นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)
Office of the National Economic and Social Development Board (NESDB)

962 ถนนกรุงเกษม
ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
962 Krung Kasem Road,
Pomprap Satruphai
Bangkok 10100
Tel 0-2280-4085
Fax 0-2281-3938
www.nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:56:34


 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
Mr.Arkhom Termpittayapaisith
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Secretary-General National Economic and Social Development Board
Tel 0-2282-0813, 0-2280-4085 ext. 2319 Fax 0-2282-1949
arkhom@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 10:05:49


 
นายปรเมธี วิมลศิริ
Mr.Porametee Vimolsiri
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Deputy Secretary-General National Economic and Social Development Board
Tel 0-2628-2860, 0-2280-4085 ext. 2307 Fax 0-2628-2830
porametee@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 10:06:45


 
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
Mr.Chanvit Amatamatucharti
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Deputy Secretary-General National Economic and Social Development Board
Tel 0-2280-2744, 0-2280-4085 ext. 2402 Fax 0-2280-4094
chanvit@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 10:07:05


 

นายธานินทร์ ผะเอม
Mr.Thanin Pa-Em
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Deputy Secretary-General National Economic and Social Development Board
Tel 0-2280-2745, 0-2280-4085 ext. 5306 Fax 0-2281-1123
thanin@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 10:07:20


 
น.ส.ลดาวัลย์ คำภา
MissLadawan Kumpa
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Deputy Secretary-General National Economic and Social Development Board
Tel 0-2280-2746, 0-2280-4085 ext. 6161 Fax 0-2628-2881
ladawan@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 10:07:36


 
นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ
Mrs.Chutinart Wongsuban
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Deputy Secretary-General National Economic and Social Development Board
Tel 0-2281-0946, 0-2280-4085 ext. 2302 Fax 0-2280-6384
chutinart@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 10:07:54


 

นางปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล
Mrs.Pattama Teanravisitsagool
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Deputy Secretary-General National Economic and Social Development Board
Tel 0-2282-0726, 0-2280-4085 ext. 5303 Fax 0-2281-2141
pattama@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 10:08:15


 
น.ส.พจณี อรรถโรจน์ภิญโญ
MissPojanee Artarotpinyo
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
Senior Advisor in Policy and Plan (Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
Tel 0-2281-6635, 0-2282-4840, 0-2280-4085 ext. 6134 pojanee@nesdb.go.th
Update : 2014-10-09 13:39:45


 
นายมนตรี บุญพาณิชย์
Mr.Moontree Boonpanit
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
Senior Advisor in Policy and Plan (Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
Tel 0-2281-6635, 0-2282-4840, 0-2280-4085 ext. 1406 moontree@nesdb.go.th
Update : 2015-08-10 14:48:24


 

นายดนุชา พิชยนันท์
Mrs.Danucha Pitchayanan
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
Senior Advisor in Policy and Plan (Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
Tel 0-2281-6635, 0-2282-4840, 0-2280-4085 ext. 140 danucha@nesdb.go.th
Update : 2014-10-09 13:49:57


 
น.ส.สมศรี เหลืองมณีรัตน์
MissSomsri Luangmanirut
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
Senior Advisor in Policy and Plan (Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
Tel 0-2280-4085 ext. 5601 somsri@nesdb.go.th
Update : 2014-10-09 14:01:27


 
นายวิทยา ปิ่นทอง
Mr.Witaya Pintong
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
Senior Advisor in Policy and Plan (Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
Tel 0-2280-4085 ext. 5501 Fax 0-2281-9705
witaya@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 09:45:23


 

นางวิลาวัลย์ ตันรัตนกุล
Mrs.Wilawan Tanrattanakoon
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
Senior Advisor in Policy and Plan (Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
wilawan@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 09:47:52


 
นายสุริยา จันทรกระจ่าง
Mr.Suriya Junkrajang
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
Senior Advisor in Policy and Plan (Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
suriya@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 09:48:52


 
น.ส.จินางค์กูร โรจนนันต์
Ms.Jinanggoon Rojananan
ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
Senior Advisor in Policy and Plan (Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
Tel 0-2280-4085 ext. 3201 Fax 0-2282-2827
jinanggoon@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 09:51:11


 

นายทีปรัตน์ วัชรางกูร
Mr.Teeparat Vacharangkura
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง (สพก.)
Director Central Region Economic and Social Development Office (CESO)
Tel 0-2526-2324 Fax 0-2526-2467
teeparat@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 09:59:20


 
นายสุทิน ลี้ปิยะชาติ
Mr.Sutin Leepiyachart
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานเลขาธิการ (สลก.)
Director Secretary-General Office (SGO)
Tel 0-2628-2859, 0-2280-4085 ext. 5401 Fax 0-2628-2882
sutin@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 09:58:35


 
นายสุรชัย คุ้มสิน
Mr.Surachai Koomsin
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สทว.)
Director Agriculture, Natural Resource and Environment Planning Office (ANEO)
Tel 0-2280-4085 ext. 2501 Fax 0-2280-0892
surachai@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 10:20:31


 

นายวิโรจน์ นรารักษ์
Mr.Wirot Nararak
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบัญชีประชาชาติ (สบป.)
Director National Accounts Office (NAO)
Tel 0-2280-4085 ext. 4401 Fax 0-2281-2466
wirot@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 10:23:39


 
นางธิดา พัทธธรรม
Mrs.Thida Pattatham
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ (สวค.)
Director Infrastructure Project Office (IPO)
Tel 0-2280-4085 ext. 3401 Fax 0-2280-1860
thida@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 14:41:21


 
นางปิยนุช วุฒิสอน
Mrs.Piyanuch Wuttisorn
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม (สขส.)
Director Social Data-based and Indicator Development Office (SDIO)
Tel 0-2280-4085 ext. 3501 Fax 0-2281-2803
piyanuch@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 14:44:07


 

น.ส.ธัญรส สงวนหงษ์
MissThunyaros Sanguanhong
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ (สนส.)
Director Public Policy Strategy Office (PPSO)
Tel 0-2280-4085 ext. 2609 Fax 0-2282-9158
thunyaros@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 14:47:15


 
นายวิชญายุทธ บุญชิต
Mr.Wichayayuth Boonchit
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค (สศม.)
Director Macroeconomic Strategy and Planning Office (MSPO)
Tel 0-2280-4085 ext. 3301 Fax 0-2281-9882
wichayayuth@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 14:50:04


 
น.ส.จารุนันท์ สุทธิประภา
MissJarunun Sutiprapa
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ (สพท.)
Director Spatial Development Planning and Strategy Office (SPSO)
Tel 0-2280-4085 ext. 4301 Fax 0-2280-2743
jarunan@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 14:53:46


 

นายเอนก มีมงคล
Mr.Anek Meemongkol
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้ (สพต.)
Director Southern Region Economic and Social Development Office (SESO)
Tel 074-442-522 Fax 074-311-594
anek@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 14:56:42


 
- ว่าง -
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (สพข.)
Director Competitiveness Development Office (CDO)

Update : 2014-11-27 11:31:22


 
- ว่าง -
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา (สปผ.)
Director Development Evaluation and Communication Office (DECO)

Update : 2014-11-27 11:31:42


 

- ว่าง -
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.)
Director Northern Region Economic and Social Development Office (NESO)

Update : 2014-11-27 11:32:09


 
- ว่าง -
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพอ.)
Director Northeastern Region Economic and Social Development Office (NEESO)

Update : 2014-11-27 11:32:35


 
- ว่าง -
-Vacant-
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาทางสังคม (สพส.)
Director Social Development Strategy and Planning Office (SSPO)

Update : 2014-11-27 11:32:55


 

นายพงษ์พิสิฏฐ์ วิเศษกุล
Mr.Pongpisit Viseshakul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด (สพอ.)
Plan and Policy Analyst, Expert Level Provincial Strategic Planning Expert
Fax 043-239-912
pongpisit@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 15:14:38


 
นายเตชพล ฐิตยารักษ์
Mr.Techapol Thitayarasa
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด (สพก.)
Plan and Policy Analyst, Expert Level Provincial Strategic Planning Expert
Tel 0-2526-2325, 0-2526-7074 ext. 204 Fax 0-2526-2467
techapol@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 15:25:29


 
นายวิรัช พูนทรัพย์
Mr.Virat Poonsup
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การเกษตรกรรม
Plan and Policy Analyst, Expert Level Agriculture Strategy Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 2503 Fax 0-2281-1949
virat@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 15:32:53


 

นางเสาวณีย์ แสงสุพรรณ
Mrs.Sawanee Sangsubhan
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนายุทธศาสตร์และระบบบริหาร
Plan and Policy Analyst, Expert Level Strategic and Organization Management Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 3701 Fax 0-2282-1475
sawanee@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 15:31:47


 
น.ส.กัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง
MissKanyarak Srithongrung
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ
Plan and Policy Analyst, Expert Level Public Policy Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 5402 kanyarak@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 15:35:54


 
นายฉัตรชัย บุญบวรรัตนกุล
Mr.Chatchai Boonbawornratanakul
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามประเมินผลเศรษฐกิจและสังคม
Plan and Policy Analyst, Expert Level Monitoring and Evaluating in Economic and Social Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 5502 Fax 0-2281-9705
chatchai@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 15:39:36


 

นางพัชรินทร์ ศรีนพนิคม
Mrs.Patcharin Srinopnikom
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบัญชีงบดุลแห่งชาติ
Plan and Policy Analyst, Expert Level National Balance Sheet Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 4402 Fax 0-2280-3756, 0-2281-2466
patcharin-s@nesdb.go.th
Update : 2014-10-22 15:43:41


 
น.ส.นัยนา คงสาหร่าย
MissNaiyana Kongsarai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนารายได้และการกระจายรายได้
Plan and Policy Analyst, Expert Level Incom Enhancement and Distribution Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 3502 naiyana@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 09:51:18


 
น.ส.ประสพศรี รักความสุข
MissParsopsri Rakkwamsook
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนพัฒนาสังคม
Plan and Policy Analyst, Expert Level Social Development Investment Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 3202 parsopsri@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 09:56:25


 

น.ส.สุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล
MissSoontraluck Petchkoon
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์การลงทุน
Plan and Policy Analyst, Expert Level Investment Analysis Expert
Tel 0-2282-4085 ext. 3402 soontraluck@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 09:58:51


 
น.ส.สุมิตรา พูลทอง
MissSumitra Pooltong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนยุทธศาสตร์
Plan and Policy Analyst, Expert Level Strategic Planning Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 3601 sumitra@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:00:58


 
นางนภัสชล ทองสมจิตร
Mrs.Napaschon Thongsomjit
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบจำลองเศรษฐกิจ
Plan and Policy Analyst, Expert Level Macroeconomic Model Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 3302 napaschon@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:02:58


 

นายเมธี พยอมยงค์
Mr.Methee Payomyong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด (สพน.)
Plan and Policy Analyst, Expert Level Provincial Strategic Planning Expert
methee@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:05:22


 
นางปาริชาต เทพอารักษ์
Mrs.Parichart Theaparuk
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียงและธนาคารสมอง
Plan and Policy Analyst, Expert Level Sufficiency Economy and Brain Bank Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 2610 parichart@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:32:20


 
นางจุฑารัตน์ ชมภูพันธุ์
Mrs.Jutarat Shompoopun
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Plan and Policy Analyst, Expert Level Information Technology Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 4407 Fax 0-2281-0947
jutarat@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:50:33


 

นางสมจิตต์ จรรยพงษ์
Mrs.Somjit Janyapong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติ
Plan and Policy Analyst, Expert Level System of National Accounts Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 4406 somjit@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:36:17


 
น.ส.สุนิสา บุณโยภาส
MissSunisa Boonyobhas
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพื้นที่และเมือง
Plan and Policy Analyst, Expert Level Urban and Rural Development Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 4302 sunisa-b@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:38:31


 
นางชุลีพร บุณยมาลิก
Mrs.Chuleeporn Bunyamalik
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Plan and Policy Analyst, Expert Level Natural Resource and Environment Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 2506 chuleeporn@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:40:29


 

นายยุทธนา วงศานุพัทธ์
Mr.Yuthana Wongsanupat
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตร์จังหวัด (สพต.)
Plan and Policy Analyst, Expert Level Provincial Strategic Planning Expert
yuthana@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:42:26


 
นางอัจฉรา พลายยงค์
Mrs.Achara Plyyong
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
Plan and Policy Analyst, Expert Level Internal Auditor Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 2101 achara-p@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:44:22


 
น.ส.มารยาท สุมทรสาคร
MissMarayart Samutsakorn
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การผลิตและบริการ
Plan and Policy Analyst, Expert Level Production and Service Strategy Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 5619 marayart@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:46:39


 

น.ส.เสาวนีย์ เจตินัย
MissSaowanee Chetinai
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Plan and Policy Analyst, Expert Level Human Resource Officer Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 2214, 0-2282-9144 Fax 0-2280-8013
saowanee-c@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:53:44


 
น.ส.นิตยา อารีบุญชู
MissNittaya Areeboonchoo
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี
Plan and Policy Analyst, Expert Level Finance and Accounting Analyst Expert
Tel 0-2280-4085 ext. 2201 Fax 0-2280-8006
nitaya-a@nesdb.go.th
Update : 2014-10-24 10:52:42


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400