นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
The Secretariat of the Prime Minister

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ
Government House, Thanon Pissanulok
Dusit
Bangkok
Tel 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th
Update : 2014-10-06 14:08:28


 

พลเอกวิลาศ อรุณศรี
GeneralWilas Aroonsri
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Secretary-General to the Prime Minister
Tel 0 2288 4181 Fax 0 2288 4262

Update : 2014-10-30 09:10:01


 
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
MissRenu Tunkachivangoon
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Political Affairs
Tel 0 2288 4045 Fax 0 2288 4267
renu.tkg@thaigov.go.th
Update : 2014-11-07 09:57:32


 
นายอนุสนธิ์ ชินวรรโณ
Mr.Anuson Chinvanno
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Political Affairs
Tel 0 2288 4051 Fax 0 2288 4298

Update : 2014-10-30 10:10:21


 

พลโทภราดร พัฒนาถาบุตร
Lt.GeneralParadon Pattanatabut
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 08 9826 9143
Update : 2014-11-10 14:28:32


 
ดร.กิติพงษ์ กิตยารักษ์
Dr.Kittipong Kittayarak
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 0 2280 1035 Fax 0 2288 1048

Update : 2014-10-30 10:17:57


 
นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ
Mr.chukiert Rattanachaicham
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 0 2280 0763 chukiert@hotmail.com
Update : 2014-12-02 14:42:07


 

นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
Mrs.Tapanee Ajarawong
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 0 2288 4309 Fax 0 2288 4432
tapanee.ajw@thaigov.mail.go.th
Update : 2014-11-03 10:28:43


 
นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ
MissPranee Sriprasert
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน
Advisor to the Prime Minister on Stralogy and Planning
Tel 0 2288 4428 Fax 0 2288 4314
pranee.sps@thaigov.go.th
Update : 2014-11-07 09:58:49


 
นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
Mrs.Nicha Hiranburana Thuvatham
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4463 Fax 0 2288 4465
nicha.hrn@thaigov.mail.go.th
Update : 2014-10-30 11:14:11


 

นายพิไชย โอบายะวาทย์
Mr.Pichai Obayawat
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4350 Fax 0 2288 4839
pichai.obw@thaigov.mail.go.th
Update : 2014-10-30 11:34:21


 
นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์
Mrs.Patharaporn Thitiyaporn
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4455 Fax 0 2288 4128
patharaporn.ttp@thaigov.mail.go.th
Update : 2014-10-30 13:34:53


 
นางวิสุนี บุนนาค
Mrs.Visunee Bunnag
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4466 Fax 0 2288 4468
visunee.bng@thaigov.go.th
Update : 2014-10-30 14:10:55


 

นายสุจินต์ เพชรเนียน
Mr.Suchinta Petnian
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social

Update : 2014-10-30 14:22:19


 
นายนริสชัย ป้อมเสือ
Mr.Narischai Pomsua
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
narischai.psu@thaigov.go.th
Update : 2014-10-30 14:14:01


 
นายนายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง
Mr.Teerawut Klanliang
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง

Tel 0-2288-4479 Fax 0-2288-4484
teerawut.kll@thaigov.go.th
Update : 2014-11-10 09:35:47


 

นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์
MissNatthrilya Thaweevong
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อต่างประเทศ

Tel 0 2288 4487 natthriya.tww@thaigov.go.th
Update : 2014-11-10 09:38:36


 
นายประกิจ ธนาเลิศสมบูรณ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Tel 0 2288 4371 prakit.thb@thaigov.go.th
Update : 2014-11-06 09:13:31


 
นางสาวนิภาพร ประเสริฐศรี
MissNipaporn prasertsri
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และระบบการบริหาร

Tel 0 2288 4406 nipaporn_pss@thaigov.go.th
Update : 2014-11-10 14:14:14


 

นางเอมปรีดิ์ วัชรางกูร
Mrs.Empree
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลาง
Advisor to the Prime Minister on Social Bureau of central
Tel 0 2288 4321 Fax 0 2288 4323

Update : 2014-10-30 14:18:09


 
นางสาวดวงสุดา ศรียงค์
MissDuangsuda Sriyong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการต่างประเทศ
Director International Affairs Bureau
Tel 0 2288 4377 Fax 0 2288 4380

Update : 2014-11-07 10:19:14


 
นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี
Mrs.Nanthaigarn Swatdipakdi
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักโฆษก
Director Government Spokesman Bureau
Tel 0 2288 4387 Fax 0 2288 4390

Update : 2014-10-30 14:25:01


 

นายอิสระ ศิริวรภา
Mr.Isra Sirivarapa
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประสานงานการเมือง
Director Bureau of Politics Coordination
Tel 0 2288 4399 Fax 0 2288 4893
isra.srp@thaigov.go.th
Update : 2014-10-30 14:28:43


 
นางวิสุนี บุนนาค
Mrs.Visunee Bunnag
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม (ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนัก) สำนักประสานและติดตามนโยบาย
Advisor to the Prime Minister on Social Bureau of Policy Coordination and Monitor
Tel 0 2288 4440 Fax 0 2288 4447
visunee.bng@thaigov.go.th
Update : 2014-11-06 15:19:42


 
นางนงนุช ธนเศรษฐ
Mrs.Nongnuch Thanasate
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพิธีการและเลขานุการ
Director Protocol and Secretariat Affairs Bureau
Tel 0 2288 4342 Fax 0 2288 4443
nongnuch@thaigov.go.th
Update : 2014-11-10 16:18:08


 

นางชนิดา เกษมสุข
Mrs.Chanida kasemsook
ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนัก สำนักแบบพิธีและรับรอง
Director Formality and Reception Bureau
Tel 0 2288 4347 Fax 0 2288 4349
chanida.kss@thaigov.mail.go.th
Update : 2014-10-30 14:38:41


 
นายสุรพล สันตยานนท์
Mr.Surapon Suntayanon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสถานที่และรักษาความปลอดภัย
Director Household and Security Bureau
Tel 0 2288 4353 Fax 0 2288 4485
surapon.stn@thaigov.mail.go.th
Update : 2014-10-30 14:41:21


 
นางสาวเอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ
MissEamon Potongsangarun
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2288 4369 Fax 0 2288 4376
eamon.ptr@thaigov.mail.go.th
Update : 2014-11-07 10:27:58


 

นางสาวขวัญรักษ์ สุขสมหทัย
MissKhwanrak Suksomhatai
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2288 4416 Fax 0 2288 4430
khwanrak.sst@thaigov.go.th
Update : 2014-11-07 10:31:16


 
นางสาวชัชพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
MissChatchaporn Sanitwong na Ayuthaya
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2288 4417 Fax 0 2288 417
Chutporn.snw@thaigov.mail.go.th
Update : 2014-11-07 10:42:47


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400