นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Office of the Council of State

1 ถนนพระอาทิตย์
พระนคร กรุงเทพฯ 10200
1 Thanon Phra Athit
Khet Phra Nakhon
Bangkok 10200
Tel 0 2222 0206-9, 0 2220 7600-9
Fax 0 2226 6201, 0 2226 3612
www.krisdika.go.th, www.lawreform.go.th
Update : 2019-01-07 12:59:22


 

นางสาวจารุวรรณ เฮงตระกูล
MissJaruvan Hengtrakool
เลขาธิการ
Secretary-General
Tel 0 2222-0206-9 ext. 1628 Fax 0 2623 6374

Update : 2019-01-07 13:25:18


 
นายวรรณชัย บุญบำรุง
Mr.Wannachai Boonbumrong
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1625 Fax 0 2226 6201

Update : 2019-01-08 14:56:52


 
นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์
Mrs.Phongsaward Guyaroonsuith
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0-2222-0206-9 ext. 1402 Fax 0-2223-0377

Update : 2019-01-08 14:54:44


 

นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล
Mr.Komon Jirachaisudtigkun
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary-General
Tel 0 2280 7900-13 ext. 2203 Fax 0 2226 6201

Update : 2019-01-08 10:44:41


 
นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน
Mrs.Panumas Sittivaekin
กรรมการร่างกฎหมายประจำ
Permanent Law Councillor
Tel 0 2222 0206-9 ext.1509 Fax 0 2226 6201

Update : 2019-01-08 14:52:59


 
นางสาวณัฐภัทร ถวัลยโพธิ
MissNatapat Tawanyapote
กรรมการร่างกฎหมายประจำ
Permanent Law Councillor
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1517 Fax 0 2226 6201

Update : 2018-12-17 09:12:41


 

นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง
Mr.Thanawat Sungthong
กรรมการร่างกฎหมายประจำ
Permanent Law Councillor
Tel 0 2619 9605, 0 2619 9607 ext. 3101, 3901 Fax 0 2619 9710

Update : 2014-10-13 15:51:41


 
นายนพดล เภรีฤกษ์
Mr.Nopadhol Pereeroek
กรรมการร่างกฎหมายประจำ
Permanent Law Councillor
Tel 0 2222 0206 - 9 ext. 1507 Fax 0 2226 6201

Update : 2017-06-13 11:15:36


 
นางณัฐนันทน์ อัศวเลิศศักดิ์
Mrs.Nattanun Asawalertsak
กรรมการร่างกฎหมายประจำ
Permanent Law Councillor
Tel 0 2281 3017, 0 2280 7900-13 ext. 2410 Fax 0 2282 5857

Update : 2014-10-13 15:54:54


 

นางสาวอัญชลิตา กองอรรถ
MissAnchalita Kong-Arth
กรรมการร่างกฎหมายประจำ
Permanent Law Councillor
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1503 Fax 0 2226 6201

Update : 2019-01-08 14:58:02


 
นายเชวง ไทยยิ่ง
MrChavang Thaiying
กรรมการร่างกฎหมายประจำ
Permanent Law Councillor
Tel 0 2222 0206 - 9 Fax 0 2226 6201

Update : 2018-12-17 09:22:08


 
นางกรรณกนก ช่างกลึงเหมาะ
Mrs.Kankanok Changklungmor
ผู้ช่วยเลขาธิการ
Assistant Secretary-General
Tel 0 2224 1386, 0 2222 0206-9 ext. 1309 Fax 0 2224 1401

Update : 2017-03-09 10:42:06


 

นางนนทพร ศรีสวัสดิ์
Mrs.Nontaporn Srisawat
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มตรวจสอบภายใน
Director Internal Audit Group
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1212 Fax 0 2220 7639

Update : 2014-10-22 11:16:59


 
นายนพดล เปลินเสวี
Mr.Noppadol Pelinsevi
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
Director Administration Development Group
Tel 0 2220 7631, 0 2222 0206-9 ext. 1631 Fax 0 2623 6380

Update : 2015-11-26 13:50:04


 
นางปณิตา ทองระย้า

ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
Director Anti-corruption Operation Centre
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1515 Fax 0 2623 6380

Update : 2017-09-07 09:38:39


 

นายอรรถสิทธิ์ กันมล
Mr.Auttasit Gunmol
ผู้อำนวยการ กองพัฒนากฎหมาย
Director Law Reform Division
Tel 0 2280 0797-8 ext. 4000 Fax 0 2282 2272

Update : 2017-04-27 16:12:28


 
นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
Mr.Vitchit Charadsooksawad
(รักษาการ)ผู้อำนวยการ สำนักงานเลขาธิการ
Director Secretary General Office
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1671 Fax 0 2224 1401

Update : 2017-06-01 13:43:36


 
นายประวัติ อิ่มสมโภชน์
Mr.Prawat Imsomporst
หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายสารบรรณ
Head Archives Unit
Tel 0 2220 7632, 0 2222 0206-9 ext. 1632 Fax 0 2226 6201

Update :


 

นางสาวปราณี ติรสมบูรณ์สิริ
MissPranee Tirasomboonsiri
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนการคลัง
Director Treasury Unit
Tel 0 2224 1385, 0 2222 0206-9 ext. 1312 Fax 0 2226 3612

Update : 2014-10-22 11:18:12


 
นางสาวรัชนี สังข์ทองงาม
MissRatchanee Sangthongngam
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนการเจ้าหน้าที่
Director Personnel Unit
Tel 0 2220 7634, 0 2222 0206-9 ext. 1634 Fax 0 2224 1401

Update : 2014-10-22 11:17:53


 
นางชุติมา ใหญ่น้อย
Mrs.Chutima Yainoi
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนช่วยอำนวยการและประชาสัมพันธ์
Director Public Relation and Support Unit
Tel 0 2224 1354, 0 2222 0206-9 ext. 1205 Fax 0 2220 7639

Update : 2014-10-22 11:18:29


 

นางเกสินี แสงสุวรรณ
Mrs.Kesinee Saengsuwan
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนนโยบายและแผน
Director Policy and Planning Unit
Tel 0 2220 7641, 0 2222 0206-9 ext. 1641 Fax 0 2623 6380

Update : 2014-10-22 11:18:44


 
นายคมสันต์ อินทร์รุ่ง
Mr.Komsant Inroung
ผู้อำนวยการส่วน ส่วนสารสนเทศ
Director Information Unit
Tel 0 2224 1334, 0 2222 0206-9 ext. 1318 Fax 0 2226 6201

Update : 2018-04-27 13:35:02


 
นางสาวนริศรา แดงไผ่
MissNarisara Dangphai
ผู้อำนวยการ กองกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
Director Justice Process Law Division
Tel 0 2280 0563, 0 2280 7900-7 ext. 2221 Fax 0 2282 2701

Update : 2014-11-13 16:07:52


 

นายถนัดกิจ นิวาทวงษ์
Mr.Thanatkit Niwatawong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
Director Civil Justice Process Law Section
Tel 0 2280 7900-7 ext. 2220 Fax 0 2282 2701

Update : 2016-12-30 10:54:35


 
นางศิรสา ไชยหมาน
Mrs.Sirasa Chaihaman
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
Director Criminal Justice Process Law Section
Tel 0 2282 7939, 0 2280 7900-7 ext. 2216 Fax 0 2282 2701

Update : 2016-12-30 10:56:48


 
นางสาวเรวดี ขวัญทองยิ้ม
MissRewadi Khwanthongyim
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายประมวลกฎหมาย
Director Legal Code Section

Update : 2017-01-06 08:51:02


 

นางสาวจีรภัทร์ การประเสริฐกิจ
MissJeerapatr Karnprasertkit
ผู้อำนวยการ กองกฎหมายการเงินการคลัง
Director Financial and Treasury Law Division
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1681 Fax 0 2226 5161

Update : 2016-12-30 11:06:11


 
นางสาวอุดมลักษณ์ บุญสว่าง
MissUdomluk Boonswang
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายการเงิน
Director Financial Law Section
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1688 Fax 0 2226 5161

Update : 2015-06-30 13:33:54


 
นายอภิวัฒน์ จิระศิริโสภณ
Mr.Apiwat Chirasirisophon
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายการคลัง
Director Treasury Law Section
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1689 Fax 0 2226 5160

Update : 2016-12-30 11:16:02


 

นางชื่นสุมน นิวาทวงษ์
Mrs.Chuensumon Niwatawong
ผู้อำนวยการ กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
Director State Administration Law Division
Tel 0 2222 0206-9 Fax 0 2226 5158

Update : 2016-12-29 16:31:35


 
นางสาวอัลจนา พึ่งเย็น
MissAnjana Phung yen
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายการเมืองการปกครอง
Director Political and Public Governance Law Section
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1668 Fax 0 2226 5194

Update : 2016-12-30 11:18:06


 
นางพรพิมล สัมฤทธิ์ผ่อง
Mrs.Pornpimon Samritphong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน
Director State Administration Law Section
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1669 Fax 0 2226 5158

Update : 2016-12-30 11:20:16


 

นายวิชิต จรัสสุขสวัสดิ์
Mr.Vitchit Charadsooksawad
ผู้อำนวยการ กองกฎหมายการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
Director Commercial and Industrial Law Division
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1671 Fax 0 2226 5164

Update : 2017-06-01 13:39:42


 
นายพัฒนชัย วัชรจิตต์กุล
Mr.Phatthanachai Watcharachitkun
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายอุตสาหกรรม
Director Industrial Law Section
Tel 0 2220 0206-9 ext. 1527 Fax 0 2226 5164

Update : 2016-12-30 11:24:33


 
นางกาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย
Mrs.Kanchanapohn Inthapanti Lertloy
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและทรัพย์สินทางปัญญา
Director International Trade and Intellectual Property Law Section
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1630 Fax 0 2226 5164

Update : 2016-12-30 11:26:47


 

นางสาววันดี สุชาติกุลวิทย์
MissVandee Suchatkulvit
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายการค้าภายใน
Director Internal Trade Law Section

Update : 2016-12-30 11:30:46


 
นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร
Mr.Varaseit Kanjanasoot
ผู้อำนวยการ กองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม
Director Education and Cultural Law Division
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1648 Fax 0 2220 7659

Update : 2017-01-19 13:20:05


 
นายสุรพล ทิพย์เสนา
Mr.Surapol Tipsana
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานและการกีฬา
Director Basic Education and Sport Law Section
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1675 Fax 0 2220 7659

Update : 2015-06-30 13:38:33


 

นายชัยยุทธนา วงศ์วานิช
Mr.Chaiyuthana Wongwanich
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายอุดมศึกษาและวัฒนธรรม
Director Higher Education and Cultural Law Section
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1676 Fax 0 2220 7659

Update : 2016-12-30 11:36:52


 
นายจิตรพรต พัฒนสิน
Mr.Jittrapod Pattanasin
ผู้อำนวยการ กองกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Director Natural Resources and Environmental Law Division
Tel 0 2280 7900 ext. 2316 Fax 0 2281 0287

Update : 2016-12-30 11:43:28


 
นางอัญชลี วงศาโรจน์
Mrs.Anchalee Wongsarot
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายทรัพยากร
Director Natural Resources Law Section

Update : 2017-01-19 13:18:51


 

นางสาวฤทัย พูลสวัสดิ์
MissRuethai Poonsawat
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และการเกษตร
Director Land and Buidings Law Section
Tel 0 2280 7900-13 ext. 2307 Fax 0 2281 0287

Update : 2016-12-30 12:08:17


 
นางสาววิลลี่ อมราภรณ์
MissWilly Amaraporn
ผู้อำนวยการ กองกฎหมายเทคโนโลยีและการคมนาคม
Director Technology and Communication Law Division

Update : 2016-12-30 12:10:41


 
นายพัชโรดม ลิมปิษเฐียร
Mr.Patcharodom Limpisatien
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายเทคโนโลยี
Director Technology Law Section

Update : 2016-12-30 12:19:28


 

นายปัญญา จั่นสกุล
Mr.Panya Jansakul
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายคมนาคม
Director Communication Law Section
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1505 Fax 0 2226 5162

Update : 2016-12-30 12:15:44


 
นางสาววราลัย อ่อนนุ่ม
MissWaralai Onnum
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายพลังงาน
Director Energy Law Section
Tel 0 2619 9607-8 ext. 3113 Fax 0 2619 9705

Update : 2016-12-30 12:12:00


 
นายสุชัย งามจิตต์เอื้อ
Mr.Suchai Ngamjituea
ผู้อำนวยการ กองกฎหมายไทย
Director Domestic Law Division
Tel 0 2280 7900-7 Fax 0 2282 1885

Update : 2016-10-03 13:05:39


 

นางสุริศา ไขว้พันธุ์
Mrs.Surisa Kwaiphan
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายข้อมูลกฎหมาย
Director Legal Information Section
Tel 0 2280 7900-7 ext. 2406 Fax 0 2282 1885

Update : 2016-12-30 12:22:17


 
นายยอดฉัตร ตสาริกา
Mr.Yordchatr Tasarika
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการพิเศษ
Director Special Affairs Section
Tel 0 2222 0206-9 Fax 0 2226 5164

Update : 2016-10-03 13:30:37


 
นายชนิสร์ คล้ายสังข์
Mr.Chanis Khlaisang
ผู้อำนวยการ กองกฎหมายสวัสดิการสังคม
Director Social Welfare Law Division
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1658 Fax 0 2226 5162

Update : 2016-12-30 12:25:17


 

นางสาวภิรมย์พร คำปินตา
MissPiromporn Khampinta
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายสวัสดิการสังคม
Director Social Welfare Law Section
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1655 Fax 0 2226 5162

Update : 2016-12-30 12:29:24


 
นางสมาพร นิลประพันธ์
Mrs.Samaporn Nilprapunt
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกฎหมายสาธารณสุข
Director Public Health Law Section
Tel 0 2222 0206-9 ext. 1677 Fax 0 2226 5166

Update : 2016-12-30 12:32:04


 


ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน
Director Public Lawyer Training and Development Institute
Tel 0 2280 0790, 0 2280 0797-8 ext. 4001 Fax 0 2280 0782

Update : 2018-12-17 09:27:34


 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายบริหารหลักสูตร
Director Course Administration Section
Tel 0 2280 0797-8 ext. 4999 Fax 0 2280 0782

Update : 2017-10-10 12:51:10


 
นางสุปราณี เพ็งหนู
MrsSupranee Pengnoo
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายปฏิบัติการและประเมินผล
Director Operation and Assessment Section
Tel 0 2280 0797-8 ext. 4011 Fax 0 2280 0782

Update : 2016-10-03 13:24:36


 
นางสาวนุชนาถ เกษมพิบูลย์ไชย
MissNuchanard Kasempiboonchai
ผู้อำนวยการ กองกฎหมายต่างประเทศ
Director Foreign Law Division
Tel 0 2280 7900-13 Fax 0 2282 5857

Update : 2017-04-27 16:08:07


 

นางชนนันท์ ศรีทองสุข ศรีพันธุ์
Mrs.Chonnanan Srithongsuk Sribhandhu
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอาเซียนและกิจการต่างประเทศ
Director ASEAN and Foreign Affairs Section
Tel 0 2280 7900-13 ext. 2302 Fax 0-2282-5857

Update : 2018-04-30 14:29:59


 
นางสาวศิริพร เอี่ยมธงชัย
MissSiripohn Iamthongchai
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายแปลและให้ความเห็น
Director Legal Opinion and Translation Section
Tel 0 2280 7900-13 ext. 2205 Fax 0 2282 5857

Update : 2018-06-18 15:00:18


 
นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี
MissThamrongluk Lapinee
ผู้อำนวยการ กองกฎหมายปกครอง
Director Administrative Law Division
Tel 0 2619 9718 Fax 0 2619 9710

Update : 2017-04-27 16:12:03


 

นายศุภวัฒน์ สิงห์สุวงษ์
Mr.Suppawat Singsuwong
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายพัฒนาหลักกฎหมายปกครอง
Director Administrative Law Development Section
Tel 0-2619-9607 ext. 3217 Fax 0 2619 9710

Update : 2017-02-22 16:28:23


 
นางพัชฌา จิตรมหึมา
Mrs.Patcha Jitmahuema
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์และคดีปกครอง
Director Administrative Law Case and Analysis Section
Tel 0 2619 9607 Fax 0 2619 9710

Update : 2016-12-30 12:51:13


 
นายกิตติศักดิ์ จุลสำรวล
Mr.Kittisak Chunsamruan
ผู้อำนวยการ กองหลักนิติบัญญัติ
Director Legislative Division
Tel 0 2619 9605, 0 2619 9607 ext. 3101 Fax 0 2619 9610

Update : 2017-04-27 16:13:14


 

นายธิวากร ยอดชาญ
Mr.Thiwagorn Yordcharn
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนิติบัญญัติ
Director Legislative Affairs Section
Tel 0 2619 9607 ext. 3908 Fax 0 2619 9610

Update : 2014-10-22 11:25:58


 
นายอภิวัฒน์ คงชาตรี
Mr.Apiwat Kongchatree
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิเคราะห์การร่างกฎหมาย
Director Legislative Drafting Analysis Section
Tel 0 2619 9607 ext. 3908 Fax 0 2619 9610

Update : 2016-12-30 12:52:55


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400