นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Office of the National Security Council

ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก
ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
Government House, Thanon Pissanulok
Dusit,
Bangkok 10300
Tel 0 2629 8000
Fax 0 2629 8056
www.nsc.go.th
Update : 2014-10-06 14:17:32


 

พลเอกวัลลภ รักเสนาะ
GeneralWanlop Rugsanaoh
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Secretary-General of the National Security Council Office of the National Security Council
Tel 0 2629 8096-9 Fax 0 2629 8095
wanlop@nsc.go.th
Update : 2018-01-25 10:38:31


 
นายสมเกียรติ ศรีประเสริฐ
Mr.Somkiat Sriprasert
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Senior Advisor Of Office of the National Security Council
Tel 0 2629 8000 Fax 0 2629 8056

Update : 2018-03-14 10:42:00


 
นายสิงคิ์ วิเศษพจนกิจ
Mr.Sing Visespochanakit
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Deputy Secretary General of the National Security Council Office of the National Security Council
Tel 0 2629 8000 #2022 Fax 0 2629 8087
svnsc@hotmail.com
Update : 2018-01-26 12:54:32


 

นางสาวชลิดา โชไชย
Mrs.Chalida Chochai
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
DEPUTY SECRETARY-GENERAL NSC Office of the National Securit y Council
Tel 02-629-8000 # 4504
Update : 2018-01-23 10:34:01


 


รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Deputy Secretary-General NSC Office of the National Securit y Council
Tel 02-629-8000
Update : 2017-11-15 14:00:23


 
นางศิริวรรณ สุคนธมาน

รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประสานกิจการความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Acting Advisor on Security Coordinatin Office of the National Securit y Council
Tel 02-629-8000
Update : 2018-01-23 09:40:49


 

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
Mr.Ruchakarn Napapornpipat
รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Office of the National Securit y Council
Tel 02-629-8000 -
Update : 2018-01-23 10:34:37


 
นายดนัย มู่สา
Mr.Danai Moosa
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ
Director Bureau of Preparedness Strategy and Defense
Tel 0 2142 0117 Fax 0 2143 9346
d_moosa2010@hotmail.com
Update : 2015-08-20 13:49:25


 
นายเทอดไท ศรีอุประ
Mr.Therdtai Sriupara
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานเลขาธิการ
Director, Secretary General Office Secretary General Office
Tel 0 2629 8000 Fax 0 2629 8056

Update : 2018-01-26 15:09:16


 

นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์
Mr.Ruchakorn Napapornpipat
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนความมั่นคง สำนักนโยบายและแผนความมั่นคง
Director of Directorate of Security Policy and Planing Directorate of Security Policy and Planing
Tel 0 2629 8000 Fax 0 2629 8347
nung9@hotmail.com
Update : 2016-02-10 15:52:52


 
นายสรพงค์ ศรียานงค์
Mr.Sorapong Sriyanong
ผู้อำนวยการสำนักประเมินภัยคุกคาม สำนักประเมินภัยคุกคาม
Director, Directorate of Threat Assessment, NSC Directorate of Threat Assessment
Tel 0 2629 8000 #2801 Fax 0 2629 8072-73
sriyanongs@gmail.com
Update : 2018-01-25 10:47:50


 
นายสิทธินันท์ มานิตกุล

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

Tel 02-142-0117 Fax 02-143-9346

Update : 2018-01-23 10:30:15


 

นายเกษม ทวีปัญญสกุล
Mr.Kasem Taveepanyaskul
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน
Director, Bureau of Border Security Strategy and Neighboring Countries Affairs Directorate of Border Security and Neighboring Countries´ Affairs
Tel 0 2629 80491 Fax 0 2629 8048
kasem_nsc@hotmail.com
Update : 2018-01-25 10:43:54


 
นางศิริวรรณ สุคนธมาน
Mrs.Siriwan Sukorndhaman
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงเกี่ยวกับภัยคุกคามข้ามชาติ
Director Directorate of Countering Trans National Threats
Tel 0 2142 0124 Fax 0 2143 9347
ssebastian@windowslive.com
Update : 2014-11-27 10:52:31


 
นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์
Mr.Nanthapong Suwanarat
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม
Director, Bureau of Security Strategies for Southern Border Provinces and Ethnic Affairs Bureau of Security Strategies for Southern Border Provinces and Ethnic Affairs
Tel 0 2142 0151 Fax 0 2143 9351
pimm1966@hotmail.com
Update : 2018-01-25 10:53:01


 

นายฉัตรชัย บางชวด
Mr.Chatchai Bangchaud
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงภายในประเทศ
Director Bureau of the Internal Security Strategy
Tel 0 2629 8000 #3311 Fax 0 2629 8064
bc.chatchai@hotmail.com
Update : 2018-01-23 10:28:26


 
นายวรณัฐ คงเมือง

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงระหว่างประเทศ
Director of International Security Strategybureau Director of International Security Strategybureau
Tel 0 2142 0179 Fax 0 2143 8672

Update : 2018-01-23 10:33:13


 
นางชวนี แตงเกษม

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ป้องปรามการก่อการร้าย สำนักผู้เชี่ยวชาญ
Expert Division

Update : 2018-01-23 14:58:35


 

นายนิพจน์ อัษญคุณ
Mr.Nipoj Usayakhun
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงภายในประเทศ สำนักผู้เชี่ยวชาญ
Specialist,Internal Affairs Expert Division EXPERT DIVISION
Tel 0 2629 8000 Fax 0 2629 8056
nipoj05@gmail.com
Update : 2018-01-25 10:44:47


 
นายภพหล้า ปิยะปานันท์

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักผู้เชี่ยวชาญ
Specialist/Assistant To Secretary Of Southern Border Provinces Administration Center Expert Division
Tel 0 2280 1258 Fax 0 2280 1241

Update : 2018-01-23 15:05:25


 


ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านปัญหาความมั่นคงข้ามชาติ สำนักผู้เชี่ยวชาญ
Specialist, Transnational Security Issue Division Expert Division

Update : 2018-01-23 15:05:37


 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
Specialist, International Security Expert Division Office of the National Security Council
Tel 0 2629 8000 #1211 Fax 0 2629 8347

Update : 2018-01-23 14:40:12


 
นายปัญจะ เกษแก้ว
Mr.Panja Ketkaew
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director of Public Sector Development Group Public Sector Development Group
Tel 0 2629 8000 #3401 Fax 0 2629 8061
PAN_3579@YAHOO.COM
Update : 2018-01-26 09:20:50


 
นายรพี โล่ชัยยะกูล
Mr.Rapee Lochaiyakul
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้ความมั่นคง
Director of Security Knowledge Development Group Security Knowledge Development Group
Tel 0 2142 0136 Fax 02-143-9350
rapee.l@gmail.com
Update : 2018-01-25 13:49:14


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400