida Kasemsook
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนัก สำนักแบบพิธีและรับรอง
Director Formality and Reception Bureau
Tel 0 2288 4347 Fax 0 2288 4345
chanida.kss@thaigov.go.th


 
นายสุรพล สันตยานนท์
Mr.Surapon Suntayanon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสถานที่และรักษาความปลอดภัย
Director Household and Security Bureau
Tel 0 2288 4353 Fax 0 2288 4320
surapon.stn@athaigov.go.th


 
นางสาวเอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ
MissEamon Potongsangarun
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communicztion Technology Center
Tel 0 2288 4369 Fax 0 2288 4376
eamon.ptr@thaigov.go.th


 

นางสาวขวัญรักษ์ สุขสมหทัย
MissKhwanrak Suksomhatai
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2288 4416 Fax 0 2288 4430
khwanrak.sst@thaigov.go.th


 
นางสาวชัชพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
MissChatchaporn Sanitwong na Ayuthaya
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2288 4417 Fax 0 2288 4430
chutporn.snw@thaigov.go.th


 


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400