นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ
The Bureau of the Budget

ถนนพระรามที่ 6
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
Thanon Rama VI,
Phayathai,
Bangkok 10400
Tel 0 2273 9022, 0 2273 9027-8, 0 2265 1000
Fax 0 2618 5217
www.bb.go.th
Update : 2014-10-06 14:15:18


 

นายสารสิน ศิริถาพร
Mr.sarasin Sirithaporn
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 11 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 11
Director Budget Preparation Area 11 Division

Update : 2016-12-07 11:10:28


 
นายพัลลภ ศักดิ์โสภณกุล
Mr.Punlop Saksoponkun
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Directer Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9502
Update : 2016-12-06 18:36:23


 
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
Mr.Dechapiwat Na Songkhla
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Directer Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9429
Update : 2016-12-06 18:28:33


 

นางสาวจิราภรณ์ ตันติวงศ์
MissChiraporn Tantiwong
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Directer Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9992
Update : 2016-12-06 18:32:49


 
นายเกริกพงษ์ เกสรทอง
Mr.Krirkpong Kesorntong
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9411,08 70681771
Update : 2016-12-06 19:00:47


 
นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์
MissAmornvadee Chuckpaivong
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9524,08 7068 1441
Update : 2016-12-07 10:58:02


 

นางพนิดา ไพศาลยกิจ
Mrs.Panida Paisalyakit
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Directer Bureau of the Budget
Tel 0 2618 5049
Update : 2016-12-06 18:39:58


 
นายภูมิรักษ์ ชมแสง
Mr.Poomruksa Chomsaeng
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9361
Update : 2016-12-06 19:17:41


 
นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
Mr.Sommai Lakananuruk
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor Bureau of the Budget
Tel 08 7068 2882
Update : 2016-12-06 19:06:16


 

นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์
Mrs.Yaowaluk Champeeratana
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor Bureau of the Budget
Tel 08 7064 4114
Update : 2016-12-07 10:48:52


 
นางวิยดา โชติรัตนะศิริ
Mrs.Viyada Chotrattanasiri
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor Bureau of the Budget
Tel 08 7068 1001
Update : 2016-12-06 19:14:15


 
นายสารสิน ศิริถาพร
Mr.sarasin Sirithaporn
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 18 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 18
Director Budget Preparation Area 18 Division

Update : 2016-12-07 11:13:29


 

นางสาวกนกรัตน์ ขุนทอง
MissKanokrat Khuntong
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2
Director Budget Preparation Area 2 Division
Tel 08 1836 9838
Update : 2016-12-07 11:17:47


 
นางครองทรัพย์ จิรชัยศรี
Mrs.Krongsup Jirachaisri
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 16 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 16
Director Budget Preparation Area 16 Division
Tel 08 5488 9539
Update : 2016-12-07 11:22:35


 
นายชุมพล เด็จดวง
Mr.Chumpol Dejduang
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 9
Director Budget Preparation Area 9 Division

Update : 2016-12-07 11:28:03


 

นายสาลี่ สุขเกิด
Mr.Salee Sukkerd
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5
Director Budget Preparation Area 5 Division
Tel 08 5488 9544 salee.s@bb.go.th
Update : 2016-12-07 11:30:44


 
นางสาวพรทิพย์ กุลไพจิตร
MissPorntip Kulpaijitr
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14 สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 14

Tel 08 5488 9545 Porntipk@bb.go.th
Update : 2015-07-23 09:56:04


 
นายสมชัย รอดเรือง
Mr.Somchai Rodruang
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7 สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7

Tel 08 5488 9537 somchair@bb.go.th
Update : 2015-07-23 09:34:02


 

นายฐิติพร คล่องแคล่ว
Mr.Thitiporn Klongklawe
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6 สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 6

Tel 08 7064 4004 thitiporn@bb.go.th
Update : 2015-07-23 09:32:27


 
นางรัชนี งามพัฒนพงศ์ชัย
Mrs.Ruschanee Ngarmpattanapongchai
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 13 สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 13

Tel 08 7074 2882 ruschanee@bb.go.th
Update : 2015-07-23 09:46:43


 
นางนุชจรี ณ สงขลา
Mrs.Nutjaree Nasonghla
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5 สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 5

Tel 08 5488 9536 Nutjaree@bb.go.th
Update : 2015-07-23 09:28:46


 

นางสาวนิรมล พานิชพงษ์พันธุ์
MissNiramon Panichpongpun
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 12 สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 12

Tel 08 5488 9543 panichmon@bb.go.th
Update : 2015-07-23 09:44:58


 
ม.ร.ว.รณจักร จักรพันธุ์
Mr.Ronnachak Chakrabandhu
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4 สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 4

Tel 08 54889533 Rannachak@bb.go.th
Update : 2015-07-23 09:25:56


 
นายสมคิด ชัยกะเสวี
Mr.Somkid Chaikasewi
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3

Tel 08 7074 1881 Somkid@bb.go.th
Update : 2015-07-23 09:27:14


 

นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
Mr.Chalermphol Pensoot
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1

Tel 08 1836 9817 Chalermphol@bb.go.th
Update : 2015-07-23 09:14:40


 
นายภาณุ จันทร์เจียวใช้
Mr.Panu Chanchauchai
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Directer Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9886,08 7071 5775
Update : 2016-12-06 18:44:06


 
นางดวงตา ตันโช
Mrs.Duangta Tancho
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9379,08 7065 4884
Update : 2016-12-06 18:57:25


 

นายประยงค์ ตั้งเจริญ
Mr.Prayong Tangcharoen
ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Senior Advisor Bureau of the Budget

Update : 2016-12-06 19:20:16


 
นายพนิต สงห์สาย
Mr.Panit Singsai
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17

Tel 08 7063 4994 panit.s@bb.go.th
Update : 2015-07-23 10:01:21


 
นายวันวิชัย คุ้มเปลี่ยน
Mr.Vanvichai Kumplean
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ สำนักจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่และการบูรณาการงบประมาณในการบริหารราชการในต่างประเทศ

Tel 08 7074 6446 Vanvichai@bb.go.th
Update : 2015-07-23 09:12:27


 

นางณิชยา ลิขิตเดชาโรจน์
Mrs.Nichaya Likitdecharoj
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณเพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10

Tel 08 5488 9529 nichaya@bb.go.th
Update : 2015-07-23 09:40:40


 
นางสาวรัชนี เครือรัตน์
MissRachanee Kruarai
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15 สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 15

Tel 08 5488 9547 ruchanee@bb.go.th
Update : 2015-07-23 09:57:40


 
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
Mr.Somsak Chotrattanasiri
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Director Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9423, 08 1252 1111 Fax 0 2273 9222
somsak.c@mail.go.th, somsak5502@gmail.com
Update : 2015-07-08 10:37:58


 

นายวีระยุทธ ปั้นน่วม
Mr.Verayut Pannoum
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Deputy Director Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9492,08 1485 3482, 08 5661 9945 Fax 0 2618 5039
verayut@bb.go.th
Update : 2015-07-08 09:49:39


 
นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์
MissAmornvadee Chuckpaivong
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงบประมาณ
Budget Strategy Group Bureau of the Budget
Tel 0 2273 9524,08 7068 1441
Update : 2016-12-07 10:45:33


 
นางดวงตา ตันโช
Mrs.Duangta Tancho
ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักอำนวยการ
Director General Administration Office
Tel 08 7065 4884, 0 2273 9835 Fax 0 2273 9379
duangta.t@bb.go.th
Update : 2015-07-08 10:09:57


 

นายประยงค์ ตั้งเจริญ
Mr.Prayong Tangcharoen
ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Director Information Technology Center
Tel 08 5488 9550 prayong@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:46:33


 
นางสาวศิลักษณ์ ปั้นน่วม
MissSiluck Punnoum
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการงบประมาณ
Director Human Resource Development Institute
Tel 08 5488 9541 siluck@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:48:34


 
นายเอกสิทธิ์ ยุทธชัยวรกุล
Mr.Akasit Yutthachaiwarakul
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบ สำนักกฎหมายและระเบียบ
Director Legal and Regulations Office
Tel 08 1836 9837 akasit@bb.go.th
Update : 2015-07-08 16:04:23


 

นางวิยดา โชติรัตนะศิริ
Mrs.Viyada Chotrattanasiri
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร สำนักจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร
Director General Administration Budget Preparation Office
Tel 08 7068 1001 viyada@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:35:26


 
นายภาณุ จันทร์เจียวใช้
Mr.Panu Chanchauchai
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 1
Director Director of National Security Budget Preparation Office 1
Tel 08 7071 5775 Fax 0 2273 9224
panu@bb.go.th
Update : 2014-12-02 16:52:36


 
นายทรงยศ โรจนวีระ
Mr.Songyoth Rojanaveera
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2 สำนักจัดทำงบประมาณด้านความมั่นคง 2
Director National Security Budget Preparation Office 2
Tel 08 7068 2992 songyoth@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:36:21


 

นางมนชิดา เจียรไพศาลเจริญ
Mrs.Monchida Chearapisanjaroen
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1 สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 1
Director Economic Sector Budget Preparation Office 1
Tel 08 7068 2002 monchida@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:34:11


 
นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์
Mrs. Yaowaluk Champeeratana
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2 สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2
Director Economic Sector Budget Preparation Office 2
Tel 08 7064 4114 yaowaluxc@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:34:54


 
นายอนันต์ แก้วกำเนิด
Mr.Anan Kaewkumnoed
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3 สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 3
Director Economic Sector Budget Preparation Office 3
Tel 08 1836 9813 anan@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:40:18


 

นายกรณินทร์ กาญจโนมัย
Mr.Koranin Kanchanomai
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4 สำนักจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 4
Director Economic Sector Budget Preparation Office 4
Tel 08 1836 6805 koranin.k@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:40:53


 
นายภูมิรักษ์ ชมแสง
Mr.Poomruksa Chomsaeng
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1 สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 1
Director Social Sector Budget Preparation Office 1
Tel 08 7063 5335 poomruk@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:41:21


 
นางสาวอมรวดี จักรไพวงศ์
MissAmornvadee Chuckpaivong
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2 สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2
Director Social Sector Budget Preparation Office 2
Tel 08 7071 5225 amornvadee@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:39:32


 

นางสาวชวนชม กิจพันธ์
MissChuanchom Ketpune
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3 สำนักจัดทำงบประมาณด้านสังคม 3
Director Social Sector Budget Preparation Office 3
Tel 08 7074 3223 chuanchom@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:39:08


 
นายเกริกพงษ์ เกสรทอง
Mr.Krirkpong Kesorntong
ผู้อำนวยการสำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ สำนักจัดทำงบประมาณองค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
Director Special Public Organizations and State Owned Enterprises Budget Preparation Office
Tel 08 7068 1771 krirkpong@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:31:19


 
นายสมหมาย ลักขณานุรักษ์
Mr.Sommai Lakananuruk
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนงบประมาณ สำนักนโยบายและแผนงบประมาณ
Director Budget Policy and Planning Office
Tel 08 7074 1661 sommai@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:37:24


 

นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ
Mrs.Alisa Pinprasert
ผู้อำนวยการสำนักประเมินผล สำนักประเมินผล
Derector Evaluation Office
Tel 08 5488 9546 alisa@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:36:48


 
นายประสิทธิ์ ชูเมือง
Mr.Prasit Chumuang
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาระบบงบประมาณและการจัดการ
Director Budget System and Management Development Office
Tel 08 7050 8282 Fax 0 2618 5117, 0 2273 9520
prasit_ch@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:49:26


 
นายบุญชู ประสพกิจถาวร
Mr.Boonchu Prasopkijtavorn
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักมาตรฐานงบประมาณ
Director Budget Standard Office
Tel 08 5488 9542 boonchu@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:33:12


 

นายอนุชา ภาระนันท์
Mr.Anucha Paranan
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Management Development Group
Tel 08 1816 4398 anucha@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:50:13


 
นายวีรศักดิ์ นิจสุนกิจ
Mr.weerasak Nitsunkit
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2618 5043 weerasak@bb.go.th
Update : 2015-07-08 15:51:06


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400