นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
Office of the Board of Investment

555 ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
555 Vibhavadi-Rangsit Rd.,
Chatuchak,
Bangkok 10900
Tel 0 2553 8111
Fax 0 2553 8222
www.boi.go.th
Update : 2014-10-10 09:57:06


 

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
Miss Duangjai Asawachintachit
เลขาธิการ
Secretary General
Tel 0 2553 8101 , 0 2553 8201 Fax 0 2553 8301
duangjai@boi.go.th
Update : 2017-12-12 11:41:50


 
นายโชคดี แก้วแสง
Mr. Chokedee Kaewsang
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2553 8106 Fax 0 2553 8306
chokedee@boi.go.th
Update : 2014-10-16 09:59:17


 
นางสาวบงกช อนุโรจน์
Miss Bonggot Anuroj
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2553 8186 Fax 0 2553 8305
bonggot@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:38:10


 

นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์
Mr. Narit Therdsteerasukdi
รองเลขาธิการ
Deputy Secretary General
Tel 0 2553 8177 Fax 0 2553 8308
narit@boi.go.th
Update : 2017-12-12 11:49:36


 
ว่าง
Vacant
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ)
Senior Executive Investment Advisor

Update : 2017-12-12 13:32:13


 
ว่าง
Vacant
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ)
Senior Executive Investment Advisor

Update : 2017-12-12 13:33:31


 

นางสาวชลีพร เฮงตระกูล
Miss Chaleeporn Hengtrakool
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
Executive Director, General Administration Bureau
Tel 0 2553 8410 Fax 0 2553 8315
chaleeporn@boi.go.th
Update : 2017-12-12 13:36:32


 
นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา
Miss Bussarakum Sriratana
ผู้อำนวยการกองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ
Executive Director, International Affairs Bureau
Tel 0 2553 8382 Fax 0 2553 8318
bussarakum@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:11:54


 
นายชาตรี ลิ้มผ่องใส
Mr. Chatri Limpongsai
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 1
Executive Director, Investment Promotion Bureau 1
Tel 0 2553 8147 Fax 0 2553 8311
chatri@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:12:54


 

นายดุสิต ไตรศิริพานิช
Mr. Dusit Trisiripanit
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 2
Executive Director, Investment Promotion Bureau 2
Tel 0 2553 8160 Fax 0 2553 8312
dusit@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:13:10


 
นายสลิล วิศาลสวัสดิ์
Mr. Salil Wisalswadi
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 3
Executive Director, Investment Promotion Bureau 3
Tel 0 2553 8420 Fax 0 2553 8313
salil@boi.go.th
Update : 2017-12-13 09:24:17


 
นายวีระ พันธุ์พิศุทธิ์ชัย
Mr. Weera Punpisootchai
ผู้อำนวยการสำนักบริหารการลงทุน 4
Executive Director, Investment Promotion Bureau 4
Tel 0 2553 8341 Fax 0 2553 8314
weera@boi.go.th
Update : 2017-12-13 09:26:17


 

นายนฤชา ฤชุพันธุ์
Mr. Narucha Ruchuphan
ผู้อำนวยการกองบริหารการลงทุน 5
Executive Director, Investment Promotion Bureau 5
Tel 0 2553 8208 narucha@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:42:32


 
นายเศกสรรค์ เรืองโวหาร
Mr. Seksan Ruangwohan
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน
Executive Director, Investment Development Assistance Bureau
Tel 0 2553 8330 Fax 0 2553 8321
seksan@boi.go.th
Update : 2017-12-13 09:28:18


 
นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล
Miss Krongkanoke Managitjonggol
ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน
Executive Director, BOI Unit for Industrial Linkage Development (BUILD)
Tel 0 2553 8334 krongkanoke@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:43:08


 

นางอัจฉรา สุนทรครุธ
Mrs. Achara Soontawnkrut
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน
Executive Director, Investment Straegy and Policy Bureau
Tel 0 2553 8373 Fax 0 2553 8319
achara@boi.go.th
Update : 2017-12-13 09:34:14


 
นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี
Miss Sonklin Ploymee
ผู้อำนวยการสำนักการตลาดเพื่อการลงทุน
Executive Director, Investment Marketing Bureau
Tel 0 2553 8150 Fax 0 2553 8317
sonklin@boi.go.th
Update : 2017-12-13 09:37:46


 
นางสาวอรสา ไพบูลย์
Miss Orasa Paiboon
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
Director, Thai Overseas Investment Promotion Division
Tel 0 2553 8383 Fax 0 2553 8310
orasa@boi.go.th
Update : 2017-12-13 09:40:59


 

นายชนินทร์ ขาวจันทร์
Mr. Chanin Khaochan
ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการลงทุน
Executive Director, Management Information System Bureau
Tel 0 2553 8444 Fax 0 2553 8320
chanin@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:43:20


 
นางสาวกาญจนา นพพันธ์
Miss Kanchana Noppun
ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน
Executive Director, Investment Services Center
Tel 0 2553 8401 Fax 0 2553 8316
kanchana@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:12:24


 
นางสาวพรรณี เช็งสุทธา
Miss Pannee Chengsuttha
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
Executive Investment Advisor
Tel 0 2553 8231 pannee@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:42:19


 

ว่าง
Vacant
ที่ปรึกษาด้านการลงทุน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับเชี่ยวชาญ)
Executive Investment Advisor

Update : 2017-12-12 13:35:01


 
นางอรพิน สวัสดิ์พานิช
Mrs. Orapin Swadpanich
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
Executive Director, Regional Investment and Economic Center 1
Tel 0 5329 4100 ต่อ 101 Fax 0 5329 4199
orapin@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:43:45


 
นางสาวบังอร ฐิตะไพศาลผล
Miss Bung-on Thitapaisalpol
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
Executive Director, Regional Investment and Economic Center 2
Tel 044 384 200 Fax 044 384 299
bungon@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:43:55


 

นายอิสระ อมรกิจบำรุง
Mr. Idsara Amornkitbamrung
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3
Director, Regional Investment and Economic Center 3
Tel 0 4327 1300-2 Fax 0 4327 1303
idsara@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:18:00


 
นายวิรัตน์ ธัชศฤงคารสกุล
Mr. Wirat Tatsaringkansakul
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
Executive Director, Regional Investment and Economic Center 4
Tel 0 3840 4901 Fax 0 3840 4999
wirat@boi.go.th
Update : 2017-12-13 10:53:16


 
นายภนธร วงศ์พรหม
Mr. Phonnathorn Vongprom
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5
Director, Regional Investment and Economic Center 5
Tel 074 584 501 Fax 074 584 599
phonnathorn@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:22:51


 

นาย พัลลภ บุญศิริ
Mr. Punlop Punyasiri
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6
Director, Regional Investment and Economic Center 6
Tel 07 740 4601 Fax 07 740 4699
punlop@boi.go.th
Update : 2015-11-11 09:56:27


 
นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด
Miss Nongyao Korkanruad
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7
Director, Regional Investment and Economic Center 7
nongyao.k@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:44:24


 
นายปริเยศ พิริยะมาสกุล
Mr. Pariyes Piriyamaskul
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
Executive Director, Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Tel (+81 3) 3582 1806 Fax (+81 3) 3589 5176
pariyes@boi.go.th
Update : 2017-12-13 10:56:22


 

นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย์
Miss Tanita Sirisup
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
Director, Thailand Board of Investment, New York Office
Tel (+1 212) 422 9009 Fax (+1 212) 422 9119
tanita@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:23:28


 
นางสาวรัชนี วัฒนวิศิษฏพร
Miss Ratchanee Wattanawisitporn
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Director, Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Tel (+49 69) 92 91 230 Fax (+49 69) 92 91 2320
ratchanee@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:03:45


 
นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ
Mr. Choowong Tangkoonsombati
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
Director, Thailand Board of Investment, Paris Office
Tel (+33 1) 56 90 26 00 Fax (+33 1) 56 90 26 02
choowong@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:19:46


 

นางสาวอารีย์ งามศิริพัฒนกุล
Miss Aree Ngamsiripattanagul
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Director, Thailand Board of Investment, Shanghai Office
Tel (+86 21) 62 88 9728 Fax (+86 21) 62 88 9730
aree@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:05:37


 
นางสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา
Mrs. Sudakorn Devakula Na Ayudhya
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
Director, Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Tel (+1 323) 960 1199 Fax (+1 323) 960 1190
sudakorn@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:44:40


 
นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ
Miss Patcharada Nawakawongkarn
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น
Director, Thailand Board of Investment, Osaka Office
Tel (+81 6) 62711395 Fax (+81 6) 62711394
patcharada@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:44:50


 

นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์
Miss Vannipa Pipupchaiyasit
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
Director, Thailand Board of Investment, Seoul Office
Tel (+822) 319 9998 vannipa@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:45:07


 
นางดลพร อัชววรกุล
Mrs. Donlaporn Ajavavarakula
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Director, Thailand Board of Investment, Beijing Office
Tel (+86) 10 6532 4510 Fax (+86) 10 6532 1620
donlaporn@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:45:26


 
นายพิสุทธิ์ โชติอำไพกรณ์
Mr. Pisut Chotaumpaikorn
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
Director, Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Tel (+86) 368 1216-1218 Fax 005 86 8387 2700
pisut@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:25:41


 

นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร
Miss. Ratanawimon Naree Sukreekhet
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ ไทเป ไต้หวัน
Director, Thailand Board of Investment, Taipei Office
Tel (+88) 6 22 345 6663 Fax (+88) 6 22 345 9223
ratanawimon@boi.go.th
Update : 2015-11-11 09:52:14


 
นางสาววรวรรณ นรสุชา
Miss Vorawan Norasucha
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย
Director, Thailand Board of Investment, Sydney Office
Tel (+612) 9252 4884 Fax (+612) 9252 2883
vorawan@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:16:12


 
นางสาวสุวรรณา เลือดไทยณรงค์
Miss Suwanna Laudthainarong
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงสตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน
Director, Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Tel (+46) (0)8 463 11 58 Fax (+46) (0)8 463 11 60
suwanna.l@boi.go.th
Update : 2017-12-13 11:17:49


 

นางสาวกนกพร โชติปาล
Miss Kanokporn Chotipal
หัวหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ เมืองมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย
Director, Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Tel (+91 22) 2204 1589-90 kanokporn@boi.go.th
Update : 2015-10-14 15:26:29


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400