นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.)
Office of the Board of Investment

555 ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555 Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak,
Bangkok 10900
Tel 0 2553 8111
Fax 0 2553 8315
www.boi.go.th
Update : 2019-03-06 15:09:57


 

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
Miss Duangjai Asawachintachit
เลขาธิการ
Secretary General
Tel 0 2553 8101 , 0 2553 8201 duangjai@boi.go.th
Update : 2019-03-06 13:39:47


 
นายโชคดี แก้วแสง
Mr. Chokedee Kaewsang
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2553 8106 chokedee@boi.go.th
Update : 2019-03-06 13:49:39


 
นางสาวบงกช อนุโรจน์
Miss Bonggot Anuroj
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2553 8186 bonggot@boi.go.th
Update : 2019-06-05 10:24:16


 

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
Mr. Narit Therdsteerasukdi
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2553 8177 narit@boi.go.th
Update : 2019-03-06 14:52:44


 
ว่าง

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ)
Investment Advisor (Plan and Policy Analyst, Advisory Level)

Update : 2019-03-06 15:04:20


 
นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร
Mr. Seksan Ruangwohan
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ)
Investment Advisor (Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
Tel 0 2553 8330 seksan@boi.go.th
Update : 2019-03-06 13:39:13


 

นางสาวชลีพร เฮงตระกูล
Miss Chaleeporn Hengtrakool
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
Director, Office of the Secretary
Tel 0 2553 8410 chaleeporn@boi.go.th
Update : 2019-03-06 15:18:28


 
นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา
Miss Bussarakum Sriratana
ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ
Director, International Affairs Bureau
Tel 0 2553 8382 bussarakum@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:41:38


 
นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล
Mr. Suthiket Thatpitak-Kul
ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 1
Director, Investment Promotion Division 1
Tel 0 2553 8351 suthiket@boi.go.th
Update : 2019-03-06 13:46:29


 

นายชาตรี ลิ้มผ่องใส
Mr. Chatri Limpongsai
ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 2
Director, Investment Promotion Division 2
Tel 0 2553 8147 chatri@boi.go.th
Update : 2019-03-06 13:44:46


 
นายดุสิต ไตรศิริพานิช
Mr. Dusit Trisiripanit
ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 3
Director, Investment Promotion Division 3
Tel 0 2553 8160 dusit@boi.go.th
Update : 2019-03-06 13:43:11


 
นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย
Mr. Weera Punpisootchai
ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 4
Director, Investment Promotion Division 4
Tel 0 2553 8341 weera@boi.go.th
Update : 2019-03-06 14:54:42


 

นายนฤชา ฤชุพันธุ์
Mr. Narucha Ruchuphan
ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 5
Director, Investment Promotion Division 5
Tel 0 2553 8208 narucha@boi.go.th
Update : 2019-03-06 14:52:53


 
นายขวัญชัย วรกัลยากุล
Mr.Kwanchai Vorakalyakul
ผู้อำนวยการกองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน
Director, Investment Ecosystem Division
Tel 0 2553 8124 kwanchai@boi.go.th
Update : 2019-03-06 14:53:01


 
นายพัลลภ บุญศิริ
Mr.Punlop Punyasiri
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
Director, Industrial Linkage Development Division
Tel 0 2553 8334 punlop@boi.go.th
Update : 2019-03-06 13:51:17


 

นางอัจฉรา สุนทรครุธ
Mrs. Achara Soontawnkrut
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
Director, Investment Strategy and Policy Division
Tel 0 2553 8373 achara@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:43:07


 
นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี
Miss Sonklin Ploymee
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
Director, Foreign Investment Marketing Division
Tel 0 2553 8150 sonklin@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:43:01


 
นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ
Mr.Choowong Tangkoonsombati
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
Director, Thai Overseas Investment Promotion Division
Tel 0 2553 8448 choowong@boi.go.th
Update : 2019-03-06 14:53:09


 

นายชนินทร์ ขาวจันทร์
Mr. Chanin Khaochan
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Director, Information Management Center
Tel 0 2553 8444 chanin@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:42:48


 
นางสาวกาญจนา นพพันธ์
Miss Kanchana Noppun
ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน
Director, Investment Services Center
Tel 0 2553 8401 kanchana@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:42:42


 
ว่าง

ผู้อำนวยการ ระดับสูง
Director, Higher Level

Update : 2019-03-06 14:02:29


 

นางสาวพรรณี เช็งสุทธา
Miss Pannee Chengsuttha
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
Investment Advisor (Plan and Policy Analyst, Expert Level)
Tel 0 2553 8231 pannee@boi.go.th
Update : 2019-06-05 10:24:08


 
ว่าง

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
Investment Advisor (Plan and Policy Analyst, Expert Level)

Update : 2018-06-05 15:27:21


 
นางสาวจิตรา เจริญสัมฤทธิ์
MissJitra Charoensumrit
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน (นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับเชี่ยวชาญ)
Internal Auditor, Expert Level
Tel 0 2553 8132 jitra@boi.go.th
Update : 2019-06-05 10:26:10


 

นางปรียาพร บูรณศิรินทร์
Mrs.Preeyaporn Buranasirin
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
Public Sector Development Officer, Expert Level
Tel 025538195 preyaporn@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:43:29


 
นางสาวกนกพร โชติปาล
MissKanokporn Chotipal
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
Director, Regional Investment and Economic Center 1
Tel 0 5329 4100 ต่อ 101 kanokporn@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:44:17


 
นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล
Miss Bung-on Thitapaisalpol
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
Director, Regional Investment and Economic Center 2
Tel 044 384 200 bungon@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:44:07


 

นายอิสระ อมรกิจบำรุง
Mr. Idsara Amornkitbamrung
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
Director, Regional Investment and Economic Center 3
Tel 0 4327 1300-2 idsara@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:44:00


 
นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล
Mr. Wirat Tatsaringkansakul
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
Director, Regional Investment and Economic Center 4
Tel 0 3840 4901 wirat@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:43:53


 
นายภนธร วงศ์พรหม
Mr. Phonnathorn Vongprom
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
Director, Regional Investment and Economic Center 5
Tel 074 584 501 phonnathorn@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:43:36


 

นาย พิสุทธิ์ โชติอำไพกรณ์
Mr. Pisut Chotaumpaikorn
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
Director, Regional Investment and Economic Center 6
Tel 07 740 4601 pisut@boi.go.th
Update : 2019-03-06 13:53:11


 
นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด
Miss Nongyao Korkanruad
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7
Director, Regional Investment and Economic Center 7
Tel 0 5524 8111 nongyao.k@boi.go.th
Update : 2019-03-06 14:44:27


 
นายปริเยศ พิริยะมาสกุล
Mr. Pariyes Piriyamaskul
อัครราชทูต (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Minister (Investment Promotion), Thailand Board of Investment, Tokyo Office
pariyes@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:48:48


 

นางสาววรวรรณ นรสุชา
Miss Vorawan Norasucha
กงสุล (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
Consul (Investment Promotion), Thailand Board of Investment, New York Office
vorawan@boi.go.th
Update : 2019-03-06 14:06:12


 
นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร
Miss Ratchanee Wattanawisitporn
กงสุล (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Consul (Investment Promotion), Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
ratchanee@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:49:31


 
นางเจอดจันทน์ อรุณรัตน์
Mrs. Cherdchan Arunrat
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Minister Counsellor (Investment Promotion), Thailand Board of Investment, Paris Office
cherdchan@boi.go.th
Update : 2019-03-06 14:00:48


 

นางสาวอารีย์ งามศิริพัฒนกุล
Miss Aree Ngamsiripattanagul
กงสุล (ฝ่ายส่งเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
Consul (Investment Promotion), Thailand Board of Investment, Shanghai Office
aree@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:49:17


 
นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา
Mrs. Sudakorn Devakula Na Ayudhya
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
Investment Promotion Officer, Senior Professional Level, Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
sudakorn@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:49:09


 
นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ
Miss Patcharada Nawakawongkarn
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
Investment Promotion Officer, Senior Professional Level, Thailand Board of Investment, Osaka Office
patcharada@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:49:02


 

นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์
Miss Vannipa Pipupchaiyasit
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
Investment Promotion Officer, Senior Professional Level, Thailand Board of Investment, Seoul Office
vannipa@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:48:56


 
นางดลพร อัชววรกุล
Mrs. Donlaporn Ajavavarakula
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Investment Promotion Officer, Senior Professional Level, Thailand Board of Investment, Beijing Office
donlaporn@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:51:40


 
นายอภิพงษ์ คุณากรบดินทร์
Mr. Apipong Khunakornbodintr
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
Investment Promotion Officer, Senior Professional Level, Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
apipong@boi.go.th
Update : 2019-03-06 13:56:01


 

นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร
Miss. Ratanawimon Naree Sukreekhet
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไทเป ไต้หวัน
Investment Promotion Officer, Senior Professional Level, Thailand Board of Investment, Taipei Office
ratanawimon@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:51:19


 
นางสาวเนตรนภา ภักดีรักษ์
Miss Netnapa Pukdeerux
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
Investment Promotion Officer, Senior Professional Level, Thailand Board of Investment, Sydney Office
netnapa@boi.go.th
Update : 2019-03-06 14:07:53


 
นางสาวสุวรรณา เลือดไทยณรงค์
Miss Suwanna Laudthainarong
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
Investment Promotion Officer, Senior Professional Level, Thailand Board of Investment, Stockholm Office
suwanna.l@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:51:03


 

นายนันทพล สุดบรรทัด
Mr.Nanthapol Sudbanthad
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย
Investment Promotion Officer, Senior Professional Level, Thailand Board of Investment, Mumbai Office
nanthapol@boi.go.th
Update : 2018-06-05 15:50:58


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400