นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Office of Small and Medium Enterprises Promotion

21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ G,17,18, 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
21 TST Tower G,17,18, 23 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chompon
Chatuchak
Bangkok 10900
Tel 0 2298 3000
Fax 0 2273 8850
www.sme.go.th
Update : 2012-03-19 08:51:23


 

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ
Miss.Wimonkan Kosumas
รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director-General Acting Director-General
Tel 0 2298 3013 Fax 0 2273 8888
Winonkan@sme.go.th
Update : 2015-01-10 20:41:55


 
นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต
Mr.Chawan Svasti-xuto
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director General
Tel 0 2298 3008 Fax 0 2273 8888
Chawan@sme.go.th
Update : 2012-03-06 11:42:39


 
นายชัยพร ชยานุรักษ์
Mr.Chaiporn Chayanuruk
รองผู้อำนวยการสำนักงาน
Deputy Director-General
Tel 0 298 3010 Fax 0 2273 8888
Chaiporn@sme.go.th
Update : 2012-03-06 11:47:17


 

นางสาวปณิตา ชินวัตร
Miss.Panita Shinawatra
รองอำนวยการสำนักงาน
Deputy Director-General
Tel 0 2298 3006 Fax 0 2298 3258
Panita@sme.go.th
Update : 2014-11-27 11:35:05


 
นางสาวอิสรา ภูมาศ
Miss.Isra Phoomas
ที่ปรึกษาสำนักงาน
Senior Executive Advisor
Tel 0 2298 3015 Fax 0 2273 8888
Isra@sme.go.th
Update : 2012-03-06 13:52:00


 
นายชาญณรงค์ อร่ามกุล
Mr.Channarong Aramkul
ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส
Senior Specialist
Tel 0 2298 3018 Fax 0 2273 8888
Channarong@sme.go.th
Update : 2012-03-06 13:58:42


 

นายชาญณรงค์ อร่ามกุล
Mr.Channarong Aramkul
รักษาการผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลาง
Acting Director Central Administration Bureau
Tel 0 2298 3125 Fax 02 273 8850
Channarong@sme.go.th
Update : 2014-11-21 16:16:18


 
นางลักขณา ตั้งจิตนบ
Mrs.Luckana Tangchitnop
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประสานด้านการต่างประเทศ
Director International Affairs Bureau
Tel 02-298-3225 Fax 0 2298 3258
Luckana@sme.go.th
Update : 2012-03-06 16:28:51


 
นายธีระพงศ์ อุ่นเรือน
Mr.Terapong Ounruen
ผู้อำนวยการสำนัก ติดตามและประเมินผลโครงการ
Director Project Monitoring and Evaluation Bureau
Tel 0 2298 3114 Fax 02-273-8851
Terapong@sme.go.th
Update : 2012-03-06 14:28:23


 

นายวชิระ แก้วกอ
Mr.Wachira kaewkor
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักประสานและบริหารโครงการ
Director Project Administration and Coordination Bureau
Tel 0 2298 3162 Fax 0 2298 3258
Wachira@sme.go.th
Update : 2012-03-06 14:52:11


 
นางพลาริน แย้มจินดา
Mrs.Palarin Yamchinda
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักข้อมูลและวิจัย
Director Statistics and Research Bureau
Tel 0 2298 3143 Fax 02-273-8851
Palarin@sme.go.th
Update : 2014-11-21 16:21:06


 
นางปิยะพร วีระวุฒิ
Mrs.Piyaporn Weerawut
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักผู้อำนวยการ
Director General Affairs Bureau
Tel 0 2298 3023 Fax 0 2273 8888
Piyaporn@sme.go.th
Update : 2012-03-06 15:13:13


 

นายเวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
Mr.Vejchayan Sanitwong na ayudhaya
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริหารกลยุทธ์และงบประมาณ
Director Strategic Management and Budgeting Bureau
Tel 0 2298 3210 Fax 0 2298 3258
Vejchayan@sme.go.th
Update : 2012-03-06 15:18:13


 
นางสุทธิกานต์ มาสำราญ
Mrs.Sutthikan Masamran
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักบริการผู้ประกอบการ
Director Entrepreneur Services Bureau
Tel 02-298-3192 Fax 0 2273 8850
Sutthikan@sme.go.th
Update : 2012-03-06 16:36:44


 
นายนิมิตร วงศ์จันทร์
Mr.Nimitr Wongjun
รองผู้อำนวยการสำนัก รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก สำนักกฎหมาย
Deputy Director Acting Director Legal Affairs Bureau
Tel 0 2298 3251 Fax 0 2298 3258
Nimitr@sme.go.th
Update : 2014-11-27 11:47:59


 

นางอภิรดี ขาวเธียร
Mrs.Apiradee Khaodhiar
ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
Director Strategic and Policy Planning Bureau
Tel 0 2298 3083 Fax 02-273-8851
Apiradee@sme.go.th
Update : 2012-03-06 16:46:55


 
นายจอม มุกดาประกร
Mr.Jorm Mukdaprakorn
รองผู้อำนวยการสำนัก รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนัก สำนักสนับสนุนด้านการเงิน
Deputy Director Acting Director Financial Support Bureau
Tel 02-298-3064 Fax 02-298-3258
Jorm@sme.go.th
Update : 2014-11-27 11:54:19


 
น.ส.รุจิรา แจ่มศรีแก้ว
MissRujira Jamsrikaew
หัวหน้าส่วน ส่วนตรวจสอบภายใน
Chief Internal Audit Division
Tel 0 2298 3254 Fax 0 2298 3258
Rujira@sme.go.th
Update : 2012-03-06 16:05:17


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400