นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
The Thailand Research Fund

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
พญาไท กรุงเทพฯ 10400
14th Floor, SM Tower, 979/17-21 Paholyothin Road, Samsennai
Phayathai
Bangkok 10400
Tel 0 2278 8200
Fax 0 2298 0476
E-mail : callcenter@trf.or.th www.trf.or.th
Update : 2012-03-13 14:19:06


 

ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ
Prof.Suthipun Jitpimolmard,M.D.
ผู้อำนวยการ
President
Tel 0 2278 8206 Fax 0 2298 0476
suthipun@trf.or.th
Update : 2014-11-14 17:01:54


 
นางสีลาภรณ์ บัวสาย
Mrs.Silaporn Buasai, Ph.D.
รองผู้อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์วิจัยเชิงพื้นที่
Deputy Director for Area Strategy
Tel 0 2278 8236 Fax 0 2278 8225
silaporn@trf.or.th
Update : 2014-11-14 16:05:25


 
รศ.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
Assoc.Prof.Chancharat Reodecha, Ph.D.
รองผู้อำนวยการ ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
Deputy Director for Research Utilization
Tel 0 2278 8219 Fax 0 2278 8218
chancharat@trf.or.th
Update : 2014-11-14 16:05:57


 

รศ.พงศ์ราม รามสูต
Assoc.Prof.Pongrama Ramasoota,Ph.D.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านจัดการทุนเครือข่ายวิจัยนานาชาติ
Assistant Director for International Research Network
Tel 0 2278 8200 # 8359 Fax 0 2298 0478
pongrama@trf.or.th
Update : 2014-11-14 17:00:17


 
รศ.สุวรรณา สถาอานันท์
Assoc.Prof.Suwanna Satha-Anand,Ph.D.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านมนุษยศาสตร์
Assistant Director for Humanities
Tel 0 2278 8216 Fax 0 2298 0476
suwanna@trf.or.th
Update : 2014-11-14 16:14:19


 
รศ.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์
Assoc.Prof.Apisak Dhiravisit,Ph.D.
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
Assistant Director on Strategy Management
Tel 0 2278 8203 Fax 0 2298 0476
apisak@trf.or.th
Update : 2014-11-14 16:25:08


 

นางสุปราณี จงดีไพศาล
Mrs.Supranee Jongdeepaisarl
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
Assistant Director for Research Utilization
Tel 0 2278 8227 Fax 0 2278 8225
supranee@trf.or.th
Update : 2014-11-14 16:28:23


 
รศ.อิศรา ศานติศาสน์
Assoc.Prof.Isra Sarntisart,Ph.D.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ
Director National Policy and Transnational Relations Division
isra@trf.or.th
Update : 2014-11-14 16:32:26


 
รศ.สพญ.ประภาพร ขอไพบูลย์
Assoc.Prof.Prapaporn Khopaibool,Ph.D.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายเกษตร
Director Agriculture Division
Tel 0 2278 8220 Fax 0 2278 8218
prapaporn@trf.or.th
Update : 2014-11-14 16:40:13


 

ผศ.ชนาธิป ผาริโน
Asst.Prof.Chanathip Pharino,Ph.D.
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ
Deputy Director Public Well-Being Division
Tel 0 278 8200 # 8356 Fax 0 2278 8225
chanathip@trf.or.th
Update : 2014-11-14 16:43:58


 
รศ.ปัทมาวดี โพชนุกูล
Assoc.Prof.Patamawadee Pochanukul, Ph.D.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชุมชนและสังคม
Program Director Program on National Policy and Transnational Relations
Tel 0 2278 8200 ext. 8323 Fax 0 2278 8225
patamawadee@trf.or.th
Update : 2014-11-14 17:00:02


 
นางสาวจันทรวิภา ธนะโสภณ
Ms.Chantravipha Dhanasobhon, Ph.D.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอุตสาหกรรม
Program Director Program on Industry
Tel 0 2278 8239 Fax 0 2278 8238
chantravipha@trf.or.th
Update : 2014-11-13 16:17:00


 

รศ.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
Assoc.Prof.Pongpan Kaewtatip,D.Eng
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายอุตสาหกรรม
Deputy Director Industry Division
Tel 0 2278 8244 Fax 0 2278 8238
pongpan@trf.or.th
Update : 2014-11-14 16:47:53


 
ผศ.บัญชร แก้วส่อง
Asst.Prof. Bunchorn Kaewsong, Ph.D.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
Program Director Community-based Research Division
Tel 0-2278-8200 ext.8313 Fax 0-2298-0462
bunchorn@trf.or.th
Update : 2014-11-13 16:40:18


 
ผศ.ชูพักตร์ สุทธิสา
Assist.Prof.Choopug Suttisa,Ph.D.
รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น
Deputy Director Community-Based Research Division
Tel 0 2278 8200 # 8338 Fax 0 2298 0462
choopug@trf.or.th
Update : 2014-11-14 16:51:54


 

รศ.สมปอง ธรรมศิริรักษ์
Assoc.Prof.Sompong Thammasirirak, Ph.D
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวิชาการ
Program Director Program on Academic Research
Tel 0 2278 8252 Fax 0 2278 8248
sompong@trf.or.th
Update : 2014-11-13 16:39:35


 
นางสาวนฤมล กิมภาภรณ์
MissNarumon Kimpakorn,Ph.D.
ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายติดตามและประเมินผลงานวิจัย
Director Research Monitoring and Evaluation Division
Tel 0 2278 8200 # 8307 Fax 0 2278 8279
narumon@trf.or.th
Update : 2014-11-14 16:55:52


 
ศ.อมรรัตน์ พงศ์ดารา
Prof.Amornrat Phongdara, Ph.D.
ผู้อำนวยการโครงการ โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
Program Director Royal Golden Jubilee Ph.D. Program
Tel 0 2278 8263 Fax 0 2298 0478
amornrat@trf.or.th
Update : 2014-11-13 16:24:59


 

รศ.ประเสริฐ ภวสันต์
Assoc.Prof.Prasert Pavasant,Ph.D.
ผู้อำนวยการโครงการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม
Director Research and Researchers for Industries Program
Tel 0 2278 8200# 8349 Fax 0 2298 0476
prasert@trf.or.th
Update : 2014-11-14 16:59:01


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400