นามสงเคราะห์ส่วนราชการไทย      สำนักนายกรัฐมนตรี    สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
Digital Government Development Agency (Public Organisation)

ชั้น 17 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ 108 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
17 th Floor, Bangkok Thai Tower Building 108 Rangnam Rd. Phayathai,
Ratchatewi
Bangkok 10400
Tel 0 2612 6000
Fax 0 2612 6011-12
www.ega.or.th
Update : 2014-11-11 15:46:00


 

นายศักดิ์ เสกขุนทด
Mr.Sak Segkhoonthod
ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.
Electronic Government Agency (Public Organization) Electronic Goverment Agency (Public Organization) (EGA)
Tel 02-6126000 # 1111 Fax 02-6126011
sak@ega.or.th
Update : 2012-02-29 17:23:05


 

Update :


 

Update :


 

จัดทำโดย : สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400