นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Office of the Board of Investment

555 ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555 Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak,
Bangkok 10900
Tel 0 2553 8111
Fax 0 2553 8222
www.boi.go.th
Update : 2014-10-10 09:57:06


 

นางหิรัญญา สุจินัย
Mrs. Hirunya Suchinai
เลขาธิการ
Secretary General
Tel 0 2553 8101 , 0 2553 8201 Fax 0 2553 8301
hirunya@boi.go.th
Update : 2015-10-14 10:09:12


 
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
Miss Ajarin Pattanapanchai
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2553 8103 Fax 0 2553 8303
ajarin@boi.go.th
Update : 2015-10-14 10:22:51


 
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
Miss Duangjai Asawachintachit
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2553 8104 Fax 0 2553 8304
duangjai@boi.go.th
Update : 2015-10-14 10:22:18


 

นายโชคดี แก้วแสง
Mr. Chokedee Kaewsang
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2553 8106 Fax 0 2553 8306
chokedee@boi.go.th
Update : 2014-10-16 09:59:17


 
ว่าง
Vacant
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
Senior Executive Investment Advisor

Update : 2015-10-14 09:50:29


 
ว่าง
Vacant
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
Senior Executive Investment Advisor

Update : 2015-10-14 09:50:50


 

นางสาวจิตรา กุลวานิช
Miss Chitra Kulvanich
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
Executive Director, General Administration Bureau
Tel 0 2553 8131 Fax 0 2553 8315
chitra@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:11:40


 
นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา
Miss Bussarakum Sriratana
ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ
Executive Director, International Affairs Bureau
Tel 0 2553 8382 Fax 0 2553 8318
bussarakum@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:11:54


 
นางสาวชลลดา อารีรัชชกุล
Miss Chollada Areerajjakul
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
Director, Thai Overseas Investment Promotion Division
Tel 0 2553 8405 Fax 0 2553 8310
chollada@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:12:09


 

นางสาวกาญจนา นพพันธ์
Miss Kanchana Noppun
ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน
Executive Director, Investment Services Center
Tel 0 2553 8401 Fax 0 2553 8316
kanchana@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:12:24


 
นางสาวบงกช อนุโรจน์
Miss Bonggot Anuroj
ผู้อำนวยการสำนักการตลาดเพื่อการลงทุน
Executive Director, Investment Marketing Bureau
Tel 0 2553 8186 Fax 0 2553 8317
bonggot@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:12:38


 
นายชาตรี ลิ้มผ่องใส
Mr. Chatri Limpongsai
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 1
Executive Director, Investment Promotion Bureau 1
Tel 0 2553 8147 Fax 0 2553 8311
chatri@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:12:54


 

นายดุสิต ไตรศิริพานิช
Mr. Dusit Trisiripanit
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 2
Executive Director, Investment Promotion Bureau 2
Tel 0 2553 8160 Fax 0 2553 8312
dusit@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:13:10


 
นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร
Mr. Seksan Ruangwohan
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 3
Executive Director, Investment Promotion Bureau 3
Tel 0 2553 8330 Fax 0 2553 8313
seksan@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:13:24


 
นายปริเยศ พิริยะมาสกุล
Mr. Pariyes Piriyamaskul
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 4
Executive Director, Investment Promotion Bureau 4
Tel 0 2553 8341 Fax 0 2553 8314
pariyes@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:13:41


 

นายเจษฎา ศรศึก
Mr. Jesada Sornsurk
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
Executive Director, Investment Development Assistance Bureau
Tel 0 2553 8391 Fax 0 2553 8321
jesada@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:15:49


 
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
Mr. Narit Therdsteerasukdi
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน
Executive Director, Investment Straegy and Policy Bureau
Tel 0 2553 8177 Fax 0 2553 8319
narit@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:16:05


 
นางศิริพร นุรักษ์
Mrs. Siriporn Nurugsa
ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการลงทุน
Executive Director, Management Information System Bureau
Tel 0 2553 8395 Fax 0 2553 8320
siriporn@boi.go.th
Update : 2015-10-15 09:34:21


 

นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
Mr. Yuthasak Kanasawat
ผู้อำนวยการ ระดับสูง
Executive Director
Tel 0 2553 8257 Fax 0 2553 8319
yuthasak@boi.go.th
Update : 2015-11-11 09:53:06


 
นางสาวพรรณี เช็งสุทธา
Miss Pannee Chengsuttha
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
Executive Investment Advisor
Tel 0 2553 8231 Fax 0 2553 8318
pannee@boi.go.th
Update : 2015-10-16 10:32:58


 
นางอัจฉรา สุนทรครุธ
Mrs. Achara Soontawnkrut
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
Executive Investment Advisor
Tel 0 2553 8373 Fax 0 2553 8319
achara@boi.go.th
Update : 2015-10-16 10:33:09


 

นายศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล
Mr. Sakchai Luangsathikul
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
Executive Director, Regional Investment and Economic Center 1
Tel 0 5329 4100 ต่อ 101 Fax 0 5329 4199
sakchai@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:16:40


 
นายวีรพงษ์ ศิริวัน
Mr. Werapong Siriwon
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
Executive Director, Regional Investment and Economic Center 2
Tel 044 384 200 Fax 044 384 299
werapong@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:17:47


 
นายอิสระ อมรกิจบำรุง
Mr. Idsara Amornkitbamrung
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
Director, Regional Investment and Economic Center 3
Tel 0 4327 1300-2 Fax 0 4327 1303
idsara@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:18:00


 

นายชนินทร์ ขาวจันทร์
Mr. Chanin Khaochan
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
Executive Director, Regional Investment and Economic Center 4
Tel 0 3840 4901 Fax 0 3840 4999
chanin@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:18:13


 
นายพิชิต เดชนีรนาท
Mr. Pichit Dejneeranat
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
Director, Regional Investment and Economic Center
Tel 074 584 501 Fax 074 584 599
pichit@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:18:24


 
นาย พัลลภ บุญศิริ
Mr. Punlop Punyasiri
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
Director, Regional Investment and Economic Center 6
Tel 07 740 4601 Fax 07 740 4699
punlop@boi.go.th
Update : 2015-11-11 09:56:27


 

นายสลิล วิศาลสวัสดิ์
Mr. Salil Wisalswadi
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Executive Director, Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Tel (+81 3) 3582 1806 Fax (+81 3) 3589 5176
salil@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:18:56


 
นางสาวกอบสิริ เอี่ยมสุรีย์
Miss Korbsiri Iamsuri
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
Director, Thailand Board of Investment, New York Office
Tel (+1 212) 422 9009 Fax (+1 212) 422 9119
korbsiri@boi.go.th
Update : 2015-10-16 10:32:24


 
นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร
Miss Ratchanee Wattanawisitporn
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Director, Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Tel (+49 69) 92 91 230 Fax (+49 69) 92 91 2320
ratchanee@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:19:31


 

นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ
Mr. Choowong Tangkoonsombati
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
Director, Thailand Board of Investment, Paris Office
Tel (+33 1) 56 90 26 00 Fax (+33 1) 56 90 26 02
choowong@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:19:46


 
นางวัชรี ถิ่นธานี
Mrs. Watcharee Tintani
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Director, Thailand Board of Investment, Shanghai Office
Tel (+86 21) 62 88 9728 Fax (+86 21) 62 88 9730
watcharee@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:20:01


 
นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์
Miss Tanita Sirisup
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
Director, Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Tel (+1 323) 960 1199 Fax (+1 323) 960 1190
tanita@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:20:16


 

นายนฤชา ฤชุพันธุ์
Mr. Narucha Ruchuphan
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
Director, Thailand Board of Investment, Osaka Office
Tel (+81 6) 62711395 Fax (+81 6) 62711394
narucha@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:20:33


 
นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล
Mr. Worakan Kosolpisitkul
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
Director, Thailand Board of Investment, Seoul Office
Tel (+822) 319 9998 worakan@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:20:49


 
นายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์
Mr. Apipong Khunakornbodintr
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Director, Thailand Board of Investment, Beijing Office
Tel (+86) 10 6532 4510 Fax (+86) 10 6532 1620
apipong@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:25:13


 

นายพิสุทธิ์ โชติอำไพกรณ์
Mr. Pisut Chotaumpaikorn
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
Director, Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Tel (+86) 368 1216-1218 Fax 005 86 8387 2700
pisut@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:25:41


 
นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร
Miss. Ratanawimon Naree Sukreekhet
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป ไต้หวัน
Director, Thailand Board of Investment, Taipei Office
Tel (+88) 6 22 345 6663 Fax (+88) 6 22 345 9223
ratanawimon@boi.go.th
Update : 2015-11-11 09:52:14


 
นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล
Mr. Wirat Tatsaringkansakul
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
Director, Thailand Board of Investment, Sydney Office
Tel (+612) 9252 4884 Fax (+612) 9252 2883
wirat@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:26:05


 

นางสาวชลีพร เฮงตระกูล
Miss Chaleeporn Hengtrakool
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
Director, Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Tel (+46) (0)8 463 11 58 Fax (+46) (0)8 463 11 60
chaleeporn@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:26:17


 
นางสาวกนกพร โชติปาล
Miss Kanokporn Chotipal
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย
Director, Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Tel (+91 22) 2204 1589-90 kanokporn@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:26:29


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400