นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
The Secretariat of the Prime Minister

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ
Government House, Thanon Pissanulok
Dusit
Bangkok
Tel 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th
Update : 2014-10-06 14:08:28


 

พลเอกวิลาศ อรุณศรี
GeneralWilas Aroonsri
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Secretary-General to the Prime Minister
Tel 0 2288 4181 Fax 0 2288 4262

Update : 2014-10-30 09:10:01


 
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
MissRenu Tunkachivangoon
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Political Affairs
Tel 0 2288 4045 Fax 0 2288 4267
renu.tkg@thaigov.go.th
Update : 2014-11-07 09:57:32


 
นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ
Mr.Anuson Chinvanno
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Political Affairs
Tel 0 2288 4051 Fax 0 2288 4298

Update : 2014-10-30 10:10:21


 

นายปสันน์ เทพรักษ์
Mr.Pasan Teparak
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 0 2288 4000 #6526
Update : 2016-02-09 11:43:38


 
นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
Mrs.Tapanee Ajarawong
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 0 2288 4309 Fax 0 2288 4432
tapanee.ajw@thaigov.mail.go.th
Update : 2014-11-03 10:28:43


 
นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ
MissPranee Sriprasert
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 0 2288 4428 Fax 0 2288 4314
pranee.sps@thaigov.go.th
Update : 2016-02-10 10:22:44


 

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
Mrs.Nicha Hiranburana Thuvatham
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 0 2288 4463 Fax 0 2288 4465
nicha.hrn@thaigov.mail.go.th
Update : 2016-08-18 10:47:17


 
นางวิสุนี บุนนาค
Mrs.Visunee Bunnag
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Assistant Secretary-General to the Prime Minister
Tel 0 2288 4466 Fax 0 2288 4468
visunee.bng@thaigov.go.th
Update : 2016-12-29 09:20:17


 
นายสุจินต์ เพชรเนียน
Mr.Suchinta Petnian
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4318 Fax 0 2288 4000 # 4807

Update : 2016-02-10 10:27:17


 

นายนริสชัย ป้อมเสือ
Mr.Narischai Pomsua
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4350 Fax 0 2288 4000 #4839
narischai.psu@thaigov.go.th
Update : 2016-02-10 10:54:34


 
นายยงยุทธ สุทธิชื่น
Mr.Yongyuth Suthichuen
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister of Social
Tel 081 376 7360
Update : 2016-02-12 11:28:37


 
นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
MissNatthrilya Thaweevong
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อต่างประเทศ

Tel 0 2288 4487 natthriya.tww@thaigov.go.th
Update : 2014-11-10 09:38:36


 

นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel 0 2288 4371 prakit.thb@thaigov.go.th
Update : 2014-11-06 09:13:31


 
นางสาวนิภาพร ประเสริฐศรี
MissNipaporn prasertsri
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และระบบการบริหาร

Tel 0 2288 4406 nipaporn_pss@thaigov.go.th
Update : 2014-11-10 14:14:14


 
นางเอมปรีดิ์ วัชรางกูร
Mrs.Empree Vatcharangura
ผู้อำนวยการกองงานนายกรัฐมนตรี กองงานนายกรัฐมนตรี

Tel 0 2288 4342 Fax 0 2288 4443

Update : 2016-12-29 09:47:47


 

นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
Mr.Teerawut Klanliang
ผู้อำนวยการกองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย กองสถานที่ ยานพาหนะ และรักษาความปลอดภัย

Tel 0 2288 4422 Fax 0 2288 4305
teerawut.kll@thaigov.go.th
Update : 2016-12-29 09:46:51


 
นางสาวดวงสุดา ศรียงค์
MissDuangsuda Sriyong
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานเลขาธิการ
Director International Affairs Bureau
Tel 0 2288 4321 Fax 0 2288 4294

Update : 2016-12-29 09:50:39


 
นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี
Mrs.Nanthaigarn Swatdipakdi
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักโฆษก
Director Government Spokesman Bureau
Tel 0 2288 4387 Fax 0 2288 4390

Update : 2014-10-30 14:25:01


 

นางวิสุนี บุนนาค
Mrs.Visunee Bunnag
ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนัก) กองประสานนโยบายและยุทธศาสตร์
Assistant Secretary-General to the Prime Minister
Tel 0 2288 4440 Fax 0 2288 4447
visunee.bng@thaigov.go.th
Update : 2016-12-29 09:58:54


 
นางนงนุช ธนเศรษฐ
Mrs.Nongnuch Thanasate
ผู้อำนวยการกองประสานงานการเมือง กองประสานงานการเมือง
Director Protocol and Secretariat Affairs Bureau
Tel 0 2288 4399 Fax 0 2288 4399
nongnuch@thaigov.go.th
Update : 2016-12-29 09:54:10


 
นางชนิดา เกษมสุข
Mrs.Chanida kasemsook
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนัก สำนักแบบพิธีและรับรอง
Director Formality and Reception Bureau
Tel 0 2288 4347 Fax 0 2288 4349
chanida.kss@thaigov.mail.go.th
Update : 2016-12-29 11:11:05


 

นางสาวเอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ
MissEamon Potongsangarun
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2288 4369 Fax 0 2288 4376
eamon.ptr@thaigov.mail.go.th
Update : 2014-11-07 10:27:58


 
นางสาวขวัญรักษ์ สุขสมหทัย
MissKhwanrak Suksomhatai
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2288 4416 Fax 0 2288 4430
khwanrak.sst@thaigov.go.th
Update : 2014-11-07 10:31:16


 
นางสาวชัชพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
MissChatchaporn Sanitwong na Ayuthaya
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2288 4417 Fax 0 2288 417
Chutporn.snw@thaigov.mail.go.th
Update : 2014-11-07 10:42:47


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400