นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Office of the Civil Service Commission

47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
เมือง นนทบุรี 11000
47/111 Tiwanon Road, Taladkwan Sub-District
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2547 1000
Fax 0 2547 1001
www.ocsc.go.th
Update : 2014-10-30 15:45:09


 

นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
Mr.Nontigorn Kanchanachitra
เลขาธิการ ก.พ.
Secretary-General
Tel 0 2547 1502 Fax 0 2547 1505
nontigorn@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:18:48


 
นายเจษฎา ประกอบทรัพย์
Mr.Jesda Pragobsub
รองเลขาธิการ ก.พ.
Deputy Secretary-General
Tel 0 2547 1516 Fax 0 2547 1514
jesda@ocsc.go.th
Update : 2014-12-11 11:20:15


 
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
M.L.Patcharapakorn Devakula
รองเลขาธิการ ก.พ.
Deputy Secretary-General
Tel 0 2547 1511 Fax 0 2547 1512
patcha@ocsc.go.th
Update : 2014-10-30 15:52:37


 

นางสาวนงนารถ เพชรสม
MissNongnard Petsom
รองเลขาธิการ ก.พ.
Deputy Secretary-General
Tel 0 2547 1527 Fax 0 2547 1507
nongnard@ocsc.go.th
Update : 2014-10-30 15:59:33


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.

Tel Fax

Update : 2014-11-27 11:18:03


 
นางชุติมา หาญเผชิญ
Mrs.Chutima Hanpachern
ที่ปรึกษาระบบราชการ
Senior Advisor
chutimah@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 10:12:28


 

นายภาณุ สังขะวร
Mr.Phanu Sungkhavon
ที่ปรึกษาระบบราชการ
Senior Advisor
phanu@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 10:07:52


 
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
Mr.Piyawat Sivaraks
ที่ปรึกษาระบบราชการ
Senior Advisor
Tel 0 2547 1534 Fax 0 2547 1792
psivaraks@gmail.com
Update : 2014-10-31 15:24:17


 
นางสาววชิรา ตีรกรวิเศษภักดี
MissWachira Tirakornvisesphukdi
ที่ปรึกษาระบบราชการ
Senior Advisor
Tel 0 2547 1531 Fax 0 2547 1790
wtirakorn@yahoo.com
Update : 2014-10-31 14:23:40


 

นายชนะชาติ พลพงศ์
Mr.Chanachat Polpong
ที่ปรึกษาระบบราชการ
Senior Advisor
Tel 0 2547 1536 Fax 0 2547 1793
chanachat@ocsc.go.th
Update : 2014-12-11 11:05:06


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานเลขาธิการ
Director Office of the Secretary-General
Tel 0 2547 1716 Fax 0 2547 1380

Update : 2014-11-27 11:18:37


 
นางวัชรี จงเจริญประเสริฐ
Mrs.Vatcharee Chongcharoenprasert
ผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานเลขาธิการ
Senior Specialist
Tel 0 2547 1725 Fax 0 2547 1380
vacharee@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 14:30:38


 

นางสาวญาดา ดาวพลังพรหม
MissYada Daopalangphrom
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนกลาง
Senior Specialist
Tel 0 2547 1760 Fax 0 2547 1761
yada@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 14:29:45


 
นายสุรพงษ์ มาลี
Mr.Surapong Malee
ผู้เชี่ยวชาญ (รักษาการ) ส่วนกลาง
Senior Specialist (Acting) Office of Executive Staff.
Tel 0 2547 1964 Fax 0 2547 1439
surapong@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 14:27:54


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศและบริหารความรู้
Director Education and Training Abroad Center
Tel 0 2547 1448 Fax 0 2547 1800

Update : 2014-11-27 11:19:04


 

นางนภาพร กิตติธร
Mrs.Napaporn Kittithor
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Specialist
Tel 0 2547 1450 Fax 0 2547 1439
napaporn@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 14:32:38


 
นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์
Mr.Kitipong Maharatanawong
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director
Tel 0 2547 1020 Fax 0 2547 1081
kitipong@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 14:46:25


 
นางสาวสุลักขณา ธรรมานุสติ
MissSulukkana Thammanusati
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์นักบริหารระดับสูง
Director Senior Executive Service Center.
Tel 0 2547 1679 Fax 0 2547 1736
sulukkan@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:00:13


 

นางสาวศมนรัตน์ จันทร์จำลอง
MissSamonrat Chanchumlong
ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
Director Recruitment and Selection Center
Tel 0 2547 1880 Fax 0 2547 1954
samonrat@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:03:09


 
นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร
Mrs.Sutthilak Uechittawon
ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน
Director Civil Service Training Institute
Tel 0 2547 1741 Fax 0 2547 1752
sutthilak@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:06:19


 
นางสาวรพีพร มณีพงษ์
MissRapeeporn Maneephong
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Specialist
Tel 0 2547 1744 Fax 0 2547 1783
mrapee@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:08:08


 

นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์
MissPrangmas Boonsithi
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Specialist
Tel 0 2547 1757 Fax 0 2547 1752
prangmas@hotmail.com
Update : 2014-10-31 15:07:43


 
นางสาวปาริชาต พุดน้อย
MissParichart Pudnoi
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Specialist
Tel 0 2547 1743 Fax 0 2547 1783
parichart@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:09:30


 
นางสาวชมนาด ศรีสวาสดิ์
MissChomnaad Srisawasdi
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย
Director Legal and Administrative
Tel 0 2547 1557 Fax 0 2547 1571
chomnaad@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:11:50


 

นายสุทธิพร ลิ่มศิลา
Mr.Suthiporn Limsila
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Specialist
Tel 0 2547 1560 Fax 0 2547 1571
suthiporn@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:12:08


 
นางศรีสมร กสิศิลป์
Mrs.Srisamorn Kasisil
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักตรวจสอบและประเมินผลกำลังคน
Director Bureau of Manpower and Position Audit
Tel 0 2547 1841 Fax 0 2547 1603
skasisil@yahoo.com
Update : 2014-10-31 15:13:42


 
นางอัจฉรา ภูริคุปต์
Mrs.Achara Phurikhup
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Specialist
Tel 0 2547 1838 Fax 0 2547 1603
achara@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:15:37


 

นางสาวณัฏฐา บัวหลวง
MissNuttha Bualuang
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Specialist
Tel 0 2547 1643 Fax 0 2547 1604
nuttha@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:14:53


 
นายศิริโชค สาธุพันธ์
Mr.Sirichok Sathupan
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Specialist
Tel 0 2547 1823 Fax 0 2547 1603
sirichok@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:17:15


 
นางกาญจนา สัมพันธ์สันติกูล
Mrs.Kanchana Sampansantikul
ผู้เชี่ยวชาญ (รักษาการ)
Senior Specialist (Acting)

Update : 2014-10-31 15:18:01


 

นายสมศักดิ์ เจตสุรกานต์
Mr.Somsak Chetsurakarn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
Director
Tel 0 2547 1394 Fax 0 2547 1437
somsakc@ocsc.go.th
Update : 2014-12-11 11:06:47


 
นายบัญชา อาภาศิลป์
Mr.Bancha Aparsilp
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Specialist
Tel 0 2547 1965 Fax 0 2547 1437, 0 2547 1439
bancha@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:58:37


 
นายสมศักดิ์ นีรวาสี
Mr.Somsak Neravasee
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Specialist
Tel 0 2547 1956 Fax 0 2547 1437, 0 2547 1439
somsaknvs@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 15:59:55


 

นางราณี อุปการะกุล
Mrs.Ranee Ubpakarakul
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Specialist
Tel 0 2547 1970 Fax 0 2547 1439
raneeu@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 16:01:38


 
นางอรวรรณ คงธนขันติธร
Mrs.Orawan Kongthanakhantitorn
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ สำนักพัฒนาระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทน
Senior Specialist
Tel 0 2547 1009 Fax 0 2547 1439
orawan@ocsc.go.th
Update : 2014-12-11 11:13:24


 
ร.ต.ท.หญิงสุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
Pol Lt.Suttima Pipatpiboon
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม
Director Bureau of Merit Protection
Tel 0 2547 1000 ## 6099 Fax 0 2547 2004
psuttima@yahoo.co.th
Update : 2014-10-31 16:05:36


 

นายพรชัย เมธาภรณ์พงศ์
Mr.Pornchai Methapornpong
ผู้เชี่ยวชาญ (รักษาการ)
Senior Specialist (Acting)
Tel 0 2547 1000 # 6066 Fax 0 2547 2004
pornchai@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 16:07:23


 
นางสาวพัชรา เพ็ชรทวี
MissPachara Pettawee
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักมาตรฐานวินัย
Director
Tel 0 2547 1602 Fax 0 2547 1625
pat.lek@hotmail.com
Update : 2014-10-31 16:09:47


 
นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี
MissKamonluck Onaree
ผู้เชี่ยวชาญ (รักษาการ)
Senior Specialist (Acting)
Tel 0 2547 1611 Fax 0 2547 1625
kumyjiby@yahoo.com
Update : 2014-10-31 16:12:31


 

นางพรรัตน์ โลหะขจรพันธ์
Mrs.Ponrath Lohakhachornpan
ผู้เชี่ยวชาญ (รักษาการ)
Senior Specialist (Acting)
Tel 0 2547 1607 Fax 0 2547 1625
ponratlw@hotmail.com
Update : 2014-10-31 16:13:49


 
-ว่าง-
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

Tel 0 2547 1821 Fax 0 2547 1868

Update : 2014-11-27 11:19:43


 
น.ส.เยาวลักษณ์ กุลพานิช
MissYaowalug Gulpanich
ผู้เชี่ยวชาญ
Senior Specialist.
Tel 0 2547 1846 Fax 0 2547 1868
yaowalug@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 16:19:01


 

นางนิพัทธา บรรจงลิขิตสาร
Mrs.Nipatta Bunjonglikitsarn
ผู้เชี่ยวชาญ (รักษาการ)
Senior Specialist (Acting)
Tel 0 2547 1379 Fax 0 2547 1362
nipatta@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 16:25:03


 
นางสาววิภาดา ลิ่วเฉลิมวงศ์
MissVipada Lewchalermwonng
ผู้เชี่ยวชาญ (รักษาการ)
Senior Specialist (Acting)
Tel 0 2547 1853 Fax 0 2547 1868
vipada@ocsc.go.th
Update : 2014-10-31 16:22:48


 


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา
Office of Educational Affairs, 1906-23rd Street, N.W., Washington D.C. 20008 U.S.A.
Tel 202 667 8010, Facsimile 202 265 7239 oea@oeadc.org, www.oeadc.org
Update : 2014-10-31 17:17:01


 

นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ
Mr.Piroon Phienlumlert
อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)
Minister (Education)
Tel (202) 617-9111 Fax (202) 265-7239
ppiroon@oeadc.org
Update : 2014-10-31 17:18:21


 
นายภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต
Mr.Panupak Pongatichat
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
Human Resource Officer, Senior Professional Level
Tel Fax
panupak@ocsc.go.th
Update : 2014-11-06 11:00:15


 


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ
Office of Educational Affairs, 28 Princes Gate, London SW7 1QF United Kingdom
Tel 44 20 7584 4538, Facsimile 44 20 7823 9896 enquiries@oeathai.org, www.oeathai.org
Update : 2014-11-06 11:00:32


 

นางสาวอรวรรณ นุ้ยภักดี
MissOrrawan Nuypakdee
อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)
Minister (Education)
Tel (0044)20 7584 4538 Fax (0044)20 7823 9896
info@oeauk.net
Update : 2014-11-06 11:01:51


 


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั่งเศส
Office of Educational Affairs Ambassade Royale de Thailande, 8, rue GREUZE 75116 PARIS France
Tel 33 1 56 26 04 49, Facsimail 33 1 56 26 07 36 oeaparis@orange.fr, http://oeaparis.free.fr
Update : 2014-12-11 14:57:37


 
นางรุจิรัตน์ ชนะชัยวิบูลวัฒน์
Mrs.Ruchirat Chanachaiwibunwat
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)
Minister Counselor (Education)
Tel +33 1 56 26 09 82 Fax +33 1 56 26 07 36
ruchirat@ocsc.go.th
Update : 2014-11-06 11:05:40


 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศออสเตรเลีย
Office of Educational Affairs, 76 Hopetown Circuit Yarralumla, Canberra A.C.T. 2600 Australia
educationthai@hotmail.com
Update : 2014-11-06 11:06:07


 
นางกมลวรรณ สัตยายุทย์
Mrs.Kamonwan Sttayayut
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)
Minister Counselor (Education)
Tel (02) 6281-1371 Fax (02) 6285-3071
oea@ocsc.org.au
Update : 2014-11-06 11:07:36


 


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น
Office of Educational Affairs, 14-6 Kamiosaki 3-chome Shinagawa-ku,Tokyo Japan, 141-0021
Tel 81-3 5424 0652, Facsimile 81-3 5424 0658 csctokyo@sepia.ocn.ne.jp, www.thaiembassy.jp
Update : 2014-11-06 11:08:04


 

นางสาวพรพิศ สมวงษ์
MissPornpit Somwong
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา)
Minister Counselor (Education)
Tel 03-5424-0652 Fax 03-5424-0658
csctokyo@sepia.ocn.ne.jp
Update : 2014-11-06 11:11:14


 


สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Office of Educational Affairs Berlin, The Royal Thai Embassy, Lepsius Str. 64/66 12163 BERLIN, GERMANY
Tel +49 (0) 30 700 964 60
Update : 2014-12-11 13:44:47


 
นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนงค์
Mr.Chinnaphan Roekchamnong
อัครราชทูต (ฝ่ายการศึกษา)
Minister Counselor (Education)
Tel +49 (0) 30 700 964 60 chinnaphan@oeaberlin.de
Update : 2014-12-11 11:25:02


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400