นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Office of the National Security Council

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Government House, Thanon Pissanulok
Dusit,
Bangkok 10300
Tel 0 2629 8000
Fax 0 2629 8056
www.nsc.go.th
Update : 2014-10-06 14:17:32


 

พลเอกทวีป เนตรนิยม

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Secretary General of the National Security Council Office of the National Security Council
Tel 0 2629 8096-98 Fax 0 2629 8095

Update : 2015-10-06 14:21:02


 
นายปกรณ์ ศรีจันทร์งาม

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Deputy Secretary-General NSC Office of the National Security Council
Tel 0 2629 8000 #2022 Fax 0 2629 8087

Update : 2016-02-10 15:25:49


 
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
DEPUTY SECRETARY-GENERAL NSC Office of the National Securit y Council
Tel 02-629-8000 # 2020
Update : 2016-02-10 15:27:08


 

นายวีระ อุไรรัตน์

รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Deputy Secretary-General NSC Office of the National Securit y Council
Tel 02-629-8000 #8084
Update : 2016-03-03 10:34:01


 
นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ
Mr.SING VISESPOCHANAKIT
รักษาราชการที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Acting Advisor on Security Coordinatin Office of the National Securit y Council
Tel 0 2629 8000 Fax 0 2629 8056
SVNSC@HOTMAI.COM
Update : 2016-02-10 15:45:15


 
นางสาวชลิดา โชไชย

รักษาราชการที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง
Director Secretary General Office
Tel 02-629-8000 # 4504 -
Update : 2016-02-10 15:35:02


 

พลโทวรวุฒิ กิจพจน์
LTG.Worrawut Kijpojana
หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหาร กับ สมช.สนผ.กห. สำนักงานประสานภารกิจทางทหาร กับ สมช.สนผ.กห.
Chief of Military Affairs Coordinations Officers of the National Security Council, Office of Policy and Planning Office of the National Security Council
Tel 0 2629 8076 Fax 0 2629 8077-8
kijpoj_1632@hotmail.com
Update : 2014-11-26 15:14:43


 
พลตำรวจโทเทศา ศิริวาโท
Pol.Lt>Gen. Tesa Siriwato
ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ทำหน้าที่นายตำรวจประจำสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Commissioner (Liasion Officer to Office of the National Security Council)
Tel 0816934422 siriwato1635@hotmail.com
Update : 2014-11-27 10:06:17


 
นายสิทธินันท์ มานิตกุล
Mr.Sitthinun Manitkul
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านป้องปรามการก่อการร้าย/ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง สำนักผู้เชี่ยวชาญ
Specialist, Counter Terrorism/Director of Security Knowledge Development Group Expert Division/Security Knowledge Development Group
Tel 0 2142 0131,026298000#4512 Fax -
SMANITKUL@HOTMAIL.COM
Update : 2015-08-20 16:02:33


 

นายเกษม ทวีปัญญสกุล
Mr.Kasem Taveepanyaskul
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปัญหาความมั่นคงข้ามชาติ สำนักผู้เชี่ยวชาญ
Specialist, Transnational Security Issue Division Expert Division
Tel 0 2629 8000 #1601 Fax 0 2629 8048
kasem_nsc@hotmail.com
Update : 2016-02-10 15:49:06


 
นางจินตนา แก้วม่วง
Mrs.Chintana Kaewmuang
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Specialist, International Security Expert Division Office of the National Security Council
Tel 0 2629 8000 #1211 Fax 0 2629 8347

Update : 2015-08-20 13:45:43


 
นายนิพจน์ อัษญคุณ
Mr.Nipoj Usayakhun
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายในประเทศ สำนักผู้เชี่ยวชาญ
Specialist,Internal Affairs Expert Division EXPERT DIVISION
Tel 0 2629 8000 Fax 0 2629 8056
nipo2505@gmail.com
Update : 2016-02-10 15:37:29


 

นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์
Mr.Nanthapong Suwanarat
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักผู้เชี่ยวชาญ
Specialist/Assistant To Secretary Of Southern Border Provinces Administration Center Expert Division
Tel 0 2280 1258 Fax 0 2280 1241
pimm1966@hotmail.com
Update : 2014-11-27 10:13:30


 
นายสรพงศ์ ศรียานงค์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักผู้เชี่ยวชาญ
Acting Senior Expert on Security Strategy EXPERT DIVISION
Tel 0 2629 8000 Fax 0 2629 8056

Update : 2016-02-10 15:38:42


 
นายเกษม ทวีปัญญสกุล
Mr.Kasem Taveepanyaskul
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
Director, Directorate of Border Security and Neighboring Countries´ Affairs Directorate of Border Security and Neighboring Countries´ Affairs
Tel 0 2629 8000 # 1601 Fax 0 2629 8048
kasem_nsc@hotmail.com
Update : 2016-02-10 15:50:05


 

นางสาวชลิดา โชไชย
Mrs.Chalida Chochai
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
Director of International Security Strategybureau Director of International Security Strategybureau
Tel 0 2142 0179 Fax 0 2143 8672
CHADANSC@GMAIL.COM
Update : 2015-08-20 13:37:40


 
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
Mr.Somkiat Sriprasert
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ
Director Bureau of the Internal Security Strategy
Tel 0 2629 8000 #3311 Fax 0 2629 8068
SOMKIAT.S2801@HOTMAIL.COM
Update : 2015-08-20 13:31:25


 
นายอนุสรณ์ ธรรมกิตติคุณ
Mr.Anusorn Thamkittikhun
ผู้อำนวยการสำนักประเมินภัยคุกคาม สำนักประเมินภัยคุกคาม
Director Directorate of Threat Assessment
Tel 0 2629 8000 #2806 Fax 0 2629 8073

Update : 2015-08-20 13:50:29


 

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
Mr.Ruchakorn Napapornpipat
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง
Director of Directorate of Security Policy and Planing Directorate of Security Policy and Planing
Tel 0 2629 8000 Fax 0 2629 8347
nung9@hotmail.com
Update : 2016-02-10 15:52:52


 
นายฉัตรชัย บางชวด
Mr.Chatchai Bangchaud
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม
Director Strategic Security Southern Provinces and Ethnic Cuttures Bureau (SSE)
Tel 0 2142 0145 Fax 0 2143 9351
bc.chatchai@hotmail.com
Update : 2015-08-20 13:28:52


 
นางศิริวรรณ สุคนธมาน
Mrs.Siriwan Sukorndhaman
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
Director Directorate of Countering Trans National Threats
Tel 0 2142 0124 Fax 0 2143 9347
ssebastian@windowslive.com
Update : 2014-11-27 10:52:31


 

นายดนัย มู่สา
Mr.Danai Moosa
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
Director Bureau of Preparedness Strategy and Defense
Tel 0 2142 0117 Fax 0 2143 9346
d_moosa2010@hotmail.com
Update : 2015-08-20 13:49:25


 
นายปัญจะ เกษแก้ว
Mr.Panja Ketkaew
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Public Sector Development Group
Tel 0 2629 8000 #3408 Fax 0 2629 8061
PAN_3579@YAHOO.COM
Update : 2014-11-27 10:57:26


 
นายทรงเดช เหลืองวิไลย์
Mr.Trongdech Lueangwilai
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Auditor Internal Auditor Group
Tel 0 2629 8349 Fax 0 2629 8056
trongdech@nsc.go.th
Update : 2014-11-27 10:59:44


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400