นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization)

ชั้น 31 อาคารทิปโก้ 118/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
118/1 Tipco Building 31th Floor, Rama VI Road,
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 02 357 3580-7
Fax 02 357 3599
www.dasta.or.th
Update : 2014-10-09 18:47:44


 

พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท
Dr.Nalikatibhag Sangsnit
ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท
Director-General Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) : DASTA
Tel 023573588 Fax 023573599
nalikatibhag.s@dasta.or.th
Update : 2012-02-23 13:28:56


 
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
Mr.Taweebhong Wichaidit
รองผู้อำนวยการ (1) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท
Deputy Director-General Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) : DASTA
Tel 023573594 Fax 023573599
taweebhong.w@dasta.or.th
Update : 2015-11-18 10:35:58


 
นายสุเทพ เกื้อสังข์
Mr.Suthep Keasang
รองผู้อำนวยการ (2) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท
Deputy Director-General Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) : DASTA
Tel 023573593 Fax 023573599
suthep.k@dasta.or.th
Update : 2016-07-27 16:41:00


 

ดร.ชุมพล มุสิกานนท์
Dr.Chumpol Musiganont
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) : อพท.
Assistant Director-General Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization) : DASTA
Tel 0928794465 Fax 023573599
rust_ear@hotmail.com
Update : 2015-11-18 10:50:31


 
นายสุธีร์ สธนสถาพร
Mr.Sutee Satanasathaporn
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลาง
Director Office of Administrative Affairs
Tel 023573580-6 ต่อ 101 Fax 023573599
sutee.sa@dasta.or.th
Update : 2014-10-09 17:31:54


 
นางสาวสุชญา อัมราลิขิต
MissSuchaya Ummaralikit
ผู้อำนวยการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์
Director Office of Strategic Management
Tel 023573589 Fax 023573599
suchaya.u@dasta.or.th
Update : 2015-11-18 10:55:54


 

นายสุเทพ เกื้อสังข์
Mr.Suthep Keasang
ผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน
Director (Acting) Office of Community-Based Tourism
Tel 023573590 suthep.k@dasta.or.th
Update : 2016-07-27 16:48:01


 
นายธันวา ธีระวิทยเลิศ
Mr.Thanwa Theeravitayalert
ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน
Director Office of Internal Audit
Tel 023573596 Fax 023573599
thanwa.t@dasta.or.th
Update : 2012-02-22 10:56:33


 
ดร.ชุมพล มุสิกานนท์
Dr.Chumpol Musiganont
ผู้อำนวยการ (รักษาการ) สำนักสื่อสารองค์กร
Director (Acting) Office of Communication
Tel 023573580 Fax 023573599
rust_ear@hotmail.com
Update : 2016-07-27 16:49:50


 

ดร.พรสุข จงประสิทธิ์
Dr.Pornsook Chongprasith
ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว
Director Office of Tourism Competitiveness
Tel 0818164280 Fax 023573596
pornsook.c@dasta.or.th
Update : 2015-01-20 10:23:27


 
นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต
Mr.Sutarak Sunthornviphart
ผู้จัดการ (รักษาการ) สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.๑)
Managing Director (Acting) Office of Designated Area 1 (Chang Islands and Vicinity)
Tel 039516041-4 Fax 039516045
sutarak.s@dasta.or.th
Update : 2015-12-23 09:41:34


 
นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต
Mr.Sutarak Sunthornviphart
รองผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.๑)
Deputy Managing Director Office of Designated Area 1 (Chang Islands and Vicinity
Tel 0818626007 Fax 039516045
sutarak.s@dasta.or.th
Update : 2015-12-23 10:01:51


 

นายธิติ จันทร์แต่งผล
Mr.Thiti Chantangphol
ผู้จัดการ (รักษาการ) สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.๓)
Managing Director (Acting) Office of Designated Area 3 (Pattaya City and Vicinity)
Tel 038233191 Fax 038233193
thiti.c@dasta.or.th
Update : 2015-12-23 10:03:46


 
นายธิติ จันทร์แต่งผล
Mr.Thiti Chantangphol
รองผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.๓)
Deputy Managing Director Office of Designated Area 3 (Pattaya City and Vicinity)
Tel 022781902 Fax 022781903
thiti.c@dasta.or.th
Update : 2015-12-23 10:04:17


 
นายประครอง สายจันทร์
Mr.Prakong Saijun
ผู้จัดการ (รักษาการ) สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.๔)
Managing Director (Acting) Office of Designated Area 4 (Historical Parks of Sukhothai, Srisatchanalai and Kamphaengphet)
Tel 0863874686 Fax 055610483
prakong.s@dasta.or.th
Update : 2015-12-23 09:18:22


 

นายประครอง สายจันทร์
Mr.Prakong Saijun
รองผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร (อพท.๔)
Deputy Managing Director Office of Designated Area 4 (Historical Parks of Sukhothai, Srisatchanalai and Kamphaengphet)
Tel 0863874686 Fax 055610483
prakong.s@dasta.or.th
Update : 2015-12-23 09:24:06


 
นายธรรมนูญ ภาคธูป
Mr.Thumanoon Parktoop
ผู้จัดการ (รักษาการ) สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.๕)
Managing Director (Acting) Office of Designated Area 5 (Loei)
Tel 0812614961 Fax 042030109
thumanoon.p@dasta.or.th
Update : 2015-11-18 11:22:43


 
นายธรรมนูญ ภาคธูป
Mr.Thumanoon Parktoop
รองผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.๕)
Deputy Managing Director Office of Designated Area 5 (Loei)
Tel 0812614961 Fax 042030109
thumanoon.p@dasta.or.th
Update : 2015-11-18 11:22:19


 

ดร.ชุมพล มุสิกานนท์
Dr.Chumpol Musiganont
ผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.๖)
Managing Director Office of Designated Area 6 (Nan Old City)
Tel 054771077 Fax 054771077
Dr.ChumpolMusikanon@dasta.or.th
Update : 2015-11-18 11:25:52


 
นายสุขสันต์ เพ็งดิษฐ์
Mr.Suksan Phengdit
รองผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน (อพท.๖)
Deputy Managing Director Office of Designated Area 6 (Nan Old City)
Tel 0815719761 Fax 054771077
suksan.p@dasta.or.th
Update : 2015-12-23 09:39:30


 
นายสมจินต์ ชาญกระบี่
Mrs.Somjin Chankrabi
ผู้จัดการ (รักษาการ) สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗)
Managing Director (Acting) Office of Designated Area 7 (U-Thong Ancient City)
Tel 0805363553 Fax 035565563
somjin.c@dasta.or.th
Update : 2015-09-09 15:36:24


 

นายสมจินต์ ชาญกระบี่
Mr.Somjin Chankrabi
รองผู้จัดการ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.๗)
Deputy Managing Director Office of Designated Area 7 (U-Thong Ancient City)
Tel 0805363553 Fax 035565563
somjin.c@dasta.or.th
Update : 2015-01-23 11:48:24


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400