นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)
The Secretariat of the Prime Minister

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ
Government House, Thanon Pissanulok
Dusit
Bangkok
Tel 0 2288 4000
http://spm.thaigov.go.th
Update : 2014-10-06 14:08:28


 

พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง
Pol.Maj.Gen. Thawat Boonfueng
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (รักษาการ)
Secretary-General to the Prime Minister(Acting)
Tel 0 2288 4029 Fax 0 2288 4017

Update : 2012-03-05 14:09:27


 
นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
Mr.Prasit Chaivirattana
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Political Affairs
Tel 0 2288 4045 Fax 0 2288 4047

Update : 2012-02-20 15:35:58


 
พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง
Pol.Maj.Gen.Thawat Boonfueng
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Political Affairs
Tel 0 2288 4051 Fax 0 2288 4053

Update : 2012-02-21 10:43:19


 

นายถวิล เปลี่ยนศรี
Mr.Thavin Painsri
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 0 2288 4000 Fax 0 2288 4323

Update : 2012-02-20 15:58:58


 
นายวิเชียร ชวลิต
Mr.Vichear Chovalit
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 0 2288 4000 Fax 0 2288 4323

Update : 2012-02-20 16:06:48


 
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์
Mr.Vira Rojpojchanarat
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 0 2288 4442 Fax 0 2288 4442
weera.rpr@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:39:56


 

นายจตุรงค์ ปัญญาดิลก
Mr.jaturong Panyadilok
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ
Advisor to the Prime Minister
Tel 0 2288 4166 Fax 0 2288 4167

Update : 2012-02-20 16:31:21


 
นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
MissRenu Tunkachivangoon
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 0 2288 4315 Fax 0 2288 4317
renu.tkg@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:43:17


 
นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์
Mrs.Tapanee Ajarawong
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 0 2288 4309 Fax 0 2288 4432
tapanee.ajw@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-03-20 08:42:16


 

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์
Mrs.Patcharaporn Intreyonk
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General to the Prime Minister for Administrative Affairs
Tel 0 2288 4300 Fax 0 2288 4000 ext.4800
patcharaporn.isy@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-04-23 11:01:49


 


ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ
Advisor to the Prime Minister on Domestic Affairs
Tel 0 2288 4309 Fax 0 2288 4432

Update : 2012-03-20 08:43:49


 


ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านประสานกิจการต่างประเทศ
Advisor to the Prime Minister on Foreign Relations

Update : 2012-04-23 11:02:47


 

นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม
Mrs.Nicha Hiranburana Thuvatham
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4463 Fax 0 2288 4465
nicha.hrn@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:46:07


 
นายสมบัติ วัฒน์พานิช
Mr.Sombat Vadpanich
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4455 Fax 0 2288 4454
sombat.wpn@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:46:52


 
นายจรัสโรจน์ บถดำริห์
Mr.Charasroj Bothdamrih
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4319 Fax 0 2288 4000 ext.4807
jarasroj.bdr@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 14:22:00


 

นางวิสุนี บุนนาค
Mrs.Visunee Bunnag
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ด้านสังคม
Advisor to the Prime Minister on Social
Tel 0 2288 4466 Fax 0 2288 4468
visunee.bng@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:48:06


 
นางนันทิกาญจน์ สวัสดิ์ภักดี
Mrs.Nanthigarn Swatdipakdi
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประสานการบริหารราชการ
Specialist on Administration Coordination
Tel 0 2288 4460 Fax 0 2288 4462
nanthigarn.swd@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:50:11


 
นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์
Mr.Pongsak Siriwong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลาง
Director Bureau of central Administration
Tel 0 2288 4321 Fax 0 2288 4323
pongsak.srw@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:50:59


 

นางนกุลยา รัตนโสภณ
Mrs.Nakoolaya Ratanasophon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักการต่างประเทศ
Director International Affairs Bureau
Tel 0 2288 4377 Fax 0 2288 4380
nakulya.rtp@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:51:43


 
นางปรารถนา สุทิน
Mrs.Prathana Sutin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักโฆษก
Director Government Spokesmen Bureau
Tel 0 2288 4387 Fax 0 2288 4390
prathana.sut@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:52:35


 
นายอิสระ ศิริวรภา
Mr.Isra Sirivarapa
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประสานงานการเมือง
Director Bureau of Politics Coordination
Tel 0 2288 4399 Fax 0 2288 2090
isra.srp@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:53:18


 

นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ
MissPranee Sriprasert
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพิธีการและเลขานุการ
Director Protocol and Secretariat Affairs Bureau
Tel 0 2288 4342 Fax 0 2288 4349
pranee.sps@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:53:58


 


ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักแบบพิธีและรับรอง
Director Formality and Reception Bureau
Tel 0 2288 4000 ext. 4577 Fax 0 2288 4349

Update : 2012-03-22 11:53:56


 
นายพิไชย โอบายะวาทย์
Mr.Pichai Obayawat
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักสถานที่และรักษาความปลอดภัย
Director Household and Security Bureau
Tel 0 2288 4350 Fax 0 2288 4000 ext. 4837
pichai.obw@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:55:06


 

นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์
Mrs.Patharaporn Thitiyaporn
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director Information and Communication Technology Center
Tel 0 2288 4368 Fax 0 2288 4376
patharaporn.ttp@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:56:12


 
นางสาวชัชพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
MissChatchaporn Sanitwong na Ayuthaya
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2288 4417 Fax 0 2288 4000 ext.4991
chutporn.snw@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 14:17:42


 
นางสาวเอมอร โพธิ์ทองแสงอรุณ
MissEamon Potongsangarun
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2288 4415 Fax 0 2288 4000 ext.4991
eamon.ptr@thaigov.mail.go.th
Update : 2012-02-21 09:58:15


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400