นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ
The Bureau of the Budget

ถนนพระรามที่ 6
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Thanon Rama VI,
Phayathai,
Bangkok 10400
Tel 0 2273 9022, 0 2273 9027-8, 0 2265 1000
Fax 0 2618 5217
www.bb.go.th
Update : 2014-10-06 14:15:18


 

นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธุ์
MissNiramon Panichpongpun
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ กองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ
Director, Area and Foreign Administration for Integrated Budget Preparation Division Area and Foreign Administration for Integrated Budget Preparation Division
Tel 08 5488 9543 panichmon@bb.go.th
Update : 2018-03-15 11:15:12


 
หม่อมราชวงค์รณจักร จักรพันธุ์
M.R.Ronnachak Chakrabandhu
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1 กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1
Director, National Security Sector Budget Preparation 1 Division National Security Sector Budget Preparation 1 Division
Tel 08 5488 9533 Rannachak@bb.go.th
Update : 2018-03-15 10:44:56


 
นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
Mr.Chalermphol Pensoot
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2
Director, Economic Sector Budget Preparation 2 Division Economic Sector Budget Preparation 2 Division
Tel 08 1648 9473 Chalermphol@bb.go.th
Update : 2018-03-15 10:51:34


 

นายสุรยุทธ ศรีประเสริฐ
Mr.Surayuth Sriprasert
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9753, 08 5488 9540
Update : 2018-03-14 16:00:09


 
นายภาณุ จันทร์เจียวใช้
Mr.Panu Chanchauchai
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Directer, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 08 7071 5775
Update : 2018-03-14 15:30:55


 
นางดวงตา ตันโช
Mrs.Duangta Tancho
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9426,08 7065 4884
Update : 2018-03-14 15:51:05


 

นายประยงค์ ตั้งเจริญ
Mr.Prayong Tangcharoen
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Directer, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9992, 08 5488 9532
Update : 2018-03-14 15:50:08


 
นายสรวิชญ์ กนกวิจิตร
Mr.Soravitch Kanokvichit
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
Southern Border Provinces Administration Centre Southern Border Provinces Administration Centre
Tel 08 1345 4564
Update : 2018-03-15 14:13:37


 
นางพิมพร โอวาสิทธิ์
Mrs. Pimporn Ovasith
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 08 1849 0289
Update : 2018-03-15 14:35:22


 

นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง
MissKanokrat Khuntong
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2
Director, Budget Preparation Area 2 Division Budget Preparation Area 2 Division
Tel 08 1836 9838
Update : 2018-03-15 09:16:39


 
นางศรีพา ปานกุล
Mrs. Sripa Pahnkul
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ กองจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
Director, Special Public Organizations and State Owned Enterprises Budget Preparation Division Special Public Organizations and State Owned Enterprises Budget Preparation Division
Tel 08 9155 5116
Update : 2018-03-15 11:16:47


 
นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
Mr.Sommai Lakananuruk
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 0 2618 5048, 0 2265 1041, 08 7074 1661
Update : 2018-03-15 14:33:35


 

นางศศิกาญจน์ จันทรทิม
Mrs. Sasikarn Chuntaratim
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director, Administration Development Group Administration Development Group
Tel 08 7064 8558
Update : 2018-03-14 16:22:47


 
นางวิลาวัลย์ เธียรสุคนธ์
Mrs. Wilawan Thiansukhon
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5
Director, Budget Preparation Area 5 Division Budget Preparation Area 5 Division
Tel 08 4438 4835
Update : 2018-03-15 09:55:38


 
นางสาวรัชนี เครือรัตน์
MissRuchanee Kruarat
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ
Director, Budgeting Human Resource Development Institute Budgeting Human Resource Development Institute
Tel 08 1689 4422 ruchanee@bb.go.th
Update : 2018-03-15 14:55:39


 

นายพิชัย Kumrang
Mr.Pichai คุ้มหรั่ง
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ 1 กองมาตรฐานงบประมาณ 1
Director, Budgeting Standard 1 Division Budgeting Standard 1 Division
Tel 08 1643 5987
Update : 2018-03-15 11:36:57


 
นางเพชรัตน์ เสรีพันธ์พานิช
Mrs. Petcharat Serephanpanich
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์การงบประมาณ กองยุทธศาสตร์การงบประมาณ
Director, Budgeting Strategic Division Budgeting Strategic Division
Tel 08 1836 9822
Update : 2018-03-15 11:41:55


 
นายเสนีย์ ชีพทองคำ
Mr.Seni Cheepthongkham
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director, Information Technology Center Information Technology Center
Tel 08 1447 8744
Update : 2018-03-15 11:43:26


 

นางดรงค์รัตน์ กล้าหาญ
Mrs. Darongrat Klahan
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2
Director, Social Sector Budget Preparatiaon 2 Division Social Sector Budget Preparatiaon 2 Division
Tel 08 6060 2307
Update : 2018-03-15 11:00:28


 
นายวิจารณ์ จันทร์ดาประดิษฐ์
Mr.Vichan Chandapradith
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 16 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 16
Director, Budget Preparation Area 16 Division Budget Preparation Area 16 Division
Tel 08 1559 1445
Update : 2018-03-15 10:23:31


 
นายพนม แฝงฤทธิ์
Mr.Panom Faengrit
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17
Director, Budget Preparation Area 17 Division Budget Preparation Area 17 Division
Tel 08 4438 4829
Update : 2018-03-15 10:25:27


 

นายส่งเสริม รุ่งรักสกุล
Mr.Songserm Roongrukskul
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 18 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 18
Director, Budget Preparation Area 18 Division Budget Preparation Area 18 Division
Tel 08 1817 6667
Update : 2018-03-15 10:40:06


 
นางสาวมลฤดี อภิชนาพงศ์
MissMonruedee Apichanapong
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร
Director, General Administration Budget Preparation Division General Administration Budget Preparation Division
Tel 08 1836 9764
Update : 2018-03-15 14:10:12


 
นางนาฏยา สังข์วรรณะ
Mrs. Nardtaya Sungwanna
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 12 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 12
Director, Budget Preparation Area 12 Division Budget Preparation Area 12 Division
Tel 08 6068 1912
Update : 2018-03-15 10:12:35


 

นางสาววันทนีย์ ทรัพเสนาะย์
MissWantanee Subtanee
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15
Director, Budget Preparation Area 15 Division Budget Preparation Area 15 Division
Tel 08 4438 4839
Update : 2018-03-15 14:09:30


 
นางสาวศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์
MissSarintip Tanavichitpun
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 13 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 13
Director, Budget Preparation Area 13 Division Budget Preparation Area 13 Division
Tel 08 4438 4840
Update : 2018-03-15 10:14:43


 
นางรัชนีพร ชัยพิพัฒน์
MissRatchaneeporn Chaipiphat
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14
Director, Budget Preparation Area 14 Division Budget Preparation Area 14 Division
Tel 08 1913 4137
Update : 2018-03-15 10:17:55


 

นายสมมิตร โตรักตระกูล
Mr.Sommitr Toraktrakul
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 กองจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2
Director, National Security Sector Budget Preparation 2 Division National Security Sector Budget Preparation 2 Division
Tel 08 1642 9519
Update : 2018-03-15 10:47:46


 
นางศุภสิริ เสนาฤทธิ์
Mrs. Supasiri Senarith
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 4
Director, Social Sector Budget Preparatiaon 4 Division Social Sector Budget Preparatiaon 4 Division
Tel 08 4438 4832
Update : 2018-03-15 11:13:15


 
นางระวิวรรณ ชัยกะเสวี
Mrs. Rawiwan Chaikasewee
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1
Director, Social Sector Budget Preparatiaon 1 Division Social Sector Budget Preparatiaon 1 Division
Tel 08 7074 1991
Update : 2018-03-15 10:58:10


 

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
Mr.Dechapiwat Na Songkhla
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Direcctor, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9988,08 1623 3342
Update : 2018-03-14 15:25:32


 
นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
Mr.Punlop Saksoponkun
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Directer, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9997, 0 2618 5100, 08 7068 2332
Update : 2018-03-14 15:29:56


 
นายภูมิรักษ์ ชมแสง
Mr.Poomruksa Chomsaeng
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Directer, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9484, 08 7063 5335
Update : 2018-03-14 15:48:16


 

นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์
Mrs. Yaowalux Champeeratana
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Director, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 0 2265 1053, 08 1826 4861
Update : 2018-03-15 14:42:43


 
นางวิยดา โชติรัตนะศิริ
Mrs.Viyada Chotrattanasiri
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Directer, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9919, 08 7068 1001
Update : 2018-03-14 15:48:55


 
นายสมชัย รอดเรือง
Mr.Somchai Rodruang
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9422, 08 5488 9537 somchair@bb.go.th
Update : 2018-03-14 16:03:11


 

นายทวีศักดิ์ ชพานนท์
Mr.Taweesak Chapanon
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 08 5488 9534
Update : 2018-03-14 16:04:51


 
นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์
Mrs.Yaowaluk Champeeratana
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Head, Anti - Corruption Center Anti - Corruption Center
Tel 0 2265 1053, 08 1826 4861
Update : 2018-03-14 16:25:11


 
นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม
MissSiluck Punnoum
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 08 5488 9541 siluck@bb.go.th
Update : 2018-03-14 15:58:28


 

นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
Mr.Akasit Yutthachaiwarakul
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบ กองกฎหมายและระเบียบ
Director, Legal and Regulation Division Legal and Regulation Division
Tel 08 1836 9837 akasit@bb.go.th
Update : 2018-03-15 09:11:30


 
นางพรทิพย์ สูตะบุตร
Mrs.Porntip Sutabutra
ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานผู้อำนวยการ
Director, Office of the Director Office of the Director
Tel 08 1836 9776
Update : 2018-03-15 09:09:23


 
นางอมรรัตน์ ภูมิวสนะ
Mrs. Amonrat Phumiwasana
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1
Director, Budget Preparation Area 1 Division Budget Preparation Area 1 Division
Tel 0 2265 1175, 08 1173 0218
Update : 2018-03-15 09:14:07


 

นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง
MissKanokrat Khuntong
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2
Director, Budget Preparation Area 2 Division Budget Preparation Area 2 Division
Tel 08 1836 9838
Update : 2018-03-15 09:16:35


 
นายอนันต์ ปานคล้าย
Mr.Anan Panklai
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3
Director, Budget Preparation Area 3 Division Budget Preparation Area 3 Division
Tel 08 4438 4825
Update : 2018-03-15 09:42:38


 
นายธีรเดช ถิรพร
Mr.Theeradech Thiraporn
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4
Director, Budget Preparation Area 4 Division Budget Preparation Area 4 Division
Tel 08 5990 2211
Update : 2018-03-15 09:45:03


 

นายอนันต์ แก้วกำเนิด
Mr.Anan Kaewkumnoed
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
Director, Economic Sector Budget Preparation 4 Division Economic Sector Budget Preparation 4 Division
Tel 08 1836 9813 anan@bb.go.th
Update : 2018-03-15 10:55:13


 
นายสุพัฒน์ นาครัตน์
Mr.Supat Nakarat
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6
Director, Budget Preparation Area 6 Division Budget Preparation Area 6 Division
Tel 08 7063 7667
Update : 2018-03-15 09:58:24


 
นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
Mr.Koranin Kanchanomai
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1
Director, Economic Sector Budget Preparation 1 Division Economic Sector Budget Preparation 1 Division
Tel 08 1632 5659 koranin.k@bb.go.th
Update : 2018-03-15 10:49:39


 

นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ
Mr.Phayungsak Kornjareon
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7
Director, Budget Preparation Area 7 Division Budget Preparation Area 7 Division
Tel 08 1822 5988
Update : 2018-03-15 10:01:04


 
นางลัดดา จันทร์เอียด
Mrs. Ladda Chaneid
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 8 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 8
Director, Budget Preparation Area 8 Division Budget Preparation Area 8 Division
Tel 08 1849 9036
Update : 2018-03-15 10:03:37


 
นายชุมพล เด็จดวง
Mr.Chumpol Dejduang
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9
Director, Budget Preparation Area 9 Division Budget Preparation Area 9 Division
Tel 08 1836 9782
Update : 2018-03-15 10:06:39


 

นางสาวชวนชม กิจพันธ์
MissChuanchom Ketpune
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9919, 08 1810 5888 chuanchom@bb.go.th
Update : 2018-03-14 15:57:37


 
ว่าที่ร้อยตรีกิติศักดิ์ ปั้นประดิษฐ์
Acting SubLt.Kitisak Pantpradit
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10
Director, Budget Preparation Area 10 Division Budget Preparation Area 10 Division
Tel 08 1703 5880
Update : 2018-03-15 10:08:30


 
นายสารสิน ศิริถาพร
Mr.sarasin Sirithaporn
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 11 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 11
Director, Budget Preparation Area 11 Division Budget Preparation Area 11 Division
Tel 08 1694 3629
Update : 2018-03-15 10:10:27


 

นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ
Mrs.Alisa Pinprasert
ผู้อำนวยการกองนโยบายงบประมาณ กองนโยบายงบประมาณ
Director, Budgeting Policy Division Budgeting Policy Division
Tel 08 5488 9546 alisa@bb.go.th
Update : 2018-03-15 11:19:15


 
นายบุญชู ประสพกิจถาวร
Mr.Boonchu Prasopkijtavorn
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Assistant Director, Bureau of the Budget Bureau of the Budget
Tel 02 265 1158, 08 5488 9542 boonchu@bb.go.th
Update : 2018-03-14 16:15:19


 
นายอนุชา ภาระนันท์
Mr.Anucha Paranan
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ กองพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ
Director, Budgeting Management Development Division Budgeting Management Development Division
Tel 08 5488 9535 anucha@bb.go.th
Update : 2018-03-15 11:35:22


 

นายวีรศักดิ์ นิจสุนกิจ
Mr.weerasak Nitsunkit
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director, Internal Audit Group Internal Audit Group
Tel 0 2618 1848, 08 4438 4842 weerasak@bb.go.th
Update : 2018-03-14 16:20:02


 
นางครองทรัพย์ จิรชัยศรี
Mrs.Krongsup Jirachaisri
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3
Director, Economic Sector Budget Preparation 3 Division Economic Sector Budget Preparation 3 Division
Tel 08 5488 9539
Update : 2018-03-15 10:53:32


 
นายสาลี่ สุขเกิด
Mr.Salee Sukkerd
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 กองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3
Director, Social Sector Budget Preparatiaon 3 Division Social Sector Budget Preparatiaon 3 Division
Tel 08 5488 9544 salee.s@bb.go.th
Update : 2018-03-15 11:10:55


 

นางนุชจรี ณ สงขลา
Mrs.Nutjaree Nasonghla
ผู้อำนวยการกองประเมินผล 1 กองประเมินผล 1
Director, Evaluation 1 Division Evaluation 1 Division
Tel 08 9134 5967 Nutjaree@bb.go.th
Update : 2018-03-15 11:20:42


 
นายเจษฎา บรรเลงจิต
Mr.Jesada Banlengchit
ผู้อำนวยการกองประเมินผล 2 กองประเมินผล 2
Director, Evaluation 2 Division Evaluation 2 Division
Tel 08 7064 3993
Update : 2018-03-15 11:32:48


 
นายฐิติพร คล่องแคล่ว
Mr.Thitiporn Klongklawe
ผู้อำนวยการกองมาตรฐานงบประมาณ 2 กองมาตรฐานงบประมาณ 2
Director, Budgeting Standard 2 Division Budgeting Standard 2 Division
Tel 08 7064 4004 thitiporn@bb.go.th
Update : 2018-03-15 11:39:22


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400