นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
MCOT Public Company Limited

63/1 ถนนพระรามเก้า
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
63/1 Rama IX Road
Huay Kwang
Bangkok 10310
Tel 0 2201 6000
Fax 0 2245 1435
www.mcot.net
Update : 2014-10-27 10:55:34


 

นายศิวะพร ชมสุวรรณ
Mr. Sivaporn Chomsuwan
กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
President
Tel 02 201 6240 Fax 02 246 1961
sivaporn.ch@mcot.net
Update : 2014-11-28 10:30:57


 
นายยุทธศักดิ์ สุภสร
Mr.Yuthasak Supasorn
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
Executive Vice President, Chief Financial Officer
Tel 022016557 Fax 022485943
yuthasak.sa@mcot.net
Update : 2015-01-16 15:44:43


 
นางดวงใจ มหารักขกะ
Mrs.Duangchai Maharakkhaka
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Executive Vice President
Tel 0 2201 6115 duangchai.ma@mcot.net
Update : 2014-11-28 09:55:56


 

นายธนะชัย วงศ์ทองศรี
Mr.Thanachai Wongthongsri
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Executive Vice President
Tel 02-201-6520 / 02-201-6526 Fax 02-248-1367
thanachai .wo@mcot.net
Update : 2014-12-01 14:10:39


 
นายพลชัย วินิจฉัยกุล
Mr.Polchai Vinijchaikul
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Executive Vice President
Tel 02-201-6038 Fax 02-245-1439
polchai.vi@mcot.net
Update : 2014-11-04 15:43:15


 
นายสนามชัย กำจร
Mr. Sanamchai Gamjorn
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ
Executive Vice President Office of Radio
Tel 02-201-6340 Fax 02-246-1867
sanamchai.ga@mcot.net
Update : 2014-11-04 15:43:49


 

นางนิ่มอนงค์ เย็นสบาย
Mrs. Nimanong Yensabay
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
Executive Vice President
Tel 02-201-6230 Fax 02-201-6641
nimanong.ye@mcot.net
Update : 2014-10-27 11:00:44


 
นายสมจิต ชินสมบูรณ์
Mr.Somchit Chinsomboon
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบริหารกลาง
Senior Vice President Office of General Administration
Tel 02-201-6536 / 02-201-6574 somchit.ch@mcot.net
Update : 2012-02-27 11:49:18


 
นางลภามาศ ตัณฑวรรธณะ
Mrs. Labhamas Tanthavatana
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ธุรกิจสื่อใหม่
Senior Vice President Office of New Media Business
Tel 02 201 6487 Fax 0 2643 9770
labhamas.ta@mcot.net
Update : 2014-10-15 10:32:42


 

นางศุภวรรณ ธรรมวชิราพร
Mrs.Suphawan Thumvachiraporn
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักบัญชีและการเงิน
Senior Vice President Office of Accounting and Finance
Tel 02-201-6370 Fax 02-245-1840
suphawan.th@mcot.net
Update : 2014-10-15 11:01:05


 
นายสุชาติ สิมากร
Mr.Shuchati Simakorn
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักผู้ตรวจการธุรกิจ
Senior Vice President Office of General Inspector
Tel 02-201-6535 suchati.st@mcot.net
Update : 2014-10-27 11:03:40


 
นางช่อทิพย์ นรเศรษฐ์กุล
Mrs. Chotip Norasretkul
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนัก MCOT Academy
Senior Vice President Office of MCOT Academy
Tel 02-201-6667 chotip.no@mcot.net
Update : 2014-10-15 11:02:59


 

นายสนธิ อิชยาวิโรจน์
Mr.Sonthi Itchayawiroj
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกฎหมาย
Senior Vice President Office of Legal Affairs
Tel 02-201-6359/ 02-201-6023 sonthi.it@mcot.net
Update : 2014-10-27 11:04:11


 
นายคณิต บุษบง
Mr.Kanit Busabong
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักอำนวยการ
Senior Vice President Office of the Executive Secretary
Tel 02-201-6464 kanit.bu@mcot.net
Update : 2014-11-04 15:47:32


 
นางสาวมาลิน พลธีระเสถียร
Ms.Malin Ponteerasatian
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักการตลาด
Senior Vice President Office of Marketing
Tel 02-201-6563 / 02-201-6432 Fax 02-245-1563
malin.po@mcot.net
Update : 2012-03-06 10:11:38


 

นางสาวทัศนาวดี ทองประเสริฐ
Ms. Tassanawadee Thongprasert
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเลขานุการบริษัท
Senior Vice President Office of Corporate Secretary
Tel 02-201-6491 Fax 02-245-1854
tassanavadee.th@mcot.net
Update : 2014-10-27 11:05:00


 
นายอนุสรณ์ ศิริชาติ
Mr.Anusorn Sirichart
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักข่าวไทย
Senior Vice President Thai News Agency
Tel 02-201-6115 Fax 02-245-1649
anusorn.si@mcot.net
Update : 2014-10-15 10:41:33


 
นายอำนาจ สุดโต
Mr.Amnaj Sudto
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ประจำ) สำนักอำนวยการ
Senior Vice President Attached to the Office of the Executive Secretary
Tel 02-201-6679 amnaj.su@mcot.net
Update : 2014-11-04 15:48:22


 

นางสาวบุษบา ศรีรัตนากร
Mrs.Busaba Srirattanakorn
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ประจำ) สำนักอำนวยการ
Senior Vice President Attached to the Office of the Executive Secretary
Tel 02-201-6389 busaba.sr@mcot.net
Update : 2014-10-27 11:05:56


 
นายสุวิช สุทธิประภา
Mr.Suvit Suttiprapa
บรรณาธิการบริหาร ฝ่ายข่าวในประเทศ 1 สำนักข่าวในประเทศ
Vice President, Domestic News Department 1 Domestic News Bureau
Tel 02-201-6088 suvit.su@mcot.net
Update : 2014-11-04 15:49:39


 
นางฉวีวรรณ ประคองสันติกุล
Mrs.Chaweewan Prakongsantikul
บรรณาธิการบริหาร ฝ่ายข่าวในประเทศ 2 สำนักข่าวในประเทศ
Vice President, Domestic News Department 2 Domestic News Bureau
chaweewan.pr@mcot.net
Update : 2014-10-16 14:47:08


 

นายวิโรจน์ ประกอบพิบูล
Mr.Wiroj Prakobphibul
บรรณาธิการบริหาร ฝ่ายข่าวในประเทศ 3 สำนักข่าวในประเทศ
Vice President, Domestice news department 3 Domestic News Bureau
wiroj.pr@mcot.net
Update : 2014-10-16 14:44:42


 
น.ส. สุปวีณ์ ปฏิภาณวัฒน์
Ms. Supawee Patipanvat
บรรณาธิการบริหาร ฝ่ายข่าวภูมิภาค สำนักข่าวไทย
Vice President, Provincial News Department Thai News Agency
Tel 02-201-6208 Fax 02-245-1649
supawee.pa@mcot.net
Update : 2014-10-15 11:27:15


 
นายนพดล ก่อนิธิ
Mr.Noppadol Korniti
บรรณาธิการบริหาร ฝ่ายบรรณาธิการข่าว สำนักข่าวในประเทศ
Vice President, Editorial Department Domestic News Bureau
noppadol.ko@mcot.net
Update : 2014-10-16 10:14:01


 

นายไพรัช สันทวี
Mr.Phairach Santhawe
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลิตข่าว สำนักข่าวไทย
Vice President, News Production Support Department Thai News Agency
phairach.sa@mcot.net
Update : 2014-10-15 11:30:55


 
นางพัชรินทร์ เศวตสุทธิพันธ์
Mrs.Patcharin Swatesutipun
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักข่าวในประเทศ
Specialist Domestic News Bureau
patcharin.sw@mcot.net
Update : 2014-10-16 14:35:31


 
นางวรรณลักษณ์ สุจริต
Mrs. Wannalak Sucharit
บรรณาธิการบริหาร ฝ่ายข่าวต่างประเทศ สำนักข่าวไทย
Vice President, International News Department Thai News Agency
Tel 02-201-6302 / 02-201-6302 Fax 02-246-0931
wannalak.su@mcot.net
Update : 2012-03-06 10:32:59


 

นายสมชาติ ภิญญาธินันท์
Mr.Somchart Pinyathinun
ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปกรรม สำนักโทรทัศน์
Vice President, Art Department Office of Television
Tel 02-201-6451 somchart.pi@mcot.net
Update : 2012-02-28 17:13:00


 
นายเกรียงยศ ศรีกุลนาถ
Mr.Kriengyos Srikulnath
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการผลิต สำนักโทรทัศน์
Vice President,TV Production Support Department Office of Television
Tel 02-201-6465 Fax 02-201-6406
kriengyos.sr@mcot.net
Update : 2012-03-06 10:44:54


 
นายวรพล พุฒจ้อย
Mr. Worrapol Phutjoye
ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตรายการ สำนักโทรทัศน์
Vice President,TV Production Department Office of Television
Tel 02-201-6339 Fax 02-245-1646
worrapol.ph@mcot.net
Update : 2012-03-06 10:43:11


 

นายสมโชค สุขเกื้อ
Mr.Somchok Sukkur
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิศวกรรม สำนักวิศวกรรมโครงข่าย
Vice President, Department of Engineering Services Office of Engineering Network
Tel 02-201-6131 Fax 02-25-6581
somchok.su@mcot.net
Update : 2012-03-06 10:53:18


 
นายเชี่ยวชาญ นันต์ธนพานิช
Mr.Chiewchan Nantanapanich
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิศวกรรมโครงข่าย
Vice President, Infomation and Technology Department Office of Engineering Network
Tel 02-201-6149 Fax 02-201-6147
chiewchan.na@mcot.net
Update : 2014-10-15 14:02:10


 
นายสมพร สิทธิธรรมรัตน์
Mr. Somporn Sittitamarat
ผู้อำนวยการฝ่ายออกอากาศวิทยุ สำนักวิทยุ
Vice President,Department of Radio Broadcast Office of Radio
Tel 02-201-6034 Fax 02 245 7083
somporn.si@mcot.net
Update : 2012-03-06 10:28:32


 

นายวินัย ปลั่งพินิจกิจการ
Mr.Winai Plangpinitkitjakarn
ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 95 MHz สำนักวิทยุ
Vice President, FM 95 Radio Station Office of Radio
Tel 0 2201 6008 Fax 0 2245 1743
winai.pl@mcot.net
Update : 2012-02-27 12:06:50


 
นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์
Mr.Wisut Komwatcharapong
ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz สำนักวิทยุ
Vice President, FM 96.5 MHz Office of Radio
Tel 0 2201 6527 Fax 02-248-1766
wisut.ko@mcot.net
Update : 2012-03-06 10:20:33


 
นายยุทธพงศ์ วิชัยดิษฐ์
Mr.Yuttapong Wichaidit
ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 99 MHz สำนักวิทยุ
Vice President, FM 99 MHz Office of Radio
Tel 0 2201 6528 Fax 0 2245 1196
yuttapong.wi@mcot.com
Update : 2014-10-14 16:41:28


 

นายจามร จีระแพทย์
Mr.Jamorn Jirapaet
ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ FM 107 MHz สำนักวิทยุ
Vice President, FM 107 MHz Office of Radio
Tel 0 2201 6507, 0 2201 6554 Fax 0 2245 1102
jamorn.ji@mcot.net
Update : 2012-03-06 10:24:44


 
นายอนุสรณ์ เกษมลภัสสร
Mr.Anusorn Kasemlapatsorn
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการวิทยุภูมิภาค สำนักวิทยุ
Vice President, Department of Regional Radio Management Office of Radio
Tel 02-201-6567 Fax 02 245 7083
anuson.ka@mcot.com
Update : 2012-03-06 10:25:33


 
นางสาวกฤษณา อุบลเพ็ง

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี สำนักบัญชีและการเงิน
Vice President, Accounting Department Office of Accounting and Finance
Tel 02-201-6350
Update : 2014-10-15 14:41:31


 

นายสมหมาย สุวรรณวงษ์
Mr.Sommai Suwannawong
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน สำนักบัญชีและการเงิน
Vice President,Department of Finance Office of Accounting and Finance
Tel 02-201-6357 Fax 02-245-1847
sommai.sa@mcot.net
Update : 2014-10-15 14:41:58


 
นางศิวพร เกื้อกูลเกียรติ
Mrs.Sivaporn Kuakulkiat
ผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ สำนักบัญชีและการเงิน
Vice President, Budget Department Office of Accounting and Finance
Tel 02-201-6053 Fax 02-201-6196
sivaporn.ku@mcot.net
Update : 2014-10-15 14:30:01


 
นางกิตติยา โสตถิสุข
Mrs. Kittiya Sotthisuk
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ) สำนักทรัพยากรมนุษย์
Vice President, Department of Human Resources Management (Acting) Office of Human Resources
Tel 02-201-6396 kittiya.so@mcot.net
Update : 2014-10-15 14:28:14


 

นายกิตติพงษ์ ขันติรัตน์
Mr.Kittipong Kantiratana
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพนากรมนุษย์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
Vice President, Human Resources Development Department Office of Human Resources
kittipong.ka@mcot.net
Update : 2014-10-16 10:20:24


 
นายวิชา อัศวะวิบูลย์
Mr.Wicha Asawawibul
ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สำนักทรัพยากรมนุษย์
Vice President, Employee Welfare and Benefits Department Office of Human Resources
Tel 02-201-6260 Fax 02-245-1439
wicha.as@mcot.net
Update : 2012-03-15 10:47:44


 
นายชัยนันต์ สันติวาสะ
Mr. Chainunt Santivasa
ผู้อำนวยการฝ่าย MCOT Training Center สำนัก MCOT Academy
Vice President, MCOT Training Center Office of MCOT Academy
chainun.sa@mcot.net
Update : 2014-10-15 11:24:36


 

นางสุวิสา สุวรรณลอย
Mrs.Suvisa Suwanloy
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ สำนัก MCOT Academy
Vice President, Talent Management Department Office of MCOT Academy
suvisa.su@mcot.net
Update : 2012-02-28 17:17:30


 
นายศุภชัย เนติธาดา
Mr.Supachai Natitada
ผู้อำนวยการฝ่ายบริการกลาง สำนักบริหารกลาง
Vice President, General Services Department Office of General Administration
Tel 02-201-6367 supachai.na@mcot.net
Update : 2014-10-15 14:12:16


 
น.ส.จารุจิต นวพันธุ์
Ms.Jarujit Nawapan
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักบริหารกลาง
Vice President, Corporate Communication Department Office of General Administration
Tel 02-201-6252 Fax 02-246-1866
jarujit.na@mcot.net
Update : 2012-02-29 17:27:00


 

นางสาวนฤชนา กิติมานนท์
Ms. Naruechana Kitimanonda
ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักอำนวยการ
Vice President, Secretary to the President Department Office of the Executive Secretary
naruechana.ki@mcot.net
Update : 2014-10-15 11:16:28


 
นายวิวัฒน์ ก่อเฉลิมสนธิ
Mr. Wiwat Korchalermsonthi
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจสื่อใหม่ สำนักธุรกิจสื่อใหม่
Vice President, New Media Business Development Department Office of New Media Business
Tel 02-201-6602 wiwat.ko@mcot.net
Update : 2012-02-28 17:15:15


 
นายพรชิต เปี่ยมศรี
Mr.Pornchit Piamsri
ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนการขายและกิจกรรมพิเศษ สำนักการขาย
Vice President, Department of Sales and Special Events Support Office of Sale
pornchit.pi@mcot.net
Update : 2014-10-15 14:08:30


 

นายฤทธิไกร ทองมาลา
Mr.Rittikrai Tongmala
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน
Vice President, Nine Entertain Business Department
rittikrai.to@mcot.net
Update : 2014-10-15 14:44:55


 
นางสาวณณท์ณัฎฐ์ชา ศรีเรืองชีพ
Ms.
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร (รักษาการ) สำนักบัญชีและการเงิน
Vice President,Corpotate Strategy Department (Acting) Office of Accounting and Finance
Tel 02-201-6370
Update : 2014-10-15 14:39:59


 
นางสาวธนพร ทวีพาณิชย์
Mrs.Thanaporn Thaweepanich
ผู้อำนวยการฝ่ายเลขานุการบริษัท สำนักงานเลขานุการบริษัท
Vice President,Corporate Secretary Department Office of Corporate Secretary
thanaporn.th@mcot.net
Update : 2014-10-15 11:09:20


 

นายขจรศักดิ์ จตุรภัทรนนท์
Mr. Khajohnsak Jaturapattaranon
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านตรวจสอบการบริหารจัดการ สำนักผู้ตรวจการธุรกิจ
Specialist (Management Audit) Office of Internal Audit
Tel 02-201-6241 khajohnsak.ja@mcot.net
Update : 2012-03-06 10:42:15


 
นายวิทเยนทร์ แสงห้าว
Mr. Vittayen Saenghao
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายทั่วไป สำนักกฎหมาย
Vice President, Legal Affairs Department Office of Legal Affairs
Tel 02-201-6287 vittayen.sa@mcot.net
Update : 2012-02-29 17:37:42


 
นางสาวณัฐทิตา รุ่งวัฒนา
Ms. Natthita Rungwatthana
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยง สำนักบัญชีและการเงิน
Vice President, Risk Management Department Office of Accounting and Finance
Tel 02-201-6603 natthita.ru@mcot.net
Update : 2012-03-08 17:08:11


 

นางสาวประทานพร พ่วงรับ
Ms.Pratanporn Puangrub
ผู้ตรวจการอาวุโส สำนักผู้ตรวจการธุรกิจ
Senior Inspector Office of the General Inspector
Tel 02-201-6295 pratanporn.pu@mcot.net
Update : 2014-10-16 09:53:37


 
นางกัลยา โลหิตคุปต์
Ms.Kanlaya Lohitkhup
ผู้ตรวจการอาวุโส สำนักผู้ตรวจการธุรกิจ
Senior Inspector Office of General Inspector
kanlaya.lo@mcot.net
Update : 2014-10-16 09:58:33


 
นางสาวสุจิตรา เจริญไกรกมล
Ms.Sujitra Charoenkaikamon
ผู้ตรวจการอาวุโส สำนักผู้ตรวจการธุรกิจ
Senior Inspector Office of General Inspector
sujitra.ch@mcot.net
Update : 2014-10-16 13:30:33


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400