นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
Office of the Public Sector Development Commission

๕๙/๑ ถ.พิษณุโลก
กรุงเทพฯ 10300
59/1 Pitsanulok Rd.,
Dusit
Bangkok, Thailand 10300
Tel 0 2356 9999
Fax 0 2281 7995 สายด่วน 1785
www.opdc.go.th
Update : 2012-03-02 15:35:31


 

-ว่าง-
-Vacant-
เลขาธิการ ก.พ.ร.
Secretary-General
Tel 0 2356 9900, 0 2356 9911, 0 2356 9999 ext. 8800 Fax 0 2281 8007

Update : 2014-11-27 11:28:52


 
นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
Mr.Pong-ard Treekitvatanakul
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร
Deputy Secretary-General
Tel 0 2356 9990 Fax 0 2281 8230
pong-ard@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 11:10:50


 
นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
Mr.Nakornkate Suthapreda
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ.ร
Deputy Secretary-General
Tel 0 2356 9955 Fax 0 2281 7995
nakornkate@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 11:11:05


 

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Mrs.Vunnaporn Devahastin
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
Senior Advisor
Tel 0 2356 9925, 0 2356 9944 Fax 0 2281 8169, 0 2281 8158
vunnaporn@opdc.go.th
Update : 2014-10-06 15:09:16


 
นางกิตติยา คัมภีร์
Mrs.Kittiya Khampee
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ
Senior Advisor
Tel 0 2356 9977 Fax 0 2281 8174
Email : kittiya@opdc.go.th
Update : 2014-10-06 15:09:36


 
น.ส.ดวงเดือน สวัสดี
MissDuangdoun Sawatdee
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน
Internal Auditor, Senior Professional Level Internal Audit
Tel 0 2356 9972 Fax 0 2356 9952
duangdoun@opdc.go.th
Update : 2014-10-06 15:11:11


 

น.ส.มนวดี จันทิมา
MissMonvadee Juntima
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการ กลุ่มวิชาการ
Public Sector Development Officer ,Professional Level Academic Group
Tel 0 2356 9923 Fax 0 2356 8158
monvadee@opdc.go.th
Update : 2014-10-06 15:13:38


 
นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล
Mr.suvit amornnopparatkul
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
Public Sector Development, Expert Level
Tel 0-2356-9997 Fax 02-356-9910
suvit@opdc.go.th
Update : 2014-10-08 14:32:53


 
นางสาวผัสสพร นภาวรรณ
MissPassaporn Napawan
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มหลักเกณฑ์และมาตรฐานการจัดส่วนราชการ
Head
Tel 0-2356-8899 passaporn@opdc.go.th
Update : 2014-10-08 14:39:14


 

นายณรงค์ บุญโญ
Mr.narong boonyo
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
Public Sector Development, Expert Level
Tel 02-356-9930 Fax 02-356-9931
narong@opdc.go.th
Update : 2014-10-08 14:46:06


 
นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
Mrs.Areepan Charoensuk
ผู้อำนวยการกองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม
Executive Director Change Management and Innovative Development Bureau
Tel 0 2356 9942 Fax 0 2281 8169, 0 2281 8158
areepan@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 14:24:59


 
น.ส.สุนทรี สุภาสงวน
MissSoontree Supasaguan
ผู้อำนวยการกอง กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
Executive Director
Tel 0 2356 9940 Fax 0 2281 8279
soontree@opdc.go.th
Update : 2014-10-08 14:52:00


 

นางนันทนา ธรรมสโรช
Mrs.Nunthana Dhammasaroja
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาระบบราชการ 1
Executive Director Public Sector Development Directorate 1
Tel 0 2356 9969 Fax 0 2281 8248
nunthana@opdc.go.th
Update : 2014-10-08 15:07:51


 
นายบดินทร์ พุ่มนิคม
Mr.Bordin Phumnikom
ผู้อำนวยการกอง กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ
Executive Director Dissemination and Public Participation Directorate
Tel 0 2356 9935 bordin@opdc.go.th
Update : 2014-10-08 15:16:50


 
น.ส.สุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
MissSurungluk Meakhaumnouichai
ผู้อำนวยการกอง กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Executive Director
Tel 0 2356 9959 Fax 0 2356 9912
surungluk@opdc.go.th
Update : 2014-10-08 14:57:36


 

น.ส.วิลาวัลย์ ตาน้อย
MissWilawan Tanoi
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กองพัฒนาระบบราชการ 2
Public Sector Development, Expert Level Public Sector Development Directorate 2
Tel 0 2356 9987 Fax 0 2281 8328
wilawan@opdc.go.th
Update : 2014-10-08 15:10:29


 
นาย วัชรพงษ์ จาวรุ่งวณิชสกุล
Mr.Watcharapong Jawrungwanichsakul
นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมายและระเบียบราชการ

Tel 0 2356 9990 Fax 0 2281 8230
watcharapong@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 11:20:17


 
น.ส.ศรีประภา ถมกระจ่าง
Misssriprapa tomgrajang
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สำนักงานเลขาธิการ
Executive Director
Tel 02-356-9970 Fax 02-281-7995
sriprapa@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 11:34:00


 

นางศิริพร วัยวัฒนะ
Mrs.Siriporn Waiwadana
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
Public Sector Development, Expert Level
Tel 02-356-9967 Fax 02-356-9910
siriporn@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 14:02:03


 
น.ส.วิริยา เนตรน้อย
Misswiriya netnoi
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนายกระดับมาตรฐานการให้บริการ
Public Sector Development, Expert Level
Tel 02-356-9942 Fax 0 2281 8169, 0 2281 8158
wiriya@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 14:24:42


 
นางวิภาดา ตริตระการ
Mrs.Wipada Tritrakarn
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
Public Sector Development, Expert Level
Tel 0 2356 9937 Fax 0 2281 8158
wipada@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 14:29:09


 

นางศิริเนตร กล้าหาญ
Mrs.Sirinate Klaharn
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มมาตรฐานการติดตามประเมินผลส่วนราชการ และสถาบันอุดมศึกษา
Director
Tel 0 2356 9941 Fax 0 2281 8279
sirinate@opdc.go.th
Update : 2014-10-17 10:23:31


 
น.ส.อรพิน ทรงประสิทธิ์
Missorapin songprasit
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มการพัฒนาระบบราชการกลุ่มกระทรวงที่ 2 ( กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , กรทรวงคมนาคม , กระทรวงพลังงาน )
Public Sector Development, Expert Level
Tel 02-356-9999 # 8897 Fax 02 281 8248
orapin@opdc.go.th
Update : 2014-10-17 14:56:32


 
น.ส.มัตติกา เทพหัสดิน ณ อยุธยา
Missmuttiga devahastin na ayudhya
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มการพัฒนาระบบราชการกลุ่มกระทรวงที่ 3 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , กระทรวงแรงงาน , กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
Public Sector Development, Expert Level
Tel 02 356 9982 Fax 02 281 8248
muttiga@opdc.go.th
Update : 2014-10-17 15:06:55


 

นางเยาวลักษณ์ ตั้งบุญญะศิริ
Mrs.yaowaluck tangboonyasiri
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มการพัฒนาระบบราชการกลุ่มกระทรวงที่ 6 (กระทรวงสาธารณะสุข , กระทรวงวัฒนธรรม ,กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
Public Sector Development, Expert Level
Tel 0 2356 9963 Fax 02 281 8248
yaowaluck@opdc.go.th
Update : 2014-10-20 11:16:34


 
นายวิชิตร์ แสงทองล้วน
Mr.Vichit Sangthongloun
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มการพัฒนาระบบราชการกลุ่มกระทรวงที่ 7 (สำนักนายกรัฐมนตรี , กระทรวงการต่างประเทศ , กระทรวงมหาดไทย)
Public Sector Development, Expert Level
Tel 0 2356 9918 Fax 0 2281 8121
vichit@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 13:39:45


 
นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
Mr.Tanasak Mangkarotha
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มเลขานุการ ก.น.จ. และพัฒนาระบบบูรณาการ)
Public Sector Development, Expert Level
Tel 0 2356 9926 Fax 0 2356 9912
tanasak@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 13:42:31


 

นายธนศักดิ์ มังกโรทัย
Mr.Tanasak Mangkarotha
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มการพัฒนาระบบราชการกลุ่มจังหวัดที่ 2
Public Sector Development, Expert Level
Tel 0 2356 9926 Fax 02 281 8121 , 02 356 9912
tanasak@opdc.go.th
Update : 2014-10-20 11:31:18


 
นางดารุณีย์ เผ่าสุวรรณ
Mrs.Darunee Phaosuwan
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
Public Sector Development, Expert Level Human Resource Management Group
Tel 0 2356 9957 Fax 0 2281 7995
darunee@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 12:09:41


 
น.ส.ขนิษฐา งามวงศ์สถิต
MissKanitta Ngamwongsathit
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนานวัตกรรมองค์กร
Director
Tel 02-356-9947 Fax 0 2281 8169, 0 2281 8158
kanitta.w@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 14:21:53


 

นางกัลยาณ์ ภูวนันท์
Mrs.Kalaya Puvanant
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Director
Tel 0 2356 9914 Fax 0 2281 8158
kalaya@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 14:26:55


 
นางกาญจนา มังกโรทัย
Mrs.kanjana loplert
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มเสริมสร้างธรรมาภิบาล
Director
Tel 02-356-9999 # 8828 Fax 0 2281 8169
kanjana@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 14:36:11


 
นายณัฏฐา พาชัยยุทธ
Mr.Nattha Bhachaiyud
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนานวัตกรรมการเงินและงบประมาณ
Director
Tel 0 2356 9905 Fax 0 2281 8158
nattha@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 14:31:01


 

น.ส.นิชา สาทรกิจ
MissNicha Sathornkich
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มมาตรฐานการติดตามประเมินผลกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
Director
Tel 0 2356 9961 Fax 0 2281 8279
nicha@opdc.go.th
Update : 2014-10-17 10:35:38


 
น.ส.ณัฐชยา เครือหงส์
Missnatchaya kruehongsa
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเพิ่มพิเศษสำหรับผู้บริหารและเงินรางวัลประจำปี
Public Sector Development, Senior Professional Level
Tel 0 2356 9999 ext. 8861 Fax 02 281 8279
natchaya@opdc.go.th
Update : 2014-10-17 10:46:06


 
น.ส.นิชา สาทรกิจ
MissNicha Sathornkich
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบติดตาม
Director
Tel 0 2356 9961 Fax 02 281 8279
nicha@opdc.go.th
Update : 2014-10-17 11:00:37


 

นายพีรศักดิ์ นนทะเปารยะ
Mr.Peerasak Nondapawraya
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ
Director Strategic and Administration Group
Tel 0 2356 9909 Fax 0 2281 8279
peerasak@opdc.go.th
Update : 2014-10-17 10:48:23


 
น.ส.บุษยา เจริญผล
Missbudsaya charoenphon
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาระบบราชการกลุ่มกระทรวงที่ 1 (กระทรวงการคลัง , กระทรวงพาณิชย์ ,กระทรวงอุตสาหกรรม)
Public Sector Development, Senior Professional Level
Tel 02 356 9936 Fax 02 281 8248
budsaya@opdc.go.th
Update : 2014-10-17 14:49:18


 
น.ส.ทองกร บุญอำนาจเดช
MissTongkorn Boonamnatdet
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มการพัฒนาระบบราชการกลุ่มกระทรวงที่ 4 (กระทรวงกลาโหม , กระทรวงยุติธรรม , ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง )
Director
Tel 0 2356 9985 Fax 0 2281 8121
tongkorn@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 13:33:27


 

น.ส.นภนง ขวัญยืน
Missnopanong kwanyuen
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาระบบราชการกลุ่มกระทรวงที่ 5 (กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Public Sector Development, Senior Professional Level
Tel 0 2356 998/978 Fax 02 281 8248
nopanong@opdc.go.th
Update : 2014-10-20 11:10:04


 
นางศิริพร พงษ์เปรม
Mrs.Siriporn Pongprame
นักพัฒนาระบบราชการชำนาญการพิเศษ กลุ่มการพัฒนาระบบราชการกลุ่มจังหวัดที่ 1
Public Sector Development, Senior Professional Level
Tel 0 2356 9969 Fax 02 281 8121 , 02 356 9912
siriporn@opdc.go.th
Update : 2014-10-20 11:25:50


 
นางพรทิพย์ แก้วคำมูล
Mrs.porntip kaewmoonkham
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ
Director
Tel 02 356 9949 Fax 02 281 8328
porntip@opdc.go.th
Update : 2014-10-20 14:16:10


 

น.ส.ธารทิพย์ กาญจนาภา
MissThantip Kanchanapa
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มสื่อสารสร้างความเข้าใจในการพัฒนาระบบราชการ
Director
Tel 02 356 9973 Fax 02 281 8328
thantip@opdc.go.th
Update : 2014-10-20 14:21:49


 
นางศศิธร สีมาวงศ์
Mr.Sasitorn Semawong
ผู้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มการคลัง
Director Finance Group
Tel 0 2356 9958 Fax 0 2281 7995
sasitornt@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 13:28:35


 
นางจันทรา บุญมาก
Mrs.Jantra Boonmak
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Head Information Technology Group
Tel 0 2356 9999 ext. 8929 Fax 0 2356 9952
jantra@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 12:08:26


 

นางศศิธร สีมาวงศ์
Mrs.sasitorn semawong
ผูู้้อำนวยการกลุ่ม กลุ่มงานสวัสดิการและอาคารสถานที่
Director Internal Administration Group
Tel 0 2356 9958 Fax 0 2281 8328
sasitorn@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 12:07:43


 
น.ส.วสุนธรา กิจประยูร
MissPassaporn Napawan
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มงานเลขานุการ ก.พ.ร. และอำนวยการ
Head PDC Secretariat
Tel 0 2356 9999 ext. 8854 Fax 0 2281 7995
vasoontra@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 12:01:37


 
นางชนกสุดา สุบรรณรัตน์
Mrs.Chanoksuda Subunnarat
หัวหน้ากลุ่ม กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์
Head International Relations Group
Tel 0 2356 9999 ext. 8850 Fax 0 2281 7995
chanoksuda@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 11:59:19


 

นางพรพิศ นุ่มนก
Mrs.Pornpit Numnoke
หัวหน้ากลุ่ม ฝ่ายสารบรรณ
Head Document Administration
Tel 0 2356 998/9 Fax 0 2281 7882
pornpit@opdc.go.th
Update : 2014-10-13 11:58:20


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400