นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.)
Office of the Civil Service Commission

47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
เมือง นนทบุรี 11000
47/111 Tiwanon Road, Taladkwan Sub-District
Muang
Nonthaburi 11000
Tel 0 2547 1000
Fax 0 2547 1001
www.ocsc.go.th
Update : 2014-10-30 15:45:09


 

นางเมธินี เทพมณี
Mrs.Methini Thepmanee
เลขาธิการ ก.พ. ฝ่ายบริหาร
Secretary-General
Tel 02-547-1000 ต่อ 6505 methini.t@ocsc.go.th
Update : 2018-02-05 15:30:53


 
นางชุติมา หาญเผชิญ
Mrs.Chutima Hanpachern
รองเลขาธิการ ก.พ. ฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General
Tel 02-547-1000 ต่อ 6514 chutimah@ocsc.go.th
Update : 2018-02-05 15:24:50


 
หม่อมหลวงพัชรภากร เทวกุล
M.L.Patcharapakorn Devakula
รองเลขาธิการ ก.พ. ฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General
Tel 02-547-1000 ต่อ 6517 patcha@ocsc.go.th
Update : 2018-02-05 15:29:36


 

นายภาณุ สังขะวร
Mr.Phanu Sungkhavon
รองเลขาธิการ ก.พ. ฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General
Tel 02-547-1000 ต่อ 6508 phanu@ocsc.go.th
Update : 2018-02-05 15:29:21


 
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์
Mr.Piyawat Sivaraks
รองเลขาธิการ ก.พ. ฝ่ายบริหาร
Deputy Secretary-General
Tel 02-547-1000 ต่อ 6511 Fax
piyawat@ocsc.go.th
Update : 2018-02-05 15:38:26


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400